Everest Tax

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Begrip Omschrijving Wetsartikel Geslacht Franse vertaling Duitse vertaling Synoniem Gerelateerde woorden
F
Factuur (algemeen) De factuur beschrijft een specifieke schuld en is een uitnodiging om het verschuldigde bedrag te betalen. Art. 25 W.Kh. de; v. facture Rechnung; Faktura
Faillissement Het faillissement is een rechterlijke uitspraak dat een ondernemer of onderneming heeft opgehouden te betalen. Het is een collectieve beslagprocedure ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers en leidt tot de vereffening-verdeling van de activa van de ondernemer/onderneming. Art. 2 Faill.W. het; o. faillite; déconfiture; liquidation judiciaire; règlement judiciaire; liquidation des biens Konkurs; Bankrott; Pleite
Fairness tax De fairness tax is een afzonderlijke aanslag gevestigd op vennootschappen die niet onder de regeling van kleine vennootschap, zoals bepaald in het wetboek van vennootschappen, vallen. De taks bedraagt 5 % van de berekende grondslag, die wordt gevormd door de voor het belastbare tijdperk bruto uitgekeerde dividenden te verminderen met het uiteindelijk fiscaal resultaat dat daadwerkelijk onderworpen wordt aan het tarief van de vennootschapsbelasting. Art 219ter WIB92 de; v. (m.) fairness tax Fairness tax FaTa
Familiale onderneming Een familiale onderneming is een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwbedrijf of een vrij beroep dat door de erflater of zijn partner, al dan niet samen met anderen, persoonlijk wordt geëxploiteerd en uitgeoefend. Er wordt van een verminderd tarief genoten op het vlak van de successierechten bij de vererving van een familiale onderneming. Art 2.7.4.2.2 §2, 1° VCF; art 60 bis W. Succ (Wallonië + Brussel) de; v. entreprise familiale Familienbetrieb
FATCA De Foreign Account Tax Compliance Act is een Amerikaanse wet die voorziet in de jaarlijkse rapportering aan de Amerikaanse belastingdienst (IRS) van rekeningen aangehouden door Amerikaanse belastingplichtigen buiten de Verenigde Staten. Foreign Account Tax Compliance Foreign Account Tax Compliance
FBB Het FBB of forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting wordt geheven op inkomsten van roerende goederen en kapitalen en met betrekking tot bepaalde diverse inkomsten. Het FBB is een met de belasting forfaitair verrekend gedeelte van buitenlandse belasting voor zover die inkomsten werden onderworpen aan een gelijkaardige belasting als de personenbelasting, vennootschapsbelasting of de belasting voor niet-inwoners, en voor zover de goederen en kapitalen voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid in België worden gebruikt. Het forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting bedraagt 15/85 van het netto-inkomen vóór aftrek van de roerende voorheffing (en de woonstaatheffing) en is volledig verrekenbaar in de vennootschapsbelasting. Art. 285-289 + 292, 1e lid WIB92 de; v. quotité forfaitaire d’impôt étranger (QFIE) Pauschalanteil ausländischer Steuer Forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting
Feitelijke vermoedens Een feitelijk vermoeden houdt in dat de administratie bij de taxatie uit zekere en vaststaande feiten bepaalde gevolgtrekkingen kan afleiden. Het is steeds de rechter die de feiten beoordeelt waarop het vermoeden steunt. Een feitelijk vermoeden kan zelfs als gevolg hebben dat de rechter kan oordelen dat de feiten die aan de basis liggen van het vermoeden, ook het resultaat zijn van bewijsvoering door vermoedens. Art. 1349 en 1353 BW; Cass. 22 mei 2014 het; o. suppositions; présomptions Vermutungen; Mutmaßungen; Annahmen Wettelijke vermoedens
Fideïcommis Het fideïcommis is een techniek om tweemaal te bepalen aan wie de goederen zullen toekomen. De eigenaar schenkt/legateert (bij overlijden) een goed aan een persoon (de begiftigde) en bepaalt eveneens dat bij het overlijden van deze persoon dat het goed zal overgaan naar een andere persoon, die ook door de eigenaar is aangesteld (de verwachter). De fideïcommis zorgt ervoor dat, wanneer de met de last van teruggaaf bezwaarde goederen aan de verwachter overgaan, een nieuwe aangifte van nalatenschap moet worden ingediend. Art. 3.3.1.0.6, 1e lid, 5° VCF (vroeger Art 37 W. Suc); Art 37, 1e lid, 6° W Succ (Brussel en Wallonië) het; o. fidéicommis; substitution Fideikommiss
Fidium Finanz (HvJ) Fidium Finanz is een arrest van het Hof van Justitie, waarbij de vraag werd gesteld of het beroepsmatig verstrekken van kredieten door een Europees land aan een niet-Europees land viel onder het vrij verrichten van diensten of onder het vrij verkeer van kapitaal. Het Hof heeft hiervoor een criterium uitgewerkt dat stelt te moeten kijken naar de vrijheid die het nauwst verbonden is. In casu was dit het vrij verrichten van diensten. Fidium Finanz Fidium Finanz
Fietsvergoeding Een fietsvergoeding kan bestaan uit een kilometervergoeding toegekend voor de werkelijk met de fiets gedane verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling of uit de terbeschikkingstelling van een fiets en de toebehoren, met inbegrip van de onderhouds- en stallingkosten, die daadwerkelijk worden gebruikt voor de verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling. Voor beiden geldt een vrijstelling in de inkomstenbelasting, waarbij de vrijstelling voor de kilometervergoeding beperkt is tot een bedrag van maximum 0, 145 euro per kilometer. Art 38 §1, 14° WIB92 de; v. indemnité vélo Entschädigung für Fahrradbenutzung
Fiscaal misbruik Zie antimisbruikbepaling (NIA) het; o. abus fiscal Steuermissbrauch antimisbruikbepaling (NIA)
Fiscaal neutrale reorganisatie Een reorganisatie binnen de Europese Unie, zoals fusie, splitsing of andere reorganisatie, kan slechts fiscaal neutraal gebeuren (met vrijstelling van de belasting op meerwaarde), wanneer de verrichting geen belastingfraude of ontwijking als hoofddoel heeft. Dergelijke belastingfraude of ontwijking wordt vermoed, indien deze reorganisatie niet plaatsvindt op grond van zakelijke overwegingen, zoals bijvoorbeeld herstructurering. Art. 183bis WIB92 de; v. réorganisation fiscale neutrale steuerneutrale Neuorganisation
Fiscaal strafprocesrecht Het fiscaal strafprocesrecht is het geheel van regels die moeten worden gevolgd om een feit strafrechtelijk te vervolgen. De strafvordering wordt uitgeoefend door het Openbaar Ministerie. art 3.15.1.0.1 VCF + art 460 ev WIB92 het; o. droit de la procédure pénale fiscale Strafprozessrecht
Fiscaal strafrecht In het fiscaal recht zijn veel inbreuken op de wetgeving niet alleen fiscaal vervolgbaar, maar ook strafrechtelijk vervolgbaar. Strafrechtelijk vervolgbaar zijn onder andere de ernstige fiscale fraude, valsheid in geschrifte, het afleggen van een valse getuigenis of verklaring, de niet-verschijning of weigering om te getuigen, schending van het beroepsgeheim, enz. Art 3.15.3.0.1 ev VCF (vroeger 449 – 463 WIB92) het; o. droit pénal fiscal Steuerstrafrecht
Fiscale bemiddelingsdienst De fiscale bemiddelingsdienst is opgericht onder de FOD Financiën en onderzoekt de aan deze dienst voorgelegde aanvragen tot bemiddeling in alle objectiviteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid en met inachtneming van de wet. De bemiddelingsdienst streeft ernaar de standpunten van de partijen te verzoenen en zendt de partijen een bemiddelingsverslag. Bovendien kan de bemiddelingsdienst ook aanbevelingen richten aan de voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën. de; m. Service de conciliation fiscale Dienst für Steuerschlichtung
Fiscale geldboete Zie boete (IB) de; v. (m.) amende fiscale Geldbuße bei Steuerstraftaten boete (IB)
Fiscale misdrijven Zie fiscaal strafrecht het; o. délit fiscals Steuerdelikte fiscaal strafrecht
Fiscale PK De fiscale PK (paardenkracht) is een maatstaf waarmee de kracht van een motor wordt aangeduid. De fiscale PK wordt berekend aan de hand van formules opgenomen in de Vlaamse Codex Fiscaliteit en dient tot grondslag van de verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling (BIV). De verkeersbelasting wordt berekend op basis van de motor, van de cilinderinhoud of van de maximale toegelaten massa van het voertuig (MTM). Hoe groter het fiscaal vermogen, hoe hoger de verkeersbelasting. Ook bij de BIV wordt de belasting verhoogd bij het hebben van een auto met meer fiscale pk’s. Art 2.3.4.1.2 VCF (art 97/98 WIGB =fed; art 97bis-97decies W.WIGB) + 2.2.3.0.1 ev VCF de; m. chevaux fiscaux (cv)
Fiscale regularisatie De fiscale regularisatie is de opvolger van de EBA en is eveneens een manier om niet-aangegeven inkomsten te regulariseren, teneinde fiscale en strafrechtelijke immuniteit te verkrijgen. Tegenwoordig wordt de term “fiscale rechtzetting” gehanteerd, maar het principe blijft hetzelfde. Bovendien wordt deze fiscale regularisatie steeds belangrijker, gezien Zwitserse en Luxemburgse banken niet langer de inkomsten geheim houden. Vanaf 2016 worden de niet-aangegeven inkomsten dan ook gecontroleerd en zwaar beboet en aanvaarden Belgische banken niet langer buitenlandse vermogens zonder bewijs van regularisatie. art 121-127 programmawet 27/12/2005 + programmawet 11 juli 2013 de; v. régularisation fiscale Regularisierung; Regulierung Fiscale rechzetting EBA
Fiscale valsheid in geschriften Het plegen van valsheid in geschrifte of het gebruikmaken van valse geschriften wordt bestraft in het Wetboek Inkomstenbelastingen. Valsheid in geschriften bestaat uit een bedrieglijke verdraaiing van de waarheid in een geschrift dat tot bewijs strekt van wat erin opgenomen is zodat het bewijswaarde heeft, en dit met het oogmerk te schaden of te bedriegen. Art 450 lid 1 WIB92 het; o. faux
Fiscale woonplaats (OESO-model) Elke persoon die, volgens de wetgeving van die lidstaat, daar belast wordt op grond van zijn woonplaats, verblijfplaats, plaats van leiding of enig ander gelijklopend criterium, wordt aanzien als hebbende zijn fiscale woonplaats in die lidstaat. Dit geldt enkel als de persoon slechts inwoner is van één verdragsluitende lidstaat. Is de persoon inwoner van meerdere verdragsluitende staten, dan is er een conflictenregeling opgenomen in het OESO-model. Art 4 OESO-model de; v. (m.) domicile fiscal steuerlicher Wohnsitz
Fishing expeditions De administratie kan een belastingplichtige om inlichtingen vragen met betrekking tot de inkomsten van de belastingplichtige. De inlichtingen moeten fiscaal relevant zijn en mogen enkel betrekking hebben op gekende feiten, waardoor fishing expeditions verboden zijn. De term fishing expeditions wordt gebruikt om de situatie aan te duiden waarbij de fiscus fiscaal relevante informatie probeert te vergaren, door lukraak vragen te stellen. fishing expeditions fishing expeditions
Fonds sluiting ondernemingen Als u slachtoffer bent van een sluiting (bijvoorbeeld faillissement, vereffening of stopzetting) en uw werkgever of de curator kan de vergoedingen waarop u recht heeft (zoals achterstallig loon, vakantiegeld, verbrekingsvergoeding, enz.) niet meer uitbetalen, dan kan u een aanvraag tot tegemoetkoming indienen bij het Fonds sluiting ondernemingen. het; o. Fonds de fermeture d’entreprise Betriebschließungsfonds
Forfaitaire beroepskosten De beroepskosten worden forfaitair (vast bedrag), bij gebrek aan bewijzen, bepaald op percentages van het brutobedrag van die inkomsten, als het gaat om bezoldigingen en baten andere dan de vergoedingen verkregen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van bezoldigingen of baten. Art 51 WIB92 de; m. frais professionnelles forfaitaires
Forfaitaire minimumwinst In hoofde van buitenlandse ondernemingen en Belgische ondernemingen die geen of een laattijdige aangifte ingediend hebben, kan de winst forfaitair vastgesteld worden op minimum €19.000. Art. 342 WIB92 en art. 182 KB/WIB92 de; v. bénéfice minimum forfaitaire
Formulier 276K Formulier 276K is een formulier dat aan de aangifte vennootschapsbelasting moet toegevoegd worden en dat toelaat aan de belastingplichtige om op een verkregen meerwaarde gespreid te worden belast. Als een belastingplichtige een meerwaarde verkrijgt op immateriële of materiële vaste activa en de belastingplichtige besluit het bedrag te herbeleggen, kan van dit voordeel worden genoten, op voorwaarde dat de meerwaarde is verkregen op goederen die reeds langer dan vijf jaar in het bezit zijn van de belastingplichtige. Art 47 WIB92 (van toepassing op de meerwaarden) het; o. formule, formulaire 276K Vordruck; Fromulat 276K
Formulier 276R Formulier 276R wordt gebruikt door niet-inwoners van België, die royalty’s uit Belgische bronnen hebben genoten en hierop belast zijn in België. Het formulier 276R wordt gebruikt om vrijstelling, vermindering of terugbetaling te krijgen van de roerende voorheffing, gezien de roerende inkomsten (royalties) reeds in het buitenland werden belast. het; o. formule, formulaire 276R Vordruck; Fromulat 276R
Formulier 606A Belastingplichtigen dienen bij de administratie een aanvraag tot identificatie van een btw-eenheid in te dienen, willen de belastingplichtigen als btw-eenheid worden erkend. De aanrvaag tot identificatie van een btw-eenheid is het formulier 606A. het; o. formule, formulaire 606A Vordruck; Fromulat 606A
Formulier 690 Als een belastingplichtige recht heeft op teruggave van de betaalde btw, kan de belastingplichtige het tegoed overdragen naar de volgende BTW-aangifte of de effectief betaalde btw laten terugbetalen. Als de belastingplichtige de terugbetaling wenst te bekomen, dient een volmachtgever te worden aangeduid (financiële instelling), waardoor de terugbetaling rechtstreeks op de rekening bij de instelling wordt gestort. De aanduiding van de volmachtgever gebeurde door middel van formulier 690, maar de aanstelling van een volmachtgever is niet meer vereist, waardoor het formulier in onbruik is geraakt. Art 79 WBTW (van toepassing op terugbetaling) het; o. formule, formulaire 690 Vordruck; Fromulat 690
Fusie door overneming Een fusie door overneming is de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van één of meer vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening op een andere vennootschap overgaat tegen uitreiking van aandelen in de verkrijgende vennootschap aan de vennoten van de ontbonden vennootschap of vennootschappen, eventueel met een opleg in geld die niet meer mag bedragen dan een tiende van de nominale waarde of, bij gebreke van een nominale waarde, van de fractiewaarde van de uitgereikte aandelen. Art 671 W. Venn de; v. fusion par absorption Fusion durch Übernahme
Fusie vennootschappen Een fusie van vennootschappen is de concentratie, het samengaan van vennootschappen. de; v. fusion de sociétés Gesellschaftszusammenschluss