Everest Tax

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Begrip Omschrijving Wetsartikel Geslacht Franse vertaling Duitse vertaling Synoniem Gerelateerde woorden
               
S
Sale and lease back Sale and lease back is een techniek waarbij een vennootschap goederen uit het actief verkoopt en dezelfde goederen tegelijkertijd terughuurt van de koper onder de vorm van een leasingcontract. Sale and lease back is een fiscaal neutrale techniek, gezien de belastingplichtige op de gerealiseerde meerwaarde van het goed wordt belast,   maar de meerwaarde gespreid kan laten belasten. De voorwaarde hierbij is dat de gerealiseerde meerwaarde wordt herbelegd en het geleasede goed als herbelegging wordt aangemerkt. Is aan deze voorwaarden voldaan, dan valt de transactie onder het stelsel van de gespreide taxatie en wordt de gerealiseerde meerwaarde op het vast actief gespreid belast in functie van de afschrijvingen die geboekt worden op het geleasede actief. Art 47 WIB 92 + Circulaire nr. Ci.RH.421/443.775 dd. 08.07.1993 de; achat-rétrolocation Sale-and-Lease-Back
Samenvattende opgave 275C De samenvattende opgave 275C dient bij de vennootschapsaangifte gevoegd te worden indien de belastingplichtige wil genieten van de notionele interestaftrek. De opgave wordt ook gebruikt om het bedrag vast te stellen van de overgedragen vrijstellingen voor risicokapitaal die vrijgesteld zijn in de vennootschapsbelasting en de belasting van niet-inwoners vennootschappen. de; v. (m.) relevé récapitulatif 275C zusammenfassende Aufstellung 175C
Samenvattende opgave 325 De samenvattende opgave 325 is het titelblad dat wordt gebruikt om alle inkomsten opgenomen in de formulieren met hetzelfde nummer te verzamelen. Als belastingen worden ingediend online via Belcotax-on-web, dan wordt deze samenvattende opgave afgeleid uit de aangifte en moet de belastingplichtige deze niet meer zelf opnemen. de; v. (m.) relevé récapitulatif 325 zusammenfassende Aufstellung 325
Samenvattende opgave 325.30 De samenvattende opgave 325.30 wordt gebruikt om presentiegelden die baten met een beroepskarakter vertegenwoordigen, om prijzen, subsidies, renten of pensioen zonder beroepskarakter en om sommige diverse inkomsten en beroepsinkomsten toegekend aan niet-inwoners in op te nemen. de; v. (m.) relevé récapitulatif 325.30 zusammenfassende Aufstellung 325.30
Samenwonenden Er bestaan in het Belgische recht drie soorten samenwonenden, namelijk wettelijk samenwonenden, feitelijk samenwonenden en gehuwden. Vaak spreekt men echter over “echtgenoten en samenwonenden”, waarbij als samenwonenden enkel de eerste twee vormen worden bedoeld. De soorten samenwonenden verschillen door hun verplichtingen en rechten. Fiscaal zijn veel regels van gehuwden ook toepasselijk op samenwonenden, een voorbeeld hiervan is het tarief toepasselijk in de registratierechten met betrekking tot schenkingen. (Art. 1.1.0.0.2, zesde lid, 4°, b) en c) VCF = wie als samenwonende wordt aanzien ih kader van registratierechten ) de; personnes vivant ensemble maritalement; cohabitants Zusammenlebende
Scanningscentra Scanningscentra zijn centra waar de papieren belastingaangiften gedigitaliseerd worden en toegevoegd worden aan het dossier van de belastingplichtige. De papieren aangiften dienen sinds 2009 rechtstreeks naar de scanningscentra te worden opgestuurd, in plaats van de aangiften in te dienen op het plaatselijk belastingkantoor. Als de belastingplichtige de aangifte online indient via tax-on-web, stelt het probleem zich uiteraard niet. Art 307 §4 WIB92 het; o. centres de scanning Scanzentren
Schatting actief Teneinde de belastbare basis in de successierechten (erfbelasting) vast te stellen bij het overlijden van een persoon, dient de waarde van het geschatte actief verminderd te worden met de waarde van het passief. Het actief bestaat uit de belastbare waarde van alle goederen en de waarde van de aan het recht van overgang onderworpen onroerende goederen, en dient door de aangevers geschat te worden op de dag van overlijden van de decujus. Het passief dat hiervan mag worden afgetrokken omvat de op de dag van overlijden bestaande schulden van de overledene en de begrafeniskosten. Het passief wordt eveneens geschat op de dag van overlijden. Art 19 + 27 W. Succ + 2.7.3.3.1 + 2.7.3.4.1 1e lid 1° en 2° VCF de; v. évaluation des actifs Schätzung aktiven
Schatting passief Zie schatting actief de; v. évaluation des pasifs Schätzung pasief schatting actief
Scheiding van tafel en bed (jaar van) De scheiding van tafel en bed is een procedure waarbij de wederzijdse rechten en plichten van echtgenoten sterk worden afgezwakt, om redenen ontstaan na de huwelijkssluiting, maar waarbij het huwelijk niet ontbonden, beëindigd wordt. Vanaf het jaar van de scheiding van tafel en bed wordt er opnieuw een individuele aanslag gevestigd in de inkomstenbelasting in hoofde van elke echtgenoot. Art 126 §2 3° WIB92 de; v. séparation de corps Trennung von Tisch und Bett
Scheidsrechter Een scheidsrechter is een persoon belast met het toezicht en de vaststelling van overtredingen op de spelregels van een sport. Scheidsrechters genieten tot een bedrag van €12 300 bruto per maand, voor hun activiteiten als scheidsrechter tijdens sportwedstrijden, van een afzonderlijke aanslag in de personenbelasting ten belope van 33 %. Art 171, 1e lid 1°, i) 2e streepje WIB92; art 2 wet 4 mei 2007 de; m. arbitre; juge arbitral Kampfrichter; Schiedsrichter
Schenking (algemeen) Een schenking is een akte waarbij de schenker zich dadelijk en onherroepelijk van de geschonken zaak ontdoet, ten voordele van de begiftigde, die ze aanneemt. Een schenking kan bestaan in het schenken van roerende goederen of onroerende goederen, waarbij telkens verschillende regelingen gelden. In het fiscaal recht zijn schenkingen vooral belangrijk voor de registratierechten, waarbij een schenking van onroerende goederen verplicht dient te worden geregistreerd, terwijl dit voor roerende goederen vrijwillig is (bijvoorbeeld de handgift). Hiernaast zijn schenkingen ook belangrijk in het successierecht, waarbij een schenking gedaan in de drie voorafgaande jaren van overlijden van de decujus kan opgenomen worden in het actief van de nalatenschap. Art 894 BW; art 131 ev W. Reg – Art. 2.8.3.0.1. VCF ev + Art 2.7.1.0.5 VCF (art 7 W.Succ in Brussel en Wallonië) de; v. libéralité; don; donation Zuwendung; Schenkung
Schenking met last Een schenking met last is een schenking waarbij de schenker een voorwaarde oplegt aan de begiftigde, die door de begiftigde dient aanvaard te worden, wenst hij de schenking te verkrijgen. De last bestaande uit een som, een rente of een pensioen onder kosteloze titel bedongen ten bate van een derde, wordt van het aandeel van de begiftigde afgetrokken en belast in hoofde van de derde. Art 134 W. Reg.; Art. 2.8.3.0.1, §3 VCF de; v. donation onéreuse; donation avec charge onéreuse Schenkung mit einer Belastung; Schenkukng unter Auflage Schenking onder last
Schenkingsrechten Schenkingsrechten zijn belastingen geheven op de schenking van goederen, waarvan het tarief verschilt naargelang de graad van verwantschap tussen de schenker en de begiftigde (hoe verder de graad van verwantschap, hoe hoger het tarief), de hoegrootheid van het geschonken goed en de aard van het geschonken goed (roerende goederen, onroerende goederen, bouwgrond). De tarieven van de schenkingsrechten zijn een bevoegdheid van de gewesten en verschillen dus naargelang de fiscale woonplaats van de schenker in het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of het Vlaams Gewest ligt. Art. 131 ev. W.Reg.; art 2.8.3.0.1 VCF het; o. droits de mutation; droits de donation Schenkungssteuern
Schermvennootschap Een schermvennootschap is een vennootschap waarmee een vorm van identiteitsfraude wordt gepleegd. Meer bepaald is het niet duidelijk voor de contractspartij, noch voor de fiscus met wie er eigenlijk zaken wordt gedaan. De tussenkomst van een schermvennootschap is een aanwijzing van fraude in het kader van de antiwitwaswetgeving, opgenomen op de lijst van indicatoren, waardoor er een melding zal dienen te gebeuren aan de CFI. art 2, 1° KB 03 / 06 / 2007 tot uitvoering van artikel 28 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme de; v. société écran Schirmgesellschaft
Schuldbemiddelaar Een schuldbemiddelaar is een persoon die zal helpen de schulden van een schuldenaar te betalen door akkoorden af te sluiten met de schuldeiser, waarbij de schuldeiser belooft geen verdere stappen te nemen zolang de schuldenaar de afspraken nakomt. Gerechtsdeurwaarders of advocaten dienen geen btw te betalen op de diensten door hen geleverd als ze optreden als schuldbemiddelaar. GwH 25 april 2013; art 44 §2, 2°, 2e lid, 8e streepje WBTW de; m. médiateur de dettes Schuldvermittler
Serkov (EHRM) Het arrest Serkov heeft betrekking op het adagium In dubio contra fiscum, wat inhoudt dat bij twijfel de wet tegen de fiscus moet worden uitgelegd. Volgens deze rechtspraak van het EHRM schendt een wet die fiscale verplichtingen oplegt aan de rechtsonderhorigen, maar die onvoldoende duidelijk en voorzienbaar is in zijn toepassing, het recht op het ongestoord genot van eigendom, tenzij die wordt uitgelegd in het voordeel van de belastingplichtige. Art 1 1ste protocol EVRM Serkov Serkov Shchokin (EHRM); in dubio contra fiscum
Serviceclub (kost) Een serviceclub is een vereniging zonder winstoogmerk waarbij de leden een sociaal doel nastreven door bij te dragen aan instellingen voor het goede doel. De lidgeldkosten van een serviceclub zijn, onder voorwaarden, aftrekbaar als beroepskost in de personenbelasting. Art 48/1 WIB92 de; v. (m.) club service Service-Club
Serviceflat (OV) Zie bejaardenvoorziening. de; m. résidence-services betreute Wohnung bejaardenvoorziening
Shchokin (EHRM) Het arrest Shchokin heeft betrekking op het adagium In dubio contra fiscum, wat inhoudt dat bij twijfel de wet tegen de fiscus moet worden uitgelegd. Volgens deze rechtspraak van het EHRM schendt een wet die fiscale verplichtingen oplegt aan de rechtsonderhorigen, maar die onvoldoende duidelijk en voorzienbaar is in zijn toepassing, het recht op het ongestoord genot van eigendom, tenzij die wordt uitgelegd in het voordeel van de belastingplichtige. Art 1 1ste protocol EVRM Shchokin Shchokin Serkov (EHRM); in dubio contra fiscum
Sicar Een sicar of Société d’investissement en capital à risque is een Luxemburgs beleggingsvennootschap in risicokapitaal. Een SICAR is een geschikte vennootschap voor risicodragend kapitaal en voorbehouden voor professionele en institutionele beleggers. De activa waarin een SICAR mag beleggen zijn ondermeer de biotechnologie en onroerende goederen (onder bepaalde voorwaarden). Het is een normaal belastbare entiteit en de inkomsten van gekwalificeerde participaties zijn vrijgesteld, inclusief de meerwaarden. Een Sicar is ook vrijgesteld van vermogensbelasting en van voorheffing op dividenden, interesten en royalties. Société d’investissement en capital à risque
Sicavs Een sicav of Société d’investissement à capital variable is de Franse variant van een bevek. Een bevek of een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal is een fonds binnen een vennootschap, waar een belegger aandelen kan kopen van de vennootschap, waardoor het vermogen van de vennootschap stijgt. Indien de belegger uit het fonds wil stappen, dient deze een beurstaks te betalen. Sociétés d`Investissement à Capital Variable Bevek
Simulatie Simulatie of veinzing is het optreden waarbij een overeenkomst of een rechtshandeling bewust anders wordt voorgesteld naar derden toe en waarbij de contractspartijen onderling, door middel van een tegenbrief, overeenkomen een andere rechtshandeling te stellen. Veinzing is in principe toegelaten, tenzij ze strekt tot het ontwijken van belastingen door middel van het overtreden van een regel van openbare orde. De bewijsplicht rust op de administratie, maar mag door alle rechtsmiddelen worden aangetoond. De administratie die erin slaagt veinzing te bewijzen, mag belastingen heffen alsof de geveinsde akte niet bestond. Niet-tegenwerpelijkheid aan de administratie is hier dus de sanctie. Art. 3.18.0.0.14. 1e lid, 2° VCF + art 204 W. Reg (W + Br); 1321 BW de; v. simulation Simulation Veinzing
Smartphone Zie gsm de; m. smartphone Smartphone gsm
Sociale bijdragen Sociale bijdragen zijn de bijdragen betaald om te voldoen aan bepaalde verplichtingen opgenomen in de sociale wetgeving (bijdragen betaald aan het tewerkstellingsfonds, bijdragen in het kader van vrij aanvullend pensioen zelfstandigen, bijdragen aan ziekenfondsen, enz.). De sociale bijdragen zijn, onder voorwaarden, aftrekbaar als beroepskost, tenzij er sprake is van belastingontduiking. Art 52, 7° en 7bis° WIB92 + (Art 45 Programmawet 24/12/2002) de; v. (m.) cotisations sociales Sozialbeiträge
Sociale voordelen Sociale voordelen zijn allerhande voordelen toegekend door de werkgever aan de werknemer. Voorbeelden hiervan zijn   maaltijdcheques, fietsvergoedingen, giften, betaling woon-werkverkeer, enz. Deze sociale voordelen zijn, met naleving van een aantal voorwaarden, in hoofde van de werknemer vrijgesteld van belastingen. De kosten verbonden aan deze sociale voordelen zijn principieel echter niet meer aftrekbaar van de beroepskosten in hoofde van de werkgever. Art 38 § 1 11° + art 53, 14° + art 195 §1 1e lid WIB92 het; o. avantages sociaux Sozialleistungen
Sociale vrijstellingen (IB) Sociale vrijstellingen zijn alle inkomsten opgenomen in het Wetboek Inkomstenbelasting, die niet als beroepsinkomsten worden aanzien en dus niet aan belastingen zijn onderworpen. De vrijstelling kan geheel of gedeeltelijk zijn, naargelang het volledige voordeel wordt vrijgesteld of slechts ten belope van een bepaald bedrag. Het gaat onder meer om kinderbijslagen, pensioenen, tegemoetkomingen aan mindervaliden, vergoedingen voor begrafeniskosten, ontslaguitkeringen, tegemoetkoming betaald door schadeloostellingsfonds voor asbestslachtoffers, enz. Art 38 §1 WIB92 de; v. exonérations sociales Sozialbefreiungen
Société civile immobilière Zie SCI (Fr.) SCI SCI SCI (Fr.)
Société d’Investissement en Capital à risque Zie sicar Sicar Sicar sicar
Software (auteursrecht) Auteurs van softwareprogramma’s kunnen auteursrechtelijke bescherming, zoals van toepassing op werken van letterkunde, genieten voor hun software. (Wet van 30 juni 1994 betreffende de bescherming van computerprogramma’s = opgeheven); art 4, 6° KB 19 december 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van de inwerkingtreding van de wet van 19 april 2014 houdende de invoeging van boek XI “Intellectuele eigendom” in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek, en van de wet van 10 april 2014 houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XI “Intellectuele eigendom” van het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van een bepaling eigen aan boek XI in boek XVII van hetzelfde Wetboek, en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de organisatie van de hoven en rechtbanken betreffende vorderingen inzake intellectuele eigendomsrechten en inzake transparantie van het auteursrecht en de naburige rechten betreft de; m. software Software
Solidariteitsbijdrage firmawagen (BK) De solidariteitsbijdrage firmawagen is een bijdrage die wordt betaald door werkgevers op de firmawagen ter beschikking gesteld aan hun werknemers. De bijdrage wordt berekend volgens een formule, afhankelijk van de CO2-uitstoot van de wagen. De solidariteitsbijdrage kan afgetrokken worden als beroepskost en is bovendien niet onderworpen aan de aftrekbeperking van 75 % toepasselijk op het beroepsmatig gebruik van personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen. Art 2, 2e lid Programmawet 27 december 2004; Art 52, 3° WIB92 de; v. (m.) cotisation de solidarité sur la voiture de société Solidaritätsbeitrag Firmenwagen
Spaardeposito’s Spaardeposito’s zijn een vorm van sparen, waarbij voor een langere termijn (langer dan één jaar, anders is er sprake van een termijndeposito) een bepaald bedrag “vast” wordt gezet op een rekening, teneinde een hogere renteopbrengst te hebben. Er wordt gesproken van het vastzetten van een bedrag, gezien de vervroegde terugbetalingsmogelijkheden van het geld beperkt tot onbestaande zijn. De inkomsten verkregen uit spaardeposito’s worden, onder voorwaarden, ten belope van een bedrag van €1.250 (niet-geïndexeerd), niet aanzien als roerende inkomsten en dus vrijgesteld van belastingen. Art 21 5° WIB 92 + art 2 KB/WIB92 het; o. dépôts d’épargne Spareinlagen
Spaarrichtlijn De spaarrichtlijn is een Europese richtlijn met als doel inkomsten uit spaargelden, in de vorm van een rentebetaling die in een lidstaat wordt verricht aan uiteindelijk gerechtigden die een natuurlijk persoon zijn en hun woonplaats in een andere lidstaat hebben, effectief te belasten overeenkomstig het nationale recht van de laatstgenoemde lidstaat (woonstaat). Het doel van de richtlijn wordt bereikt door middel van het uitwisselen van informatie tussen de lidstaten onderling. België heeft lange tijd geen gebruik gemaakt van deze richtlijn en hief een woonstaatheffing op de door de richtlijn geviseerde interest. Sinds 2010 is België echter overgeschakeld op het systeem van automatische gegevensuitwisseling. Overweging 8 RICHTLIJN 2003/48/EG VAN DE RAAD van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling; wet van 17 mei 2004 tot omzetting in het Belgisch recht van de richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 van de Raad van de Europese Unie betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling en tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de roerende voorheffing de; v. (m.) directive “épargne” Zinsrichtlinie Woonstaatheffing; Automatische gegevensuitwisseling
Speculatie Speculatie is door het Hof van Cassatie omschreven als het inkopen van goederen met het risico er verlies op te lijden, maar met de verwachting, door ze weer te verkopen, er winst op te maken dankzij een stijging van de marktwaarde. Winsten of baten voortkomend uit speculatie worden aanzien als diverse inkomsten, behoudens uitzonderingen waar het om belastbare inkomsten gaat, en zijn derhalve belastbaar. De inkomsten zijn onderworpen aan een afzonderlijke aanslag van 33 % (2015). Art 25, 3° + art 90, 1° + art 171, 1° a) WIB92; Cass. 15 mei 1987 de; v. spéculation; agiotage Spekulation; Spekulationshandel
Spelen en weddenschappen Zie belasting op spelen en weddenschappen het; o. jeux et paris Spiel und Wette belasting op spelen en weddenschappen
Sponsoring (kost) Sponsoring kan omschreven worden als elke bijdrage van een publieke of particuliere onderneming, een overheid of een natuurlijke persoon die zich niet bezighoudt met het aanbieden van omroepdiensten of met de vervaardiging van audiovisuele of auditieve producties, aan de financiering van omroepdiensten of programma’s met het doel zijn of haar naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven. Kosten van sponsoring worden aanzien als publiciteitskosten en zijn derhalve aftrekbaar, als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, wat in concreto wordt beoordeeld. Art 2, 41 ° Decreet 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie ; art 49 WIB92 + art 45 WBTW de; v. (m.) parrainage; sponsoring Sponsoring
Sportcheque Sportcheques zijn waardepapieren, waarbij een werknemer een tegemoetkoming krijgt van zijn werkgever in de kosten van onder andere de toegang tot sportevenementen, de aanschaf van een sportabonnement, enz. Sportcheques zijn voordelen door de werkgever toegekend aan de werknemer, zijn aftrekbaar als beroepskost in hoofde van de werkgever en zijn vrijgesteld in hoofde van de werknemer in de personenbelasting onder een aantal voorwaarden. Art 38 §1, 25° WIB 92 + art 38/1 §3 WIB92 + niet onder art 53, 14 ° (art II. A. 4 Circulaire nr. Ci.RH.242/579.489 (AOIF Nr. 29/2009) dd 02.06.2009) de; m. chèque sport
Stagebonus Een stagebonus is een tegemoetkoming (premie) aan werkgevers die jongeren een stageplaats aanbieden met het oog op een praktijkopleiding in de onderneming of instelling van de werkgever. De stagebonus wordt toegekend voor maximaal drie opleidingsjaren binnen één enkele opleidingscyclus (één opleiding met één enkele finaliteit). Bovenop de stagebonus kan de werkgever een fiscaal voordeel krijgen. Hij kan zijn belastbare winsten en baten vrijstellen voor 40% van de leervergoedingen of loonkosten die aan de betrokken jongere worden uitbetaald en die de werkgever als beroepskosten mag inbrengen. art 58 wet 23 december 2005 betreffende het generatiepact; art 67bis WIB92 de; m. bonus de stage Praktikumsbonus
Standstill-clausule De standstill-clausule is een bepaling opgenomen in de btw-richtlijn en strekt ertoe een overgang te bieden naar een eengemaakte Europese btw-regelgeving. Meer bepaald zorgt de clausule ervoor dat de lidstaten -tot er een eengemaakte regeling is- hun beperkingen van het recht op aftrek van de btw kunnen handhaven, maar geen nieuwe beperkingen in het leven kunnen roepen. Art 176 lid 2 Richtlijn nr. 2006/112/EG de; v. (m.) clause de “stand-still”; obligation de statu quo Stillhalteverpflichtung; Verpflichtung des Status quo
Statutaire doelomschrijving De statutaire doelomschrijving is de omschrijving van het doel dat een vennootschap wil bereiken in de statuten van die vennootschap. Fiscaal is de statutaire doelomschrijving belangrijk bij het bepalen van welke kosten aftrekbaar zijn en welke inkomsten belastbaar zijn als het statutaire doel wordt overschreden. Het is reeds lang een gevestigde praktijk dat inkomsten behaald uit doeloverschrijdende handelingen belastbaar kunnen zijn in de inkomstenbelasting, maar pas recentelijk werd door het Hof van Cassatie aanvaard dat ook doeloverschrijdende kosten aftrekbaar kunnen zijn als beroepskost. Cass. 12 juni 2015 + Cass. 19 juni 2015 de; v.
Stelsel van uitgestelde of gespreide belastingheffing Zie gespreide taxatie het; o. régime de taxation différée ou étalée gespreide taxatie
Sterfhuisclausule De sterfhuisclausule is een clausule opgenomen in een huwelijkscontract waarbij bij ontbinding van het huwelijk om gelijk welke reden, het gemeenschappelijk vermogen toekomt aan degene die nominatim vermeldt is in het contract. De sterfhuisclausule was vroeger een fiscaal gunstige maatregel, maar vanaf 1 juli 2015 wordt een persoon die meer dan de helft van het gemeenschappelijk vermogen krijgt gelijkgesteld met een persoon die een belastbaar legaat verkrijgt. Dit heeft tot gevolg dat vanaf nu successierechten (erfbelasting) zullen moeten worden betaald op het bedrag dat de helft van het gemeenschappelijk vermogen overtreft. Art 2.7.1.0.4 VCF; art 5 W. Succ. Br.H.G. en W.G. de; v. (m.) défaisance inversée Herausnahme in umgekehrter Form
Steunzone Een steunzone is een gewestelijk vastgelegde zone waarbinnen collectieve ontslagen van werknemers hebben plaatsgevonden, waarbij ondernemingen een gedeeltelijke vrijstelling van de doorstortingsplicht van de bedrijfsvoorheffing verkrijgen indien die werkgevers werkgelegenheid creeëren door middel van een nieuwe investering. Het gaat om een vrijstelling van de doorstortingsplicht ten bedrage van 25 % van de ingehouden bedrijfsvoorheffing. Art 2758 WIB92 + art 935 KB/WIB92 de; v. (m.) zone d’aide Förderzone
Stichting administratiekantoor De stichting administratiekantoor (STAK) dient tot het splitsen van het stemrecht en het dividendrecht van een aandeel. Meer bepaald wordt er een rechtspersoon (het administratiekantoor) opgericht waaraan de aandelen worden verkocht, waarbij de rechtspersoon de juridische eigendom van de aandelen als het ware splitst van de economische eigendom. De juridische eigendom, bestaande uit het stemrecht, houdt het administratiekantoor en de economische eigendom, bestaande uit het dividendrecht (recht op liquidatiesaldo, terugbetaling van het kapitaal en opbrengst bij verkoop), draagt het kantoor over aan de vroegere (en eventueel nieuwe) aandeelhouders. Het overdragen van de economische eigendom gebeurt door het geven van certificaten aan de aandeelhouders, vandaar dat er ook gesproken wordt van het certificeren van aandelen. Als de certificaten terug verenigd worden met het stemrecht en dus opnieuw aandelen vormen, wordt de term royering gebruikt. Het certificeren van aandelen is fiscaal transparant, wat betekent dat de fiscus, onder voorwaarden, handelt alsof het kantoor niet bestaat en dus onmiddellijk de certificaathouders belast en niet het administratiekantoor. Het certificeren van aandelen is een dankbaar instrument bij vermogensplanning, gezien door het gebruik van deze constructie, de economische eigendom kan overgedragen worden aan de kinderen vrij van erfbelasting, terwijl de ouders nog steeds het stemrecht hebben. Art 181 1e lid 8° WIB92 + Art 13 §1 lid 1 wet 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen de; v. fondation d’une société fiduciaire Stiftung; Gründung Treuhandgesellschaft STAK
Stiefkind Een stiefkind is een kind dat een nakomeling is uit een vorige relatie van één van de echtgenoten of samenwonenden, waarbij deze echtgenoot of samenwonende de biologische ouder is en de andere aanzien wordt als stiefouder. Stiefkinderen zijn in het Vlaamse Gewest onderworpen aan dezelfde regelen zoals toepasselijk in rechte lijn, als bepaalde voorwaarden worden nageleefd. Art 1.1.0.0.2 6e lid 5° b) VCF het; o. enfant d’un autre lit Stiefkind
Stiefouder Een stiefouder is een ouder die gehuwd/samenwonend is met een persoon die een kind heeft uit een vorige relatie, het stiefkind genaamd. Fiscaal wordt een stiefouder voor de toepassing van de successierechten (erfbelasting) en registratierechten gelijkgesteld met een echtgenoot. Art 1.1.0.0.2 6e lid 5° b) VCF de; m. beau-parent Stiefelternteil
Stilzwijgende aanvaarding nalatenschap Een nalatenschap wordt zuiver aanvaard, aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving of verworpen. De stilzwijgende aanvaarding nalatenschap betekent dat een erfgenaam de nalatenschap aanvaardt door een daad te verrichten die noodzakelijk zijn bedoeling om te aanvaarden insluit en die hij slechts in zijn hoedanigheid van erfgenaam bevoegd zou zijn te verrichten. De stilzwijgende aanvaarding staat tegenover de uitdrukkelijke aanvaarding, waarbij de persoon in een akte de titel of hoedanigheid van erfgenaam aanneemt. Fiscaal wordt door de rechtspraak niet aanvaardt dat het indienen van een aangifte van nalatenschap beschouwd wordt als zijnde een stilzwijgende aanvaarding nalatenschap. Art 774- 778 BW de; v. acceptation tacite de la succession stillschweigende Annahme Vermächtnis
Stock options Stock options of aandelenopties zijn voordelen toegekend door een werkgever aan zijn werknemers, waarbij de werknemers de mogelijkheid krijgen om tegen een vooraf bepaalde prijs en gedurende een bepaalde termijn (door de werkgever bepaald), hun optie te lichten, wat inhoudt de aandelen te kopen tegen de vooraf bepaalde prijs. Het voordeel verkregen door aandelenopties wordt forfaitair belast à rato van 18 %. Art 43 § 5 1e lid wet 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen de; option sur titres; option sur actions Aktienbezugsrecht Aandelenopties
Stockdividenden Stockdividenden zijn dividenden die worden toegekend aan aandeelhouders, waarbij de dividenden niet bestaan uit een uitkering van geld, maar uit een toekennnig van aandelen. Zo krijgt de begunstigde telkens meer aandelen in de vennootschap. De stockdividenden zijn eveneens onderworpen aan de roerende voorheffing verschuldigd op de dividenden. Art 18/19 Circulaire nr. Ci.RH.231/527.270 (AOIF 7/2003) dd. 04.04.2003 het; o. dividendes en actions Aktiendividenden
Stopzetting activiteit Een belastingplichtige die zijn economische activiteit wenst stop te zetten dient een aantal verplichtingen na te komen. Meer bepaald moet de belastingplichtige bij de stopzetting activiteit de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO), het btw-kantoor (door middel van formulier 604C) en het ziekenfonds (en sociaal verzekeringsfonds) inlichten over deze beslissing. Doet de belastingplichtige hiervan geen aangifte, dan blijft de betalingsplicht van btw en sociale bijdragen bestaan. Indien bij de de stopzetting van de activiteit er nog bepaalde goederen aanwezig zijn in het vermogen, die de belastingplichtige niet heeft kunnen/willen verkopen, maar die anders recht geven op de aftrek van btw, zal de adminstratie toch btw heffen op die overgebleven goederen, gelijk aan het btw-tarief dat anders verschuldigd zou zijn, indien de goederen in dezelfde staat als particulier zouden gekocht zijn. Art 12 §1, 5° + 33 §1, 1° WBTW de; v. cessation d’activité Einstellung der Tätigkeiten
Stopzettingsmeerwaarden Stopzettingsmeerwaarden zijn meerwaarden op activa die voor de beroepswerkzaamheid zijn gebruikt, verkregen of vastgesteld uit hoofde van of naar aanleiding van de volledige en definitieve stopzetting van de onderneming of van de uitoefening van een vrij beroep, ambt, post of winstgevende bezigheid. De stopzettingsmeerwaarden zijn afzonderlijk belastbaar aan het tarief van 16, 5 % of 33 % in de inkomstenbelasting, tenzij de stopzettingsmeerwaarde is vrijgesteld. Art 28, eerste lid, 1° + art 41 + art 46 + art 171 1° en art 171 4° WIB92 de; v. plus-value de cessation Vermögenzuwachs aus Abtretungen Stopzetting werkzaamheid
Strafrechtelijke sancties Zie fiscaal strafrecht de; v. sanction pénale strafrechtliche Sanktion; Strafsanktion; Strafmaßnahme fiscaal strafrecht
Studiekosten Studiekosten zijn kosten betaald om een persoon te laten studeren. Het gaat hier meer bepaald over studiekosten van een werknemer betaald door zijn werkgever. De studiekosten zijn aftrekbaar in hoofde van de werkgever op voorwaarde dat er een rechtstreekse band is met de beroepswerkzaamheid en de studie noodzakelijk is voor de uitoefening van het beroep. Welke opleidingen al dan niet fiscaal aftrekbaar zijn, is al tot vervelens toe onderwerp geweest van betwistingen tussen de fiscus en de belastingplichtigen, waardoor elke aftrek in concreto zal moeten worden beoordeeld. Art 49 WIB92 de; m. coût des études Studienkosten
Stuiting verjaring De stuiting van de verjaring heeft tot gevolg dat de verjaringstermijn die reeds verlopen is, wordt tenietgedaan en een nieuwe verjaringstermijn begint te lopen gelijk aan de vorige termijn. De stuiting van verjaring kan natuurlijk of burgerlijk zijn. Een natuurlijke stuiting doet zich voor, wanneer de bezitter gedurende meer dan een jaar van het genot van de zaak beroofd is, hetzij door de oude eigenaar, hetzij door een derde. Een burgerlijke stuiting doet zich voor bij een dagvaarding voor het gerecht, een bevel tot betaling, of een beslag, betekend aan de persoon die de betekenaars willen beletten de verjaring te verkrijgen. Bovendien heeft een ingebrekestelling tot gevolg dat de verjaring wordt gestuit als aan alle voorwaarden is voldaan. In het fiscaal recht verloopt de stuiting van de verjaring overeenkomstig het burgerlijk recht. Art 2242 – 2244 BW de; v. interruption de la prescription Unterbrechung der Verjährung
Subsidiaire aanslag Een subsidiaire aanslag kan worden gevestigd door de administratie als tegen een beslissing van het bevoegde personeelslid een vordering in rechte is ingesteld en de rechter de aanslag geheel of ten dele nietig verklaart, om een andere reden dan verjaring. De subsidiaire aanslag wordt gevestigd binnen een termijn van zes maanden, door middel van conclusies, op naam van dezelfde belastingschuldige en op grond van dezelfde belastingelementen als in de initiële aanslag of op grond van een deel van die belastingelementen. Art 3.7.0.0.2 §2 VCF de; m. cotisation subsidiaire Ersatzsteuer
Subsidiaire hoofdelijke aansprakelijkheid De subsidiaire hoofdelijke aansprakelijkheid is de hoofdelijke aansprakelijkheid van elke aannemer en elke tussenkomende aannemer tot betaling van fiscale of sociale schulden, als de onderaannemer deze schulden niet heeft voldaan. De subsidiaire hoofdelijke aansprakelijkheidsregeling is dus een trapsgewijze aansprakelijkheid en dient tot zekerheid van terugbetaling aan de administratie. Art 402 § 8 WIB92 de; v. responsabilité solidaire subsidiaire subsidiäre solidarische Haftung
Supplementaire taxatie Een supplementaire taxatie is een taxatie gevestigd door de administratie na de initiële taxatie, waarbij de belastingplichtige bovenop wat reeds betaald is, een extra bedrag dient te storten aan de administratie. De supplementaire taxatie kan enkel in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij een materiële vergissing in hoofde van de administratie of wanneer de administratie bewijst dat de belastingplichtige bepaalde inkomsten niet heeft aangegeven. Art 341 WIB92 de; v. taxation supplémentaire
Swaps Swaps zijn financiële afgeleide producten waarbij risico’s worden uitgewisseld. De bekendste zijn de credit default swaps (CDS), die bescherming bieden tegen het niet-terugbetalen van een lening. Meerwaarden op aandelen, gerealiseerd naar aanleiding van bijvoorbeeld swaps, waarbij het financieel resultaat op voorhand vastligt, worden als belastbaar roerend inkomen gekwalificeerd. Art. 217 3° WIB92; Circ. Nr. Ci.D.19/444.905, 29 augustus 1995. de; swaps; crédits croisés Swapkredite