Everest Tax

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Begrip Omschrijving Wetsartikel Geslacht Franse vertaling Duitse vertaling Synoniem Gerelateerde woorden
               
J
Jaarlijkse taks op coördinatiecentra De jaarlijkse taks op coördinatiecentra is een jaarlijkse taks die werd opgelegd aan coördinatiecentra afhankelijk van het aantal voltijdse werknemers. Deze jaarlijkse taks is echter afgeschaft sinds 2011. Art 162bis ev W. Succ (opgeheven) de; v. (m.) taxe annuelle sur les centres de coordination
Jaarlijkse taks op kredietinstellingen De jaarlijkse taks op kredietinstellingen is een taks geheven op kredietinstellingen die zijn ingeschreven op de lijst van erkende kredietinstellingen in België of op kredietinstellingen gevestigd in het buitenland, die een bijkantoor hebben in België (gezien de kredietinstellingen werkzaamheden verrichten in België). De taks is verschuldigd op een gedeelte van het totale bedrag van de spaardeposito’s. Art 201/10 + 201/11 WDRT de; v. (m.) taxe annuelle sur les établissements de crédit
Jaarlijkse taks op verzekeringsverrichtingen De verzekeringsverrichtingen zijn onderworpen aan een jaarlijkse taks wanneer het risico in België is gelegen. Het risico van de verzekeringsverrichting wordt geacht in België gelegen te zijn indien de verzekeringnemer zijn gewone verblijfplaats in België heeft, of, indien de verzekeringnemer een rechtspersoon is, als de vestiging van deze rechtspersoon waarop de overeenkomst betrekking heeft zich in België bevindt. Art 173 WDRT de; v. (m.) taxe annuelle sur les opérations d’assurance
Jaarlijkse taks op winstdeelnemingen De sommen verdeeld als winstdeelneming die betrekking hebben op levensverzekeringen, op contracten van lijfrente of tijdelijke renten, of op aanvullende pensioenen die op een andere wijze worden opgebouwd dan door middel van een levensverzekering, gesloten (met een verzekeringsonderneming, een pensioeninstelling of een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening), die in België zijn hoofdinrichting, een agentschap, een bijhuis, een vertegenwoordiger of om het even welke zetel van verrichtingen heeft, zijn onderworpen aan een jaarlijkse taks, namelijk de jaarlijkse taks op winstdeelnemingen. Art 183bis WDRT de; v. (m.) taxe annuelle sur les participations bénéficiaires
Jobkorting (federaal) Sinds 2006 kunnen werknemers en bedrijfsleiders die hun beroepskosten niet bewijzen, een aanvullende vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor beroepsinkomsten genieten. Dit is de jobkorting. Decreet van 30 juni 2006 houdende de invoering van een forfaitaire vermindering in de personenbelasting de; v. réduction emploi
Jobstudent (BV) Een jobstudent, zijnde een student die tijdens het jaar ook werkt, is onderworpen aan bedrijfsvoorheffing, tenzij de student geen socialezekerheidsbijdragen betaalt en enkel een solidariteitsbijdrage betaalt. Een vrijstelling van de socialezekerheidsbijdragen wordt verkregen door maximaal 50 dagen te werken per kalenderjaar, door via een schriftelijke overeenkomst tewerk gesteld te worden en door te werken op dagen zonder verplichte schoolaanwezigheid. de; m. étudiant jobiste
Jonge sportbeoefenaar Jonge sportbeoefenaars zijn sportbeoefenaars die op 1 januari van het aanslagjaar de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt, doch jonger zijn dan 26 jaar op 1 januari van het aanslagjaar. Jonge sportbeoefenaars genieten een vrijstelling van 80% van de bedrijfsvoorheffing en zijn dus slechts 20% verschuldigd. Circulaire nr. Ci.RH.241/602.437 (AOIF Nr. 12/2010) dd 27.01.2010, punt 1, 1° en 4° ; Art 2756, 1e lid WIB92 (+ art 951, lid 4 KB/WIB92) de; m. jeune sportif junge Sportler
Juridische constructie Een juridische constructie is een rechtsverhouding, die door een rechtshandeling van de oprichter of door een rechterlijke beslissing in het leven wordt geroepen, waarbij goederen of rechten onder de macht van een beheerder worden gebracht om ze te besturen ten behoeve van een of meerdere begunstigden of voor een bepaald doel. Een juridische constructie kan ook een systeem zijn waarbij een niet-inwoner aan een aanzienlijk gunstiger belastingregeling is onderworpen (of geen belastingen dient te betalen) en waarvan de juridische rechten van de aandelen of deelbewijzen geheel of gedeeltelijk door een rijksinwoner zijn gehouden of waarvan de begunstigde van de economische rechten van de goederen en kapitalen een rijksinwoner is. Sinds aanslagjaar 2014 moet de belastingplichtige in zijn aangifte PB het bestaan vermelden van juridische constructies waarvan de belastingplichtige zelf, zijn echtgenote of zijn kinderen hetzij een oprichter van de juridische constructie, hetzij een derde begunstigde zijn. Het gaat ten eerste om buitenlandse structuren zonder rechtspersoonlijkheid, trusts en fiduciaire verhoudingen. Voor deze buitenlandse structuren zonder rechtspersoonlijkheid bestaat er geen lijst, de belastingplichtige moet zijn plicht dus zelf beoordelen. Het bestaan van buitenlandse rechtspersonen moet daarentegen vermeld worden, indien deze gevestigd zijn in een belastingsparadijs (geen IB) of een staat met een fiscaal gunststelsel (IB <15%). Aan deze voorwaarden is limitatief en onweerlegbaar voldaan indien zij op de EER-lijst staan uit het KB van 2015. Het gaat onder meer om de Liechtensteinse Stiftung en Anstalt en het Luxemburgse Société de gestion Patrimoine Familiale. Voor juridische constructies met rechtspersoonlijkheid bestaat er dan weer een niet-limitatieve en weerlegbare niet EER-lijst, waarin bijvoorbeeld de International Business Company uit Belize staat. Om de uitgebreide aangifteplicht dan te weerleggen, moet bewezen worden dat de constructie aan ten minste 15% inkomstenbelastingen onderworpen is, te beoordelen volgens Belgische maatstaven. Art 307 en art 2 §1, 13° WIB92; KB 23/08/2015 de; v. construction juridique; figure de droit; figure juridique Rechtsform; Rechtsgebilde
Juris tantum (vermoeden) Er zijn twee soorten vermoedens, een vermoeden juris tantum of het weerlegbaar vermoeden en het vermoeden jure et de jure of het onweerlegbaar vermoeden. Bij een vermoeden juris tantum kan tegenbewijs geleverd worden, terwijl bij het vermoeden jure et de jure geen tegenbewijs is toegelaten. (Art 13 W. Succ) het; o. juris tantum (présomption) juris tantum (Vermutung)