Everest Tax

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Begrip Omschrijving Wetsartikel Geslacht Franse vertaling Duitse vertaling Synoniem Gerelateerde woorden
               
V
Vakbondsbijdragen Vakbondsbijdragen zijn gelden betaald voor het lidmaatschap van de vakbond. Vakbondsbijdragen betaald door bruggepensioneerden en werklozen zijn aftrekbaar. Vakbondsbijdragen betaald door gepensioneerden en genieters van vervangingsinkomsten zijn volgens de fiscus niet als beroepskosten aftrekbaar. Circ. Nr. Ci.RH.243/497.236, 10 juli 1998, Bull.Bel., afl. 785, 1744. de; v. (m.) cotisations syndicales Gewerkschaftsbeiträge
Valse getuigenis Een valse getuigenis is een verklaring die onder eed werd afgelegd in burgerlijke zaken of strafzaken ten voordele of ten nadele van de betrokkene, maar die vals blijkt. In het Wetboek Inkomstenbelastingen is diegene die een vals getuigschrift opstelt dat de belangen van de schatkist kan schaden, of die van een dergelijk getuigschrift gebruik maakt, strafbaar. BTW nakijken Art 451-452 WIB92 het/de; o/v. faux témoignage falsches Zeugnis
Vangnetbepaling De vangnetbepaling impliceert dat elk belastbaar inkomen van een niet-inwoner dat ten laste valt van een Belgische inwoner of een Belgische inrichting van een niet-inwoner belastbaar is op voorwaarde dat, wanneer er een dubbelbelastingverdrag geldt, de heffingsbevoegdheid is toegewezen aan België of wanneer er geen dubbelbelastingverdrag geldt, de niet-inwoner niet bewijst dat de inkomsten daadwerkelijk belast zijn in de staat waar hij inwoner is. Art. 228§3 WIB92 de; v. disposition filet de sécurité Restbepaling
Vast recht Vaste registratierechten (in tegenstelling tot evenredige registratierechten) bestaan in een onveranderlijk bedrag; het recht wordt bepaald op basis van de aard van de akte en dus niet van de waarden die er het voorwerp van uitmaken. Deze vaste rechten worden verdeeld in algemeen vast recht en specifieke vaste rechten. Art 10 W. Reg. het; o. droit fixe Festgebühr
Vaste datum akte De vaste datum houdt het bewijs in van de datum van een akte aan personen die deze akte niet ondertekend hebben. Een vaste datum wordt verkregen op drie wijzen: door registratie, door overlijden van één van de ondertekenaars of door herhaling van de hoofdinhoud van de onderhandse akte in een authentieke akte. Art. 1328 BW de; v. (m.) date certaine d’un acte festen Termin
Vaste inrichting Vaste inrichtingen zijn inrichtingen van een in België gevestigde buitenlandse onderneming waarmee de beroepswerkzaamheden van deze onderneming geheel of deels in België plaatsvinden. In de belasting van niet-inwoners worden de inkomsten behaald door deze vaste inrichting in België belast in het kader van de Belgische belasting niet-inwoners. De grondslag is het OESO-modelverdrag. Art. 229,§1 WIB92 en art. 5 OESO-modelverdrag de; v. établissement stable; établissement fixe feste Geschäftseinrichtungen oder Anlagen; Betriebsstätte
Vaste plaats van tewerkstelling De fiscus omschrijft deze plaats als een plaats waar een bestendige beroepsactiviteit wordt uitgeoefend, zelfs als die van korte duur is. Het is niet vereist dat een werknemer zich elke dag of gedurende een aantal opeenvolgende dagen naar deze plaats begeeft, aangezien de kwalificatie als vaste plaats van tewerkstelling niet afhangt van de regelmatigheid van de verplaatsingen. Art. 66 WIB92 de; v. (m.) lieu fixe de travail festen Beschäftigungsort
Vastgoedbevak Vastgoedbevaks zijn beleggingsvennootschappen met een vast kapitaal, waarvan zowel de structuur als het beheer streng gereglementeerd zijn (zo mogen ze enkel beleggen in vastgoed). Het is een belegging die genoteerd is op de beurs, net zoals een aandeel. Ze kunnen genieten van een aantal fiscale voordelen (zo betalen ze bijvoorbeeld geen vennootschapsbelasting, er is alleen een roerende voorheffing op dividenden van 25%). het; o. sicaf immobilière Immobilieninvestmentgesellschaft mit fixem Kapital
Veinzing Zie simulatie de simulation Simulierung; Vortäuschung simulatie
Vennootschap in vereffening Een vereffening is het geheel van rechtshandelingen waardoor het passief van een ontbonden vennootschap wordt aangezuiverd en het positief saldo wordt verdeeld onder zijn aandeelhouders. Vennootschappen in vereffening blijven aan de vennootschapsbelasting en aangifteplicht onderworpen. Art 192, §1 WIB92 de; v. entreprise en liquidation Liquidationsgesellschaft
Vennootschap met sociaal oogmerk Een vennootschap met sociaal oogmerk is een vennootschap met handelsvorm en zonder winstgevend doel, waarvan de statuten voldoen aan wettelijke voorschriften met betrekking tot onder andere de omschrijving van het doel en de winstuitkering. De beschutte werkplaats is hier een voorbeeld van. Ze zijn onderworpen aan de gewone regels voor de bepaling van de toepassing van de vennootschaps- of rechtspersonenbelasting. de; v. société à finalité sociale Gesellschaft mit sozialer Zielsetzung VSO
Vennootschapsbijdrage De vennootschapsbijdrage wordt ook omschreven als de ‘jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen voor het sociaal statuut van de zelfstandigen’. Als de vennootschap   onderworpen is aan de vennootschapsbelasting of de belasting der niet-verblijfhouders, moet deze aansluiten bij een socialeverzekeringsfonds en de jaarlijkse vennootschapsbijdrage betalen. Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat deze bijdraeg moet beschouwd worden als een belasting en niet als een sociale bijdrage. Ze is aftrekbaar als beroepskost en vormt dus een uitzondering op de niet-aftrekbaarheid van de vennootschapsbelasting. Vr. nr. 465 ARENS 13 juli 2011, Vr. & Antw. Kamer 2010-2011, nr. 37, 83; Art. 88-106 Wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen. de; v. (m.) cotisation à charge des sociétés Gesellschaftsbeitrag
Verbeterend stuk Belastingplichtigen moeten een verbeterend stuk uitreiken, wanneer de factuur na uitreiking ervan moet worden verbeterd. Art 12, §1 KB nr. 1 het; o. rectificatif berichtigend
Verblijfskosten (kost) De terugbetaling van de verblijfskosten die werknemers tijdens dienstreizen hebben gemaakt, zijn in principe 100% aftrekbaar. Art. 53 8°, 8bis° en 11° WIB92 de; m. frais de séjour; dépenses de logement Aufenthaltskosten
Verbod op zelfincriminatie Het verbod op zelfincriminatie houdt in dat je niet verplicht kan worden mee te werken aan je eigen veroordeling. Art. 14.3, g) IVBPR het; o. interdiction de s’auto-incriminer Verbot der Selbstbelastung Zwijgrecht
Verboden compensatie Er geldt een verbod in voor de Gewestelijke Directeur om bij de uitspraak over een bezwaarschrift een compensatie door te voeren. Strikt gezien houdt dit in dat de directeur een verleende ontheffing niet mag compenseren met een tekortkoming in de taxatie. Dit verbod geldt in het kader van de inkomstenbelastingen. Art. 375§2 WIB92 de; v. rémunération interdite verbotene Kompensation
Verboden steunmaatregelen Aan bepaalde ondernemingen of bepaalde producten mogen geen steunmaatregelen (ook fiscale) door de staat worden verleend. Indien dit toch gebeurt, volgt er een terugvorderingsverplichting. Art 107-109 VWEU de; m. aides financières interdites
Verbruiklening Een verbruiklening is een lening van vervangbare zaken (zaken die door het gebruik teniet gaan) die bij equivalent (evenveel van gelijke soort en hoedanigheid) moeten teruggegeven worden. In het kader van BTW wordt de maatstaf van heffing bepaald door aankoopprijs van de goederen of van soortgelijke goederen of, indien er geen aankoopprijs is, de kostprijs ervan, in voorkomend geval rekening houdend met artikel 26, lid 2 en 3 WBTW en met artikel 28 WBTW, berekend op het tijdstip waarop die handelingen worden verricht. Art. 1892-1904 BW; Art. 33§1 WBTW. de; v. prêt de consommation; prêt simple Verbraucherkredit; Kleinkredit
Verdoken geldlening Als een verdoken geldlening kan aanzien worden de vordering op een vennootschap die via rekening-courant is geboekt. Indien deze vordering gekwalificeerd kan worden als een geldlening, kunnen de verschuldigde interesten geherkwalificeerd worden in een dividend. Cass. 15 oktober 2010. de; v.
Verdoken meerwinsten Verdoken meerwinsten zijn meerwinsten die de vennootschap niet heeft geboekt en die dus ook niet aangegeven werden. Deze kunnen worden belast met een aanslag geheime commissielonen. Art. 219 WIB92 de; v. bénéfice dissimulé Geheime commissielonen
Verdoken schenking Een verdoken schenking is een schenking die vermomd is onder de vorm van een andere rechtshandeling, bijvoorbeeld een verkoop. Art. 2.8.3.0.1-2.8.3.0.4 VCF en art. 131-140octies W.Reg. de; v. Vermomde schenking
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie Het VWEU is een verdrag gesloten tussen de lidstaten van de Europese Unie. In het VWEU staat wat de bevoegdheden van de Europese Unie zijn en op welke manier ze die kan uitoefenen. Samen met het Verdrag betreffende de Europese Unie vormt de VWEU de constitutionele basis van de Europese Unie. het; o. Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union VWEU; het Werkingsverdrag
Verdrag van Lissabon Het Verdrag van Lissabon is een verdrag van de Europese Unie, getekend in Lissabon op 13 december 2007. Het Verdrag veranderde het functioneren van de Unie via meerdere amendementen op de verdragen van Rome en Maastricht. De belangrijkste wijzigingen doorgevoerd door het Verdrag waren de afschaffing van de Europese pijlerstructuur, het toegenomen belang van het stemmen via gekwalificeerde meerderheid in de Europese Raad, een grotere rol voor het Europees Parlement en de introductie van een voorzitter van de Europese Raad en de Hoge Vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken. het; o. Traité de Lisbonne Vertrag von Lissabon
Verdrag van Maastricht Het Verdrag van Maastricht werd ondertekend op 7 februari 1992 en diende ter oprichting van de Europese Unie. In dit Verdrag werd onder meer bepaald dat er een Economische en Monetaire Unie (EMU) opgericht zou worden, met een gemeenschappelijke munteenheid, de euro. het; o. Traité de Maastricht Vertrag von Maastricht EU-Verdrag; Verdrag betreffende de Europese Unie
Verdrag van Rome Het Verdrag van Rome was een verdrag in 1957 waarmee de Europese Economische Gemeenschap (EEG) gevestigd werd, de belangrijkste voorloper van de Europese Unie. het; o. Traite de Rome Vertrag von Rom Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap
Vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag Door middel van een vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag kan de fiscale administratie beslag leggen bij derden, schuldenaars van de belastingplichtige, op vorderingen die deze derden hebben op de belastingplichtigen door middel van het zenden van een aangetekend schrijven. Art. 164-165 KB/WIB92 en art. 85bis WBTW het; o. saisie-arrêt fiscale en forme simplifiée
Vereenvoudigde boekhouding De vereenvoudigde boekhouding is de meest eenvoudige boekhouding die er bestaat. Ze is bestemd voor alle natuurlijke personen (zelfstandigen in hoofd- of in bijberoep) en vennootschappen onder firma (VOF) of een gewone commanditaire vennootschap met een jaaromzet van minder dan 500 000 euro. Kleine ondernemingen mogen dus zo’n vereenvoudigde boekhouding voeren in plaats van een volledige, dubbele boekhouding. Art. 5 en 6 Wet 17 juli 1975 de; v. comptabilité simplifiée vereinfachte Buchhaltung Enkelvoudige boekhouding
Vereffenaar De vereffenaar is diegene die door een vennootschapsorgaan of rechter wordt belast met de vereffening van een vennootschap. De aangifte kan ingediend worden door de vereffenaar(s) van de belastingplichtige. Art. 184-185 W.Venn.; Art. 305 WIB92 de; m. liquidateur Abwickler; Liquidator
Vereffening vennootschap Zie vennootschap in vereffening de; v. liquidation de la société Liquidation der Gesellschaft vennootschap in vereffening
Vereniging (Ven.B.) VZW’s en andere rechtspersonen die geen winstoogmerk beogen, zijn niet aan de vennootschapsbelasting onderworpen als deze vereniging voldoet aan de acht voorwaarden uit artikel 181 WIB92. Art. 181-182 WIB92 de; v. association Vereinigung; Verein
Vergelijking met drie soort belastingplichtigen De vergelijking met drie soort belastingplichtigen houdt in dat, bij gebrek aan bewijskrachtige boekhouding, de administratie de winst kan vaststellen door vergelijking van de normale winst van tenminste drie soortgelijke belastingplichtigen. Art. 342 WIB92 de; v. comparaison avec trois contribuables similaires
Vergoeding kopiëren voor eigen gebruik Een vergoeding kopiëren voor eigen gebruik (van geluid- en audiovisuele werken) wordt toegekend aan auteurs (en titularissen van naburige rechten). De vergoeding is verschuldigd door fabrikanten, invoerders of intracommunautaire aankopers van: a) materiële dragers die kunnen worden gebruikt voor de reproductie van geluidswerken en audiovisuele werken b) apparaten die deze reproductie mogelijk maken (bijvoorbeeld kopieerapparaten). KB 21 januari 1997 tot het belasten van een vennootschap met de inning en de verdeling van de vergoeding voor het kopiëren van eigen gebruik; KB 18 oktober 2013 betreffende het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik; Art. XI.229 e.v. WER de; v. rémunération pour copie privée
Vergoeding ontbrekende coupon Een effectenlening is een vergoeding waarbij de uitlener aan een ontlener effecten leent voor een bepaalde periode. Bij het verstrijken van deze periode, geeft de ontlener effecten in de plaats met dezelfde kenmerken, maar zonder dat de nummers identiek moeten zijn. Wanneer deze effecten ‘cum coupon’ worden uitgeleend, is het mogelijk dat de coupon tijdens de uitleenperiode vervalt. De ontlener zal dus geen effecten met dezelfde kenmerken (namelijk cum coupon) kunnen terugeven en moet doorgaans een vergoeding voor ontbrekende coupon betalen aan de uitlener. De vergoeding voor ontbrekende coupon die wordt gelijkgesteld met een dividend in hoofde van de uitlener (effectenleningen afgesloten voor 1/02/2005) is in beginsel niet aftrekbaar als definitief belast inkomen. Een uitzondering hierop vormen de situaties waarbij hetzij de uitgekeerde vergoeding als een uitgekeerd dividend belast is bij de schuldenaar van de ontbrekende coupon, hetzij de transactie wordt afgewikkeld via een speciaal daartoe erkend clearingsysteem. Voor leningen van aandelen afgesloten na 1/02/2005 geldt dit niet meer. De vergoeding voor ontbrekende coupon wordt vanaf dan namelijk niet langer als dividend beschouwd. de; v. indemnité pour coupon manquant
Verhaalbelastingen Verhaalbelastingen verhalen de kosten van een prestatie door de gemeente   geleverd, specifiek op die groep belastingplichtigen die geacht worden voordeel uit die prestatie te halen. Dit zijn echte belastingen en geen retributies aangezien het voordeel niet toekomt aan een bepaalde persoon, maar aan een groep belastingplichtigen en deze personen niet kunnen kiezen of zij wel gebruik willen maken van de prestatie. Een voorbeeld hiervan zijn rioleringsbelastingen. de; v. taxes rémunératoires; taxes de remboursement Nachnahmegebühren
Verhoogd abattement Zie abattement. Het verhoogd abattement gaat over de belastbare basis waarop het verkooprecht/registratierecht wordt geheven, die verminderd wordt. Bij de aankoop van een woning wordt een eerste schijf van maximaal 12 500 euro vrijgesteld van registratierechten. Dit is het abattement. Indien de koper die van het gewone abattement kan genieten een financiering aangaat met hypothecaire inschrijving op dat goed, wordt bijkomend een abattement toegekend van € 10.000 (indien de aankoop onderworpen is aan het gewone tarief van 10%) of van € 20.000 (indien de aankoop onderworpen is aan het verlaagd tarief van 5%). Dit is het verhoogd abattement, geldend voor het Vlaams Gewest. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat het om €60.000 en 75.000. Art. 2.9.3.0.2, §1, lid 2 VCF en art. 46bis W. Reg. Br. het; o. abattement majoré abattement
Verhuur cliënteel (RI) Uit de rechtspraak blijkt dat inkomsten uit het verhuur van cliënteel zelden als roerend inkomen belast kunnen worden, en dan ook meestal als beroepsinkomsten worden belast. Art. 17§1, 3° WIB92; Cass. 22 januari 2010. het; o. location de clientèle
Verhuur meubilair De inkomsten uit de verhuring van meubilair in gemeubelde appartementen en villa’s valt onder de inkomsten uit de verhuring van roerende goederen die belastbaar zijn op basis van art. 17. §1, 3° WIB92. Art. 17§1, 3° WIB92. het; o. location de meubles
Verhuur onroerend goed De inkomsten uit het verhuur van een onroerend goed zijn belastbaar ten name van de eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker van het goed. Voor de vaststelling van de wijze van belasten is ook de hoedanigheid van diegene die huurt en diegene die verhuurt, bepalend (bijvoorbeeld natuurlijke persoon of rechtspersoon). Art. 7-8 WIB92 het; o. location immobilière
Verhuur op korte termijn van vervoermiddelen Voor wat betreft het bepalen van de plaats van de dienst in het kader van de btw-wetgeving, betekent de verhuur op korte termijn van vervoermiddelen, het ononderbroken bezit of gebruik van het vervoermiddel gedurende een maximale periode van dertig dagen. Bij schepen is deze periode maximaal negentig dagen. In dit geval vindt de dienst plaats daar waar het vervoermiddelen daadwerkelijk ter beschikking van de ontvanger wordt gesteld. Art. 21§3, 5° WBTW het; o. location de clientèle
Verhuur RG (RI) De inkomsten uit het verhuur van roerende goederen zijn belastbaar in de personenbelasting. Het betreft inkomsten uit de verhuring, verpachting, gebruik en concessie van roerende goederen. Art. 17§1, 3° WIB92 het; o. location de biens meuble
Verhuurdiensten van voertuigen Op verhuurdiensten van voertuigen, met name de vergunde dienst van verhuur van wagens met chauffeurs, wordt in het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest jaarlijks een belasting geheven. Decr.W. 18/10/2007; B.W.Reg. 03/06/2009 de; m. services de location de véhicules Fahrzeugvermietung
Verjaring (btw) Verjaring is een middel waarbij door verloop van een bepaalde tijd en onder de voorwaarden bepaald door de wet een vordering of een verplichting teniet gaat. In principe verjaart de vordering tot voldoening van de btw, van de interesten en van de administratieve geldboeten na het verstrijken van het derde kalenderjaar volgend op dat waarin de oorzaak van opeisbaarheid van die belasting, interesten en administratieve geldboeten zich heeft voorgedaan. Art. 2219 BW ev.; art. 81bis WBTW de; v. prescription; forclusion; péremption Verjährung
Verjaring (D&A) Bij douane en accijnzen moeten met betrekking tot de verjaring de volgende gevallen onderscheiden worden: de navordering, de vordering tot teruggave aan de belastingplichtige en de strafvordering. De douaneautoriteiten moeten, wanneer zij vaststellen dat een aanvullend recht verschuldigd is, dit meedelen aan de schuldenaar binnen de drie jaar nadat de douaneschuld is ontstaan. Deze termijn is een vervaltermijn. Eens de kennisgeving hiervan gedaan is, moeten de rechten ingevorderd worden binnen de burgerrechtelijke verjaringstermijn van tien jaar. In geval van een strafrechtelijk vervolgbare handeling kan de de douaneadministratie de mededeling van de douaneschuld nog doen na de driejarige termijn en kan navordering van de rechten gebeuren binnen de burgerrechtelijke verjaringstermijn van tien jaar. De vordering tot teruggave van het te veel betaalde verjaart na drie jaar te rekenen vanaf de aangifte. De strafvordering verjaart overeenkomstig artikel 21 VT. Sv. Aangezien het om wanbedrijven gaat, verjaren de strafvorderingen na verloop van vijf jaar te rekenen van de dag waarop het misdrijf is gepleegd. Art. 143 en 283 AWDA; 221 CDW de; v. prescription; forclusion; péremption Verjährung
Verjaring (reg.) De Vlaamse registratierechten verjaren na verloop van vijf jaar vanaf de dag waarop deze betaald moeten zijn. Voor de vestiging van de belasting beschikt de Vlaamse administratie over een aanslagtermijn van vijf jaar die loopt vanaf de dag van de registratie van de akte of het geschrift dat aanleiding geeft tot de heffing van het registratierecht. In geval van bedrieglijk opzet kan deze normale aanslagtermijn worden verlengd met vier jaar. Art. 2219 en 2220 BW en art. 214, 215 en 217 W.Reg; Art. 3.14.0.1.0.1, art. 3.3.3.0.1, 4/2 en art. 3.3.3.0.1, §4/2 VCF de; v. prescription; forclusion; péremption Verjährung
Verjaring (succ.) Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de verjaring van de rechten van de Staat en van de rechten van de belastingplichtigen. Voor de verjaring van de rechten van de Staat wordt door het W.Succ. voorzien in verschillende bijzondere gevallen die aan een verschillende verjaringstermijn onderworpen zijn. De niet uitdrukkelijk bij de wet voorziene gevallen verjaren volgens de voorschriften van gemeen recht, dus 30 jaar na het ontstaat van het recht van de Staat. De verjaring voor de vraag tot terugbetaling treedt in na vijf jaar, te rekenen vanaf 1 januari van het jaar gedurende hetwelk de vordering is ontstaan, dus de betaling. Art. 137-140 W.Reg. de; v. prescription; forclusion; péremption Verjährung
Verjaring (taksen) De rechtsvordering van de staat tot betaling van de taksen en de fiscale boeten verjaart na afloop van zes jaar en de rechtsvordering tot teruggave, na twee jaar, te rekenen vanaf de dag waarop deze rechtsvorderingen zijn ontstaan. Art. 2028 WDRT; art. 2244 ev BW de; v. prescription; forclusion; péremption Verjährung
Verkeersbelasting De verkeersbelasting is een met de inkomstenbelasting gelijkgestelde belasting, die elk jaar geheven wordt op motorvoertuigen die personen of goederen vervoeren op de openbare weg, op aanhangwagens en op opleggers. Art. 3-42 WIGB; Art. 2.2.1.0.1 VCF de; v. taxe de circulation Kraftsfahrzeugverkehrssteuer
Verkoop op afstand Voor een verkoop op afstand geldt een bijzondere regeling in het kader van de intracommunautaire verwerving van goederen en de BTW.Van een verkoop op afstand is er in het kader van de BTW pas sprake indien een intracommunautair vervoer plaatsvindt, verricht door de verkoper die op één of andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, op zich genomen heeft de bestelde goederen bij de verkrijger in België te brengen. Indien de afnemer zelf voor het vervoer zorgt of een derde daarmee belast, moeten de gewone regels worden toegepast, namelijk dat, tenzij de verkrijger een particulier is, de algemene regeling voor intracommunautaire verwervingen geldt. Art. 15 WBTW de; m. vente à distance Fernverkauf
Verkoop op proef In het kader van de BTW moet bij de overhandiging of verzending van goederen aan de geadresseerde of de consignataris, een stuk worden uitgereikt waarop onder andere de naam en het adres van de partijen worden vermeld. Zo’n stuk moet ook worden uitgereikt bij de teruggaaf van de goederen. De factuur die moet worden uitgereikt, moet naar deze stukken verwijzen. Wanneer de verkoper op proef, op zicht of in consignatie niet in België is gevestigd, moet de belastingplichtige die de goederen ontvangt zelf zo’n stuk opstellen. Art. 7 KB nr. 1 de; m. vente à l’essai Kauf auf Probe
Verkooprecht Het verkooprecht is verschuldigd op de verkoop van in België gelegen onroerende goederen. Art. 2.9.1.0.1 VCF; Art. 44 W. Reg. het; o. droit de la vente Kaufrecht
Verkrotting van gebouwen/woningen Een verkrottingsheffing wordt geheven op verwaarloosde gebouwen en verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen die opgenomen zijn in de inventaris. Sinds 1 januari 2010 zijn de gemeenten zelf bevoegd voor het invoeren van een eigen gemeentelijke leegstandsheffing op leegstaande woningen en gebouwen, andere dan bedrijfsruimten, alsgevolg van het Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid. Daarnaast bestaan ook nog de gewestelijke heffing ter bestrijding van de leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, geregeld in het decreet van 19 april 1995, en de gewestelijke heffing ter bestrijding van de verkrotting van gebouwen en woningen, geregeld in het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996. Art. 2.5.1.0.1.-2.5.7.0.3 VCF; Decr.Vl. 27/03/2009 de; v. délabrement de bâtiments ou d’habitations
Verlengde aanslagtermijn (IB) De verlengde aanslagtermijn houdt in dat in bepaalde gevallen de termijn waarover de administratie beschikt om een aanslag te vestigen, verlengd kan worden. Bij niet-aangifte, bij laattijdige aangifte of als de verschuldigde belasting hoger is dan diegene die resulteert uit de aangifte, mag de belasting uitzonderlijk gevestigd worden gedurende drie jaar vanaf 1 januari van het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt vernoemd. Ingeval van inbreuk op de fiscale wetgeving met frauduleus inzicht, kan deze termijn tot zeven jaar verlengd worden. Art. 354 WIB92; Art. 3.3.3.0.1 §1 VCF de; m. délai prolongé
Verlengde aanslagtermijn (btw) Er is verjaring voor de vordering tot voldoening van de belasting, van de interesten en van de administratieve geldboeten, na het verstrijken van het derde kalenderjaar volgend op dat waarin de oorzaak van opeisbaarheid van die belasting, interesten en administratieve geldboeten zich heeft voorgedaan. In afwijking hiervan is er evenwel verjaring na het verstrijken van het zevende kalenderjaar volgend op dat waarin de oorzaak van opeisbaarheid zich heeft voorgedaan, wanneer: 1° een inlichting, een onderzoek of een controle aantoont dat belastbare handelingen niet werden aangegeven in België, dat er handelingen ten onrechte werden vrijgesteld of dat er onrechtmatige belastingaftrekken werden toegepast en de inlichting werd medegedeeld of verzocht of het onderzoek of de controle werd uitgevoerd of verzocht door, hetzij een andere lidstaat van de Europese Unie, overeenkomstig de regels daartoe bepaald in dit Wetboek of in de regelgeving van deze Unie, hetzij een bevoegde overheid van enig ander land waarmee België een overeenkomst heeft gesloten tot het vermijden van dubbele belasting, in verband met de belasting waarop die overeenkomst van toepassing is; 2° een rechtsvordering aantoont dat, in België, belastbare handelingen niet werden aangegeven, handelingen ten onrechte werden vrijgesteld of belastingaftrekken werden toegepast met overtreding van de wettelijke en verordeningsbepalingen die erop van toepassing zijn; 3° bewijskrachtige gegevens, waarvan de administratie kennis heeft gekregen, aantonen dat belastbare handelingen niet werden aangegeven in België, dat er handelingen ten onrechte werden vrijgesteld of dat er belastingaftrekken werden toegepast met overtreding van de wettelijke en verordeningsbepalingen die daarop van toepassing zijn; 4° de overtreding bedoeld in de artikelen 70 of 71 begaan is met bedrieglijk opzet of met het
oogmerk te schaden. Indien de in artikel 59, § 2, bedoelde procedure uitwijst dat de belasting over een ontoereikende maatstaf werd voldaan, verjaart de vordering tot voldoening van de aanvullende belasting, van de interesten, van de administratieve geldboeten en van de procedurekosten, door verloop van twee jaar te rekenen van de laatste daad in die procedure
Art. 81bis en art. 84ter WBTW de; m. délai prolongé
Verliescompensatie Verliescompensatie betekent de aanrekening tussen verschillende vennootschappen van verlies op gerealiseerde winst. de; v. compensation des pertes Verlustausgleich
Verplaatsingen voor rekening van de werkgever Verplaatsingen voor rekening van de werkgever zijn verplaatsingen van de zetel van de onderneming naar de werf, dus verplaatsingen van één plaats van tewerkstelling naar een andere plaats van tewerkstelling. Het zijn dus geen woon-werkverplaatsingen en bijgevolg kan voor deze verplaatsingen geen aanspraak gemaakt worden op de forfaitaire aftrek van 0,15 euro per kilometer voor het woon-werkverkeer. Art. 66 WIB92; Vr. nr. 592 Vander Maelen 16 juli 2009, Vr. & Antw. Kamer 2008-2009, nr. 076, 33-34. de; v. déplacement pour le compte de l’employeur Verplaatsingskosten
Verplaatsingskosten Verplaatsingskosten kunnen maar als beroepskosten aanvaard worden in de mate dat ze een beroepsmatig karakter hebben. Indien dit het geval is, komen de verplaatsingskosten in aanmerking voor de forfaitaire aftrek van 0,15 euro per kilometer Art. 66§4 WIB92 de; m. frais de réinstallation Umzugskosten Reiskosten Verplaatsingen voor rekening van de werkgever
Verplicht collectief beheer Het verplicht collectief beheer van het volgrecht houdt in dat auteurs hun volgrecht niet meer op individuele basis zullen kunnen opeisen bij een doorverkoper en de doorverkoper het volgrecht niet meer rechtstreeks aan de individuele auteur zal kunnen betalen. Een ‘uniek platform’ wordt hiervoor opgericht door de vennootschappen die het volgrecht beheren. Art. XI 177-178 WER het; o. gestion collective obligatoire verpflichtende kollektive Wahrnehmung
Verplichte factuurvermeldingen De verplichte factuurvermeldingen zijn de in het KB opgelegde vermeldingen die een factuur moet bevatten voor de toepassing van de btw, onder meer om de aftrek van btw te kunnen genieten. Deze vermeldingen zijn onder meer de datum waarop de factuur wordt uitgereikt; de naam van de leverancier van de goederen of van de dienstverrichter, het adres van zjin maatschappelijke zetel en zijn btw-identificatienummer; de datum waarop het belastbare feit voor de levering van de goederen of de dienstverrichting heeft plaatsgevonden of de datum van de ontvangst van de prijs of een deel ervan, voorzover die datum vastgesteld is en verschilt van de uitreikingsdatum van de factuur; de gegevens nodig om de handeling te determineren en om het tarief van de belasting vast te stellen, zoals de gebruikelijke benaming van de geleverde goederen. Art. 5 KB nr. 1 de; v. mentions obligatoires sur les factures
Verschoonbaarverklaring gefailleerde Indien de rechtbank van koophandel de verschoonbaarverklaring van de gefailleerde uitspreekt, doven zijn schulden uit. De fiscale aanslagen worden aldus niet vernietigd, maar de invordering ervan door de bevoegde ontvanger wordt wel belet. Art. 82, lid 1 faillissementswet 8/08/1997 de; v. déclaration d’excusabilité du failli
Versnelde afschrijving Het kan worden toegelaten op sommige vaste activa gedurende maximum drie opeenvolgende belastbare tijdperken een jaarlijkse afschrijving toe te passen die gelijk is aan het dubbele van de normale lineaire afschrijvingsannuïteit. De toelating om de lineaire afschrijvingen te verdubbelen wordt gegeven door de gewestelijke instanties. Art. 64bis WIB92 de; v. amortissement accéléré beschleunigte Abschreibung Degressieve afschrijving Afschrijvingen
Vertrouwensbeginsel Uit het vertrouwensbeginsel volgt dat de door de overheid opgewekte gerechtvaardigde verwachtingen van de burger in de regel moeten worden gehonoreerd. Volgens de cassatierechtspraak primeert de wet wel steeds op dit beginsel. Cass. 15 februari 2013 het; o. principe de la confiance légitime; principe de confiance Vertrauensgrundsatz; Vertrauensprinzip Vertrouwensleer
Verval recht belastingplichtige te vertegenwoordigen Het kan een persoon verboden worden belastingplichtigen te vertegenwoordigen in de hoedanigheid van lasthebber voor maximaal vijf jaar door de minister van Financiën. De wet bepaalt de omstandigheden niet waarin deze sanctie kan uitgesproken worden. Beroep is mogelijk bij de Raad van State. Art. 446-448 WIB92; Art. 3.16.0.0.1-3.16.0.0.3 VCF het; o. perte du droit de représenter les contribuables Vertegenwoordigen belastingplichtige in rechte
Vervangingsinkomen Vervangingsinkomsten zijn vergoedingen die verkregen worden als geheel of deels herstel van een tijdelijke derving van winst, baten of bezoldigingen. Een voorbeeld hiervan is het brugpensioen. Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, worden de verminderingen voor pensioenen en vervangingsinkomsten en de ter zake voorziene begrenzingen, per belastingplichtige berekend. Art. 146 en 150 WIB92 het; o. revenu de remplacement Ersatzeinkommen
Vervoersdiensten In het kader van de btw-wetgeving vindt voor wat betreft personenvervoersdiensten de dienst plaats daar waar het vervoer plaatsvindt, en dit naar verhouding van de afgelegde afstanden. Art. 21§3, 2° WBTW
Verwerping nalatenschap De verwerping van de nalatenschap is een eenzijdige rechtshandeling die bestaat uit een verklaring ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg waarmee een erfgenaam zich aan een nalatenschap onttrekt. De verwerping van de successie of een legaat, kan niet als gevolg hebben dat de niet-verwerpende erfgenamen minder successierechten zouden moeten betalen dan in het geval waarin er niet verworpen wordt. Art. 784-792 BW; Art. 68 W. Succ.; art. 2.7.7.0.3 VCF de; v. renonciation à une succession Ausschlagung der Nachlass
Verwijl- en moratoire interesten (IB) Moratoire interesten zijn interesten die vanaf de ingebrekestelling bij wijze van schadevergoeding verschuldigd zijn voor de vertraging in de betaling van een bepaalde geldsom. In het kader van de inkomstenbelastingen wordt bij terugbetaling van belastingen, voorheffingen, voorafbetalingen, nalatigheidsinterest, belastingverhogingen of administratieve boeten, een moratoriuminterest toegekend van 7% op jaarbasis. Art. 418 WIB92; art. 1153 BW. de; m. intérêts de retard et intérêts moratoires Wettelijke interestvoet
Verwijl- en moratoire interesten (btw) In de regel zijn de interesten over de in te vorderen of de terug te geven sommen inzake btw, verschuldigd tegen de rentevoet in burgerlijke zaken en met inachtneming van de ter zake geldende regelen. Op deze regel bestaan evenwel belangrijke uitzonderingen. Wanneer de belasting niet is voldaan binnen de in de wet gestelde termijnen, is in het voordeel van de Staat van rechtswege een interest van 9,6% op jaarbasis verschuldigd. Omgekeerd zal in het voordeel van de belastingschuldige van rechtswege een interest van 9,6% op jaarbasis verschuldigd zijn over de sommen die moeten worden teruggegeven op grond van artikel 76§1, eerste lid WBTW of op grond van de richtlijn 2008/9/EG van 12/02/2008 en dat vanaf het moment van de verstrijking van de daarin genoemde termijnen. Art. 91 WBTW
Verwijl- en moratoire interesten (reg. en succ.) Op het vlak van successierechten zijn de interesten op zowel de in te vorderen als op de terug te geven sommen verschuldigd naar de voet en regelen die in burgerlijke zaken zijn vastgesteld. Voor registratierechten geldt in beginsel dezelfde regel, maar met nadere preciseringen. Zo is de wettelijke interest van rechtswege verschuldigd te rekenen vanaf het verstrijken van de betaaltermijn. Moratoriuminteresten zijn in principe niet verschuldigd voor de erfbelasting of registratiebelasting, tenzij ingeval van vergissing door de administratie. Art. 223 W.Reg. En Art. 81, 82 en 142/2 W.Succ.; Art. 3.6.0.0.4 en 3.6.0.0.6 VCF
Verwijl- en moratoire interesten (Douanerechten)
Verzenddatum De verzenddatum is bepalend voor het berekenen van de termijnen waarbinnen de belastingplichtige zijn standpunt, een antwoord op een vraag of een stelling van de administratie dient weer te geven. De antwoordtermijn wordt steeds gerekend vanaf de derde werkdag volgend op de verzending voor bijvoorbeeld: het antwoord op de vraag om inlichtingen, bericht van wijziging, kennisgeving van aanslag van ambtswege, bezwaarschrift tegen een aanslag, fiscaal verzoekschrift naar aanleiding van een beslissing op bezwaar. Art. 316; 346, lid 3; 351, lid 3; 371 WIB92 en 1385undecies Ger. W. en art 3.3.1.0.2, 3.5.2.0.1; 3.13.1.2.3 VCF de; m. date d’envoi Versanddatum
Verzendingstheorie De verzendingstheorie houdt in dat de belastingplichtige geacht wordt het bericht te hebben ontvangen van de fiscale administratie uiterlijk de derde dag nadat de verzending aan de postdiensten overhandigd werd. Arrest GwH 19 december 2007 de; v. théorie de l’émission Absendungstheorie
Verzoekschrift op tegenspraak (IB) De beslissing van de gewestelijke directeur kan worden aangevochten met een vordering in rechte door de belastingplichtige. Deze vordering kan worden ingeleid bij een verzoekschrift op tegenspraak. Aan de hand van dit verzoekschrift stelt de griffier de zaak in staat en roept zij de partijen op. Art. 1034bis-1034sexies en 1385decies Ger. W. het; o. requête contradictoire kontradiktorischer Antrag Vordering in rechte (nieuwe procedure)
Vierde bewerking (berekening belastbare winst) In deze bewerking worden de al belaste inkomsten afgetrokken. Art. 74-79 KB/WIB92 de; v. quatrième opération Dbi-aftrek
Vijfde bewerking (berekening belastbare winst) In deze bewerking wordt de octrooiaftrek in mindering gebracht, bijgevolg vindt de octrooiaftrek pas plaats na de dbi-aftrek, maar voor de notionele interestaftrek. Art. 74-79 KB/WIB92 de; v. cinquième opération
Visitatie (DB) Nog bekijken door Alexander. De belastingplichtige is ertoe gehouden de ambtenaren van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen tijdens de uren dat er een werkzaamheid wordt uitgeoefend vrije toegang te verlenen tot de bedrijfslokalen opdat de ambtenaren onder meer kunnen vaststellen welke boeken zich er bevinden en om de betrouwbaarheid van computerbestanden te controleren. Deze personen hebben ook toegang tot alle andere plaatsen waar activiteiten (vermoedelijk) worden uitgoefend. Art. 319 WIB92; art. 3.13.1.2.6 VCF de; v. fouille; visite corporelle; visite de douane Durchsuchung; Visitation
Vlaamse Codex Fiscaliteit Vanaf 1 januari 2015 worden de registratie- en successierechten in eigen beheer geïnd door de Vlaamse overheid. In Vlaanderen wordt de term registratiebelasting gebruikt als verzamelterm voor de diverse Vlaamse registratierechten die, naast de erfbelasting (verzamelterm voor zowel het successierecht als het recht van overgang), zijn opgenomen in de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) via het decreet van 19 december 2014. Het gaat meer bepaald om het verkooprecht, het recht op hypotheekvestiging, het verdeelrecht en de schenkbelasting. De overige registratierechten zijn een federale bevoegdheid gebleven. VCF de; m. Code flamand de la fiscalité VCF
Voldoening btw Belastingplichtigen, die tot indiening van btw-aangifte gehouden zijn, zijn verplicht de verschuldigd geworden belasting te voldoen binnen de termijn van indiening van de btw-aangifte. De aangifteplicht kan maandelijks of per kwartaal zijn. Art. 53,§1, 3° WBTW; Art. 5§1 KB nr. 24 de; v. paiement; acquit; satisfaction Bezahlung
Volksvermakelijkheden De volksvermakelijkheden vormen een uitzondering op de belasting op de spelen en de weddenschappen. Immers, onder de federale regeling zijn volksvermakelijkheden waarbij slechts inschrijvings- of deelnemingsrechten worden geheven die verdeeld worden onder vorm van prijzen of die besteed worden aan de normale inrichtingskosten, voorzover het totaal bedrag van deze rechten per dag en per persoon gemiddeld €6,20 niet te boven gaat. In het Vlaams Gewest zijn volksvermakelijkheden vrijgesteld wanneer slechts inschrijvings- of deelnemingsrechten worden geheven, die verdeeld worden in de vorm van prijzen waarvan de waarde niet meer bedraagt dan het tienvoudige van de inzet per deelnemer of die besteed worden aan de normale organisatiekosten, voor zover het totaal bedrag van de rechten per dag en per persoon €25,00 niet te boven gaat. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn volksvermakelijkheden dan weer vrijgesteld wanneer slechts inschrijvings- of deelnemingsrechten worden geheven, die verdeeld worden in de vorm van prijzen of besteed worden aan de normale inrichtingskosten, waarvan de waarde niet meer bedraagt dan €6,20 per dag en per persoon. Art. 43 WIGB; Art. 43 Vl.WIGB; Art. 43 Br. WIGB de; v. divertissements populaires
Volstrekt kunstmatige constructie In het kader van de algemene antimisbruikbepaling moet strijdigheid met de doelstelling van de fiscale wetgeving begrepen worden in het licht van het begrip volstrekt kunstmatige constructie. Er is sprake van een volstrekt kunstmatige constructie wanneer er een belastingvoordeel bekomen wordt dat ingaat tegen de doelstelling van de wet en geen verband houdt met de economische werkelijkheid, of niet aan commerciële of financiële marktvoorwaarden plaatsvindt. Art. 344§1 WIB92; Parl.St. Kamer 2011-12, nr. 53-2081/001, 114; Circ. 4 mei 2012. Ook btw-wetboek, erfbelasting, reg. de; v. montage purement artificiel rein künstliche Konstruktionen
Voorafbetaling meewerkende echtgenoot Een echtgenoot die een deel van zijn winst of zijn baten aan de meewerkende echtgenoot toekent en die te veel voorafbetaalde, mag dat overschot gebruiken om een belastingvermeerdering bij de meewerkende echtgenoot te vermijden. Art. 86 en 157 WIB92 de; v. versements anticipés des conjoints aidants Voorafbetaling
Voorafbetaling Voor zelfstandigen, beoefenaars van een vrij beroep, bedrijfsleiders, meewerkende echtgenoten en vennootschappen bestaat het systeem van voorafbetalingen, waarbij in het jaar waarin de inkomsten genoten worden, reeds een voorschot betaald kan worden op de belasting die het jaar erna vastgesteld zal worden. Ingeval van voorafbetaling wordt een bonificatie (een belastingvermindering) toegekend en bij geen of voldoende voorafbetalingen wordt een verhoging aangerekend. Art. 175-177 WIB92; art. 157-158 en 218 WIB92 de; v. versement anticipé (d’impôt); tiers provisionnel Steuervorauszahlung Voorafbetaling meewerkende echtgenoot
Voordelen van alle aard Zie aangifte (VVAA) het; o. avantages de toute nature Leistungen aller Art aangifte (VVAA)
Voorrechten en hypotheken Voor de verschillende belastingen kan de fiscus een algemeen voorrecht bezitten op al de roerende goederen van de schuldenaar en een wettelijke hypotheek op al zijn onroerende goederen. Art. 2022 WDRT; Art. 420-432 WIB92 het; o. privilèges et immunités Vorzugsrechte und Hypotheken
Voorrechten Schatkist De Schatkist heeft bepaalde voorrechten om de betaling van de belastingen te waarborgen. Zo heeft ze voor de invordering van de directe belastingen en voorheffingen in hoofdsom, alsook de opcentiemen, interesten en kosten, een algemeen voorrecht op de inkomsten en roerende goederen (met uitzondering van schepen en vaartuigen) van de belastingschuldige, alsmede, voor zover de invordering van de aanslagen op hun inkomsten en goederen kan worden vervolgd, op deze van de echtgenoot en kinderen. Art. 422-423 WIB92; Art. 3.10.5.2.1 VCF het; o. privilèges du Tresor
Voorzieningen risico’s en kosten Een voorziening voor risico’s en kosten betreft de aanleg van een bijzonder fonds, dit teneinde kosten of eventuele risico’s voor de werking van de onderneming naar de toekomst toe te kunnen financieren. Een voorziening is enkel aftrekbaar als beroepskost wanneer de kost in het belastbaar tijdperk werkelijk is betaald, dan wel wordt gedragen of het karakter heeft van zekere en vaststaande schuld. Art. 25 5° en 48 WIB92 de; v. provisions pour risques et charges
Vordering in rechte (nieuwe procedure) De beslissing van de gewestelijke directeur kan worden aangevochten door de opstart van een gerechtelijke procedure (namelijk een vordering in rechte) door de belastingplichtige. Dergelijke gerechtelijke procedure is mogelijk zowel na een beslissing over een bezwaarschrift als een verzoek tot ontheffing van ambtswege. Ook bij het uitblijven van een beslissing kan een gerechtelijke procedure gestart worden. De vordering van de belastingplichtige heeft in regel de aanslag als voorwerp, maar kan ook de vernietiging van de directoriale beslissing beogen. Art. 1034bis-1034sexies en 1385 undecies Ger. W. de; v. action en justice Verzoekschrift op tegenspraak
Vorige verliezen Vorige verliezen (bedrijfsverliezen) kunnen in principe zonder tijdsbeperking van toekomstige winsten in aftrek worden gebracht bij de vennootschapsbelasting. Overgedragen verliezen zijn in de regel maar recupereerbaar door de belastingplichtige die ze leed. Art. 78 en 206 WIB92 het; o. pertes reportées Verlust…
Vraag om inlichtingen Eenieder die onderhevig is aan de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting of de belasting van niet-inwoners is verplicht de Administratie, op haar verzoek, binnen een maand, schriftelijk alle inlichtingen te verstrekken die van hem worden gevorderd met het oog op het onderzoek van zijn fiscale toestand. De Administratie kan eveneens mondelinge vragen om inlichtingen stellen waaromtrent geen termijn bestaat. Art. 316 WIB92; art. 3.13.1.2.3 VCF, Art. 81bis WBTW de; v. (m.) demande de renseignements Bitte um Auskünfte Vraagrecht
Vraagrecht Het vraagrecht van de administratie is zeer ruim geformuleerd, zodat de fiscale administratie gerechtigd is om alle inlichtingen te vragen van een belastingplichtige met het oog op het onderzoek van zijn fiscale toestand. Echter, de rechtspraak stelt wel dat dit vraagrecht moet worden uitgeoefend met de nodige gematigdheid. Fishing expeditions blijken uitgesloten, wat betekent dat er een zekere voorkennis in hoofde van de administratie moet bestaan, vooraleer een vraag om inlichtingen wordt gesteld. Art. 316 WIB92; art. 3.13.1.2.3 VCF; Art. 81bis WBTW; Antwerpen 20 mei 2008 het; o. droit d’interrogation Frage richtig Vraag om inlichtingen
Vrij dienstenverkeer Het vrij dienstenverkeer is één van de door het VWEU gewaarborgde fundamentele vrijheden. Een fiscale maatregel in de Belgische wetgeving mag niet strijdig zijn met deze vrijheden.   De vrijheid is gericht op zowel de dienstverlener, de dienstontvanger (beide voor zover EU-burger), als de dienst als zodanig. Art. 56 VWEU het; o. libre circulation des services freien Dienstleistungsverkehr
Vrij goederenverkeer Het vrij goederenverkeer is één van de door het VWEU gewaarborgde fundamentele vrijheden. Een fiscale maatregel in de Belgische wetgeving mag niet strijdig zijn met deze vrijheden. Het vrije goederenverkeer kent niet alleen een douane-unie, maar ook een verbod op kwantitatieve invoer- en uitvoerbeperkingen en maatregelen van gelijke werking. Dit zijn maatregelen die direct of indirect, feitelijk of potentieel de communautaire handel belemmeren. Het verbod tot maatregelen van gelijke werking is niet een specifiek fiscaal verbod, maar richt zich ook naar fiscale belemmeringen Art. 28 ev VWEU het; o. libre circulation des marchandises freien Warenverkehrs
Vrij verkeer werknemers en personen Het vrij verkeer van werknemers en personen is één van de door het VWEU gewaarborgde fundamentele vrijheden. Een fiscale maatregel in de Belgische wetgeving mag niet strijdig zijn met deze vrijheden. Dit vrij personenverkeer omvat het vrij verkeer van werknemers en het recht van vestiging voor zelfstandigen en ondernemingen. Art. 45 VWEU het; o. libre circulation des travailleurs et des personnes Freizügigkeit von Arbeitnehmern
Vrije vestiging De vrije vestiging houdt in dat beperkingen van de vrijheid van vestiging voor onderdanen van een lidstaat op het grondgebied van een andere lidstaat verboden zijn. Het recht van vestiging houdt het recht tot toegang en de uitoefening van zelfstandige activiteiten (anders dan in loondienst) in, alsmede de oprichting en het beheer van ondernemingen en vennootschappen. Tevens impliceert dit recht van vrije vestiging het verbod op beperkingen m.b.t. de oprichting van agentschappen, filialen en dochterondernemingen door onderdanen van een lidstaat op het grondgebied van een andere lidstaat. Art. 49 VWEU de; v. droit des entreprises de s’établir Niederlassungsfreiheit Vrijheid vestiging
Vrijgevigheden (kost) Echte vrijgevigheden zijn vrijgevigheden die ingegeven zijn door menslievende, humanitaire, filantropische of vriendschappelijke redenen. Deze zijn niet aftrekbaar als beroepskosten omdat ze niet bedoeld zijn om beroepsinkomsten te verwerven of te behouden. Ze zijn wel aftrekbaar indien ze verleend worden om beroepsinkomsten te verwerven of te behouden, maar de rechtspraak en rechtsleer is streng op dit vlak. Art. 49 WIB92 de; v. libéralités unentgeltliche Zuwendungen; Schenkungen Beroepskosten
Vrijheid vestiging De vrije vestiging is één van de door het VWEU gewaarborgde fundamentele vrijheden. Een fiscale maatregel in de Belgische wetgeving mag niet strijdig zijn met deze vrijheden. Art. 49 VWEU de; v. liberté d’établissement Niederlassungsfreiheit Vrije vestiging
Vruchtgebruik (afstand van) Vruchtgebruik is een tijdelijk zakelijk recht op gebruik van een zaak van een ander (de naakte eigenaar) op het genot en de vruchten die deze zaak opbrengt, mits eerbiediging van de zaak zelf. De belastbare meerwaarden zijn de meerwaarden die vastgesteld worden ter gelegenheid van de overdracht onder bezwarende titel, zoals verkopen en verdelingen, inbegrepen de afstand van zakelijke rechten, zoals het vruchtgebruik. Art. 54 KB/WIB92 en Circ. 3/04/1981; Art. 578 ev BW het; o. usufruit Nießbrauch
Vruchtgebruikconstructies (IB) Een vruchtgebruikconstructie betreft een fiscale optimalisatiestuctuur tussen de bedrijfsleider en zijn vennootschap bij het verwerven van een onroerend goed. Deze constructie bestaat erin dat de vennootschap het vruchtgebruik koopt voor een bepaalde tijd, de bedrijfsleider koopt daarentegen de blote eigendom van het pand.
De vennootschap heeft gedurende de looptijd van het vruchtgebruik het genot van het onroerend goed. Zij zal het pand meestal gedeeltelijk gebruiken voor beroepsdoeleinden en gedeeltelijk ter beschikking stellen of verhuren aan de zaakvoerder. Eens de looptijd van het vruchtgebruik verstreken is, bekomt de blote eigenaar het volle genot van de eigendom. Hij zal dus de volle eigenaar worden zonder daar in principe nog kosten en belastingen voor te moeten betalen.
de; v. consitutions d’usufruit Nießbrauch Beroepskosten
Vzw Een vereniging zonder winstoogmerk is een samenwerkingsvorm met rechtspersoonlijkheid waarbij drie of meer personen overeenkomen om zonder winstoogmerk een activiteit uit te oefenen die niet hoofdzakelijk of aanvullend mag bestaan in het drijven van nijverheids- of handelszaken. Art. 1 V.Z.W.-wet de; v. association sans but lucratif Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht Vereniging (Ven.B.)