Everest Tax

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Begrip Omschrijving Wetsartikel Geslacht Franse vertaling Duitse vertaling Synoniem Gerelateerde woorden
               
R
Recht bedrijfsvoorheffing in te houden Het recht bedrijfsvoorheffing in te houden is toegestaan aan degenen die bezoldigingen, pensioenen, renten, toelagen en andere soorten inkomsten betalen. In de praktijk komt dit erop neer dat de werkgever het recht heeft de bedrijfsvoorheffing in te houden. Bovendien blijft de werkgever ten aanzien van de adminsitratie gehouden de bedrijfsvoorheffing te betalen, ook al vergeet de werkgever de bedrijfsvoorheffing in te houden op de inkomsten betaald aan de werknemer. Arrest Gent 11 september 2012; Art 270 + 272 1e 1° WIB92 het; o. le droit de retenir le précompte professionnel
Recht om gehoord te worden In het kader van het administratief beroep bestaat het recht om te worden gehoord in hoofde van de bezwaarindiener, indien de bezwaarindiener dit heeft gevraagd in zijn bezwaarschrift. Hiertoe zal de bezwaarindiener zich binnen de 30 dagen moeten melden, waarbij het verhoor zal verricht worden door de ambtenaar die het bezwaar onderzoekt. Indien het recht om gehoord te worden niet wordt nageleefd, is er een schending van de rechten van verdediging van de belastingplichtige. Art. 3.5.8.0.1. VCF (art 374 WIB) het; o. le droit d’être entendu das Recht gehört zu werden
Recht op aftrek- Algemeen De belastingplichtige heeft recht op aftrek voor de belasting geheven op de aan hem geleverde goederen en verleende diensten en heeft recht op aftrek voor de belasting geheven op de door hem ingevoerde goederen die gebruikt worden voor het verrichten van bepaalde handelingen. Art 45 WBTW het; o. droit à déduction Recht auf Vorsteuerabzug
Recht op inzage Zie openbaarheid van bestuur het; o. droit de communication; droit d’information; droit de regard Recht zur Einsichtnahme; Einsichtsrecht openbaarheid van bestuur
Recht op toegang De toekenning van het recht op toegang tot inrichtingen voor cultuur, sport of vermaak wordt als dienst beschouwd in het kader van wetboek btw. Art 18 §1 12° WBTw het; o. droit d’accès Recht auf Zugang
Recht van gebruik Het recht van gebruik is het recht toegekend aan een persoon, waarbij deze persoon het gebruik heeft van de vruchten van een erf toebehorend aan een ander. De titularis van het recht van gebruik kan slechts zoveel vruchten vorderen als hij voor zijn behoeften en die van zijn gezin nodig heeft. Het Hof van Beroep heeft beslist dat titularis van het recht van gebruik aanzien wordt als bezitter. De inkomsten van onroerende goederen die omschreven zijn in het wetboek inkomstenbelasting zijn belastbaar in hoofde van een bezitter en dus ook in hoofde van de titularis van een recht van gebruik. Gent 8 oktober 2013, Fisc. Koerier. 2013, 635 + art 11 WIB92 + art 630 BW het; o. droit d’usage Nutzungsrecht
Recht van onderzoek De rechten van onderzoek van de belastingadministratie zijn zeer ruim en worden gebruikt om de juistheid van de aangifte van de belastingplichtige te controleren. Voorbeelden zijn het opvragen van de boeken en bescheiden, het vragen om inlichtingen zowel bij de belastingplichtige als bij derden, de toegang tot de bedrijfslokalen, enz. Art 315- 338bis WIB92 + 3.13.1.2.1 ev VCF het; o. droit d’enquête Recht zur Vornahme von Ermittlungen
Recht van overgang Zie overgang bij overlijden het; o. droit de mutation Übertragungsgebühr overgang bij overlijden
Rechtbank van eerste aanleg Tegen een uitspraak door de administratie op een door de belastingplichtige ingesteld bezwaar, kan beroep worden aangetekend bij de rechtbank van eerste aanleg. Bij de rechtbank van eerste aanleg kan ook beroep worden aangetekend als een belastingplichtige niet akkoord is met de beslissing inzake de ambtshalve ontheffing of de beslissing tot het opleggen van een dwangbevel. Art 3.5.9.0.1 + art 3.6.0.0.3 + art 3.10.3.2.1 VCF de; v. (m.) tribunal de première instance; tribunal d’arrondissement Gericht Erster Instanz
Rechten op geschriften De rechten op geschriften zijn belastingen geheven op bepaalde akten en geschriften, waarbij de betaling van deze rechten gebeurt in speciën, via overschrijving of via elektronische betaalmiddelen. Meer bepaald worden de rechten geheven op bepaalde akten van notarissen, bepaalde akten van gerechtsdeurwaarders, bepaalde bankgeschriften en bepaalde andere geschriften. Art 1-10 WDRT het; o. droits d’écriture
Rechten van de mens De rechten van de mens zijn onder andere opgenomen in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), waarbij de belangrijkste rechten in het kader van het fiscaal recht het recht op een eerlijk proces, het legaliteitsbeginsel (geen straf, zonder wet), het verbod op discriminatie en het non bis in idem-beginsel zijn. Art 6, 7, 14 EVRM het; o. droits de l’homme; droits humains; droits fondamentaux Menschenrechte
Rechterlijke controle De rechterlijke controle is de controle op administratieve sancties opgelegd door de administratie aan belastingplichtingen, waarbij een rechter controleert of de administratieve sanctie rechtmatig (in overeenstemming met de wettelijke vereisten) is opgelegd. Cass. 5 februari 1999, C.97.0441.N, Pas. 1999, nr. 67 de; m. controle juridictionnel gerichtliche Prüfung; gerichtliche Kontrolle
Rechtmatige financiële of economische behoeften De rechtmatige financiële of economische behoeften zijn belangrijk in het kader van de verwerving of wijziging van de controle van een vennootschap tijdens het belastbaar tijdperk. Gebeurt deze verwerving of wijziging in strijd met de rechtmatige financiële of economische behoeften, dan zijn de vorige beroepsverliezen van deze vennootschap, de niet-verleende investeringsaftrek wegens geen of onvoldoende winst, alsook de niet-verleende aftrek voor risicokapitaal wegens geen of onvoldoende winst noch aftrekbaar van de winst van dat tijdperk, noch van deze van enig ander later belastbaar tijdperk. De vraag of er voldaan is aan de rechtmatige financiële of economische behoeften moet in concreto worden beoordeeld, maar het wordt onder meer beoordeeld aan de hand van het behoud van de tewerkstelling, het behoud of de uitbreiding van de activiteit of het behoud van de maatschappelijke werking van de vennootschap. Art 207, lid 2 en 3; 183bis WIB de; v. motifs financiers ou économiques légitimes
Rechtspersonenbelasting De rechtspersonenbelasting is een belasting geheven op rechtspersonen die zich niet met verrichtingen van winstgevende aard bezig houden. De belasting is gelijk aan de onroerende en roerende voorheffing. Art 220-225 WIB de; v. impôt des personnes morales Rechtspersonensteuer
Rechtsvordering Indien een rechtsvordering uitwijst dat belastbare inkomsten niet werden aangegeven in de loop van vijf jaar vóór het jaar waarin de vordering is ingesteld, beschikt de administratie over een termijn van twaalf maanden, vanaf de datum waarop tegen de beslissing over de rechtsvordering geen verzet of voorziening meer kan worden ingediend, om de aldus niet-aangegeven inkomsten te belasten. Het begrip rechtsvordering houdt elke rechtsvordering in, ongeacht of ze tot de bevoegdheid van de burgerlijke, de correctionele, de handels-of de arbeidsrechtbank behoort. Een burgerlijke vordering wordt ingeleid door een dagvaarding of een verzoekschrift. Een strafvordering is daarentegen ingeleid vanaf het moment dat het parket het opsporingsonderzoek op gang brengt of een onderzoeksrechter vordert. Indien zowel een burgerlijke als een strafrechtelijke vordering bestaan, bepaalt de eerste vordering die het bestaan van niet-aangegeven inkomsten uitwijst de uiteindelijke aanslagtermijn. Het voorwerp van de vordering (al dan niet inkomstengebonden), noch de hoedanigheid van partijen is van belang, waardoor het dus niet relevant is dat de rechtsvordering geen betrekking had op de belastingplichtige. De inzage in het strafdossier is dus een belangrijk element voor het gebruik van de uitzonderlijke aanslagtermijn. Het is voldoende dat de niet-aangifte van de inkomsten wordt uitgewezen tijdens de rechtsvordering, zonder dat dit vaststaat in de gerechtelijke beslissing. Art 358 § 1, 3° WIB92 de; v. action en justice; action judiciaire; recours en justice; demande sous forme contentieuse Klage; strittige Forderung; Rechtsklage
Rechtszekerheidsbeginsel Het rechtszekerheidsbeginsel is door het Hof van Cassatie omschreven als het recht dat onder meer inhoudt dat de burger moet kunnen vertrouwen op wat door hem niet anders kan worden opgevat dan als een vaste gedrags- of beleidsregel van de overheid. Bovendien stelde het Hof van Cassatie dat het rechtszekerheidsbeginsel behoort tot de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Cass., 27 maart 1992, R.W., 1991-92, p. 1466 het; o. principe de (la) sécurité juridique Rechtssicherheitsgrundsatz
Reclame (btw) Publiekrechtelijke overheden worden voor bepaalde handelingen altijd aanzien als zijnde belastingplichtige, tenzij de handelingen van onbeduidende omvang zijn. Eén van de handelingen waardoor een publiekrechtelijke overheid altijd aanzien wordt als belastingplichtige in het kader van de btw, zijn de werkzaamheden inzake reclame. Volgens het Hof van Justitie is reclame de verspreiding van een boodschap, met als doel de consumenten op de hoogte te stellen van het bestaan en de hoedanigheden van een product of een dienst, teneinde de verkoop daarvan te bevorderen. Hiernaast zijn de kosten voor reclame volledig aftrekbaar als beroepskost in de vennootschapsbelasting. HvJ. EG, 17 november 1993, C-73/92; Art. 6 lid 3 WBTW de; v. (m) publicité; réclame Reklame; Werbung
Reisbureau (btw) Een reisbureau is eenieder die, in eigen naam, reizen organiseert en verkoopt aan reizigers, en die door die persoon worden verwezenlijkt door gebruik te maken van met het oog hierop door anderen aan hem verstrekte goederen en diensten. Publiekrechtelijke overheden die diensten van reisbureaus uitoefenen, worden aanzien als belastingplichtigen. Bovendien worden prestaties die deel uitmaken van of horen bij een reis, geleverd aan de reiziger, als dienst beschouwd in het wetboek btw. Diensten verricht door een reisbureau, waarbij het reisbureau een beroep doet, voor de totstandkoming van de reis, op andere belastingplichtigen om bepaalde handelingen te stellen, worden vrijgesteld van btw, indien deze belastingplichtigen de handelingen buiten de Europese Gemeenschap verrichten. Ten slotte kan het reisbureau, voor de goederen en diensten geleverd aan de reisbureaus die rechtstreeks de reizigers ten goede komen, de btw niet in aftrek brengen. Art 1 §7, eerste lid 2° + art 6 ,3e lid, 10° + art 18 §2 2e lid + art 41 §2bis + art 45 §4 WBTW het; o. agence de voyage Reiseagentur; Reisebüro
Rekening-courant (herkwalificatie) Zie herkwalificatie R/C – geldlening de; v. compte-courant Kontokorrent; Girokonto; laufendes Konto herkwalificatie R/C – geldlening
Rekening-courant btw De rekening-courant btw is de bankrekening waarop de btw wordt gestort. Indien een belastinplichtige een tegoed heeft van de administratie omdat het btw saldo positief is, kan de belastingplichtige het saldo laten terugstorten op zijn rekening. Vaak gebeurt het echter dat er naast dit tegoed ook nog schulden zijn aan de administratie. In dit geval zullen de schulden worden afgetrokken van het tegoed, waarna de uitbetaling pas zal gebeuren (als het saldo nog steeds positief is) Art 81 §3, 2e lid KB nr. 4 de; v. compte-courant Kontokorrent; Girokonto; laufendes Konto
Rekeningen en ontvangstbewijzen Belastingplichtigen zijn verplicht om voor bepaalde handelingen aan de klant een rekening of een ontvangstbewijs uit te reiken. De rekeningen en ontvangstbewijzen dienen te worden uitgereikt voor het verschaffen van logies door alle belastingplichtigen die een gast onderdak verschaft tegen betaling, voor het verschaffen van maaltijden en dranken door de exploitant van een inrichting waar maaltijden worden verbruikt of door bepaalde traiteurs en voor het wassen van personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik, minibussen en kampeerauto’s. Bovendien kunnen rekeningen en ontvangstbewijzen worden vervangen, na goedkeuring door de minister van Financiën, door bons van kasregisters of door een procédé gebruik makend van informatietechnieken. Art 22 §1 + §9 WBTW de; v. notes et reçus Rechnungen und Quittungen
Relatiegeschenk (kost) Een relatiegeschenk is een geschenk, periodiek of occasioneel gegeven aan cliënten, leveranciers, tussenpersonen, medewerkers, enz. Relatiegeschenken worden principieel slechts voor 50 % in aanmerking genomen als beroepskost, met uitsluiting van reclameartikelen die opvallend en blijvend de benaming van de onderneming dragen (100 % aftrekbaar). Art 53 1e lid, 8° WBTW het; o. cadeau d’affaires Geschäftsgeschenk
Renovatie-abattement Het renovatie-abattement is een door het Vlaamse Gewest ingevoerde vermindering van registratierechten ten belope van €30.000. De vermindering is onderworpen aan voorwaarden, namelijk het onroerend goed mag slechts maximaal vier jaar opgenomen zijn in bepaalde registers (leegstand, onbewoonbaar verklaarde woningen, verwaarloosde bedrijfsruimten), het goed dient te worden gerenoveerd en als hoofdverblijfplaats te dienen en de belastinplichtigen dienen de toepassing van het renovatie-abattement te vragen. Art. 2.9.3.0.3. VCF het; o. abattement de rénovation Abzug für Renovierung
Renteloze lening Een renteloze lening is een lening, waarbij er geen interesten worden betaald. Een renteloze lening toegekend aan een werknemer is dan ook een bezoldiging van de werknemer, waarop belastingen verschuldigd zijn. De belasting op renteloze lening is forfaitair vastgesteld op basis van het verschil tussen de referentierentevoet en de rentevoet aangerekend aan de ontlener. Art 18 § 3, 1. a) KB/WIB92 de; v. prêt gratuit zinsloses Darlehen
Rentesubsidie (Venn. B) Een rentesubsidie is een subsidie waarbij de overheid een tegemoetkoming in de kosten van een lening van een vennootschap doet. De rentesubsidie bestaat naast de kapitaalsubsidie. Een rentesubsidie kan jaarlijks of in één keer worden toegekend. Ze zijn onderworpen aan de boekhoudkundige regels en dienen geboekt te worden naargelang de inkomsten worden verkregen. Indien de rentesubsidies jaarlijks worden toegekend, worden de inkomsten jaarlijks geboekt (en dus belast), maar als de rentesubsidies in één keer worden toegekend, wordt aangenomen dat de belastingplichtige ze gespreid dient te boeken. Het Hof van Cassatie heeft echter recent laten uitschijnen dat ook de éénmalige boeking toegestaan is, maar hierover is er nog onduidelijkheid. Het staat wel vast dat eens een keuze gemaakt is, deze keuze bindend is. (boekhoudkundige verwerking: Art 96 IV. C,2 ° KB/W. Venn); Cass. 10 juni 2010 de; v. bonifications d’intérêts Zinszuschuss Interestsubsidie
Reorganisatie De reorganisatie (fusie of splitsing) kan belastingneutraal gebeuren aan de rechtmatige financiële of economische behoeften. Art 206 §2 WIB92 de; v. réorganisation Reorganisation rechtmatige financiële of economische behoeften
Representatiekost Representatiekosten worden omschreven door de administratie als restaurantkosten, receptiekosten en kosten voor relatiegeschenken. De behandeling van de representatiekosten in het kader van de aftrekbaarheid in de personenbelasting kan worden gevonden onder de desbetreffende omschrijvingen. Com. IB 1992, nr. 53/128 de; m. frais de représentation Kosten für Repräsentationszwecke
Reproductie Reproductie is het, om het even op welke wijze of vorm, direct of indirect, tijdelijk of duurzaam, volledig of gedeeltelijk kopiëren, namaken van een werk. Een vergoeding voor reproductie wordt toegekend aan de auteurs of uitgevers van werken, de auteurs van databanken, de uitvoerende kunstenaars, de producten van fonogrammen en de producenten van eerste vastleggingen van films. Art XI 165 + art XI. 240 WER de; v. reproduction Zucht; Reproduktion; Anbau; Fortpflanzung
Reprografie Reprografie is de verzamelnaam gebruikt om het kopiëren, namaken van een werk aan te duiden. Een vergoeding wordt toegekend aan de personen die auteur zijn van het werk. Art XI. 235 WER de; v. reprographie Reprographie
Restaurantkosten Restaurantkosten zijn een soort representatiekosten en zijn kosten van maaltijden die worden opgediend in een restaurant, met inbegrip van de erbij geserveerde dranken (aperitieven, wijnen, frisdranken, koffie, thee, sterke dranken enz.) en rookwaren (bijvoorbeeld sigaren). Een restaurant is op te vatten als elke inrichting waar maaltijden worden bereid en verkocht om in die inrichting te worden verbruikt (frituren, snackbars, zelfbedieningsrestaurants, enz.). De restaurantkosten zijn voor 69 % aftrekbaar, tenzij deze kosten op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen. Ci. RH. 243/624.367 van 04.09.2013 + art 53, 8bis ° WBTW de; m. frais de restaurant Restaurantkosten
Retributie Een retributie is een geldelijke bijdrage die door de overheid wordt opgelegd als onmiddellijke tegenprestatie voor een aanwijsbare overheidsdienst ten voordele van een individuele heffingsplichtige en die een louter vergoedend karakter heeft, zodat er een redelijke verhouding moet bestaan tussen de kostprijs van de dienst en de gevorderde retributie. Cass., A.R. C010034F, 10 mei 2002 (www.cass.be) de; v. redevance; taxe rémunératoire Gebühr
Rijkentaks Er bestaan plannen om een vermogensbelasting in te voeren waarbij grote vermogens belast worden. de; v. (m.) taxe pour les riches vermogenswinstbelasting
Rijksinwoner Rijksinwoners zijn de natuurlijke personen die hun woonplaats of zetel van fortuin in België hebben gevestigd, de Belgische diplomatieke ambtenaren en consulaire posten die in het buitenland zijn geaccrediteerd (alsmede hun inwonende gezinsleden), de andere leden van Belgische diplomatieke zendingen en consulaire posten in het buitenland (alsmede hun inwonende gezinsleden, daaronder niet begrepen consulaire ereambtenaren) en de andere ambtenaren, vertegenwoordigers en afgevaardigden van de Belgische Staat, van de Gemeenschap, Gewesten, provincies, agglomeraties, federaties van gemeenten en gemeenten, of van een Belgisch publiekrechtelijk lichaam, die de Belgische nationaliteit bezitten en hun werkzaamheden in het buitenland uitoefenen, in een land waar zij niet duurzaam verblijf houden. Rijksinwoners worden belast in de personenbelasting. Art 2 §1 1° WIB92 de; m. habitant du royaume Einwohner des Königreichs
Rijksregister Het rijksregister is een centrale databank die identificatiegegevens van personen verzamelt. Indien een persoon ingeschreven is in het rijksregister is er een weerlegbaar vermoeden dat de persoon een rijksinwoner is. Art 2 §1 lid 2 WIB92 het; o. registre national Nationalregister
Roerende goederen- Inkomsten Inkomsten uit roerende goederen en kapitalen zijn alle opbrengsten van roerend vermogen aangewend uit welke hoofde ook en worden gebruikt als grondslag voor de roerende voorheffing. Het gaat om dividenden, interesten, inkomsten van verhuring, verpachting, gebruik en concessie van roerende goederen, bepaalde inkomsten die begrepen zijn in lijfrenten of tijdelijke renten die geen pensioenen zijn en bepaalde inkomsten verkregen uit de cessie of de concessie van auteursrechten en naburige rechten. Art 17 §1 WIB92 het; o. biens meubles; meubles; biens mobiliers; effets mobiliers; choses mobilières bewegliche Sachen; Fahrnis; bewegliches vermögen
Rolrecht Een rolrecht wordt geheven telkens een zaak op de algemene rol wordt ingeschreven. De algemene rol is een lijst waarop alle zaken die een bepaald rechtscollege behandelt, worden vermeld. Het rolrecht varieert van €40 tot €375 en wordt in bepaalde gevallen verlaagd. Art 2691 W. Reg het; o. droit d’inscription au rôle; droit de mise au rôle Gebühr für die Eintragung einer Sache im Register der Gerichtskanzlei
Rooster 62 Rooster 62 is een rooster opgenomen in de btw-aangifte onder het kader aftrekbare belastingen en strekt tot het vermelden van diverse btw-herzieningen in het voordeel van de aangever. Als diverse btw-herzieningen worden aangemerkt: de belastingen waarvan de aangever teruggave kan verkrijgen, de herzieningen van de aftrek en de regularisaties ingevolge administratieve beslissingen. Art 7 KB nr. 4 (btw) het; o. grille 62 Strichraster 62
Royalty’s Royalty’s (licentievergoedingen) zijn vergoedingen toegekend aan een eigenaar van een intellectueel werk, om het gebruik van het intellectueel werk te vergoeden. Zie ook formulier 276R. de; v. (m.) redevances; royalties Tantiemenabgaben; Tantieme; Abgabe
Ruilverkaveling Een ruilverkaveling is het samenvoegen van versnipperde en verspreid liggende gronden teneinde tot een betere economische exploitatie van de landeigendommen te komen. De akten met betrekking tot de ruilverkaveling worden kosteloos geregistreerd. Art 161 7° en 9° Br. W. Reg; Art 161 7° en 9° W. W. Reg; art 2.9.6.0.3 3° + 6° + 8° VCF de; v. remembrement; regroupement parcellaire Flurbereinigung; Zusammenlegung von Grundstücken
Rulingprocedure De fiscale rulingprocedure is de procedure waarbij aan de administratie een voorafgaande bindende beslissing wordt gevraagd over de toepassing van de belastingwetten die onder zijn bevoegdheid vallen of waarvan hij de inning en de invordering verzekert. Onder voorafgaande beslissing wordt verstaan de juridische handeling waarbij de Federale Overheidsdienst Financiën overeenkomstig de van kracht zijnde bepalingen vaststelt hoe de wet wordt toegepast op een bijzondere situatie of verrichting die op fiscaal vlak nog geen uitwerking heeft gehad. De rulingprocedure is een alternatieve procedure van het akkoord met de fiscus. art 20 Wet 24 DECEMBER 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken de; v. (m.) procédure de ruling Ruling-Prozedur
Rusthuizen (vrijstelling KI) Zie bejaardenvoorziening het; o. maison de repos pour personnes âgées Altenheim; Altersheim bejaardenvoorziening