Everest Tax

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Begrip Omschrijving Wetsartikel Geslacht Franse vertaling Duitse vertaling Synoniem Gerelateerde woorden
               
K
Kadastraal inkomen (klein beschrijf) Zie bescheiden woning het; o. revenu cadastral Katastereinkommen; Grundsteuer; Katastralertrag bescheiden woning
Kadastraal inkomen (OV) Een kadastraal inkomen wordt vastgesteld voor alle gebouwde en ongebouwde onroerende goederen, alsmede voor het materieel en de outillage die onroerend zijn van nature of door bestemming. Het kadastraal inkomen is het gemiddeld normaal netto-inkomen van één jaar en wordt per kadastraal perceel bepaald, tenzij het kadastraal perceel materieel en outillage bevat, waarbij dan een afzonderlijk kadastraal inkomen wordt vastgesteld, enerzijds voor de grond en anderzijds voor het materieel en de outillage. Het kadastraal inkomen dient onder andere als grondslag van de onroerende voorheffing, die wordt berekend op het geïndexeerd kadastraal inkomen. Art 472 WIB92 + vrijstellingen in art 2.1.6.0.1 VCF het; o. revenu cadastral Katastereinkommen; Grundsteuer; Katastralertrag
Kapitaalvennootschap Een kapitaalvennootschap is een vennootschap waarbij de goederen, het kapitaal de belangrijkste zaken zijn en staat tegenover een personenvennootschap, waar de personen het belangrijkste zijn. Een kapitaalvennootschap is belangrijk in het kader van het toepassingsgebied van de fusierichtlijn die diende omgezet te worden in de Belgische wetgeving. De fusierichtlijn is namelijk enkel van toepassing op kapitaalvennootschappen, waarbij het in België enkel ging om de naamloze vennootschap (NV), de commanditaire vennootschap op aandelen (Comm.VA) en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA). Art 3 a) + bijlage Fusierichtlijn 90/434/EEG van de Raad van 23 juli 1990 de; v. société de capitaux Kapitalgesellschaft
Kasgeldvennootschap Een kasgeldvennootschap is een vennootschap die (zo goed als) al haar bezittingen heeft verkocht en dus enkel nog liquide middelen heeft (kasgeld). Een kasgeldvennootschap is in het fiscaal recht belangrijk inzake fraudebestrijding en inzake de gespreide taxatie. Een kasgeldvennootschap wordt gebruikt door fraudeurs om geld uit de vennootschap te halen. Meer bepaald kopen ze de kasgeldvennootschap over en bij herbelegging genieten ze van de gespreide taxatie. De herbelegging wordt echter nooit gedaan en de kopers verdwijnen vervolgens met het geld. de; v. société de liquidités Bargeldgesellschaft liquiditeitsvennootschap
Keuzebeding onder last Het keuzebeding onder last is een keuzebeding opgenomen in een huwelijkscontract. Ten gevolge van dit keuzebeding onder last krijgt de langstlevende het hele gemeenschappelijke vermogen in volle eigendom, maar onder de verplichting om de helft van het gemeenschappelijk vermogen aan de kinderen te geven. Hierbij wordt dan vaak ook bepaalt dat de vergoeding slechts opeisbaar is bij het overlijden van de langstlevende. Het keuzebeding onder last zorgt ervoor dat niet tweemaal (één keer bij overlijden echtgenoot en een tweede keer bij het overlijden van de langstlevende) successierechten op hetzelfde vermogen dienen te worden betaald. De kinderen mogen namelijk, bij overlijden van de langstlevende, de verschuldigde vergoeding aftrekken van het actief van de nalatenschap, waardoor de kinderen dus niet tweemaal op hetzelfde vermogen successierechten betalen. Art 2.7.1.0.4 VCF (mechanisme waardoor 2x belastingen verschuldigd zijn) + art 5 W. Succ (Brussel en Wallonië) het; o. clause d’attribution avec charge
Kind ten laste Zie afstammelingen ten laste het; o. enfant à charge unterhaltsberechtigte Kind afstammelingen ten laste
Kinderbijslag Kinderbijslag is een maandelijkse tegemoetkoming in de kosten voor de opvoeding van kinderen ten laste en wordt vrijgesteld in de personenbelasting. De kinderbijslag moet dus niet meegerekend worden in de vaststelling van het netto-inkomen. Art 38 §1, 1° WIB92 de; m. prestation familiale; allocations familiales Familienleistungsausgleich; Kindergeld
Kinderdagverblijven Een kinderdagverblijf is een plaats waar kinderen gedurende de dag kunnen verblijven onder toezicht. De inkomsten van kinderdagverblijven kunnen niet worden vrijgesteld in de personenbelasting en moeten als baten van een winstgevende activiteit worden aangemerkt. Art 23 §1 2° + art 27 WIB92 het; o. garderies post-scolaires Kindertagesstätten; Kinderhorte crèche
Klein beschrijf Zie bescheiden woning het; o. réduction de taux d’enregistrement bescheiden woning
Kleine onderneming Als kleine onderneming in het BTW-stelsel kan worden aangemerkt, de ondernemingen omschreven door de Koning als kleine onderneming die onderworpen zijn aan forfaitaire grondslagen van aanslag, de belastingplichtigen van wie de in België gerealiseerde jaaromzet niet meer bedraagt dan €15 000 en de belastingplichtigen waarvan de jaaromzet, excl. btw, niet meer bedraagt dan €2 500 000 (niet-geïndexeerd) voor de volledige economische activiteit of niet meer bedraagt dan €250 000 voor bepaalde leveringen van goederen. De voordelen zijn legio en hebben onder andere betrekking op een vrijstelling van btw bij bepaalde intracommunautaire verwervingen, op een vrijstelling van de plicht een ontvangstbewijs uit te reiken, een vereenvoudigde boekhouding, enz. Art 25ter §2 2° a) + art 56 + art 56bis   ; art 21bis §1 2e lid KB nr 1 de; v. petites entreprises kleine Unternehmen
Kmo-vennootschap Een KMO-vennootschap is een vennootschap die voor het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan 50 personeelsleden heeft, een kleinere jaaromzet heeft dan €6.250.000 excl. btw (niet-geïndexeerd) en een balanstotaal heeft van maximum €3.125.000. Deze vennootschappen genieten van heel wat voordelen, zoals de verhoogde notionele interestaftrek, de belastingvrije investeringsreserve, vrijstelling van de fairness tax, enz. Een KMO-vennootschap kan echter ook genieten van een verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting. Hiervoor dient de vennootschap wel aan andere voorwaarden te voldoen, zijnde een belastbaar inkomen hebben van maximaal 322 500 euro, niet meer dan 13% van het gestorte kapitaal bij het begin van het belastbaar tijdperk uitkeren, minimum 50 % van de aandelen van de vennootschap moeten worden bezeten door natuurlijke personen, aan één bedrijfsleider minimum €36.000   bezoldingingen uitkeren, enz. Art 205quater §6 WIB92; art 196 §2 WIB; art 215, 2e lid WIB92 de; v. petites et moyennes entreprises kleine und mittlere Unternehmen; Klein-und Mittelbetriebe
Kohier Het kohier is de lijst waarop de belastingplichtigen en hun schulden worden ingeschreven en die -na uitvoerbaarverklaring- een titel verschaft aan de administratie tot inning van de belastingen. Het is dus pas na de inschrijving op het kohier dat belastingen kunnen worden geïnd, dit op straffe van nietigheid. De inschrijving op het kohier wordt “inkohiering” genoemd. De kohieren worden opgemaakt per soort van belasting of voorheffing of voor verschillende soorten van belastingen of voorheffingen. art 128-136 KB/WIB92 het; o. rôle Stammregister; Verzeichnis; Stammrolle
Kohierbelasting Kohierbelastingen zijn belastingen die worden geïnd door het op kohier brengen van de verschuldigde bedragen en zijn het tegenovergestelde van contantbelastingen. art 4 §1 Decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen 30/05/2008 de; v. taxe recouvrée par voie de rôle, impôt perçu par voie de rôle Contantbelastingen
Koffie Koffie is een accijnsproduct dat onderworpen is nationale accijnzen.
Kosteloze terbeschikingstelling PC en internet (VVAA) Het persoonlijk gebruik van een kosteloze terbeschikkingstelling van een PC en/of internetaansluiting wordt aanzien als een voordeel alle aard, geraamd op €180 (niet-geïndexeerd) per jaar voor een kosteloos ter beschikking gestelde PC en €60 (niet-geïndexeerd) per jaar voor de internetaansluiting en het internetabonnement. Art 18 § 3, 10 KB/WIB92 de; v. mise à disposition gratuite d’un PC et de fournitures internet
kosteloze verstrekking verwarming (VVAA) De kosteloze verstrekking van verwarming is eveneens een voordeel alle aard en wordt forfaitair geraamd op €1.245 (niet-geïndexeerd) per jaar als het verleend wordt aan leidinggevend personeel en bedrijfsleiders en wordt geraamd op €560 (niet-geïndexeerd) per jaar als het wordt verleend aan andere verkrijgers. Art 18 §3, 4 KB/WIB92 de; v. fourniture gratuite de chauffage
Kosten van onthaal Kosten van onthaal zijn door het Hof van Cassatie omschreven als kosten gedaan voor onthaal en ontvangst, desgevallend gepaard gaande met vermaak of ontspanning, van aan het bedrijf vreemde bezoekers, inzonderheid klanten en leveranciers, met het oog op het bestendigen of verstevigen van zakelijke relaties. Kosten van onthaal komen niet in aanmerking voor aftrek van btw. Art 45 §3, 4° WBTW de; m. frais de réception
Kraamgeld Het kraamgeld is een eenmalige premie bij de geboorte van een kind toegekend aan de ouders. Het kraamgeld wordt vrijgesteld van belastingen en dient dus niet meegerekend te worden in de vaststelling van het netto-inkomen. Art 38 §1, 1° WIB92 het; o. allocation de naissance; indemnité de naissance; indemnité d’accouchement; indemnité de gésine Geburtenzulage; Geburtszulage; Geburtsbeihilfe Geboortepremie