Everest Tax

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Begrip Omschrijving Wetsartikel Geslacht Franse vertaling Duitse vertaling Synoniem Gerelateerde woorden
               
I
Import Control System (ICS) Het Import Control System (ICS) is een maatregel genomen op Europees vlak, waarbij er elektronisch gedetailleerde informatie moet worden uitgewisseld met de douaneautoriteiten telkens een nieuwe lading goederen de Europese Unie wil betreden. Het ICS zorgt voor een controle van de invoertransacties, maar hetzelfde bestaat voor de uitvoertransacties (namelijk Export control system, ECS). Verordening nr. 684/2005 van 13 april 2005 (art 36ter ?) het; o. Import Contral System Import Contral System
Improductiviteit (OV) Als een niet gemeubileerd gebouwd onroerend goed ten minste 90 dagen volstrekt niet in gebruik is genomen en volstrekt geen inkomsten heeft opgebracht (improductiviteit) of als een gebouwd onroerend goed (of materieel en outillage) geheel, of voor een gedeelte dat ten minste 25% van het KI vertegenwoordigd, is vernield, dan ontstaat het recht op een proportionele vermindering van het KI. Hierdoor zal de onroerende voorheffing dus verminderen. Art 15 WIB92 de; v. improductivité Unproduktivität
In dubio contra fiscum “Non puto delinquere eum qui in dubiis quaestionibus contra fiscum facile responderit” is de volledige latijnse zinsnede waaraan het begrip in dubio contra fiscum is ontleend. Het begrip stelt dat in geval er getwijfeld wordt over de interpretatie van een wet, de wet moet worden uitgelegd tegen de fiscus en dus ten voordele van de belastingplichtige. in dubio contra fiscum in dubio contra fiscum Serkov; Shcokin
Inbeslagneming Als ambtenaren bij het opsporen van accijnsontduiking een plaats visiteren, mogen ze boeken, brieven en documenten die ze daar gevonden hebben, aan de hand waarvan de strafbaarheid van de overtreder kan worden bewezen, inbeslagnemen. De ambtenaren mogen ook schepen, vaartuigen, rijtuigen, wagens, andere vervoermiddelen en het gewoon gespan inbeslagnemen als deze tot het smokkelen werd aangewend, als de niet aangegeven goederen in geheime bergplaatsen werden verstopt, of als geen enkel deel van de lading werd aangegeven. Art 189 en 222 AWDA de, v. mainmise; emprise; saisie Beschlagnahme
Inbreng bedrijfstak Zie bedrijfsafdeling de; m. apport d’une branche d’activité eingebrachtes Vermögen; eingebrachtes Gut; Einlage bedrijfsafdeling
Inbrengrecht Het inbrengrecht of registratierecht is vastgesteld op 0% op inbrengen van roerende goederen in Belgische vennootschappen. Dit geldt eveneens voor de inbreng van onroerende goederen, die ofwel niet geheel of gedeeltelijk voor bewoning bestemd zijn, ofwel niet ingebracht worden door fysieke personen, want dan is immers het verkooprecht van toepassing. Art. 115 lid 1; Art. 115bis W. Reg. het; o. Verkooprecht
Incorporatie reserves Het incorporeren van reserves is een manier, naast de kapitaalverhoging in geld, de kapitaalverhoging in natura en de kapitaalverhoging door omzetting van converteerbare obligaties (of obligaties met voorkeurrecht) in kapitaal, voor een vennootschap om tot kapitaalverhoging over te gaan. Als de kapitaalverhoging gebeurt door het incorporeren van reserves gebeurt dit vrij van roerende voorheffing. Art 116 W. Reg de; v. incorporation de réserves Eingliederung Vorbehalt
Indicatoren (witwaswetgeving) In de witwaswetgeving is een bepaling opgenomen dat kredietinstellingen verplicht, bij het vermoeden dat een feit of een verrichting verband kan houden met het witwassen van geld uit ernstige fiscale fraude, de CFI (Cel voor financiële informatieverwerking) op de hoogte te brengen van dit vermoeden. Omdat niet altijd duidelijk is wat ernstige fiscale fraude net inhoudt, is er een lijst opgemaakt met indicatoren, die aanwijzing geven wanneer iets aan de CFI moet worden gemeld. Opgelet, het is niet omdat er een indicator zich voordoet, dat er onmiddellijk een meldingsplicht is bij de CFI. Het is een hulpmiddel. art 28 Wet 11/01/1993 + art 2 KB 03/06/2007 de; m. indicateurs Indikatoren
Indiciaire afrekening De indiciaire afrekening laat de administratie toe de belastbare basis in het kader van de inkomstenbelastingen te bepalen op basis van een raming van de uitgaven, en dit indien uit deze raming van de uitgaven blijkt dat er meer inkomsten genoten werden dan er aangegeven zijn, het zogenaamde indiciair tekort. Art. 341 WIB92 de; v. taxation indiciaire Indiciair tekort
Indiciair tekort Indien uit de vergelijking van de geraamde uitgaven en de aangegeven inkomsten een tekort blijkt, wordt dit een indiciair tekort genoemd. Art. 341 WIB92 het; o. déficit indiciaire Indiciaire afrekening
Individuele fiche 273S De individuele fiche 273S is een formulier voor de aangifte van roerende inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten. De individuele fiche dient opgemaakt te worden in het kader van de bevrijdende aangifte, waarbij er op de inkomsten enkel roerende voorheffing wordt geheven. het/de; o./ v. (m.) fiche individuelle 273S individuelle Karte 273S Bevrijdende aangifte
Individuele fiche 281 Alle inkomsten die een natuurlijk persoon ontvangt moet worden ingeschreven op de individuele fiche 281. het/de; o./ v. (m.) fiche individuelle 281 individuelle Karte 281
Individuele fiche 281.30 Op de individuele fiche 281.30 dienen alle inkomsten betaald of toegekend aan podiumkunstenaars niet-inwoners, voor de werkzaamheden die zij persoonlijk en als zodanig in België hebben verricht, ongeacht het bedrag of de kwalificatie (bezoldigingen of baten) te worden opgenomen. De fiche moet niet worden gevoegd bij de aangifte. het/de; o./ v. (m.) fiche individuelle 281.30 individuelle Karte 281.30
Individuele fiche 281.45 Op de individuele fiche 281.45 dienen de inkomsten verkregen uit de cessie of de concessie van auteursrechten en naburige rechten, alsook van bepaalde wettelijke en verplichte licenties opgenomen te worden. De fiche moet niet worden gevoegd bij de aangifte. het/de; o./ v. (m.) fiche individuelle 281.45 individuelle Karte 281.45
Individuele fiche 281.50 Op de individuele fiche 281.50 dienen de commissies, makelaarslonen, restorno’s, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard te worden opgenomen. De fiche moet niet worden gevoegd bij de aangifte. het/de; o./ v. (m.) fiche individuelle 281.50 individuelle Karte 281.50
Inkoopboni Inkoopboni zijn boni verkregen uit het inkopen van eigen aandelen, waarbij de bonus het verschil is tussen de werkelijke waarde van die aandelen (of de verkrijgingsprijs) en het betaalde bedrag door de vennootschap. De inkoopboni zijn echter gelijkgesteld met dividenden, waardoor er net als op dividenden een roerende voorheffing op verschuldigd is van 25 %. Art 186 WIB92 het; o. boni d’acquisition
Inlichtingen door derden De administratie kan ter controle van een aangifte derden horen. De administratie kan omgekeerd bij inlichtingen verkregen van een belastingplichtige, deze gebruiken om derden te belasten, maar er is sprake van machtsafwending als de administratie een onderzoek uitvoert bij een belastingplichtige, terwijl het eigenlijk gaat om een controle van de fiscale toestand van een derde. Art. 3.13.1.2.4. VCF + art 3.13.1.3.1 §1 VCF (vroeger Art 322 + art 317 WIB92) de; v. informations; renseignements Auskunfte; Informationen
Inpandgeving handelszaak Zie handelszaak de; v. dation en gage; mise en gage; nantissement du fonds de commerce Verpfändung Geschäfts handelszaak
Interest (RV) Heel wat interesten in het fiscaal recht zijn vrijgesteld van roerende voorheffing. Voorbeelden hiervan zijn interesten van dagleningen, interesten van bepaalde hypothecaire schuldvorderingen, bepaalde inkomsten van schulvorderingen en leningen waarvan de verkrijgers worden geïdentificeerd als beroepsbeleggers, bepaalde inkomsten van obligaties, kasbons en soortgelijke effecten waarvan de schuldenaar een niet-inwoner is. Art 107-110 KB/WIB92 de; m. intérêt Zins
Interest- en royaltyrichtlijn De interest- en royaltyrichtlijn is een Europese richtlijn die bepaalt dat uitkeringen van interesten of royalty’s die ontstaan in een lidstaat, worden vrijgesteld van alle belastingen in de bronstaat, op voorwaarde dat een onderneming van een andere lidstaat, of een in een andere lidstaat gelegen vaste inrichting van een onderneming van een lidstaat, de uiteindelijke gerechtigde tot de interesten of de royalty’s is. Art 1 Richtlijn 2003/49/EG van de Raad betreffende een gemeenschappelijke belastingregeling inzake uitkeringen van interest en royalty’ tussen verbonden ondernemingen van verschillende lidstaten de; v. (m.)
Internationale vraag om inlichtingen Een internationale vraag om inlichtingen leidt in bepaalde gevallen tot het doorbreken van het bankgeheim. Het bankgeheim wordt echter minder en minder belangrijk (zie grijze lijst belastingparadijs), waardoor het gevolg van een internationale vraag om inlichting wordt verminderd. Art 3.13.1.3.1 §4 VCF de; v. (m.) demande international de renseignements Grijze lijst belastingparadijs
Interne markt Met de interne markt wordt de Europese interne markt bedoeld, waar goederen, diensten, kapitaal en personen vrij kunnen circuleren en er geen binnengrenzen zijn. Europese Akte 28 januari 1987 de; v. (m.) marché intérieur Binnenmarkt
Interne meerwaarden Interne meerwaarden worden verkregen door het verkopen van aandelen aan een holding, tegen een hogere prijs dan de werkelijke waarde van de aandelen. De aankoop door de holding is de eigenlijke inbreng in natura (van de aandelen in de holding) en is vrijgesteld van belastingen op voorwaarde dat het gaat om een normale verrichting van beheer van het privaat vermogen en de inbreng geen speculatief karakter heeft. Art 90, 1° WIB92 (werd gebruikt om het toch belastbaar te stellen) de; v. plus-values internes
Intracommunautair goederenvervoer Als plaats van de dienst, wordt de plaats van het vertrek van het goederenvervoer aanzien wanneer het intracommunautair goederenvervoer betreft. Art 21bis §2 4° WBTW het; o. transport intracommunautaire de biens innergemeinschaftliche Güterbeförderung communautair douanevervoer
Intracommunautaire levering Als goederen worden geleverd van de ene lidstaat naar de andere, wordt dit een intracommunautaire levering genoemd. De intracommunautaire levering van goederen gebeurt vrij van btw op voorwaarde dat de bestemmeling een onderneming is, die gevestigd is in een ander Europees land. Art 39bis, 1° WBTW de; v. livraison intracommunautaire innergemeinschaftliche Lieferung
Inverbruikstelling (D&A) De accijnzen worden voldaan bij de inverbruikstelling van de goederen, na een aangifte ten verbruik die wordt gedaan bij het douanekantoor, gebruikmakend van het elektronisch systeem paperless douane en accijnzen (PLDA). Art 2 Ministerieel besluit houdende diverse bepalingen inzake accijnzen, 24 september 2012 de; v. mise à la consommation; mise en consommation Abfertigung zum zollrechtlich freien verkehr; Übertritt einer Ware in den Freiverkehr; Überführung einer Ware in den Freiverkehr
Investeringsaftrek De investeringsaftrek is de vrijstelling van winst en baten tot een deel van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de materiële vaste activa die in nieuwe staat zijn verkregen (of tot stand gebracht) en van de nieuwe immateriële vaste activa, indien die vaste activa in België voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt. Art 68 ev WIB92 de; m. déduction pour investissements Abzug für Investitionen
Invoer (btw-algemeen) Onder invoer van een goed moet worden verstaan, het binnenkomen in de Gemeenschap van een goed uit een staat die geen lidstaat van de Europese Unie is. De invoer van een goed vindt in principe plaats in de lidstaat op het grondgebied waarvan het goed zich ten tijde van het binnenkomen in de Gemeenschap bevindt. Op het moment van invoer van het goed in België wordt de belasting opeisbaar. Art 23-25, (art 40), art 52 WBTW de; m. importation Einfuhr; Import