Everest Tax

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Begrip Omschrijving Wetsartikel Geslacht Franse vertaling Duitse vertaling Synoniem Gerelateerde woorden
               
M
Maakloonwerk Maakloonwerk is het vervaardigen of samenstellen van een roerend goed door een opdrachtnemer door middel van materialen en voorwerpen die daartoe door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, ongeacht of de opdrachtnemer al dan niet een deel van de gebruikte materialen heeft verstrekt. Maakloonwerk wordt als dienst beschouwd, waarbij de plaats van de dienst voor niet-belastingplichtige afnemers (B2C) de plaats is van de materiële verrichting van de dienst. Bovendien is de belastingplichtige (opdrachtgever) verplicht een register te houden die melding maakt van de hem toevertrouwde goederen met het oog op de oplevering van een maakloonwerk. Art 18 §1 2e lid, 1° + Art 21bis §2, 6° WBTW; art 25 §1 KB nr. 1 (btw); art 2 Circulaire nr. AOIF 40/2007 (E.T.113.390) dd. 06.11.2007 het; o. travail à façon
Maaltijdcheque Maaltijdcheques zijn voordelen door de werkgever toegekend aan de werknemer. Ze zijn aftrekbaar als beroepskost in hoofde van de werkgever en zijn vrijgesteld in hoofde van de werknemer in de personenbelasting onder een aantal voorwaarden. Art 38 §1, 25° WIB 92 + art 38/1 §2 WIB92 de; m. titre-repas; chèque-repas Mahlzeitscheck
Maandaangifte Zie aangifte (btw) de; v. déclaration mensuelle monatliche Erklärung aangifte (btw)
Maatstaf van heffing De maatstaf van heffing is de grondslag voor de berekening van de indirecte belastingen en wordt gevormd door alles wat de leverancier van het goed of de dienstverrichter als tegenprestatie verkrijgt of moet verkrijgen van degene aan wie het goed wordt geleverd of de dienst wordt verstrekt, of van een derde, met inbegrip van de subsidies die rechtstreeks met de prijs van die handelingen verband houden. Art 26 WBTW de; m. base d’imposition Steuergrundlage
Makelaar Een makelaar is een tussenpersoon, waarvan de beroepswerkzaamheid bestaat in het sluiten van overeenkomsten op naam en in rekening van een andere persoon. De diensten door een makelaar verricht worden gelokaliseerd op de plaats waar het onroerend goed is gelegen. Bovendien zijn de verrichte diensten, onder voorwaarden, vrijgesteld en kan de geheven btw voor de verleende diensten worden afgetrokken. Art 21bis §2 1°WBTW; art 41 §2 WBTW (art 18 §1, 3° WBTW??) de; m. courtier; teneur demarché; société decourtage Handelsmakler; Makler
Margeregeling De margeregeling is een specifieke BTW-regeling waarbij btw enkel wordt berekend op de winstmarge, zijnde de verkoopprijs verminderd met de aankoopprijs. Als er geen winst wordt gemaakt, dan is er ook geen btw verschuldigd. De margeregeling is echter enkel van toepassing op belastingplichtige wederverkopers met betrekking tot de door hen verrichte leveringen van gebruikte goederen (tweedehandsgoederen), kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten. Art 58 §4 WBTW de; v. régime de la marge Winstmarge
Materieel en outillage Materieel en outillage zijn alle toestellen, machines en andere installaties dienstig voor een nijverheids-, handels- of ambachtsbedrijf met uitsluiting van de lokalen, afdaken en hun onmisbaar toebehoren. Art 471 §3; art 472 §2 + art 15 2° WIB 92 het; o. matériel et outillage Material und Ausrüstung Improductiviteit (ov) en kadastraal inkomen
Materiële vergissing Een materiële vergissing is iedere onoplettendheid die onafhankelijk van een juridische interpretatie wordt begaan. Meer bepaald gaat het om rekenfouten en schrijffouten, zoals het bedrag in een verkeerde code schrijven, de verkeerde kolom invullen, een foute berekening maken, een cijfer aan het bedrag toevoegen waardoor het bedrag niet meer klopt, enz. Bij een materiële vergissing kan de directeur der belastingen (of de door hem gedelegeerde ambtenaar) ambtshalve ontheffing verlenen van de overbelasting. Bovendien kan een belastingplichtige door het aantonen van een begane materiële vergissing ontsnappen aan de bindende kracht van een aangifte. Art 3.6.0.0.1 VCF (vroeger art 376 §1 WIB92) de; v. erreur matérielle; errements fehlerhafte Verfahrensweise; irrtümliches Vorgehen
Medecontractant De regeling medecontract houdt inzake btw in dat de medecontractant van de leverancier of dienstverrichter ertoe gehouden is zelf de btw te voldoen. Dit is onder meer het geval bij werk in onroerende staat, driehoeksverkeer en levering van goederen en diensten onder bijzondere douaneregelingen of onder het regime btw-entrepot. Art. 51§3; 51§2, eerste lid, b); art. 39§2 en art. 39quaterWBTW de; m. cocontractant Vertragspartner Verlegging van de heffing Driehoeksverkeer, werken in onroerende staat en (definitie opnemen): vanaf p331 handboek btw
Meeneembaarheid De meeneembaarheid is een voordeel, enkel van toepassing voor goederen gelegen in het Vlaamse Gewest, dat inhoudt dat in geval van aankoop van een tot bewoning aangewend of bestemd onroerend goed door een natuurlijke persoon om er zijn hoofdverblijfplaats te vestigen, de registratierechten betaald op dit goed kunnen worden verrekend tot een bedrag van maximum €12 500 bij de registratierechten verschuldigd op de aankoop van een nieuwe woning. Deze mogelijkheid tot verrekenen is slechts toegelaten als de aankoop gebeurt binnen de twee jaar vanaf de datum van de registratie van het document dat aanleiding heeft gegeven tot de heffing van de registratierecht of tot de vrijstelling ervan. De toepassing van de meeneembaarheid dient door de belastingplichtige gevraagd te worden. Art 2.9.5.0.1 + 3.12.3.0.1 §1, 4° VCF de; v. reportabilité
Meeneemrecht van boeken en bescheiden Als de administratie vraagt de boeken en bescheiden voor te leggen, is de administratie eveneens bevoegd om deze boeken en bescheiden te behouden of mee te nemen, telkens wanneer de administratie meent dat de boeken en bescheiden nodig zijn om het bedrag van de belastbare inkomsten van de belastingplichtige of van derden te bepalen. Het meeneemrecht van boeken en bescheiden bestaat echter niet inzake de boeken die nog niet afgesloten zijn. Art 315ter WIB92 het; o. droit de rétention de livres et documents
Meerwaarde (PB) Een meerwaarde wordt verkregen als een goed in waarde stijgt. Er zijn drie soorten meerwaarden, namelijk de latente meerwaarden, de uitgedrukte niet-gerealiseerde meerwaarden en de gerealiseerde meerwaarden. Een latente meerwaarde of niet-uitgedrukte niet-gerealiseerde meerwaarde is een meerwaarde, die niet uitgedrukt is in de boekhouding en niet belastbaar is. Een uitgedrukte niet-gerealiseerde meerwaarde (bijvoorbeeld in het kader van een herwaardering van de activa) is principieel belastbaar, maar eveneens vrijgesteld, met uitzondering van meerwaarden op voorraden en bestellingen in uitvoering. De gerealiseerde meerwaarden zijn belastbaar, behoudens uitzonderingen, bijvoorbeeld in het kader van fusies, splitsingen of met fusie door overneming gelijkgestelde verrichtingen waar een vrijstelling geldt. Zie ook gespreide taxatie. Art 24, 1e lid, 2° a contrario; art 44, §1, 1° ; art 211 §1 WIB92 de; v. plus-value Mehrwert Gespreide taxatie
Met de inkomstenbelasting gelijkgestelde belastingen De met de inkomstenbelasting gelijkgestelde belastingen omvatten de verkeersbelasting op de autovoertuigen, de belasting op de spelen en weddenschappen, de belasting op de automatische ontspanningstoestellen, de belasting op de inverkeerstelling, de aanvullende verkeersbelasting en de belasting op de deelname van de werknemers in de winst of in het kapitaal van de vennootschap. WIGB de; v. taxes assimilées aux impôts sur les revenus
Minnelijk akkoord Zie akkoord (met fiscus) het; o. accord amiable gütliche Einigung akkoord (met fiscus)
Minnelijke schikking In het kader van het strafprocesrecht kan de strafvordering door de procureur des Konings komen te vervallen, indien de procureur des Konings een minnelijke schikking voorstelt, die aanvaard wordt door de dader. De procureur des Konings kan een minnelijke schikking voorstellen telkens hij meent dat een feit niet van die aard schijnt te zijn dat het gestraft moet worden met een hoofdstraf van meer dan twee jaar correctionele gevangenisstraf of een zwaardere straf en dat de feiten geen zware aantasting inhouden van de lichamelijke integriteit van het slachtoffer. De minnelijke schikking is ook mogelijk bij fiscale misdrijven. De minnelijke schikking doet echter enkel de vordering van de administratie vervallen, niet de vordering van eventuele andere benadeelden. Art 216bis SV de; v. règlement transactionnel; conciliation; transaction; règlement (à l’)amiable; solution amiable gütlicher ausgleich; gütliche Regelung; gütliche Einigung
Minst belaste weg Belastingplichtigen in België hebben recht op de keuze voor de minst belaste weg, waarbij ze zich dermate gaan organiseren dat zo min mogelijk belastingen dienen te worden betaald. De keuze moet uiteraard overeenkomstig de fiscale wetten gebeuren en de gevolgen van de overeenkomsten dienen te worden aanvaard door de belastingplichtige. Het recht om de minst belaste weg te kiezen kwam voor het eerst ter sprake in het befaamde Brepols-arrest, maar is op heden grotendeels uitgehold door de antimisbruikbepalingen. Zie belastingontwijking (Brepols-arrest) de; m. voie fiscale la moins imposée Belastingontwijking
Moratoriuminteresten Als belastingen, nalatigheidsinteresten, belastingverhogingen of administratieve geldboeten worden terugbetaald, dan worden er moratoriuminteresten toegekend tegen een rentevoet van 7 % op jaarbasis, berekend per kalendermaand, behoudens uitzonderingen. De interest wordt per kalendermaand berekend op het bedrag van elke betaling, afgerond tot het lagere veelvoud van €10. Art 3.9.2.0.1 VCF de; m. intérêt de retard; intérêts moratoires Verzugszins; Zinsen auf rückständige Forderungen; Stundungszinsen; Verzugszinsen; Aufschubzinsen
Morele schadevergoeding Morele schadevergoedingen zijn vergoedingen toegekend aan personen die niet het verlies van vermogen vergoeden, maar tegemoetkomen aan een fysieke of psychische pijn. Morele schadevergoedingen toegekend in het kader van het stopzetten van de arbeid of het beëindigen van een arbeidsovereenkomst zijn bezoldigingen van werknemers en worden belast in de inkomstenbelasting. de; v. indemnité pour dommage moral immaterieller Schadensersatz; Schmerzensgeld
Motorfiets Een motorfiets is elk tweewielig voertuig zonder zijspanwagen of met zijspanwagen, uitgerust met een motor met een cilinderinhoud van meer dan 50 cm3 indien het een motor met inwendige verbranding betreft, en/of met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van meer dan 45 km/h. Motorfietsen worden in de verkeersbelasting forfaitair belast op €49, 44 (niet-geïndexeerd), tenzij ze reeds meer dan 25 jaar in het verkeer zijn gebracht, waardoor de belasting slechts €31, 61 bedraagt. Daarnaast wordt er in de personenbelasting, onder voorwaarden, ook een belastingvermindering toegekend voor de verwerving in nieuwe staat van motorfietsen. Art 2.2.4.0.1 §4 VCF + art 1 §1, 2   Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen – 10 oktober 1974 + art 14528 de; v. (m.) motocyclette; motocycle Motorrad