Everest Tax

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Begrip Omschrijving Wetsartikel Geslacht Franse vertaling Duitse vertaling Synoniem Gerelateerde woorden
               
Z
Zakelijk recht Een zakelijk recht is een recht dat aan de houder ervan een directe zeggenschap verleent over een bepaalde zaak, in tegenstelling tot een persoonlijk recht dat een recht verschaft op een bepaalde gedraging van een medemens (iets geven, doen of nalaten). De grondeigenaar die een zakelijk recht vestigt op een grond waarop zich een voor de toepassing van de btw ‘nieuw gebouw’ bevindt, mag de btw op de oprichtingskosten van het gebouw volledig aftrekken onder bepaalde voorwaarden. Art. 544-710bis BW; art. 2073-2091 BW; art. 17-95 Hyp. W. het; o. droit réel dingliches Recht
Zakelijke overwegingen In de fiscale wetgeving worden steeds meer bepalingen ingevoegd die bestemd zijn om verrichtingen te ontmoedigen die niet beantwoorden aan ‘rechtmatige financiële of economische behoeften’ of die niet plaatsvinden op grond van ‘zakelijke overwegingen’. Het gaat dan om specifieke antimisbruikbepalingen. de; v. motifs économiques valables Vernünftige wirtschaftliche Gründe Antimisbruikbepaling
Zeescheepvaart (fiscale steunmaatregelen) Zie tonnagebelasting de; v. (m.) navigation maritime Seeverkehr tonnagebelasting
Zeescheepvaart (OESO-model) Het OESO-model bevat een bepaling die de belastbaarheid van winsten uit de exploitatie van schepen lokaliseert in de Staat van werkelijke leiding van de onderneming, of indien de plaats van werkelijke leiding aan boord van het schip gelegen is, de Staat waar het schip zijn thuishaven heeft of indien er geen thuishaven is, de Staat waarvan de exploitant van het schip inwoner is. Art. 8 OECD Binnenvaart (OESO-model); Luchtvaart (OESO-model)
Zegelrecht Het recht op geschriften is sinds 1 januari 2007 de opvolger van het zegelrecht. Dit is een belasting die op sommige akten en geschriften wordt gevestigd. Het zegelrecht is een federale belasting waarover de lokale besturen geen enkele beslissingsmacht hebben wat de opeisbaarheid en het tarief betreft. De inning moet dus overal identiek zijn. Waar de betaling van de zegelrechten vroeger door middel van zegels gebeurde, gebeurt de betaling van het recht op geschriften in speciën, via overschrijving of elektronische betaalmiddelen. WDRT het; o. droit de sceau; droit de timbre Stempelsteuer; Stempelgebühr
Zelfincriminatie (verbod op) Verklaring waarbij iemand zichzelf beschuldigt van een strafbaar feit. Art. 14.3 IVBPR de; s’auto-incriminer Selbstbelastung Verbod op zelfincriminatie
Zesde bewerking (berekening belastbare winst) In deze bewerking, met het oog op de bepaling van de belastbare winst in het kader van de vennootschapsbelasting, wordt de notionele interestaftrek van het jaar zelf afgetrokken. Art. 74-79 KB/WIB92 de; v. sixième opération Vierde bewerking; Vijfde bewerking; Zevende bewerking
Zesde richtlijn Deze zesde richtlijn vormt de basis van het btw-stelsel in de Europese Gemeenschap. Deze richtlijn is opgevolgd door de btw-richtlijn. Zesde Richtlijn 77/388/EEG van de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag de; v. (m.) sixième directive sechste Richtlinie
Zesde staatshervorming Op 11 oktober 2011 bereikten de politieke partijen van de federale regering een akkoord (Vlinderakkoord) over een zesde staatshervorming, waarbij er meer bevoegdheden overgeheveld worden naar de gemeenschappen en gewesten. De zesde staatshervorming bestaat uit een luik politieke vernieuwing, met onder andere de hervorming van de Senaat; een splitsing van de kieskring en van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde en een hervorming van de Brusselse instellingen; de overdracht van bepaalde bevoegdheden van de federale overheid naar de deelstaten; de hervorming van de financiering van gewesten en gemeenschappen. Het gaat daarbij vooral om de financiering van de overgehevelde bevoegdheden en de fiscale autonomie van de gewesten. Vlinderakkoord de; v. sixième réforme de l’Etat sechste Staatsreform
Zetel van fortuin De zetel van fortuin is de plaats van waaruit het vermogen beheerd wordt, namelijk de plaats van waar de opdrachten inzake de vermogensverrichtingen gegeven worden. Natuurlijke personen die de zetel van fortuin in België gevestigd hebben, worden beschouwd als Belgisch rijksinwoner en zijn bijgevolg onderworpen aan de Belgische personenbelasting. Art. 3,1° WIB92 de; m. siège de sa fortune Vermögenssitz
Zetelakkoorden Een zetelakkoord is een akkoord dat België afsluit met internationale organisaties en die meestal voorzien in een vrijstelling van inkomstenbelasting en van verkeersbelasting voor het in België gevestigde personeel van die organisatie. het; o. accords de siège Sitzabkommen
Zetelverplaatsing de; v. changement de siège (d’exploitation); transfer du siège Sitzverlegung
Zevende bewerking (berekening belastbare winst) In deze bewerking, met het oog op de bepaling van de belastbare winst in het kader van de vennootschapsbelasting, worden de vorige verliezen afgetrokken. Art. 74-79 KB/WIB92 de; v. septième opération Vierde bewerking; Vijfde bewerking; Zesde bewerking
Ziekte- en invaliditeitsvergoeding Vergoedingen die een tijdelijk inkomensverlies compenseren (wegens ziekte, ongeval, invaliditeit, enz.), zijn belastbaar als bezoldigingen. Art. 31 lid 2, 4° WIB92 de; v. rémunération maladie-invalidité
Ziekte- en invaliditeitsverzekering De ziekte- en invaliditeitsverzekering is de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. De sommen die de belastingplichtige voor zichzelf, voor zijn echtgenoot en voor zijn gezinsleden ten laste aan een erkend ziekenfonds bijdraagt voor het verzekeren van de ‘kleine risico’s’ om dezelfde voordelen te verkrijgen op het vlak van de gezondheidszorg als werknemers, worden als beroepskosten aangemerkt. Wet van 9/08/1963; Wet moureaux van 15/02/1992; GVU-Wet; Art. 52, 8° WIB92 de; v. assurance maladie-invalidité; assurance contre la maladie et l’invalidité Kranken- und Invalidenversicherung
Zitpenningen (DI) Een zitpenning is een vergoeding die men krijgt voor zijn aanwezigheid bij een bijeenkomst. Deze zitpenningen behoren tot de bezoldigingen van bedrijfsleiders, wat in het algemeen alle beloningen verleend of toegekend aan een natuurlijke persoon zijn, die een opdracht als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of gelijksoortige functies uitoefent of in de vennootschap een leidende functie of een leidende werkzaamheid van dagelijks bestuur, van commerciële, financiële of technische aard, uitoefent buiten een arbeidsovereenkomst. Brussel 28 juni 1983; Art. 32 WIB92 de; m. jetons de présence Anwesenheitsgelden Presentiegelden
Zolotukhin (EHRM) In het arrest Zolotukhin oordeelde het EHRM in een niet-fiscale zaak dat dezelfde feiten, hetzij strafrechtelijk, hetzij administratiefrechtelijk kunnen gesanctioneerd worden. EHRM 10/02/2009, Zolotoukhine/Rusland Zolotukhin Zolotukhin Una via-principe
Zware voertuigen Zware vrachtwagens, namelijk motorvoertuigen of samengestelde voertuigen, bestemd voor het vervoer van goederen over de weg, waarvan de maximaal toegelaten massa ten minste twaalf ton bedraagt, kunnen onder bepaalde voorwaarden van de verkeersbelasting worden vrijgesteld. Art. 5§2 WIGB het; o. véhicules poids lourds schweren Nutzfahrzeuge
Zwijgrecht Een belastingplichtige is in principe gehouden tot een medewerkingsplicht indien een fiscaal onderzoek gevoerd wordt tegen hem. Hij moet immers alle boeken en bescheiden voorleggen die noodzakelijk zijn om het bedrag van zijn belastbare inkomsten te bepalen, en moet alle inlichtingen verstrekken van hem gevorderd met het oog op het onderzoek van zijn fiscale toestand. Echter, belastingplichtigen kunnen het zwijgrecht inroepen, enkel wanneer er sprake is van strafrechtelijke inbreuken. In dat geval kan het gebrek aan medewerking niet bestraft worden. Art. 6 EVRM; Luik 19 september 2012. het; o. droit de taire ses sources Schweigerecht