Everest Tax

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Begrip Omschrijving Wetsartikel Geslacht Franse vertaling Duitse vertaling Synoniem Gerelateerde woorden
               
P
Paardenwedren (belasting spelen en weddenschappen) Paardenwedrennen zijn wedstrijden gereden door paarden, waarbij het publiek kan gokken welk paard als eerste de eindstreep zal halen. De belastingen betreffende weddenschappen op paardenwedrennen (die zowel in België als in één van de lidstaten van de EER plaatsvinden) zijn vastgesteld op 15 % van de werkelijke brutomarge die ter gelegenheid van de weddenschap wordt bereikt. Art 44 WIGB (Br + Vl + W) de; m. course de chevaux Pferderennen
Pandovereenkomsten Een pandovereenkomst is een contract waarbij een schuldenaar (pandgever) aan zijn schuldeiser (pandhouder) een zaak afgeeft tot zekerheid van een schuld. Een pandovereenkomst kan betrekking hebben op roerende goederen en/of onroerende goederen. Een pandovereenkomst is belangrijk, gezien een pandgever handelend in het kader van een zakelijke zekerheidsovereenkomst of van een lening met betrekking tot financiële instrumenten, geacht wordt eigenaar te blijven van de betrokken financiële instrumenten gedurende de hele looptijd van het contract. Bovendien worden de inkomsten van kapitalen en roerende waarden uit financiële instrumenten die in pand zijn gegeven niet geacht te zijn ontvangen door de pandgever. Art 2 §2 WIB 92 de; v. contrats de gage; contrats pginoratifs; contrats de nantissement Pfandverträge
Paperless douane en accijnzen Paperless douane en accijnzen is een programma waarmee aangifte wordt gedaan van de belastbare goederen en geeft de grondslag tot het berekenen van de verschuldigde douanerechten. Sinds 2009 moeten aangiften elektronisch worden ingediend. Het PLDA is echter opgevolgd door het MASP (Multi Annual Strategic Plan). PaperLess Douanes et Accises inverbruikstelling (D&A)
Parkeerheffing Een parkeerheffing is een heffing die door een gemeente kan worden ingevoerd, op voorwaarde dat de gemeente een reglement vaststelt. De parkeerheffing kan betrekking hebben op het parkeren voor een beperkte tijd, het betalend parkeren en het parkeren op plaatsen voorbehouden aan houders van een gemeentelijke parkeerkaart. Art 10/1 Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens + wegcode de; v. taxe sur le stationnement; taxe de stationnement; redevance de stationnement Park(platz)steuer; Parkgebühren
Participatieplan Een participatieplan is een plan dat ertoe strekt werknemers te laten deelnemen in de winst (namelijk een winstparticipatieplan) of in het kapitaal (namelijk een kapitaalparticipatieplan) van de vennootschap. Bij een winstparticipatieregeling krijgen de werknemers winstbewijzen die geen stemrecht verlenen, maar wel een jaarlijks recht op winstuitkering. Bij een kapitaalparticipatie wordt het voordeel door de werknemers in aandelen opgenomen. Door het aan deze aandelen verbonden stemrecht krijgen werknemers inspraak in het ondernemingsgebeuren. Op deze deelname in de winst of in het kapitaal wordt een belasting geheven. Bij een deelname in de winst, is de belastbare grondslag gelijk aan het bedrag uitbetaald in speciën (overeenkomstig het participatieplan) verminderd met de solidariteitsbijdrage, terwijl bij een deelname in het kapitaal de grondslag gelijk is aan het bedrag dat toe te kennen is aan de deelname in het kapitaal (toegekend overeenkomstig het jaarlijkse participatieplan van de vennootschap). Art 112 + 113 WIGB + Wet 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen het; o. plan de participation Beteiligungsplan
Participatievoorwaarde De participatievoorwaarde is de voorwaarde opgenomen in het kader van de DBI-aftrek om bepaalde dividenden te kunnen aftrekken. De wet stelt dat bepaalde inkomsten slechts aftrekbaar zijn als de vennootschap een deelneming bezit van ten minste 10 % in het kapitaal van de uitkerende vennootschap of een deelneming bezit met een aanschaffingswaarde van minstens €2 500 000. Art 202 §2 1e lid WIB de; v. condition de participation Teilnahmebedingung
Partiële splitsing Een partiële splitsing is een rechtshandeling waarbij een vennootschap een deel van zijn maatschappelijk vermogen inbrengt in een andere vennootschap tegen uitgifte van nieuwe aandelen aan de aandeelhouders van de inbrengende vennootschap. De inbrengende vennootschap blijft dus bestaan, maar de aandeelhouders worden eigenaar van de andere vennootschap. De wetgeving van toepassing op de partiële splitsing is, op een aantal uitzonderingen na, dezelfde als deze van toepassing op de splitsing. Art 677 W. Venn; wet 16 juli 2001 houdende wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. de; v. scission partielle Abspaltung met splitsing gelijkgestelde verrichting
Passiefhuis Een passiefhuis is een woning die als energiezuinig wordt aanzien, gezien de woning aan bepaalde vereisten inzake energieverbruik voldoet. Passiefhuizen kregen een belastvermindering van €600 (niet-geïndexeerd), maar deze belastingvermindering is recentelijk afgeschaft. Art 41 A 4° wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen (= afschaffing ervan) ; art 14524 §2 het; o. maison passive Passivhaus
Perequatie De algemene perequatie is de tienjaarlijkse aanpassing van het kadastraal inkomen en gebeurt ambtshalve door de Algemene Administratie der Patrimoniumdocumentatie. Naast de algemene perequatie kunnen kadastrale inkomens ook worden herzien of herschat (zie buitengewone herziening KI en herschatting KI). De algemene perequatie wordt echter al lang niet meer toegepast en ter compensatie van het uitblijven van deze perequatie worden de kadastrale inkomens geïndexeerd. Art 487 WIB92 de; v. péréquation Ausgleich; Ausgleichung; Kompensation; Anpassung buitengewone herziening KI; herschatting KI
Persoonlijke borgstelling (btw) Een persoonlijke borgstelling is de rechtshandeling waarbij een persoon zich ertoe verbindt het krediet met eigen middelen terug te betalen indien de vennootschap hierin niet slaagt. Door de borgstelling krijgt de fiscus een extra zekerheid dat de belastingen zullen betaald worden, gezien de borgsteller aangesproken kan worden tot betaling van de belasting. De administratie kan de aanstelling van een borg bevelen telkens de venale waarde van de in België gelegen goederen (van een persoon die schuldenaar is van de btw) die het pand van de Schatkist vormen, lager liggen, na aftrek van de schulden en lasten die ze bezwaren, dan de vermoedelijk verschuldigde belasting over een periode van twaalf maand. Art 88bis WBTW de; v. cautionnement personnel persönliche Sicherheitsleistung; Kaution; Bürgschaftsübernahme
Plaats van de dienst Zie diensten (plaats), B2B-diensten, B2C-diensten de; v. (m.) prestation de services Ort der Dienstleistungserbringung diensten (plaats), B2B-diensten, B2C-diensten
Planbatenheffing Een planbatenheffing is verschuldigd wanneer met een ruimtelijk uitvoeringsplan of bijzonder plan van aanleg één of meer bepaalde bestemmingswijzigingen doorgevoerd worden. De planbatenheffing wordt berekend op basis van de vermoede meerwaarde van een perceel ten gevolge van de bestemmingswijziging en op basis van de oppervlakte van de bestemmingswijziging van het perceel. Art 2.6.4 + 2.6.10 §1 VCRO de; v. taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale
Plezierreis Een plezierreis is een reis die niet in het kader van de beroepswerkzaamheid wordt gemaakt en staat tegenover een zakenreis. Indien de werkgever de kosten van de plezierreis te zijnen laste neemt, bestaat er een belastbaar voordeel van alle aard, gezien het gaat om een verdoken vorm van inkomsten. De kosten zijn niet aftrekbaar in hoofde van de werkgever. Indien het gaat om een zakenreis, ligt de redenering anders gezien het dan niet gaat om een verdoken vorm van inkomsten in hoofde van de werknemer en de kosten wel aftrekbaar zijn in hoofde van de werkgever. Art 53 WIB92 ?? het; o. promenade; excursion Ausflug; Tour; Vergnügungsreise; Spritzfahrt
Pleziervaartuigen Pleziervaartuigen zijn onderworpen aan de belasting op de inverkeerstelling (BIV) op het ogenblik van eerste gebruik als ze langer zijn dan 7,5 meter en er een vlaggebrief is afgeleverd of moet worden afgeleverd door de FOD Mobiliteit. art 2.3.2.0.1 VCF + art 94 WIGB (Brussel, federaal + Wall) het; o. bateaux de plaisance
Podiumkunstenaar Zie bevrijdende bedrijfsvoorheffing 18 % + individuele fiche 281.30 (+ buitenlandse podiumkunstenaars) de; m. artiste de scène Unterhaltungskünstler bevrijdende bedrijfsvoorheffing 18 % + individuele fiche 281.30 (+ buitenlandse podiumkunstenaars)
Positief grootstedelijk beleid (vernieuwing woningen) Een zone voor positief grootstedelijk beleid is een gemeente of een afgebakend deel van een gemeente waar maatregelen genomen worden om het woon- en leefklimaat te verbeteren. Een belastingvermindering van 15%, begrensd tot maximaal €500 per woning, wordt verleend voor uitgaven die tijdens het belastbare tijdperk werkelijk zijn betaald voor de vernieuwing van een woning gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid. Art 14525 WIB92 het; o. action positive de grandes villes
Preferente aandelen NMBS Preferente aandelen NMBS zijn aandelen op lange termijn uitgegeven door de NMBS en genieten van enkele fiscale voordelen. Zo worden de inkomsten uit preferente aandelen van de NMBS niet als inkomsten van roerende goederen aanzien en zijn ze vrijgesteld van belastingen. Bovendien mogen deze inkomsten worden afgetrokken van de winst in het kader van het definitieve belaste inkomen (DBI). Art 21, 1° + art 202 §1 3° WIB92 het; o. actions privilégiées de la SNCB NMBS/SNC
Prejudiciële procedure (HvJ) De prejudiciële procedure voor het Hof van Justitie is de procedure waarbij een rechtscollege een vraag over de uitlegging van de verdragen of over de geldigheid (en uitlegging) van de handelingen van de instellingen (de organen of instanties van de Unie) kan voorleggen aan de expertise van het Hof. De prejudiciële procedure is verplicht als een vraag zich stelt voor het college waartegen, in de interne rechtsorde, geen beroep meer kan worden ingesteld en is in andere gevallen vrijwillig, waarbij het steeds het nationale rechtscollege is dat beslist al dan niet een prejudiciële vraag te stellen. Art 267 VWEU de; v. (m.) procédure préjudicielle Vorabentscheidungsverfahren; präjudizielles Verfahren
Pretaxatiegeschil Een pretaxatiegeschil is een geschil dat ontstaat tussen de belastingplichtige en de administratie nog voor de administratie een aanslag heeft gevestigd. Bij een pretaxatiegeschil geldt de uitputtingsvereiste van het administratief beroep niet. De geldigheid van een fiscale visitatie kan bijvoorbeeld ter beoordeling voorgelegd worden bij de rechtbank van eerste aanleg in een pretaxatiegeschil. Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 24.05.2012 (rolnr : 2010/2866 en 2010/2977 en 2011/1048) het; o. litige de prétaxation
Preventief luik antiwitwaswetgeving Het preventief luik van de antiwitwaswetgeving is zeer ruim en omvat een meldingsplicht aan de Cel voor Financiële informatieverwerking (CFI), een verplichting tot het identificeren van cliënten, een verplichting tot waakzaamheid en een verplichting tot interne organisatie. Wet 11 januari 1993 het; o.
Prijzen en subsidies Prijzen en subsidies kunnen als diverse inkomsten worden aanzien, namelijk als het gaat om prijzen en gedurende twee jaar ontvangen subsidies, voor de schijf boven €2500 (en andere subsidies, renten of pensioenen) die door Belgische of vreemde openbare machten of openbare instellingen zonder winstoogmerken zijn toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars, met uitzondering van de sommen die zijn betaald of toegekend als bezoldiging van bewezen diensten en dus beroepsinkomsten zijn. Op deze prijzen en subsidies wordt een afzonderlijke aanslag geheven van 16,5 %. Art 90 2° + art 171 4°c) WIB92 de; m. prix et subsides Preisgestaltung und Subventionen
Private privak Private privaks zijn beleggingsinstellingen met een vast aantal rechten van deelneming die geregeld zijn bij statuten. Ze zijn opgericht voor een bepaalde duur (maximum 12 jaar) en met als uitsluitend doel de collectieve belegging in toegelaten financiële instrumenten uitgegeven door niet-genoteerde vennootschappen. Een erkenning als private privak dient te worden verkregen bij de FOD Financiën, alvorens de werkzaamheden aan te vatten. Private privaks worden op forfaitaire wijze belast, tenzij de privak bepaalde verplichtingen niet meer nakomt, waardoor de privak onderworpen wordt aan de algemene bepalingen inzake de vennootschapsbelasting. art 185bis §3 WIB92 + art 5 Wet 22 APRIL 2003 tot wijziging van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten met het oog op de inrichting van een nieuwe categorie van instellingen voor collectieve belegging, private privak genaamd, en houdende diverse fiscale bepalingen de; PRICAF privée privater Kapitalanlagefonds mit fixem Kapital
Private stichting Een stichting wordt opgericht door een rechtshandeling van één of meer natuurlijke personen of rechtspersonen waarbij een vermogen wordt aangewend ter verwezenlijking van een bepaald belangeloos doel. Elke stichting die niet erkend is als zijnde van openbaar nut, is een private stichting. Private stichtingen vormen geen bedingen ten behoeve van een derde indien hun doel erin bestaat materiële en financiële ondersteuning te verlenen aan familieleden. Legaten gedaan aan private stichtingen zijn onderworpen aan 8,5 % successierechten (2015). Art 8 W. Succ. (niet van toepassing verklaard door dienst voorafgaande beslissingen) art 2.7.4.2.1, 1e lid 10° + 2.7.1.0.6 VCF de; v. fondation privée Privatstiftung
Privédedective Een privédetective is elke natuurlijke persoon die gewoonlijk, al of niet in ondergeschikt verband, tegen betaling en voor een opdrachtgever activiteiten uitoefent bestaande uit hoofdzakelijk het opsporen van verdwenen personen of gestolen goederen, het inwinnen van informatie over bepaalde personen, het verzamelen van bewijsmateriaal en het opsporen van bedrijfsspionage. Elke privédetective aan wie een vergunning is verleend, is een jaarlijkse heffing verschuldigd van 15 000 frank (niet geïndexeerd). Art 1 + 20 Wet 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective de; m. détective privé Privatdetektiv
Privégebruik bedrijfsgoed Het privégebruik van een bedrijfsgoed is de aanwending van een goed bestemd voor het bedrijf voor privédoeleinden. De aankoop van goederen voor de onderneming gebeurt zonder btw, waardoor de belastingplichtige een onrechtmatig voordeel geniet bij het privé gebruiken van de goederen. Vanuit die optiek heeft de wetgever dan ook bepaalde handelingen gelijkgesteld aan belastbare handelingen en zal btw verschuldigd zijn. Het gaat over de onttrekking van roerende goederen voor privédoeleinden, de onttrekking om gratis te verstrekken, de ingebruikneming als bedrijfsmiddel, de ingebruikneming anders dan als bedrijfsmiddel, de definitieve stopzetting van de activiteit en de onttrekking van een gebouw door een beroepsverkoper. Bovendien dient in gevallen van gebruik voor privé-doeleinden een herziening van de btw geheven op bedrijfsmiddelen te gebeuren. Art 12 WBTW + art 10 §1, 1° KB nr. 3 het; o. utilisation privée d’ un bien d’ entreprise privaten Verwendung eines Betriebsgegenstands
Privégebruik bedrijfsvoertuig Het privégebruik van een bedrijfsvoertuig is een voordeel alle aard en is een dienst in het kader van de btw. Art 18 §1 2e lid, 4° WBTW het; o. utilisation privée d’une voiture d’entreprise privaten Verwendung eines dem Unternehmen dienenden Fahrzeugs Bedrijfsvoertuig
Privilège du préalable Het privilège du préalable is het voordeel dat een fiscale schuldeiser heeft, bestaande in het zichzelf verschaffen van een uitvoerbare titel. Bij de directe belastingen is het kohier, dat wordt opgemaakt en uitvoerbaar wordt verklaard door de leidinggevende ambtenaar van de administratie, de uitvoerbare titel. Art 298 §1 WIIB92 + art 3.2.2.0.1 VCF privilège du préalable privilège du préalable
Pro Deo-vergoedingen (IB) Pro Deo-vergoedingen zijn de vergoedingen die worden betaald door de Staat aan advocaten-stagiairs ter vergoeding van een door de advocaten-stagiairs geleverde dienst. Een afzonderlijke aanslag wordt gevestigd in de personenbelasting op de Pro Deo-vergoedingen die te laat worden uitbetaald, meer bepaald een aanslag berekend rekening houdend met het geheel van de andere belastbare inkomsten. Art 171, 6° 1e lid, ten tweede WIB92 de; v. indemnités pro deo Pro Deo Gebühren
Procedure tot nietigverklaring (HvJ) Het beroep tot nietigverklaring is een rechtsprocedure ingesteld voor het Hof van Justitie van de Europese Unie. Met dit beroep kan het Hof de legaliteit van handelingen gesteld door de Europese instellingen, organen of organismen controleren. Derhalve spreekt het Hof de nietigverklaring uit van de handeling in kwestie indien deze in tegenstrijd met de wetgeving van de EUwordt beschouwd. de; v. (m.) procédure en annulation Nichtigkeitsverfahren
Proces-verbaal Een proces-verbaal is een verslag, waarbij vaststellingen gedaan door een ambtenaar woordelijk worden weergegeven. De processen-verbaal strekken in het fiscaal recht vooral tot bewijs van bepaalde handelingen, gesteld door belastingplichtigen. Art 105 W. Succ; Art 185 W. Reg; Art 340 WIB92; art 59 §1 WBTW; art 267 ev. AWDA; art 3.17.0.0.1 VCF het; o. procès-verbal Protokoll
Progressievoorbehoud Een buitenlands onroerend goed wordt belast in het land waar het onroerend goed gelegen is. Een eigenaar van zo’n buitenlands onroerend goed moet echter de bruto huurwaarde opnemen in zijn Belgische aangifte, waardoor de belastingplichtige in België mogelijks in een progressief hogere schijf zal vallen en dus meer belastingen zal moeten betalen. Dit mechanisme wordt gedefinieerd als het progressievoorbehoud. het; o. réserve de progressivité Progressionsvorbehalt
Proportionaliteitsbeginsel Het proportionaliteitsbeginsel is een beginsel waarbij een handeling evenredig moet gebeuren aan de handeling die eraan ten grondslag ligt of aan het doel dat wenst bekomen te worden. Het proportionaliteitsbeginsel is een noodzakelijke voorwaarde alvorens grensoverschrijdende verliesverrekening mogelijk is. Verliesverrekening of transfer pricing is het overhevelen van winst of verlies van één vestiging naar een andere vestiging binnen dezelfde vennootschap, teneinde zo weinig mogelijk belastigen betalen en de gebeurtenissen dus fiscaal te optimaliseren. het; o. principe de proportionnalité Verhältnismäßigkeitsgrundsatz; Prinzip der Verhältnismäßigkeit
Provinciebelastingen Provinciebelastingen zijn belastingen geheven door de provincies. Provincies zijn bevoegd om belastingen te heffen op hun territoriaal grondgebied en kunnen daarnaast enkel belastingen heffen, indien ze daartoe gemachtigd zijn. Provincies zijn gemachtigd om aanvullende belastingen te heffen op de personenbelasting, om opcentiemen te vestigen op de onroerende voorheffing en om opcentiemen te vestigen op bepaalde gewestelijke belastingen. Art 41; 74; 93; 107 WIGB + art 464 WIB92 + 464/1 WIB92 de; v.
Publiciteitskosten Publiciteitskosten kunnen worden omschreven als kosten, andere dan restaurant- of receptiekosten, die ertoe kunnen bijdragen de bloei van de zaak van de belastingplichtige te stimuleren, doordat ze aan het bestaan ervan grotere ruchtbaarheid geven en haar activiteiten in een gunstig daglicht plaatsen bij het publiek.   Publiciteitskosten kunnen bestaan in business seats, relatiegeschenken, demonstratiemateriaal, publiciteit op een wagen, enz. Publiciteitskosten zijn principieel volledig aftrekbare beroepskosten in de inkomstenbelasting en in de btw. Art 45 WBTW + art 49 WIB92 de; m. frais de publicité
Publiek entrepot Zie douane-entrepots het; o. entrepôt public douane-entrepots
Put- en callopties Put- en callopties zijn opties opgenomen in een optiecontract. Een optiecontract is een overeenkomst waarbij een partij (de optieschrijver) zich ertoe verbindt, in voorkomend geval tegen onmiddellijke betaling van een prijs (de optiepremie) door de optiehouder, een goed (onderliggend actief) te kopen (aankoopverbintenis) van of te verkopen (verkoopverbintenis) aan de optiehouder, als deze laatste hiertoe beslist, tegen een vooraf bepaalde of bepaalbare prijs (de uitoefenprijs), op een welbepaalde datum of tijdens een welbepaalde periode. Een calloptie is de optie dat de optieschrijver heeft om de optiehouder te verplichten zijn aandelen tegen dezelfde prijs te verkopen. Een putoptie is de optie dat de optiehouder heeft om, bij verkoop van de aandelen door de optieschrijver, zijn (van de optiehouder) aandelen mee te verkopen aan dezelfde prijs. Een calloptie is het recht om op een gegeven moment aandelen aan te kopen aan een vooraf bepaalde prijs. Een putoptie is het recht om aandelen te verkopen aan een vooraf bepaalde prijs. Put- en callopties worden vaak gebruik als middel om fiscale optimalisatie door te voeren, waarbij de prijs betaald voor een optie niet als beroepskost aftrekbaar is. Art 52, 2° WIB92; Circulaire nr. Ci.RH.421/439.105 dd. 27.09.1993. (afdeling VI , D, punt 38) de; v.
PWA PWA of plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen zijn agentschappen bevoegd voor de organisatie en de controle van activiteiten die men niet aantreft in de reguliere arbeidscircuits. Een PWA-arbeidsovereenkomst is een overeenkomst waarbij een werknemer zich verbindt om, onder het gezag van het PWA en tegen loon, bepaalde arbeidsprestaties te verrichten. Het inkomen verkregen voor prestaties geleverd in het kader van een PWA-arbeidsovereenkomst zijn vrijgesteld in de inkomstenbelasting ten belope van €4, 10 per gepresteerd uur. Hiernaast wordt een belastingvermindering van 30% onder voorwaarden toegekend begrensd tot maximaal €920 per belastingplichtige voor uitgaven gedaan in het kader van de PWA. Art 3 Wet van 7 april 1999 betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst B.S. 20.4.1999 + art 8 §1, 1e lid Besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders; art 38 §1 13° WIB92; art 14521 1e lid WIB92 het; o. Agences locales pour l’emploi (ALE) Lokale Beschäftigungsagentur (LBA)