Everest Tax

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Begrip Omschrijving Wetsartikel Geslacht Franse vertaling Duitse vertaling Synoniem Gerelateerde woorden
               
W
Waardering OG De waardering van een grond met een gebouwd onroerend goed moet gebeuren aan de hand van een schatting waarbij de waarde van de grond en van het gebouw wordt geschat. Dit is belangrijk voor het winstbegrip bij nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen. Art. 24 WIB92 de; v. estimation; évaluation; appréciation de la valeur; taxation Einschätzung; Bewertung; Wertschöpfung
Weddenschappen op paardenwedrennen Zie paardenwedrennen + belasting op spelen en weddenschappen de; v. en m. paris sur les courses de chevaux Pferderennwetten paardenwedrennen + belasting op spelen en weddenschappen
Wederbeleggingsvergoeding Een wederbeleggingsvergoeding wordt aangerekend door de bank aan de kredietnemer bij een gehele of gedeeltelijke vervroegde terugbetaling. Deze vergoeding is een compensatie of een vorm van schadevergoeding voor het feit dat de kredietnemer de kredietovereenkomst vervroegd afbreekt, ofwel geheel, ofwel gedeeltelijk. De wederbeleggingsvergoeding die verschuldigd is bij een vervroegde terugbetaling van een lening is geen interest die aftrekbaar is van de inkomsten van onroerende goederen. Art. 14 WIB92; Vr. nr. 1281 Gehlen 16 maart 1998, Vr. & Antw. Kamer, 4 mei 1998, nr. 127, 17607. de; v. indemnité de remploi Wiedereinstellungsbeihilfe; Wiederanlageausgleich; Wiederanlagevergütung
Wederverkoop Bij wederverkoop van een onroerend goed gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt 36% van het verkooprecht teruggegeven, indien de wederverkoop bij authentieke akte is vastgesteld binnen de twee jaar na de authentieke akte van verkrijging. In het Vlaams en Waals Gewest bedraagt dit 60% van de eerder betaalde rechten. Art. 212 Br. W. Reg. de; m. revente; revente sur folle enchère Wiederverkauf; Weiterverkauf
Wederzijdse bijstand De administratie mag met de belastingbesturen van de andere lidstaten inlichtingen uitwisselen die van nut kunnen zijn voor de juiste vaststelling van de belasting of btw binnen de EU. Art. 93terdecies WBTW; Richtlijn nr. 2010/24/EU van 16/03/2010; uitvoeringsverord. Nr. 1189/2011/EU; Verord. Nr. 904/2010/EU van 7/10/2010 de; m. Assistance mutuelle Gegenseitige Amtshilfe
Weerlegbaar vermoeden Zie juris tantum (vermoeden) het; o. présomption juris tantum; presomption réfragable; présomption simple widerlegbare Vermutung juris tantum (vermoeden)
Werk in onroerende staat Werk in onroerende staat is een term die gebruikt wordt in de btw-reglementering, en die betrekking heeft op het uitvoeren van materiële werken aan onroerende goederen (onder meer het geheel of gedeeltelijk bouwen, afwerken, verbouwen, enz. van een onroerend goed, of het leveren van roerende goederen die door hun onmiddellijke incorporatie onroerend door hun aard worden). Art. 18, 1°; 19, 21§3, 1°; 36§1 en 51§4 WBTW het; o. travaux immobiliers Immobilienarbeiten
Werkbonus In het kader van het interprofessioneel akkoord 2011-2012 werd voorzien om voor de werknemers met een laag loon het nettoloon met €120,00 op jaarbasis op te trekken. Om deze nettoverhoging van maximum €120,00 te realiseren, werd in 2011 een belastingkrediet ingevoerd dat wordt verleend aan werknemers onderworpen aan de volledige sociale bijdragen. Er bestaat tevens een bijkomende vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor werknemers met een laag loon, die recht hebben op een werkbonus overeenkomstig artikel 2 van de wet van 20/12/1999 inzake de toekenning van de werkbonus. Art. 289ter/1 WIB92; KB 28/02/2011 de; m. bonus à l’emploi Arbeitsbonus
Werkelijke octrooi-inkomsten Werkelijke octrooi-inkomsten komen naast hypothetische octrooi-inkomsten in aanmerking voor aftrek in de vennootschapsbelasting. Werkelijke octrooi-inkomsten zijn de vergoedingen, van welke aard ook, voor licenties die door de vennootschap zijn verleend op de octrooien, in zover deze vergoedingen in het in België belastbare resultaat van het belastbaar tijdperk voorkomen en indien er bijzondere verhoudingen zijn tussen de schuldenaar van de vergoedingen en de ontvangende vennootschap, enkel in zover deze vergoedingen niet hoger zijn dan de vergoedingen die tussen onafhankeiljke ondernemingen zouden zijn overeengekomen. de; v. revenus de brevets réels
Werkgever Een werkgever is een natuurlijk persoon of rechtspersoon, die ingevolge een arbeidsovereenkomst één of meerdere werknemers in dienst heeft. Het begrip schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing is in de wet zeer ruim opgevat (zie ook artikel 86 KB/WIB92), maar in regel zal de werkgever de schuldenaar zijn. Art. 270 WIB92 de; m. employeur Arbeitgeber Bedrijfsvoorheffing
Werkkledij Zie beroepskledij (kost) de; v. vêtements de travail Arbeitskleidung beroepskledij (kost)
Werkloosheidsuitkering (begrip) Werkloosheidsuitkeringen zijn wettelijke en extrawettelijke uitkeringen van alle aard verkregen als volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van bezoldigingen ten gevolge van volledige of gedeeltelijke onvrijwillige werkloosheid. De vermindering voor werkloosheidsuitkeringen wordt verkregen door het nettobedrag van de inkomsten van die categorie van inkomsten van de betrokken belastingplichtige te delen door het totale netto-inkomen van de belastingplichtige, en door het aldus bekomen resultaat te vermenigvuldigen met een bedrag dat gelijk is aan €1 344,57. Art. 147 WIB92 de; v. allocation de chômage; indemnité de chômage; prestation de chômage Erwerbslosenunterstützung; Arbeitslosenunterstützung
Werknemersparticipatie De deelnames in het kapitaal of in de winst toegekend overeenkomstig de wet van 22/05/2001 betreffende werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van vennootschappen zijn vrijgestelde beroepsinkomsten. Art. 38 15° WIB92 de; v. participation des travailleurs; participation à la gestion (d’une enterprise); cogestion; codétermination Beteiligung der Arbeitnehmer; Mitbestimmung; Arbeitnehmermitwirkung
Wet continuïteit ondernemingen Als een handelaar ziet dat er nog een toekomst mogelijk is voor zijn zaak (hij kan nog uit de financiële problemen raken), dan kan deze beroep doen op de wet continuïteit der ondernemingen. Dit biedt mogelijke oplossingen zodat er geen faillissement moet aangevraagd worden: het minnelijk akkoord en de gerechtelijke reorganisatie. Wet van 31/01/2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen de; v. (m.) Loi sur la continuité des entreprises WCO
Wetboek Economisch Recht Het Wetboek van Economisch Recht kwam tot stand onder de regering Di Rupo I. Het economisch recht, voorheen versnipperd over vele verschillende wettelijke teksten, werd samengebracht in een wetboek met 18 boekdelen. Wetboek van economisch recht van 28/02/2013 het; o. Code de droit économique Wirtschaftsgesetzbuch WER
Wetenschappelijk onderzoek In België zijn er een aantal belangrijke fiscale stimulansen gegeven ten gunste van onderzoek en ontwikkeling (R&D). Zo gelden er een aantal fiscale maatregelen ten gunste van het O&O-personeel, zoals de gedeeltelijke vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers. Art. 2753 WIB92 het; o. onnherche scientifique Forschung
Wetenschappelijke instelling Uit de rechtspraak blijkt dat een onroerend goed van een entiteit die wetenschappelijk onderzoek financiert, niet bestemd is voor onderwijs, waardoor er geen sprake is van een vrjigesteld inkomen van de onroerende goederen uitgebaat voor welbepaalde doeleinden, zoals het onderwijs. Art. 12§1 WIB92 de; v. etablissement scientifique wissenschaftliche Einrichtung
Wetsontduiking Wetsontduiking is het gebruikmaken van een constructie in strijd met de bedoeling en draagwijdte van de wet teneinde aan de toepassing van de wet te ontsnappen. de; v. fraude à la loi Gesetzesumgehung
Wettelijk samenwonenden De wettelijke samenwoning is een wettelijke instelling die minimale rechtsbescherming verleent aan een al dan niet op seksualiteit gesteunde samenlevingsrelatie tussen twee personen van hetzelfde of van een verschillend geslacht en waartoe wordt toegetreden op basis van een vormelijk contract. De rechtsbescherming gaat veel minder ver dan diegene die het huwelijk biedt. Art. 1475-1479 BW. de; cohabitants légaux gesetzlich Zusammenlebende
Wettelijke erfovergang Bij een wettelijke erfovergang worden de goederen uit de nalatenschap verdeeld overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. Dit is het geval wanneer de overledene geen testament heeft opgesteld. de; m. Wettelijke devolutie
Wettelijke hypotheek Een wettelijke hypotheek is een zakelijk zekerheidsrecht op een onroerend goed dat voortvloeit uit de wet. In geval van wanbetaling kan de schuldeiser overgaan tot uitvoering van de schuld. Art. 41 Hyp.W.; Art. 422-432 WIB92; Art. 315 AWDA; Art. 3.10.5.3.1 en 3.10.5.3.2 VCF en Art. 108 wet 16/12/1851 de; v. hypothèque légale gesetzliche Hypothek; Hypothek kraft Gesetzes
Wettelijke interestvoet De wettelijke interestvoet is de bij wet vastgestelde interestvoet. De interesten verschuldigd door de belastingplichtige zijn nalatigheidsinteresten. Vanaf 1999 wordt ook in fiscale zaken de wettelijke interestvoet toegepast en berekend per kalendermaand. Sindsdien is de fiscale interestvoet 7% op jaarbasis, ook al fluctureert de wettelijke interestvoet. Art. 1153 BW.; Art. 414-417 WIB92 en art. 3.9.1.0.1 en 3.9.1.0.2 VCF de; m. taux d’intérêt légal gesetzlicher Zinssatz Verwijl- en moratoire interesten
Wettelijke terugkeer Het recht van wettelijke terugkeer houdt in dat, ingeval een kind komt te overlijden voor zijn ouders zonder nakomelingen na te laten, de ouders-schenkers, met uitsluiting van alle anderen, de goederen die door hen zelf geschonken zijn aan het kind, erven. De geschonken goederen komen dus automatisch en krachtens de wet terug naar de ouders als het begiftigde kind voor de ouders overlijdt op voorwaarde   wel dat het begiftigde kind zelf geen kinderen nalaat. Deze anomale nalatenschappen zijn sinds begin 2014 vrijgesteld van erfbelasting in zoverre er aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Art. 747 en 768 BW. de; m. retour légal gesetzlich geregelter Rückfall; gesetzlich geregeltes Rückforderungsrecht des Schenkers
Wettelijke vermoedens (IB) Bij wettelijke vermoedens wordt aan bepaalde vaststaande en zekere feiten, door de wet een bepaald vermoeden verbonden. In het kader van de inkomstenbelasting zijn de wettelijke vermoedens de indiciaire afrekening, vergelijking met drie soort belastingplichtigen, forfaitaire minimumwinst en het vermoeden van belastingontwijking bij reorganisaties. Art. 183bis, 341-342 WIB92 het; o. suppositions; présomptions légales gesetzliche Vermutungen; Mutmaßungen; Annahmen Indiciaire afrekening, vergelijking met drie soort belastingplichtigen, forfaitaire minimumwinst, fiscaal neutrale reorganisatie
Wettelijke vermoedens (BTW) Ook in de btw bestaan er verschillende wettelijke vermoedens: Vermoeden dat al wat door de btw-belastingplichtige wordt aangekocht of geproduceerd om te verkopen, geleverd wordt onder voorwaarden die de btw opeisbaar maakt; De diensten die de btw-belastingplichtige verricht worden behoudens tegenbewijs geacht verricht te zijn onder voorwaarden die de btw opeisbaar maken; Behoudens tegenbewijs, geldt het hoogste tarief voor handelingen die aan een verschillend tarief onderworpen zjin; Ieder pas opgericht gebouw wordt geacht te zijn geleverd door een btw-belastingplichtige onder voorwaarden die de btw opeisbaar maken; Op zicht gezonden of in consignatie gegeven goederen worden geacht door de geadresseerde of de consignataris te zijn gekocht, indien deze niet kan bewijzen dat hij ze onder zich houdt of ze aan de afzender of de consignant heeft teruggestuurd; Alle goederen aanwezig binnen de tolkring worden behoudens tegenbewijs geacht in België te zijn ingevoerd, tenzij de goederen wegens de aard of de hoeveelheid ervan niet moeten geacht worden voor beroepsdoeleinden bestemd te zijn; Alle met een motor uitgeruste middelen van vervoer te land of te water met uitzondering van zee- of binnenschepen worden, wanneer ze zich hier te lande bevinden, geacht te zijn ingevoerd, tenzij bewezen wordt dat ze in orde zjin ten aanzien van het invoerrecht en van de bij invoer geldende verbodsbepalingen, beperkingen en controlemaatregelen. Art. 64, 65 en 68 WBTW. het; o. suppositions; présomptions légales gesetzliche Vermutungen; Mutmaßungen; Annahmen
Wettelijke vermoedens (reg.) Voor registratierechten zijn er twee soorten wettelijke vermoedens voorzien, namelijk het wettelijk vermoeden van overgang van eigendom of vruchtgebruik en het wettelijk vermoeden van aankoop door een tussenpersoon. Art. 184 W.Reg.Br.; Art. 3.17.0.0.4 en 3.17.0.0.5 VCF het; o. suppositions; présomptions légales gesetzliche Vermutungen; Mutmaßungen; Annahmen Wettelijk vermoeden van overgang van eigendom of vruchtgebruik; wettelijk vermoeden van aankoop door een tussenpersoon
Wettelijke vermoedens (succ.) In het kader van de successierechten/erfbelasting bestaat er een wettelijk vermoeden van eigendom voor alle goederen waarvan de overledenen tot drie jaar voor zijn overlijden eigenaar was, voor alle effecten, sommen en waarden die gedeponeerd zijn in een brandkast, gehuurd door de overledene. Art. 108 en 110 W.Succ.; 2.7.3.2.5 VCF – 2.7.3.2.6 en 3.1.7.0.0.1.0 VCF suppositions; présomptions légales gesetzliche Vermutungen; Mutmaßungen; Annahmen
Wettelijk vermoeden van aankoop door een tussenpersoon De tussenpersoon bij een verkoop van een onroerend goed wordt geacht voor eigen rekening te hebben gekocht, wanneer vaststaat dat hij reeds voor het tot stand brengen van deze verkoop aan de eigenaar een prijs heeft betaald of zich hiertoe heeft verbonden. Zodra door de administratie wordt aangetoond dat de toepassingsvoorwaarden van het vermoeden vervuld zijn, zal het verkooprecht verschuldigd zijn zonder dat de betrokkene daartegen iets kan inbrengen. Wettelijk vermoeden (reg.)
Wettelijk vermoeden van overgang van eigendom of vruchtgebruik Indien iemand die officieel geen eigenaar of vruchtgebruiker is van een in België gelegen onroerend goed, ten aanzien van dat onroerend goed een daad stelt van beschikking of bestuur (verkoop, verhuren, enz.), dan wordt die persoon geacht de eigendom of het vruchtgebruik van dat goed te hebben verkregen bij een overdragende of aanwijzende overeenkomst. De registratiebelasting wordt hierdoor verschuldigd, tenzij de persoon op wie het vermoeden van toepassing is, kan aantonen dat hij niet handelde als eigenaar of als vruchtgebruiker maar bijvoorbeeld als zaakwaarnemer; dat de handeling die hij verrichtte op een materiële vergissing berust; dat hij eigenaar of vruchtgebruiker is geworden op een wijze die vrij is van belasting (bijvoorbeeld door verjaring). Wettelijk vermoeden (reg.)
Wettelijke ziekte- en invaliditeitsuitkeringen Wettelijke ziekte- en invaliditeitsuitkeringen zijn uitkeringen die worden toegekend krachtens de wetgeving betreffende de verzekering tegen ziekte en invaliditeit. De vermindering van toepassing voor deze uitkeringen, wordt verkregen door het nettobedrag van de inkomsten van die categorie van inkomsten te delen door het totale netto-inkomen van de belastingplichtige en door het bekomen resultaat te vermenigvuldigen met €1.725,98. Art. 147 WIB92 de; v. assurance maladie-invalidité légale ZIV-uitkeringen
Wijziging van controle Controle wordt in het Wetboek van Vennootschappen omschreven als de bevoegdheid om in rechte of in feite een beslissende invloed uit te oefenen enerzijds op de aanstelling van de meerderheid van de zaakvoerders of bestuurders, of anderzijds op de oriëntatie van het beleid. Voor de wijziging van controle komt een brede waaier van verrichtingen in aanmerking, zoals de fusie of splitsing, kapitaalverhoging, enz. In geval van verwerving of wijziging tijdens het belastbaar tijdperk van de controle van een vennootschap die niet beantwoordt aan rechtmatige financiële of economische behoeften, zijn de vorige beroepsverliezen van deze vennootschap, de niet-verleende investeringsaftrek wegens geen of onvoldoende winst, alsook de niet-verleende aftrek voor risicokapitaal wegens geen of onvoldoende winst noch aftrekbaar van de winst van dat tijdperk, noch van deze van enig ander later belastbaar tijdperk. Art. 207, lid 2 en 3 WIB92 de; v. (m.) changement de contrôle
Winst Het begrip winst in het fiscaal recht is gebaseerd op twee uitgangspunten, namelijk dat elke batige verrichting die plaatsvindt met tussenkomst van de bedrijfsinrichting een belastbare winst is en dat iedere toename van de waarde van het bedrijfsvermogen principieel beschouwd wordt als een belastbare winst. De winst wordt berekend per belastbaar tijdperk, dat voor natuurlijke personen overeenstemt met een kalenderjaar, en voor rechtspersonen met een boekjaar. Voor de berekening van de belastbare grondslag is het niet nodig dat de winst in overeenstemming is met het statutaire doel van de vennootschap. Art. 24-26 en 48 WIB92; Cass. 12 juni 2015 de; v. bénéfice Gewinn
Winstmarge De winstmargeregeling kan worden toegepast door belastingplichtige wederverkopers van gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten. De regeling houdt in dat er wel btw wordt toegepast, maar niet op de gehele verkoopprijs die aan de cliënt wordt aangerekend. Er is enkel btw op de winstmarge die de autohandelaar toepast op de wederverkoop. De winstmarge is gelijk aan het verschil tussen de door de belastingplichtige wederverkoper voor het goed gevraagde verkoopprijs en de aankoopprijs die hij betaald heeft aan zijn leverancier. Art. 58§4 WBTW; KB nr. 53 de; v. (m.) marge bénéficiaire; marge de profit; marge de bénéfice Gewinnspanne; Gewinnmarge
Winstparticipatie werknemer Bij winstparticipatie wordt aan de werknemers een deel van de winst van het boekjaar na belastingen toegekend, in de vorm van cash geld. De deelnames in geld worden in hoofde van de werknemers vrijgesteld van belasting op roerende inkomsten of beroepsinkomsten. Zij worden wel onderworpen aan een met inkomstenbelasting gelijkgestelde belasting. Art. 112-119 WIGB de; v. participation aux bénéfices du travailleur Werknemersparticipatie
Winwinlening Met de Winwinlening wil de Vlaamse overheid particulieren fiscaal aanmoedigen om geldmiddelen ter beschikking te stellen aan in Vlaanderen gevestigde KMO’s. Wie als vriend, familielid of kennis (natuurlijke persoon) gedurende een   looptijd van 8 jaar tot € 50.000   leent aan een Vlaams bedrijf, krijgt hierop jaarlijks een belastingvermindering, van 2,5% gekoppeld aan een eventuele fiscale recuperatie indien de kredietnemer het bedrag niet kan terugbetalen. Een kredietnemer kan zo tot een bedrag van € 200.000 Winwinleningen aangaan met een maximum van € 50.000 per kredietgever. Decr. Vl. 19/05/2006 betreffende de Winwinlening; B.Vl.Reg. 20/07/2006 van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening de; v. régime d’avantages fiscaux pour les particuliers qui prêtent de l’argent à des entrepreneurs débutants steuervergünstigungen für Privatleute; die Jungunternehmern Geld leihen
Witwasrichtlijn In totaal bestaan er in de Europese Unie vandaag vier witwasrichtlijnen. Door de vierde en laatste richtlijn (AMLD4) moeten de werkelijke eigenaren van bedrijven worden vermeld in centrale registers in EU-landen die toegankelijk dienen te zijn voor autoriteiten en mensen met een legitieme interesse. Deze nieuwe anti-witwas-richtlijn beoogt onder meer belastingontduiking en financiering van terrorisme tegen te gaan. Bovendien zijn nieuwe regels aangenomen die het makkelijker moeten maken om overboekingen te traceren. Vierde Europese witwasrichtlijn 2015/849; Wet 11/01/1993 de; v. directive anti-blanchiment Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche Antiwitwaswetgeving
Witwassen van geld Zie antiwitwaswetgeving het; o. blanchiment Geldwäscher antiwitwaswetgeving
Woningfonds grote gezinnen Het Vlaams Woningfonds verhuurt voornamelijk sociale woningen aan betaalbare huurprijzen, gelegen in stedelijke centra, geschikt voor de huisvesting van grote gezinnen. Het Vlaams Woningfonds kent bovendien zeer goedkope leningen voor huisvestingsdoeleinden toe aan grote gezinnen met minstens één kind ten laste en met een bescheiden inkomen. Voor de verkoop van onroerende goederen aan het Woningfonds Grote Gezinnen wordt in het Brussels Hoofdstedelijk en Waals Gewest een vermindering van registratierechten voorzien. Art. 51 W.Reg. het; o. Fonds des Familles nombreuse
Woonbonus De woonbonus is een fiscaal voordeel waarop men recht heeft wanneer men een hypothecaire lening aangaat met een looptijd van minstens 10 jaar om een ‘enige en eigen’ woning te kopen, te bouwen of te verbouwen. Deze bonus houdt in dat men een belastingvermindering verkrijgt. op de betaalde kapitaalaflossingen, interesten en premies voor de levensverzekeringen (zoals de schuldsaldoverzekeringen) die uitsluitend de terugbetaling van uw hypothecaire lening waarborgen. de; m. bonus Logement Bonus Wohnen Woningaftrek
Woonplaats De woonplaats is de plaats waar een persoon gevestigd is als lid van de maatschappij; deze lokalisering gebeurt op een autonome wijze per rechtstak. De fiscale woonplaats is geen synoniem van de wettelijke woonplaats, maar komt wel dichtbij het woonplaatsbegrip dat voor de inschrijving in het bevolkingsregister wordt gehanteerd. Het feitelijke domicilie wordt noodzakelijkerwijze gekenmerkt door een zekere permanentie of continuïteit. Er is een wettelijk vermoeden vastgeknoopt aan de inschrijving in het rijksregister van de natuurlijke persoon. De belastingwoonplaats van gehuwden wordt bepaald door de plaats waar het gezin is gevestigd. Art. 2 WIB92 de; v. (m.) lieu de résidence; résidence; lieu d’habitation; domicile Wohnort, Wohnsitz
Woonstaatheffing Van 1 juli 2005 tot 31 december 2009 paste België het systeem van bronheffing of woonstaatheffing toe. Sinds 1 januari 2010 heeft België de woonstaatheffing vervangen door het systeem van automatische gegevensuitwisseling. Art. 2 §1 10° WIB92; Koninklijk Besluit van 27 september 2009 de; v. prélèvement pour l’Etat de résidence Abgabe für den Wohnsitzstaat Automatische gegevensuitwisseling
Woon-werkverkeer Woon-werkvereer is de verplaatsing tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling. Art. 66§4 WIB92 het; o. déplacements entre le domicile et le lieu de travail; trajet domicile/lieu de travail Pendelverkehr Verplaatsingskosten