Everest Tax

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Begrip Omschrijving Wetsartikel Geslacht Franse vertaling Duitse vertaling Synoniem Gerelateerde woorden
               
L
Laattijdige aangifte (IB) Een laattijdige aangifte houdt in dat de aangifte later wordt ingediend dan de vooropgestelde aangiftetermijn, waardoor de administratie een aanslag van ambtswege kan vestigen. Bij een laattijdige aangifte kan de administratie tevens een administratieve geldboete opleggen van € 50 tot 1.250. Ook een belastingverhoging van 10 tot 200% van de verschuldigde belasting is mogelijk. Een laattijdige aangifte kan bovendien strafrechtelijk gesanctioneerd worden met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 2 jaar en/of met een geldboete van €250 tot 500.000.   De straf wordt opgelegd door de correctionele rechtbank en veronderstelt bedriegelijk opzet of het oogmerk te schaden. De administratie zal ten slotte over een langere aanslagtermijn beschikken. In dat geval mag de belasting immers worden gevestigd gedurende drie jaar vanaf 1 januari van het aanslagjaar waarvoor de belasting is verschuldigd. De termijn wordt met vier jaar verlengd in geval van bedriegelijk opzet of met het oogmerk om te schaden. De vijfjarige termijn geldt ook voor de onroerende voorheffing, de roerende voorheffing en de bedrijfsvoorheffing, de successierechten, de registratierechten, de verkeersbelasting, de belasting op inverkeerstelling en het eurovignet. Art 3.3.3.0.1 VCF + art 354 en 444-445 WIB92 v. déclaration tardive zu spät eingereichte Steuerklärung Aanslag van ambtswege; aangiftetermijn (IB)
Land van oorsprong Zie communautaire oorsprong het; o. patrie; pays d’origine Herkunftsland communautaire oorsprong
Langstlevende echtgenoot De langstlevende echtgenoot/partner is de echtgenoot/partner die het langst in leven blijft. Bij een overlijden dient een aangifte nalatenschap te worden gedaan, waarna alle rekeningen worden geblokkeerd. De langstlevende echtgenoot/partner kan echter bij overlijden over de helft van het beschikbare creditsaldo op een gemeenschappelijke rekening beschikken, begrensd tot maximaal 5 000 euro, zonder aan formaliteiten te moeten voldoen. Art. 3.10.5.5.2 VCF; art 95, 3e lid W. Succ (Brussel en Wallonië) de; m. époux survivant; conjoint survivant überlebender Ehegatte Weduwe, weduwnaar
Lastgeving Zie commandverklaring de; v. mandat; procuration Mandat; Vollmacht; Auftrag commandverklaring
Latente meerwaarden Een uitgedrukte, niet-gerealiseerde meerwaarde of een latente meerwaarde wordt verkregen als een goed meer waard wordt, maar dit nog niet gerealiseerd, lees verkocht, is. Latente meerwaarden zijn niet belastbaar tenzij de meerwaarden zijn verwezenlijkt of in de boekhouding of in de jaarrekening zijn uitgedrukt. Een latente meerwaarde kan verwezenlijkt zijn bij de splitsing van een vennootschap en wordt dan bepaald aan de hand van de marktwaarde. Art 24 1e lid, 2° WIB92 de; v. plus-values latentes Uitgedrukte niet gerealiseerde meerwaarde
Le criminel tient le civil en état Le criminel tient le civil en état is het adagium dat stelt dat, indien een strafvordering en een burgerlijke vordering gelijktijdig aanhangig zijn, de burgelijke vordering geschorst wordt totdat definitief beslist wordt over de strafvordering. Dit is echter een adagium afkomstig uit het strafprocesrecht, het is niet toepasselijk verklaard in fiscale zaken. Art 4, 1e lid VTSV Le criminel tient le civil en état Le criminel tient le civil en état
Leasing Leasing is een financieringstechniek, waarbij een goed wordt gekocht door een persoon (leasinggever, lessor) en dit goed ter beschikking wordt gesteld van de leasingnemer (lessee), die het goed mag gebruiken tegen de betaling van een prijs (stuk van het kapitaal + interest). Tijdens de duur van de leasingovereenkomst behoudt de lessor het eigendomsrecht. Op het einde is er een aankoopoptie, die vervat is in het contract, waardoor de lessee de volle eigendom kan verwerven, mits het betalen van een overeengekomen prijs. Een leasingovereenkomst kan worden gesloten met betrekking tot onroerende goederen (onroerende leasing) of roerende goederen (roerende leasing). De interesten verkregen door de lessor zijn een belastbaar onroerend inkomen, waarop onroerende voorheffing verschuldigd is. Daarnaast is de leasing niet vrijgesteld van btw, maar kan de btw wel worden afgetrokken, waarbij er onder bepaalde voorwaarden geen aftrekbeperking geldt. Art 10 §2 + art 19 §1, 2 ° WIB92 + art 2.1.2.0.1 VCF; art 9, 2e lid, 2° + art 44 §3 2° b) WBTW; art 45 §2 i) WBTW de; v. location avec option d’achat; leasing; location-financement; crédit-bail Mietkauf; Leasing (on)roerende financieringshuur
Leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten Bedrijfsruimten die leegstaand of verwaarloosd zijn, worden opgenomen in een inventaris opgesteld door de gemeenten. Om leegstand en verwaarlozing tegen te gaan, is er echter een heffing verschuldigd op de bedrijfsruimten die opgenomen zijn in de inventaris. Meer bepaald is er sprake van leegstand als meer dan 50% van de totale vloeroppervlakte niet wordt benut, terwijl verwaarlozing zich voordoet bij het vertonen van uitgesproken gebreken van algemene of beperkte omvang aan het bedrijfsgebouw. Een bedrijfsruimte dient opgevat te worden als de verzameling van alle percelen waarop zich minstens één bedrijfsgebouw bevindt, die als één geheel te beschouwen zijn en die toebehoren aan dezelfde eigenaar. het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten: art 2, 1° + 3° + 4° + art 3; art 2.6.1.0.1 VCF de; m. désaffectation et l’abandon de sites d’activité économique
Leterme-staatsbon Een Leterme-staatsbon is een lening die een persoon toestaat aan de overheid, waarbij de overheid een interest betaalt en op het einde van het contract ook het kapitaal terugstort. Het wordt een Leterme-staatsbon genoemd omdat oud-premier Yves Leterme dit promootte in 2011 toen de overheid geld nodig had in het kader van de financiële crisis. Een Leterme-staatsbon heeft een beperkte looptijd van 3, 5 of 8 jaar en geniet een verlaagd tarief in de roerende voorheffing (15 %). de; m. bon d’état Leterme Staatsbon Leterme
Lineaire afschrijvingen Er zijn twee soorten afschrijvingen, namelijk lineaire en degressieve afschrijvingen. Een lineaire afschrijving houdt in dat elk jaar hetzelfde bedrag wordt afgeschreven, waarbij het afschrijvingspercentage wordt verkregen door het cijfer 100 te delen door het aantal jaren normale gebruiksduur van de afschrijfbare vaste activa. Bij een degressieve afschrijving wordt een afschrijvingspercentage aangenomen dat niet hoger is dan tweemaal het lineaire afschrijvingspercentage, begrensd tot 40%. Van zodra het degressief af te schrijven bedrag kleiner wordt dan het bedrag bij een lineaire afschrijving, wordt terug overgeschakeld op de lineaire afschrijving. art 64 WIB + Art 36 ev KB/WIB92 de; v. amortissement linéaire lineare Abschreibungen
Liquidatie vennootschap Zie liquidatieboni de; v. liquidation d’une société Liquidation einer Gesellschaft; Auflösung einer Gesellschaft liquidatieboni
Liquidatieboni Liquidatieboni worden verkregen bij het ontbinden van een vennootschap, indien er na de tegeldemaking van activa en na aftrek van de schulden nog kapitaal overblijft. Wat wordt uitgekeerd als liquidatiebonus is het positieve verschil tussen de uitkeringen of toekenningen in geld, in effecten of in enige andere vorm aan de belanghebbende of zijn rechthebbenden en zijn aandeel in de gerevaloriseerde waarde van het gestorte kapitaal. Op de verkrijging van deze liquidatieboni is sinds 1 januari 2014 25 % roerende voorheffing verschuldigd. Art 186, 187 WIB; art 18 lid 1, 2ter WIB het; o. boni de liquidation
Lokale belastingen Zie aanvullende belastingen en gemeentebelasting. de; v. impôt local lokale Steuer aanvullende belastingen en gemeentebelasting
Lotto De lotto is een kansspel, waarbij tweemaal in de week een lottotrekking plaatsvindt. De winnaar is die persoon die alle getrokken nummers heeft ingevuld op het “lottoformulier”. De lotto is onderworpen aan de belasting op de spelen en de weddenschappen. Art 43 WIGB de; m. loterie Lotterie lotterij
Luchtvaart (OESO-model) Het OESO-model bevat een bepaling die de belastbaarheid van winsten uit de exploitatie van luchtvaartuigen lokaliseert in de Staat van werkelijke leiding van de onderneming, of indien de plaats van werkelijke leiding aan boord van het luchtvaartuig gelegen is, de Staat waar het luchtvaartuig zijn thuishaven heeft of indien er geen thuishaven is, de Staat waarvan de exploitant van het luchtvaartuig inwoner is. Art. 8 OECD Binnenvaart (OESO-model); Zeescheepvaart (OESO-model)
Lusthuizen (kost) Lusthuizen zijn onroerende goederen waarin leden van het personeel of van de organen van beheer, vertegenwoordigers, klanten, leveranciers, zakenrelaties enz., individueel of in groep, kunnen worden uitgenodigd om er te verblijven zoals in een hotel. De kosten met betrekking tot lusthuizen worden niet aanzien als beroepskosten en mogen dus niet worden afgetrokken in de inkomstenbelasting Art 53, 9° WIB het; o. maison propriété d’agrément, maison d’agrément; bordel Bordell; Lusthäuschen