Everest Tax

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Begrip Omschrijving Wetsartikel Geslacht Franse vertaling Duitse vertaling Synoniem Gerelateerde woorden
G
Gedematerialiseerde effecten (RV) Een gedematerialiseerd effect is een effect op een effectenrekening dat niet opvraagbaar is onder materiële vorm, maar op de rekening op naam van de effectenhouder staat. Bepaalde inkomsten uit gedematerialiseerde effecten zijn vrijgesteld van roerende voorheffing. KB 14 OKTOBER 1991. – Koninklijk besluit betrefende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen. het; o. titres dématérialisés dematerialisierte Wertpapiere
Gegevensuitwisseling Gegevensuitwisseling is het uitwisselen van inlichtingen, gegevens van belastingplichtigen met andere belastingdiensten. Deze gegevensuitwisseling is vooral op internationaal vlak een dankbaar en veelgebruikt instrument. de; v. échange de données Datenaustausch
Gehandicapt kind Een gehandicapt kind is een kind waarvan het verdienvermogen, de gezondheidstoestand, de arbeidsgeschiktheid, de geestelijke of lichamelijk geschiktheid verminderd is tot een derde of minder. De belastingplichtigen met één of meerdere gehandicapte kinderen ten laste genieten van een verhoging van de belastingvrije som. Art 135 WIB92 het; o. enfant handicapé behindertes Kind
Geheime commissielonen Geheime commissielonen zijn de kosten en voordelen die niet worden verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave. Op de geheime commissielonen werd vroeger een boete geheven van 300%, waardoor de boete een strafrechtelijk karakter had. De aanslag geheime commissielonen is echter sinds aanslagjaar 2014 verminderd naar 100% en heeft dus niet langer een strafrechtelijk karakter. art 219 WIB92 het; o. commission secrète geheime Provisionen
Gelijkheidsbeginsel Zie non-discriminatiebeginsel art 18 VWEU; art 172 lid 1 GW het; o. principe d’égalité Grundsatz der Gleichbehandlung; Gleichheitsprinzip Non-discriminatiebeginsel
Gemeentebelastingen Gemeentebelastingen zijn belastingen geheven door de gemeenten. Gemeenten kunnen enkel belastingen heffen, indien ze daartoe gemachtigd zijn. Gemeenten zijn gemachtigd om aanvullende belastingen te heffen op de personenbelasting, om opcentiemen te vestigen op de onroerende voorheffing en om opcentiemen te vestigen op bepaalde gewestelijke belastingen. Art 464 + 465 WIB92 + art 2.1.4.0.2 VCF de; v. taxes communales; taxes municipales Kommunalsteuern; Gemeindesteuern
Gerechtelijk reorganisatieplan Bij een aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie worden de middelen tot tenuitvoerlegging opgeschort en is een faillissement of ontbinding niet mogelijk. Tijdens de opschorting werkt de schuldenaar een plan, gerechtelijk reorganisatieplan genoemd, uit samengesteld uit een beschrijvend en een bepalend gedeelte. Het reorganisatieplan beschrijft de rechten van alle personen die titularis zijn van een schuldvordering in de opschorting en van de titularissen van schuldvorderingen die zullen ontstaan ten gevolge van de stemming of homologatie van het reorganisatieplan. Het gerechtelijke reorganisatieplan vermeldt bovendien de voorgestelde betalingstermijnen en de verminderingen op de schuldvorderingen in de opschorting, in kapitaal en interesten. Als het plan is goedgekeurd, moet ook de administratie de verminderingen ondergaan. Hiernaast geeft een gehomologeerd reorganisatieplan recht op een fiscale vrijstelling voor waardeverminderingen en voorzieningen. Art 30 + art 47, 48, 49 WCO + art 48 wib92 het; o. plan de réorganisation judiciaire gerichtlichen Sanierungsplan
Gerechtelijke reorganisatie De procedure van gerechtelijke reorganisatie strekt tot het behouden, onder toezicht van de rechter, van de continuïteit van het geheel of een gedeelte van de onderneming in moeilijkheden of van haar activiteiten. Om de ondernemer een zo groot mogelijke kans te geven om terug gezond te worden, zijn er allerlei maatregelen genomen. Voorbeelden zijn de tijdstippen van de vorderingen tot teruggave van betaalde btw, de fiscale vrijstelling voor waardeverminderingen en voorzieningen op schuldvorderingen, enz. Art 48 WIB92; Art 3 Kb nr. 4 de; v. réorganisation judiciaire gerichtliche Reorganisation
Gerechtsdeurwaarder De gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar door de Koning benoemd en heeft verschillende verplichtingen. In het fiscaal recht zijn de belangrijkste verplichtingen van een gerechtsdeurwaarder de verplichting tot aanbieding ter registratie van akten of verklaringen van hun ambt, de verplichting tot het betalen van de diverse rechten en taksen op akten van gerechtsdeurwaarders, verplichting tot melding aan het CFI in het kader van de antiwitwaswetgeving. Bovendien zijn gerechtsdeurwaarders die optreden als schuldbemiddelaar vrijgesteld van btw. Art 35 W.Reg, art 26 §1 lid 1 wet 11/01/1993; art 44 §2, 2° WBTW de; m. huissier de justice Gerichtsvollzieher
Geregistreerd kassasysteem Zie black box het; o. système de caisse enregistreuse Registrierkassensystem black box
Geregistreerde aannemer Een geregistreerde aannemer is een aannemer die zijn sociale en fiscale verplichtingen nakomt en die bekwaam is het beroep van aannemer uit te oefenen. Vroeger diende er met geregistreerde aannemers te worden gewerkt, om een verlaagd BTW-tarief of een belastingvermindering te krijgen. De verplichting tot het werken met een geregistreerde aannemer als voorwaarde voor de toekenning van deze voordelen werd strijdig geacht met het vrije verkeer van diensten, waardoor de verplichting is afgeschaft. Bovendien is de registratie sinds 2012 volledig afgeschaft. de; m. entrepreneur agréé zugelassener Unternehmer; anerkannter Unternehmer
Geregistreerde huurovereenkomst Een geregistreerde huurovereenkomst is een huurovereenkomst ter registratie aangeboden. Fiscaalrechtelijk is het van belang bij een onroerend goed dat gedeeltelijk verhuurd wordt voor privé- en gedeeltelijk voor beroepsdoeleinden. Indien er geen geregistreerde huurovereenkomst is, wordt de belasting namelijk geheven op de volledige huur zonder rekening te houden met het prive- en het beroepsgedeelte. Art 8 WIB92 de; v. contrat de bail enregistré
Geregistreerde kassa Zie black box de; v. (m.) caisse enregistreuse black box
Gereglementeerde vastgoedvennootschap Een gereglementeerde vastgoedvennootschap is een vennootschap die opgericht wordt voor onbepaalde duur, die een activiteit uitoefent erin bestaande onroerende goederen ter beschikking te stellen van gebruikers en in voorkomend geval vastgoed te bezitten, en die als zodanig vergund is door de FSMA. De gereglementeerde vastgoedvennootschappen worden slechts belast in de vennootschapsbelasting op het totaal van de ontvangen abnormale of goedgunstige voordelen en op het totaal van de niet als beroepskosten aftrekbare uitgaven en kosten andere dan waardeverminderingen en minderwaarden op aandelen. Art 2,1° + 4 wet betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen + art 185bis §1 WIB92 de; v. Sociétés Immobilières Réglementées beaufsichtigte Immobiliengesellschaft
Gesplitste verkoop De gesplitste verkoop is het verkopen van een oud onroerend goed (waar betaling van registratierechten op verschuldigd is), gevolgd door het sluiten van een contract tot afbraak en heropbouw of verbouwing. Het idee erachter is dat als een aannemer een onroerend goed verkoopt aan een particulier (voor een venootschap is dit irrelevant, gezien zij de btw kunnen aftrekken) de particulier 21 % btw dient te betalen, terwijl voor het heropbouwen of verbouwen van een onroerend goed slechts 6 % btw verschuldigd is. Hierdoor diende de particulier dus 15 % minder btw te betalen. De gesplitste verkoop met BTW-vermindering werd toegelaten door de administratie, maar wordt nu genegeerd, waardoor belastingplichtigen dus ook bij gesplitste verkoop onderworpen zullen worden aan 21 % btw de; m.
Gespreide belastingheffing meerwaarde Zie formulier 276K de; v. imposition étalée plus-value formulier 276K
Gespreide belasting meerwaarde vaste activa Het stelsel van uitgestelde of gespreide belastingheffing is van toepassing op meerwaarden gerealiseerd bij vervreemding (zoals een verkoop) van immateriële vaste activa waarop fiscaal afschrijvingen werden aangenomen of van materiële vaste activa, voor zover de verkochte goederen sinds meer dan vijf jaar voor de vervreemding de aard van vaste activa hadden. Art 47§1 2° WIB92 de; v. actif immobilisé; immobilisation; valeur immobilisée – plus-value festliegende aktiva; Anlagevermögen; Anlagewerte – Mehrwert
Gespreide taxatie Zie formulier 276K de; v. taxation étalée gestaffelte Besteuerung formulier 276K
Gewestelijk directeur De gewestelijk directeur is een parlementair aangeduid persoon, die aan het hoofd van een dienst van de administratie van Financiën staat. Bezwaarschriften ingediend door belastingplichtigen bij de gewestelijk directeur der belastingen worden behandeld, waarna de gewestelijk directeur (die het bezwaarschrift heeft ontvangen) uitspraak doet. Art 3.5.6.0.1 1e lid VCF (art 375 §1 WIB92) de; v. (m.) directeur régional Regionaldirektor
Gezinswoning Een gezinswoning is de gezamenlijke hoofdverblijfplaats van de erflater en zijn langstlevende partner. De gezinswoning geeft aanleiding tot een vrijstelling van de successierechten, tenzij de partner die een deel verkrijgt in de gezinswoning, een bloedverwant in de rechte lijn van de erflater is of een rechtverkrijgende is die voor de toepassing van het tarief met een rechtverkrijgende in de rechte lijn wordt gelijkgesteld. art 1.1.0.0.2, achtste lid VCF + Art 2.7.4.1.1 §2, laatste lid VCF; art 55bis W. Succ (Brussel) ;art 60ter W.W. Succ de; v. domicile familial; logement familial Familienwohnsitz
Golfclubs Beroepskosten zijn aftrekbaar als ze gedaan of gedragen zijn om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden. De aftrek van golfclubs als beroepskosten is toegelaten als de kosten van de golfclubs een rechtstreeks verband met de uitoefening van het beroep vertonen. de; v. (m.) clubs Golfschläger
GPS De werkgever van een werknemer die een GPS aankoopt kan de GPS mee helpen betalen. Dit is een voordeel door de werkgever aan de werknemer toegekend, dat is vrijgesteld in hoofde van de werknemer ten belope van een bedrag van €550 en door de werkgever als beroepskost kan worden afgetrokken. Het valt echter niet onder de forfaitaire tegemoetkoming toegekend voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde pc. Art 38, §1, 17° WIB92 + art 18 § 3, 10 KB/WIB92 het; o. GPS GPS
Grensarbeidersregeling De grensarbeidersregeling was opgenomen in een verdrag gesloten met Frankrijk en had betrekking op werknemers die aan de grens in het ene land wonen en aan de grens in het andere land werken, waarbij ze regelmatig naar hun woonplaats in het ene land terugkeerden. De grensarbeidersregeling is echter afgeschaft voor Belgische inwoners die werken in Frankrijk en geldt enkel nog voor Franse inwoners die werken in België. de; v. régime frontalier Grenzgänger-Regelung
Griffierechten Griffierechten worden geheven op de verrichtingen gedaan in de hoven en rechtbanken met betrekking tot het ter rol brengen van zaken, de inschrijving in het register der verzoekschriften en de inschrijving in het register van de vorderingen in kort geding, met betrekking tot het opstellen van akten van de griffiers, van vóór de griffiers verleden akten, van zekere akten van de rechters en van de ambtenaren van het openbaar ministerie, en met betrekking tot het afleveren van uitgiften, (kopieën) of uittreksels uit akten, vonissen en arresten (en van kopieën van andere stukken die op de griffie worden bewaard). De griffierechten worden opgedeeld in het rolrecht, het opstelrecht en het expeditierecht. Art 268 + 269-275 W. Reg het; o. droits de greffe Schreibgebühren; Kanzleigebühr
Grijze lijst belastingsparadijzen Een grijze lijst van belastingparadijzen werd bekendgemaakt op de G20-top van Londen op 3 april 2009. Op die top werd een zwarte en een grijze lijst gepubliceerd, dat toonde welke landen niet bereid waren bankgegevens uit te wisselen met andere landen met het oog op belastingheffing. De grijze lijst bevatte die landen die in dialoog waren gegaan met de OESO, maar geen aanstalten maakten om effectief met de gegevensuitwisseling van start te gaan. Ook België behoorde tot de grijze lijst, maar is intussen geschrapt van de lijst. De lijsten van belastingparadijzen waren het begin van het einde van de fiscale privacy. de; v. (m.) liste noire de paradis fiscaux graue Liste der Steueroasen
Groenestroomcertificaten Een groenestroomcertificaat wordt toegekend aan personen die een bepaalde hoeveelheid elektriciteit gebruiken opgewekt uit een hernieuwbare energiebron. De inkomsten uit de verkoop van deze groenestroomcertificaten zijn geen diverse inkomst, als de stroomopbrengst van de installatie lager ligt dan het elektriciteitsverbruik. het; o. certificats verts
Grondwettelijk Hof Het fiscaal gelijkheidsbeginsel kan getoetst worden door het Grondwettelijk Hof (voorheen Arbitragehof). Het Grondwettelijk Hof is een rechtscollege bestaande uit twaalf rechters die waken over de inachtneming van de Grondwet door de wetgevers in België. Het kan wetten, decreten en ordonnanties vernietigen, ongrondwettig verklaren en schorsen wegens schending van Titel II van de Grondwet (artikelen 8 tot en met 32 over de rechten en vrijheden van de Belgen), van de artikelen 170 en 172 (wettigheid en gelijkheid van belastingen) en 191 (bescherming voor vreemdelingen) ervan, van de bevoegdheidverdelende regels in de Grondwet en de wetten tot hervorming der instellingen en van artikel 143, § 1, van de Grondwet (het beginsel van de federale loyauteit). het; o. Cour constitutionnelle Verfassungsgerichtshof
Gsm Een gsm is een voordeel verkregen als werknemer van de werkgever, bestaande in het gebruiken van een gsm, ook voor privédoeleinden. De gsm is een voordeel alle aard en dus een verdoken vorm van inkomsten, waardoor het onder de bezoldigingen van werknemers valt en het een jaarlijks belastbaar voordeel kan opleveren van €150. Opgelet, als de werkgever een deel van de gsm financiert, is dit geen belastbaar voordeel, zolang de hoogte van de tegemoetkoming overeenstemt met het professioneel gebruik van de gsm. Art 31 2° WIB92 de; m. téléphone modulaire; téléphone mobile; portable Funktelefon; Handy; Mobiltelefon
Gsm-masten Gsm-masten zijn masten bedoeld om het bereik en ontvangst van het gsm-netwerk uit te breiden. Inkomsten verkregen, buiten het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid, uit de concessie van het recht om een plaats die van nature onroerend is te gebruiken om er gsm-masten te installeren, zijn diverse inkomsten. Art 90 5° c) WIB92 de; m. pylône gsm Mobilfunkmast