Everest Tax

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Begrip Omschrijving Wetsartikel Geslacht Franse vertaling Duitse vertaling Synoniem Gerelateerde woorden
               
T
Tabaksproducten Tabak is een accijnsproduct dat onderworpen is communautaire accijnzen. Wet van 3 april 1997
Tak 21 Tak 21 is een groep van verzekeringscontracten, meer bepaald worden hier de levensverzekeringen bedoeld die niet verbonden zijn met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschats- en geboorteverzekeringen. Fiscaal wordt er vaak gebruik gemaakt van een verzekeringsbon als belegging. De verzekeringsbon is een tak 21-levensverzekering, waarbij de begunstigde een bedrag (kapitaal + interesten) krijgt als de verzekerde overlijdt of als de termijn van de verzekering is verstreken. Bij het verkrijgen van het bedrag door de begunstigde of bij vervroegde opname is principieel een roerende voorheffing verschuldigd van 25 %. Art 19 §1 3° a) + §4 ; art 17 §1, 2°; art 21, 9°; 269 1° WIB 92; art 175/3, lid 1 WDRT de; m branche 21 Bereich 21
Tak 23 Tak 23 is een groep van verzekeringscontracten, meer bepaald worden hier de levens-, bruidsschats- en geboorteverzekeringen bedoeld die verbonden zijn met beleggingsfondsen. Hierdoor is de premie en ook de prestatie die verschuldigd zal zijn door de verzekeraar bij afloop van de levensverzekering (overlijden of verstrijken van de termijn) afhankelijk van de waardestijging of waardedaling van de effecten. Inkomsten uit tak 23-producten waarbij er geen rendementswaarborg was en er bovendien geen enkele premie gebruikt is om een belastingvermindering te verkrijgen, zijn belastingvrij. Is dit niet het geval, dan zijn de inkomsten eveneens onderworpen aan een roerende voorheffing van 25 %. Art 19 §1 3° a)b) + §4 ; art 17 §1, 2°; art 21, 9°; 269 1° WIB 92; art 175/3, lid 1 WDRT de; m branche 23 Bereich 23
Tak 26 Tak 26 is een groep van verzekeringscontracten, meer bepaald gaat het hier in se om kapitalisatieverrichtingen, gezien er hier geen begunstigden noch verzekerden zijn en er ook geen verzekerd risico is. Hierdoor wordt er dan ook vaak gesproken van een beleggingsproduct, eerder dan de term verzekeringscontract in de mond te nemen. Een kapitalisatieverrichting wordt gedefinieerd als zijnde verrichtingen gebaseerd op een actuariële techniek, waarbij in ruil voor van tevoren vastgestelde enige of periodieke stortingen, verplichtingen worden aangegaan die, voor wat betreft hun duur en hun bedrag, bepaald zijn en die onafhankelijk zijn van om het even welke toevallige gebeurtenis. De kapitalisatieverrichtingen worden eveneens met interest gelijkgesteld en zijn dus belastbaar. Art 2 §1, 8°, 2e lid WIB92; art 19, §1, 1° WIB 92; Art 2, lid 1, 6° KB 14 november 2003 betreffende de levensverzekeringsactiviteit de; m branche 26 Bereich 26
Tak van werkzaamheid Een tak van werkzaamheid in een nijverheids-, handels- of landbouwonderneming kan worden omschreven als het geheel van de bestanddelen die in een afdeling van die onderneming belegd zijn en technisch een onafhankelijke onderneming vormen, d.w.z. een geheel dat bekwaam is om met eigen middelen te werken. Indien aan een aantal voorwaarden is voldaan, kunnen de stopzettingsmeerwaarden verkregen door de inbreng van een tak van werkzaamheid of een tak van werkzaamheid die wordt voortgezet, volledig (maar tijdelijk) worden vrijgesteld van belastingen. Art 46 § 1 1° + 2° WIB92; art 11 + art 18 §3 WBTW de; m. branche d’activités Bedrijfsafdeling
Taks op de aflevering van effecten aan toonder Zie effecten aan toonder (taks op de aflevering) de; v. (m.) taxe sur les livraisons de titres au porteu besteuerung der Lieferung von Inhaberpapieren effecten aan toonder (taks op de aflevering)
Taks op de beursverrichtingen De taks op de beursverrichtingen wordt geheven, voor zover zij Belgische of vreemde openbare fondsen tot voorwerp hebben, op elke afstand en elke verwerving onder bezwarende titel en op elke inkoop van eigen aandelen door een beleggingsvennootschap, indien de verrichting slaat op kapitalisatieaandelen. Art 120 ev WDRT de; v. (m.) taxe sur les opérations de bourse et les reports
Taks op de effecten aan toonder Zie effecten aan toonder (taks op de aflevering) de; v. (m.) taxe sur les titres au porteur effecten aan toonder (taks op de aflevering)
Taks op de verzekeringsverrichtingen De taks op de verzekeringsverrichtingen is een jaarlijkse taks verschuldigd op verzekeringsverrichtingen wanneer het risico in België is gelegen. Het normale tarief is 9,25%, maar er zijn ook afwijkende tarieven in functie van de aard van de verzekeringsverrichtingen. De Federale overheidsdienst financiën beheert die taks. Art. 173 WDRT de; v. (m.) taxe sur les opérations d’assurance Steuer auf Versicherungsverträge
Taks op langetermijnsparen De taks op langetermijnsparen is een taks van 8% geïnd op de reserves van levensverzekeringen en van spaartegoeden, opgebouwd in het kader van het pensioensparen, op het ogenblik dat de verzekeringnemer of de rekeninghouder 60 jaar bereikt. Art. 184-187 WDRT de; v. (m.) taxe sur l’épargne à long terme Anticipatieve heffing
Taks tot vergoeding der successierechten De taks tot vergoeding der successierechten is een jaarlijkse taks geheven op verenigingen zonder winstoogmerk (VZW’s) en private stichtingen vanaf 1 januari volgend op de datum van hun oprichting, tenzij het geheel van hun bezittingen een lagere waarde heeft dan €25.000. Art 147-150 W. Succ. de; v. (m.) taxe de compensation des droits de succession Erbschaftssteuerausgleichsabgabe
Tantièmes Een tantième is een bezoldiging die wordt uitgekeerd aan bedrijfsleiders, na beslissing hiertoe door de algemene vergadering en is afhankelijk van de winst die de onderneming heeft gemaakt. Tantièmes worden toegekend als beloning voor geleverde prestaties. De tantièmes hebben als voordeel dat ze aftrekbaar zijn in hoofde van de vennootschap in het jaar waarop de tantième betrekking  heeft, namelijk het inkomstenjaar, terwijl ze pas belastbaar zijn in hoofde van de werknemer op het moment van de toekenning (betaling) door de algemene vergadering, in de praktijk is dit het jaar volgend op het inkomstenjaar. Op een toegekende tantième zijn ook sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd. Art 204, 3° b) KB/WIB92; art 49 (Hof van Cassatie op 24 oktober 2013) + art 57, 2° WIB92; art 30, 2 ° WIB92; art 2 §2 Wet van 22 november 2013 houdende hervorming van de berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen, B.S. 6 december 2013; art 11 KB nr. 38 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen het, o. tantième Tantieme
Tax equalisation Tax equalisation is een bezoldigingsregeling waarbij het doel is dat een internationale tewerkstelling voor de betreffende werknemers geen positieve noch een negatieve invloed heeft op het beschikbare arbeidsinkomen als gevolg van een verschillend belastingregime (met een lagere of hogere fiscale druk) in het buitenland. Om dit doel te bereiken wordt een deel van het brutoloon niet meer toegekend, de hypotax genoemd. Hierdoor wordt de nettobezoldiging bereikt en ontstaat er een fiscaal neutrale verrichting, waarbij de werknemer een gegarandeerde nettobezoldiging krijgt. Circulaire nr. Ci.RH.241/598.238 (AAFisc Nr. 44/2011) dd 12.09.2011 de; tax equalisation tax equalisation Hypotax
Tax on web Tax on web is het online platform dat wordt gebruikt door belastingplichtigen om online aangifte in de personenbelasting te doen. Art 307bis (ev) WIB 92 Tax on web Tax on web
Tax shelter Tax shelter is een fiscale regeling die de productie van audiovisuele en cinematografische werken en podiumkunsten aanmoedigt. Hierdoor kan een vennootschap die in deze productie wenst te investeren, een vrijstelling krijgen van haar belastbare gereserveerde winst tot maar liefst 150% van de sommen die voor de productie zijn betaald. De wetgeving voorziet dat er slechts beperkte financiële risico’s zijn voor de investeerders. Art 194ter WIB92 de; Tax shelter Tax shelter
Tekenen en indiciën Zie supplementaire taxatie het; o. signes et indices Zeichen und Indizien supplementaire taxatie
Teleonthaal Teleonthaal is een telefonische hulpdienst voor mensen die het moeilijk hebben, ongeacht de oorzaak ervan, en hierover willen praten. De inkomsten verbonden aan een centrum voor teleonthaal zijn vrijgesteld van onroerende voorheffing, gezien ze door de rechtspraak als weldadigheidsinstelling worden aanzien. Gent 4 januari 2011, fiscoloog 2011, afl. 1272 p 11 ; Cass 24 mei 2012 ; art 12 §1 + 2.1.6.0.1, eerste lid, 1° (art 253 in Brussel en Wallonië) het; o. télé-accueil Telefonseelsorgezentrum
Tenlasteneming van verliezen De tenlasteneming van verliezen gebeurt door natuurlijke personen, die de verliezen geleden door een vennootschap met eigen middelen betalen. De tenlasteneming van verliezen is een aftrekbare beroepskost in hoofde van bedrijfsleiders, op voorwaarde dat de bedrijfsleiders de tenlasteneming verwezenlijken om hun beroepsinkomen te behouden, de verliezen worden betaald door inkomsten welke de bedrijfsleiders verkrijgen uit de vennootschap en de betaalde som door de vennootschap volledig wordt gebruikt ter aanzuivering van de geleden verliezen. Art 53, 15 ° WIB92 de; v. prise en charge de pertes
Terbeschikkingstelling onroerend goed De terbeschikkingstelling onroerend goed is een voordeel verkregen als werknemer van de werkgever, bestaande in het gebruiken van een onroerend goed toebehorend aan de werkgever, ook voor privédoeleinden. De terbeschikkingstelling onroerend goed is een voordeel alle aard en dus een verdoken vorm van inkomsten, waardoor het onder de bezoldigingen van werknemers valt en het een jaarlijks belastbaar voordeel kan opleveren. Hoeveel dit voordeel bedraagt wordt forfaitair vastgesteld op 100/60 of 100/90 van het kadastrale inkomen van het onroerend goed. In hoofde van de werkgever zijn de kosten verbonden aan het ter beschikking stellen aftrekbaar als beroepskost. Art 18 §3 2. KB/WIB92 de; v. mise à disposition d’immeuble Zurdispositionsstellung; Zurverfügungstellung…
Terbeschikkingstelling personeel De terbeschikkingstelling personeel is de activiteit waarbij door een natuurlijke persoon of een rechtspersoon de door hen in dienst genomen werknemers ter beschikking worden gesteld van derden die deze werknemers gebruiken en over die werknemers enig gedeelte van het gezag uitoefenen dat normaal aan de werkgever toekomt. De terbeschikkingstelling personeel wordt aanzien als belastbare dienst in het kader van het wetboek btw. De terbeschikkingstelling van personeel door religieuze of levensbeschouwelijke instellingen zijn echter vrijgesteld voor bepaalde door hen geleverde diensten. Art 18 §1 lid 2 2° WBTW; art 31 §1, 1e lid wet van 24 JULI 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. de; v. mise à disposition de personnel Zurdispositionsstellung; Zurverfügungstellung von Personal
Terbeschikkingstelling stalling rijtuigen De terbeschikkingstelling stalling rijtuigen is op te vatten als iedere verhuur van oppervlakten voor het parkeren van voertuigen, daaronder begrepen gesloten garages. De diensten geleverd als zijnde de terbeschikkingstelling van stalling voor rijtuigen zijn niet vrijgesteld van btw en er moeten dus hierop belastingen worden betaald. Aanschrijving nr. 46 dd. 26.04.1972 ; Hof v Justitie 13 juli 1989 Skatteministeriet/Morten Henriksen ; art 44 §3 2° a) eerste streepje WBTW ; art 18 §1 8° WBTW de; v. mise à disposition d’emplacements pour véhicules Zurdispositionsstellung; Zurverfügungstellung…
Terbeschikkingstelling woning Zie terbeschikkingstelling onroerend goed de; v. mise à disposition d’une maison Zurdispositionsstellung; Zurverfügungstellung… terbeschikkingstelling onroerend goed
Territoriale soevereiniteit Zie territorialiteitsbeginsel de; v. souveraineté territoriale territoriale Souveränität territorialiteitsbeginsel
Territorialiteitsbeginsel Het territorialiteitsbeginsel is het beginsel dat stelt dat de heffingsbevoegdheid van de Belgische fiscale administratie beperkt is tot het Belgische grondgebied. Gezien in België de mening heerst dat de soevereiniteit van andere staten dient te worden eerbiedigd, zijn er voldoende zakelijke of personele aanknopingspunten met het Belgische grondgebied nodig om belastingen te heffen, ook al behoort het heffen van belastingen tot de soevereiniteit van de Belgische Staat. Vroegere (opgeheven) art 3 BW het; o. principe de territorialité Territorialitätsprinzip; Territorialitätsgrundsatz
Teruggaaf (accijnzen) Teruggaaf kan worden verkregen op uitdrukkelijk verzoek, in wettelijk bepaalde gevallen, indien er door de belastingschuldige meer belastingen zijn betaald dan er verschuldigd waren, waarbij het teveel betaalde terug wordt gestort op de rekening van de betaler. De wettelijk bepaalde gevallen zijn onder andere de teruggave van accijnzen bij bepaalde accijnsgoederen die voor commerciële doeleinden voorhanden worden gehouden in een andere lidstaat, bepaalde afstandverkopen van accijnsgoederen, bepaalde onregelmatigheden tijdens de overbrenging van de accijnsgoederen, teveel betaalde accijnzen omwille van een vrijstelling van accijnsrechten of om even welke andere reden, accijnsgoederen die op last van de overheid werden vernietigd, accijnsgoederen die bij vergissing ten verbruik worden aangegeven en bepaalde accijnsgoederen die worden uitgevoerd. Opgelet, teruggaaf zal pas worden verkregen na toerekening van het tegoed op de andere eventueel nog openstaande schulden van de belastingplichtige. Art 9-12 wet 22 december 2009 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen de remboursement Rückerstattung
Teruggaaf (btw) Teruggaaf kan worden verkregen op uitdrukkelijk verzoek, in wettelijk bepaalde gevallen, indien er door de belastingschuldige meer belastingen zijn betaald dan er verschuldigd waren, waarbij het teveel betaalde terug wordt gestort op de rekening van de betaler. Teruggaaf van btw kan worden verkregen, na toerekening van het tegoed op de andere eventueel nog openstaande schulden van de belastingplichtige, als aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan. Het tegoed moet minimum €245 bereiken na de laatste aangifte in een kalenderjaar of bij het indienen van een maandaangifte door een leverancier van elektriciteit die geniet van het verlaagde btw-tarief of bij de indiening van een maandaangifte als de belastingplichtige een overschot in zijn voordeel had van minimum €12.000 en voor ten minste 30 % van zijn omzet bepaalde handelingen heeft verricht. Het tegoed moet minimum €615 bereiken als het gaat om de eerste drie kwartaalaangiften in een kalenderjaar of minimum €1.485 bereiken bij een maandaangifte in maart, juni of september. Art 47, 2e lid WBTW; (art 81 §1 kb nr. 4 = overdracht naar volgend tijdperk) art 81 §2 KB nr. 4 remboursement Rückerstattung
Teruggaaf (reg.) Teruggaaf kan worden verkregen op uitdrukkelijk verzoek, in wettelijk bepaalde gevallen, indien er door de belastingschuldige meer belastingen zijn betaald dan er verschuldigd waren, waarbij het teveel betaalde terug wordt gestort op de rekening van de betaler. Terugbetaling gebeurt indien een aangifte wordt ingediend binnen de vijf jaar na ontstaan van het recht op teruggave waaruit blijkt dat een akte of overeenkomst vals is verklaard, de partijen zijn overeengekomen de overeenkomst te ontbinden of vernietigen, een overeenkomst door een vonnis of arrest wordt ontbonden of herroepen, de btw opeisbaar wordt overeenkomstig een fiscaal misbruik of indien blijkt dat een nieuwe rechterlijke beslissing een vorig vonnis of arrest heeft vernietigd. Hiernaast wordt ambtshalve de overbelasting terugbetaald die voortvloeit uit een materiële vergissing, een dubbele belasting of uit een nieuw bewezen feit, waarvan het laattijdig overleggen of inroepen door de belastingplichtige werd verantwoord door een wettige reden. Opgelet, teruggaaf zal pas worden verkregen na toerekening van het tegoed op de andere eventueel nog openstaande schulden van de belastingplichtige. Art 3.6.0.0.6 §1 VCF; Art 208 ev W. Reg. remboursement Rückerstattung
Teruggaaf (succ.) Teruggaaf kan worden verkregen op uitdrukkelijk verzoek, in wettelijk bepaalde gevallen, indien er door de belastingschuldige meer belastingen zijn betaald dan er verschuldigd waren, waarbij het teveel betaalde terug wordt gestort op de rekening van de betaler. Terugbetaling gebeurt indien een aangifte wordt ingediend binnen de vijf jaar na ontstaan van het recht op teruggave waaruit blijkt dat de de actieve samenstelling van het vermogen of de devolutie van de nalatenschap is veranderd of de werkelijke toestand aantoont dat minder belastingen zijn verschuldigd. Hiernaast wordt ambtshalve de overbelasting terugbetaald die voortvloeit uit een materiële vergissing, een dubbele belasting of uit een nieuw bewezen feit, waarvan het laattijdig overleggen of inroepen door de belastingplichtige werd verantwoord door een wettige reden. Opgelet, teruggaaf zal pas worden verkregen na toerekening van het tegoed op de andere eventueel nog openstaande schulden van de belastingplichtige. Art 3.6.0.0.4, 1e lid VCF Art 134-136 W. Succ remboursement Rückerstattung
Terugwerkende kracht (fiscale wet) Een belastingwet heeft terugwerkende kracht, indien deze een belastbaar feit viseert dat zich voorgedaan heeft vóór de inwerkingtreding van de belastingwet of in het belastbaar tijdperk vóór de inwerkingtreding van de fiscale wet. In België geldt het verbod een rechtsregel in te voeren met terugwerkende kracht. Het absolute karakter van de terugwerkende kracht is betwist, maar het staat vast dat een eventuele afwijking enkel toegestaan is bij bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld in het kader van het algemeen belang) en zonder afbreuk te doen aan de gelijkheid van de burgers. Art 2 BW + art 108 wet van 4 augustus 1986 houdende fiscale bepalingen de; v. (m.) rétroactivité; effet rétroactif Rückwirkung; rückwirkende Kraft Retroactiviteit
Terugwerkende kracht (liquidatieboni) De wetgever trachtte in 2002 bij de invoering van een roerende voorheffing op liquidatieboni, terugwerkende kracht te verlenen aan de desbetreffende wet. Het Grondwettelijk Hof (het Arbitragehof) vernietigde echter de terugwerkende kracht, gezien er geen sprake was van een bijzondere omstandigheid, die de rechtsonzekerheid tengevolge van de terugwerkende kracht kon rechtvaardigen. Arrest Arbitragehof 23 juni 2004 + art 269 WIB de; v. (m.) rétroactivité; effet rétroactif Rückwirkung; rückwirkende Kraft
Testamentaire erfovergang De testamentaire erfovergang is de overgang door middel van een legaat. Een legaat is een bepaling neergeschreven in het testament van de overledene (de legatant), waarbij alle of bepaalde goederen aan erfgenamen of derden (de legataris) worden gelegateerd (toekomen). Er bestaat een algemeen legaat, een legaat ten bijzondere titel en een legaat onder algemene titel. Het algemeen legaat is een legaat waarbij de legatant het geheel van zijn goederen aan de legataris(sen) toekent, terwijl bij een legaat ten algemene titel slechts een afgebakend deel van zijn goederen wordt toegekend. Een legaat ten bijzondere titel is een legaat waarbij één of meerdere in het testament bepaalde goederen worden gelegateerd. Legaten zijn, ongeacht de soort, onderworpen aan successierechten. Als legaten in het kader van de successierechten worden eveneens beschouwd: alle schulden bij uiterste wil erkend, alle schuldbekentenissen van sommen die voorkomen als een contract onder bezwarende titel (maar die een bevoordeling inhouden en die niet aan de schenkbelasting of het registratierecht op de schenkingen zijn onderworpen) en alle schenkingen van roerende goederen die de erflater heeft gedaan onder de opschortende voorwaarde of termijn die vervuld wordt ingevolge het overlijden van de schenker. Art 1 + 4 W. Succ; art 2.7.1.0.3 + 2.7.3.1.1 VCF de; m.
Tewerkstellingsfonds Zie sociale bijdragen het; o. fonds pour l’emploi Beschäftigungsfonds sociale bijdragen
Tewerkstellingspremie De tewerkstellingspremie is een premie toegekend aan de vennootschappen als steun voor het scheppen van werkgelegenheid en als steun bij het in dienst nemen van kansarme en gehandicapte personen. Gewestelijk toegekende tewerkstellingspremies zijn vrijgesteld als belastbare inkomsten in het kader van de vennootschapsbelasting. Art 193bis -193 ter WIB92 ; verordening nr. 2204/2002 van de Commissie van 12 december 2002 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op werkgelegenheidssteun de; v. prime à l’emploi Wiederbeschäftigungsprämie
Thin capitalisation Thin capitalisation rules waren regels waardoor vennootschappen interesten die ze verkregen op leningen, die hen zijn toegekend door vennootschappen binnen eenzelfde groep, slechts beperkt of helemaal niet konden aftrekken. Art. 198, § 1, 11° WIB 1992 sous-capitalisation Unterkapitalisierung Onderkapitalisatie ; debt equity ratio
TIEA Zie overeenkomsten en verdragen inzake samenwerking tussen belastingsadministraties tax Information Exchange Agreements tax Information Exchange Agreements overeenkomsten en verdragen inzake samenwerking tussen belastingsadministraties
Timesharing Timesharing is een overeenkomst waarbij een persoon, voor een welbepaalde periode in het jaar, het exclusieve gebruiksrecht heeft van een onroerend goed. Timesharingovereenkomsten worden vooral gesloten met betrekking tot vakantiehuizen, waarbij meerdere personen een onroerend goed kopen en het telkens betrekken op de vooraf afgesproken tijdstippen. De plaats van een dienst wordt bij timesharing gelokaliseerd op de plaats waar het onroerend goed is gelegen. Art 21 §3, 1° WBTW + HvJ 3 september 2009, zaak 37/08 de; v. (m.) multipropriété; timesharing Nutzungsrecht an Ferienwohnungen; Timesharing
Toegang tot beroepslokalen Zie beroepslokaal de; m. accès aux locaux professionnels beroepslokaal
Tonnagebelasting Een tonnagebelasting is een fiscale steunmaatregel voor zeescheepvaart, waarbij de belastbare grondslag vastgesteld wordt aan de hand van de tonnage van de zeeschepen. Programmawet 2 augustus 2002 de; v. taxation au tonnage Tonnagesteuer
Tontine Een tontine is een vorm van kanscontract, waarbij de contractspartijen afspreken dat sommige goederen hen toebehorend, de eigendom zullen worden van de langstlevende onder hen. Indien een tontinebeding wordt bedongen tussen twee echtgenoten, zal meestal het schenkingsrecht worden geheven, zoniet het verkooprecht. de; tontine Tontine; Leibrentengesellschaft
Tradingvennootschappen Tradingvennootschappen zijn kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en beheersvennootschappen van instellingen voor collectieve beleggingen, die onder artikel 1 vallen van het ‘KB van 23 september 1992 op de jaarrekening van de kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging’. De aandelen van een tradingportefeuille zijn dus samen de stock waarmee deze vennootschappen hun activiteit uitoefenen. Tradingvennootschappen vallen onder een uitzonderingsregime voor belastingen op roerende inkomsten. KB van 23 september 1992; art. 192, §1, lid 3-6 WIB92 de; v. société de trading
Transfer pricing Zie proportionaliteitsbeginsel. de prix de transfert Transferpreis proportionaliteitsbeginsel
Treaty-shopping Treaty-shopping is een soort van belastingsontwijking, waarbij inwoners van derde staten door toepassing van dubbelebelastingsverdragen een zo gunstig mogelijke belasting van hun inkomsten behaald in verschillende staten, trachten te verkrijgen. Hun inkomen wordt aldus globaal gezien voordeliger belast door te kijken naar waar de voordeligste regimes zich bevinden. de chalandage fiscal Abkommensmißbrauch
Tréfonds Tréfonds is de ondergrond of beter de grond van een met erfpacht bezwaard onroerend goed. het; o. tréfonds tréfonds
Trust (uitkeringen) Een trust is een rechtsfiguur afkomstig uit landen met een Angelsaksisch rechtssysteem. Het is een overeenkomst waarin een oprichter, de settlor, vermogen afzondert bij een beheerder, de trustee, die het vermogen beheert conform de trustakte (en de letter of wishes), ten behoeve van de begunstigden, de beneficiaries. De Vlaamse belastingsdienst gaat er in het kader van de Vlaamse erfbelasting anks het feit dat de trust als structuur op zich staat, er toch vanuit gaat dat deze deel uitmaakt van de belastbare basis van de erflater. De eerste uitkeringen worden belast op het moment van van effectieve uitkering. De laatste uitkeringen worden meteen belast. Kaaimantaks: instrument voor fiscus waarbij dat transparant belast kan worden, deze trusts worden geviseerd in het kader van de uitgebreide aangifteplicht in de inkomstenbelastingen voor trusts en fiduciaire verhoudingen en dat ze in het kader van de kaaimantaks dat de inkomsten uit die trust in kader van kaaimantaks in België transparant belast kunnen worden. Rechtsgrond aangifteplicht 2§1 13° a) en 307 WIB92.   (circulaire nog opzoeken van Vl belastingsdienst) Art 2.7.1.0.6 VCF het; o. trust Trust
Typedwang Typedwang heeft betrekking op het stelsel van roerende inkomsten in België. De opsomming van roerende inkomsten in artikel 17 WIB92 is limitatief. Het stelsel van roerende inkomsten in België kent dus een typedwang, aangezien het een numerus clausus-systeem hanteert. Dit houdt in dat   inkomsten die niet in één van de vier categorieën van artikel 17 WIB92 kunnen worden ondergebracht, niet belastbaar zijn als roerend inkomen. Elke categorie heeft een eigen fiscale behandeling. Art. 17 WIB92 de; m. contrainte Kokertheorie