Everest Tax

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Begrip Omschrijving Wetsartikel Geslacht Franse vertaling Duitse vertaling Synoniem Gerelateerde woorden
               
U
Uiteindelijke gerechtigde en begunstigde De uiteindelijke gerechtigde en begunstigde zijn onder meer relevant in het kader van de antiwitwaswetgeving, de spaarrichtlijn en de OESO-modelovereenkomst. In het kader van de fiscale internationale gegevensuitwisseling en fiscale identificatieplicht voor de witwaswetgeving moeten de uiteindelijk gerechtigden en begunstigden geïdentificeerd worden. De uiteindelijke gerechtigde is volgens de commentaar op het modelverdrag, diegene die het recht heeft het dividend te gebruiken en er het genot van te hebben. De uiteindelijke begunstigde is volgens de wet de natuurlijke persoon voor wiens rekening of ten voordele van wie een verrichting wordt utigevoerd of een zakelijke relatie wordt aangegaan, of die de uiteindelijke eigenaar is van of de uiteindelijke controle heeft over de cliënt. OESO-modelovereenkomst van 1977; Art 7-13 wet 11/01/1993; Richtlijn 2003/48/EG VAN DE RAAD van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling de; v. (m.) bénéficiaire effectif Nutzungsberechtigte
Uitgiftepremie De uitgiftepremie is het positieve verschil tusen de uitgifteprijs van een aandeel en het gedeelte van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt. Art 306 en 587 W.Venn.; Boek II KB 30 januari 2001 tot uitvoering W.Venn. de; v. prime d’émission Mehrbetrag; Emissionsagio
Uitputtingsvereiste De uitputtingsvereiste houdt in dat de vordering in rechte maar is toegelaten als eerst het krachtens de wet georganiseerde administratief beroep werd ingesteld. Art 1385undecies Ger.W. het; o. épuisement des voies de recours
Uitvoer De uitvoer houdt de verzending of vervoer van goederen in, uitgevoerd hetzij door de verkoper, hetzij door de afnemer, hetzij voor hun rekening vanuit België naar een land buiten de EU KB nr. 18; Art. 1, eerste lid, 4°, b) AWDA de; m. exportation Ausfuhr; Export
Uitvoerend beslag Uitvoerend beslag is beslag gelegd door iemand die beschikt over een uitvoerbare titel (bijvoorbeeld een fiscale aanslag, een fiscaal dwangbevel of een uitvoerbaar vonnis). Het uitvoerend beslag zal immers uiteindelijk leiden tot de gedwongen verkoop van de in beslag genomen goederen. Art 1494 Ger. W. het; o. saisie-exécution; saisie exécutoire Zwangsvollstreckungsverfahren
Uitwinning (dadelijke) Dadelijke uitwinning is het recht van een schuldeiser om tot executie over te gaan zonder te beschikken over de hierbovengenoemde uitvoerbare titel. de; v. exécution par voie parée; voie parée ungehinderte Vollstreckung auf Grund der Vollstreckungsklausel; sofortige Vollstreckung Parate executie
Uitwisseling van inlichtingen (OESO-model) De uitwisseling van inlichtingen is gebaseerd op het OESO-modelverdrag. Op grond van de bilaterale verdragen die immers op basis van het OESO-modelverdrag gesloten zijn, bestaat de mogelijkheid voor de autoriteiten van de twee verdragsstaten om inlichtingen uit te wisselen nodig voor de uitvoering van de overeenkomst of voor de toepassing van de nationale fiscale wetgeving. Art 26 OESO-modelverdrag de; v. échange de renseignements Austausch von Informationen
Una via-principe Het una via-principe houdt in dat een belastingplichtige slechts éénmaal gesanctioneerd kan worden voor inbreuken op de belastingwet, namelijk ofwel via de administratieve weg ofwel via de strafrechtelijke weg. Wet van 20 september 2012 tot instelling van het « una via » -principe in de vervolging van overtredingen van de fiscale wetgeving en tot verhoging van de fiscale penale boetes het; o. principe una via una via Prinzip non bis in idem-principe