Everest Tax

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Begrip Omschrijving Wetsartikel Geslacht Franse vertaling Duitse vertaling Synoniem Gerelateerde woorden
               
N
Nalatenschap (samenstelling actief) Om het belastbaar actief in de nalatenschap te bepalen waarop de successierechten worden berekend, dient de belastbare waarde van alle goederen die toebehoren aan de erflater, waar ze zich ook bevinden, verminderd te worden met de schulden. De belastbare waarde van de goederen (het actief) is de door de aangevers te schatten verkoopwaarde ten dage van het overlijden. Art 2.7.3.2.1 + 2.7.3.3.1 VCF de; v. succession; héritage; hérédité Erbfall; Nachlass; Erbschaft
Navordering Een navordering kan ontstaan indien het bedrag aan douanerechten dat voortvloeit uit een douaneschuld, niet is geboekt of een lager bedrag is geboekt dan het wettelijk verschuldigde bedrag. De douaneautoriteit die dit vaststellen, kunnen een navordering doen op voorwaarde dat dit wordt meegedeeld aan de schuldenaar binnen drie jaar nadat de douaneschuld is ontstaan. Art 220-221 CDW de; v. action en recouvrement a posteriori; recouvrement (a posteriori) Nacherhebung
Nettohuurwaarde Zie kadastraal inkomen (OV) de; v. valeur locative   nette kadastraal inkomen (OV)
Neutraliteitsprincipe Het neutraliteitsprincipe doet zich voor bij fusies en splitsingen, die belastingvrij plaatsvinden. Een belastingvrije fusie of splitsing ontstaat als de inbrengen (van de overgenomen of gesplitste vennootschap) worden vergoed met nieuwe daartoe uitgegeven aandelen. Het neutraliteitsprincipe houdt in dat een fusie/splitsing geacht wordt niet te hebben plaatsgevonden ten aanzien van de fiscale regelgeving. Art 212 WIB92 het; o. principe de neutralité Neutralitätsprinzip
Niet-concurrentiebeding Een niet-concurrentiebeding is een beding waarbij de werkman de verbintenis aangaat bij zijn vertrek uit de onderneming geen soortgelijke activiteiten uit te oefenen, hetzij door zelf een onderneming uit te baten, hetzij door in dienst te treden bij een concurrerende werkgever, waardoor hij de mogelijkheid heeft de onderneming die hij heeft verlaten, nadeel te berokkenen door de kennis, die eigen is aan die onderneming en die hij op industrieel of op handelsgebied in die onderneming heeft verworven, voor zichzelf of ten voordele van een concurrerende onderneming aan te wenden. De inkomsten uit niet-concurrentiebedingen kunnen aanzien worden als diverse inkomsten en in hoofde van de verschuldigde is de vergoeding van een niet-concurrentiebeding een beroepskost. Art 65 WAO; art 61 + art 90 WIB ??; het; o. clause de non-concurrence; engagement de non-concurrence Wettbewerbsabrede; Wettbewerbsverbotsklausel Niet-concurrentievergoeding
Niet-concurrentievergoeding De niet-concurrentievergoeding is de vergoeding die wordt toegekend bij een niet-concurrentiebeding als er geen inbreuk op het beding wordt gemaakt. de; v. indemnité de non-concurrence Niet-concurrentiebeding
Niet-inwoner (algemeen) Zie belasting niet-inwoners de; m. non-résident Nichtansässiger belasting niet-inwoners
Niet-rijksinwoner Zie belasting niet-inwoners de; m. non-résidents du Royaume Nicht-Einwohner des Königreichs belasting niet-inwoners
Non bis in idem Zie dubbele belasting non bis in idem non bis in idem dubbele belasting
Non-discriminatiebeginsel Het non-discriminatiebeginsel stelt dat iedere vorm van discriminatie verboden is. Ook de fiscale wet mag niet tot gevolg hebben dat zij bepaalde belastingplichtigen ongelijk behandelt. Het Belgische Hof van Cassatie heeft dit beginsel gepreciseerd door te oordelen dat een verschillende fiscale behandeling toch toegelaten is ten aanzien van bepaalde categorieën van personen, indien er een objectieve en redelijke verantwoording voor bestaat. De al of niet aanwezigheid van zodanige verantwoording moet worden getoetst aan het doel en de gevolgen van de ingestelde belasting en aan de redelijkheid van de verhouding tussen de aangewende middelen en het beoogde doel. Het non-discriminatiebeginsel houdt ook in dat de fiscale administratie identieke omstandigheden op dezelfde manier moet behandelen. Art. 10-11 en 172 Gw. het; o. principe de non-discrimination Grundsatz der Nichtdiskriminierung Gelijkheidsbeginsel
Normale beheer privévermogen Meerwaarden die gerealiseerd worden op het privaat vermogen (onroerend of roerend) zijn in principe belastbaar in het kader van de personenbelasting als divers inkomen. Een uitzondering hierop zijn de meerwaarden gerealiseerd naar aanleiding van het normaal beheer van het privévermogen. De handelingen die gesteld worden door een goede huisvader om dit vermogen te behouden of te laten aangroeien, worden aanzien als normaal beheer van het privévermogen. Art. 90, 1° WIB92 het; o. gestion normale du patrimoine privé
Normale beroepswerkzaamheid Een normale beroepswerkzaamheid zal telkens in concreto moeten worden beoordeeld. Het laatste vorige jaar waarin een belastingplichtige een normale beroepswerkzaamheid verrichte, wordt gebruikt om als referentiejaar te nemen teneinde de gemiddelde aanslagvoet te kunnen berekenen, toepasbaar op bepaalde inkomsten die aan een afzonderlijk tarief in de personenbelasting zijn onderworpen. Art 171, 5° WIB92 de; v. activité professionnelle normale normale Berufstätigkeit