Everest Tax

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Begrip Omschrijving Wetsartikel Geslacht Franse vertaling Duitse vertaling Synoniem Gerelateerde woorden
H
Handelsgeschenk Handelsgeschenken zijn geschenken gegeven in beroepsrelaties, waarvoor niets wordt terug verwacht, met reclame van het bedrijf. Handelsgeschenken zijn vrijgesteld van btw gezien ze niet met een levering onder bezwarende titel worden gelijkgesteld. Art 12 §1 2° WBTW het; o. cadeau commercial Werbegeschenk
Handelszaak Zie algemeenheid van goederen de; v. (m.) fonds de commerce; firme; affaire Geschäft; Handelsgeschäft algemeenheid van goederen
Handgift De handgift is een schenking van een (on)roerend goed door het overhandigen van het goed. De handgift is niet onderworpen aan registratierechten en zal evenmin onder de toepassing vallen van successierechten bij het overlijden van de schenker, op voorwaarde dat de schenker na de schenking nog drie jaar blijft leven. De handgift is een dankbaar instrument in het kader van de vermogensplanning. Art 2.7.1.0.5 VCF (art 7 W.Succ in Brussel en Wallonië) de; v. (m.) don manuel Handschenkung
Heffingsbevoegdheid De heffingsbevoegdheid is de bevoegdheid van de administratie om belastingen te heffen, waarbij het vooral op internationaal vlak belangrijk is te weten welke staat bevoegd is om belastingen te heffen. de; v.
Herbelegging Zie gespreide taxatie de; v. remploi Wiederanlage; Reinvestition Gespreide taxatie
Herkwalificatie R/C – geldlening Een natuurlijk persoon kan zijn vennootschap zelf van financiële middelen voorzien door het toekennen van een geldlening. Op deze geldlening zullen interesten verschuldigd zijn, waardoor er door de uitlener inkomsten worden verkregen en de interesten in hoofde van de vennootschap aftrekbaar zijn. Er moet echter opgelet worden voor de herkwalificatie van deze interesten tot dividenden, wat kan gebeuren als de interest hoger ligt dan de normale toegepaste rentevoet (volgens de markt) of als het totaal bedrag van de rentegevende voorschotten hoger is dan de som van de belaste reserves bij het begin van het belastbare tijdperk en het gestort kapitaal bij het einde van dit tijdperk. Als een interest wordt geherkwalificeerd, is er roerende voorheffing op verschuldigd. Art 18, 1e lid, 4° WIB92 de; v. requalification Festsetzung neuer Strafmaßstäbe; Requalifizierung
Herschatting KI Een herschatting KI wordt door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie gedaan bij vergrote, herbouwde of aanzienlijk gewijzigde onroerende goederen van alle aard, bij gebouwde onroerende goederen waarvan het KI werd vastgesteld vóór het gebouw volkomen voltooid was, bij onroerende goederen van alle aard en wanneer het ontbreken of de ontoereikendheid van de schatting voortvloeit uit het niet indienen van de aangiften. Art 494 §1, 2-4° WIB92 de; v. réévaluation du revenu cadastral Neubewertung der Katastereinkünfte
Herziening (btw) Een herziening van de btw die in aftrek werd gebracht, gebeurt in hoofde van de toetredende leden bij de oprichting of toetreding van een BTW-eenheid, in geval van gedeeltelijke aftrek of in geval van bedrijfsmiddelen. De herziening in het kader van de gedeeltelijke aftrek gebeurt na het verstrijken van het jaar waarin het recht op aftrek is ontstaan, terwijl de aftrek van de belastingen geheven op bedrijfsmiddelen wordt herzien binnen de vijf jaar. Art 48 §1 en 2 + art 12 §1 5° WBTW de; v. révision Neufestsetzung; Überprüfung eines Urteils; Wiederaufnahme; Revision
Herziening KI Zie buitengewone herziening KI de; v. révision du revenu cadastral Revision der Katastereinkünfte buitengewone herziening KI
Hof van beroep Bij het betekenen van een vonnis door de gerechtsdeurwaarder aan de partijen, hebben de partijen één maand de tijd om hoger beroep in te stellen bij het hof van beroep. Vonnissen met betrekking tot fiscale zaken zijn altijd appelabel, ook al gaat het slechts om minieme bedragen. Ger. W het; o. cour d’appel Berufungsgericht; Appellationshof; Appellationsgerichtshof
Hof van Cassatie Tegen de arresten van het hof van beroep kan opnieuw beroep worden aangetekend, dit bij het Hof van Cassatie binnen de drie maand na de betekening aan de partijen Ger. W + art 3.8.0.0.2 CVf (378 WIB92) het; o. Cour de cassation Kassationshof
Holding Een holding is eigenlijk een vennootschap waarin de aandelen van werkvennootschap(pen) ondergebracht worden en die voornamelijk winst haalt uit uitgekeerde dividenden. Vennootschapsrechtelijk kan die om het even welke vorm aannemen: BVBA, NV, CVBA,… Dergelijke structuur kan een aantal voordelen opleveren zoals het hebben van een duidelijke structuur van bestuur, de mogelijkheid van interne leningen en een spreiding van het risico bij beleggingen. Het laat ook de toepassing van belastingvriendelijke technieken toe bij erfopvolging en successieplanning. de; v. holding; société (de) holding; société (de) controle Holdinggesellschaft; Kontrollgesellschaft
Hoofdelijke aansprakelijkheid medecontractant Hoofdelijke aansprakelijkheid van de medecontractant is het systeem waarbij aan de medecontractant eveneens het volledig verschuldigde bedrag kan gevraagd worden, zoals aan de belastingschuldige zelf. In fiscale zake is men hoofdelijk aansprakelijk als medecontractant tot voldoening van de belastingen wannneer de factuur of het als zodanig geldend stuk, waarvan het uitreiken is voorgeschreven, niet werd uitgereikt of een onjuiste vermelding bevat. art 51bis §1, 1° WBTW de; v. responsabilité solidaire de cocontractant solidarische Haftung; Gesamthaftung; gesamtschuldnerische Haftung
Huiszoeking Zie toegang tot bedrijfslokalen de; v. perquisition; perquisition domiciliaire; visite domiciliaire Haussuchung; Durchsuchung toegang tot bedrijfslokalen
Huwelijkscontract (reg.) Het huwelijkscontract is een contract waarin de echtgenoten vastleggen wat er met hun beider vermogen zal gebeuren tijdens het huwelijk. Vroeger werd er een registratierecht geheven op huwelijkscontracten, maar dit recht is intussen opgeheven. Art 162 wet 22/12/1989 (opheffing) het; o. conventions matrimoniales; contrat de mariage; pacte de mariage Ehevertrag
Huwelijksfeest (kost) Een huwelijksfeest is een feest gegeven bij het voltrekken van een huwelijk. De vraag of een huwelijksfeest een aftrekbare kost is, is uiterst betwist, maar het merendeel is van mening dat dit niet het geval is. Art 53, 1° WIB92 het; o. noces Hochzeitsfeier; Hochzeitsfest
Huwelijkspremie Een huwelijkspremie is een voordeel door de werkgever toegekend aan de werknemer die trouwt. De premie is aftrekbaar als beroepskost in hoofde van de werkgever en is vrijgesteld in hoofde van de werknemer in de personenbelasting, ten belope van maximaal €200. Circulaire nr. 242/588.226, 22/09/08 de; v. prime de mariage
Huwelijksquotiënt Wanneer, in de personenbelasting, een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd en slechts één van de echtgenoten beroepsinkomsten heeft verkregen, wordt een deel daarvan toegerekend aan de andere echtgenoot. Dit deel is het huwelijksquotiënt en bedraagt 30 % van die inkomsten, maar begrensd tot maximaal 6700 euro. Art 87 WIB92 het; o. quotient conjugal Ehegattenquotient
Hypothecaire lening Zie aftrek voor eigen woning de; v. emprunt hypothécaire; prêt hypothécaire Hypothekendarlehen; Hypothekardarlehen aftrek voor eigen woning
Hypotheek De hypotheek is een zakelijk zekerheidsrecht op een onroerend goed ter bescherming van de schuldenaar. De administratie geniet een wettelijke hypotheek voor de directe belastingen en de voorheffingen in hoofdsom en opcentiemen, de interesten en de kosten, op al de aan belastingschuldige toebehorende goederen, die in België gelegen zijn en daarvoor vatbaar zijn. Art 425 WIB 92 de; v. hypothèque Hypothek
Hypotheekrechten Onder de benaming hypotheekrecht wordt een belasting gevestigd op de inschrijving van hypotheken en voorrechten op onroerende goederen. De heffing gebeurt door de hypotheekbewaarder. Het hypotheekrecht is vastgesteld op 1%. Echter, voor de vestiging en de overdracht van een hypotheek op een schip dat niet voor zeevervoer bestemd is, de inpandgeving van een handelszaak en de overdracht van een handelspand, alsook de vestiging van een landbouwvoorrecht op de landbouwuitrusting en de overdracht ervan is een evenredig registratierecht van 0,5% verschuldigd. Deze regeling is voor alle gewesten hetzelfde. Art. 87, 88 en 92² W. Reg.; Art. 2.11.1.0.1, 2.11.0.1.0.2 en 2.11.4.0.1 en 2.11.4.0.2 VCF het; o. droits hypothécaires Hypothekenrechten