Everest Tax

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Begrip Omschrijving Wetsartikel Geslacht Franse vertaling Duitse vertaling Synoniem Gerelateerde woorden
E
EBA De EBA of eenmalige bevrijdende aangifte is een manier, waarbij door het betalen van de belastingen vermeerderd met een heffing (boete) van 6 % of 9 % het zwart geld (geld dat niet werd aangegeven) wordt geregulariseerd. De EBA-wetgeving is niet meer van toepassing, maar er kan nog steeds naar het BBI (de bijzondere belastinginspectie) worden gestapt om niet-aangegeven geld te regulariseren. Wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte, BS 6 januari 2004 de; v. déclaration libératoire unique Eenmalige bevrijdende aangifte Fiscale regularisatie
Eerste vestiging zelfstandige Met de eerste vestiging zelfstandige wordt het feit bedoeld dat een natuurlijk persoon zich voor de eerste maal vestigt in een zelfstandig beroep. Voor deze zelfstandigen is er geen vermeerdering verschuldigd op de belasting van de winst, de baten, de bezoldigingen van bedrijfsleiders en de bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten die volgen uit het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid, voor een periode van drie jaar. Hierbij wordt het jaar waarin elke werkzaamheid aanvangt voor een volledig jaar geteld. Art 164 WIB92 de; v. premier établissement comme travailleur indépendant
Effecten aan toonder (taks op de aflevering) Een effect aan toonder is een effect waarvan de eigenaar de houder is, waarbij de naam van deze eigenaar niet gekend is. Elke aflevering van effecten aan toonder is onderworpen aan de taks op de aflevering van effecten aan toonder, wanneer zij Belgische of vreemde openbare fondsen betreft. De effecten aan toonder zijn echter afgeschaft en zijn omgezet in gedematerialiseerde effecten of effecten op naam. Art 159 – 166 WDRT het; o. valeurs au porteur; titres au porteur auf den Inhaber lautende Wertpapiere; Inhaberpapiere
Effecten op naam Een effect op naam is een effect ingeschreven in de registers van de uitgever van die effecten, waarbij de naam van de eigenaar van het effect wordt opgenomen. Een effect op naam is belangrijk in het kader van de successierechten, waar de uitgevers van het effect op naam na overlijden van een Rijksinwoner (die titularis is van een effect op naam), het effect pas mogen overdragen, over laten gaan, converteren of betalen nadat ze de ambtenaar van de algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie hiervan op de hoogte hebben gebracht. Art 3.13.1.3.7.VCF + Art. 96 W.Succ het; o. titres nominatifs; valeurs nominatives Namenspapiere
Eigen kosten van de werkgever Eigen kosten van de werkgever zijn kosten die werden gedragen door de werknemer of bedrijfsleider in de uitoefening van hun beroepswerkzaamheid die eigenlijk ten laste zijn van de vennootschap of de werkgever zelf. Deze eigen kosten dienen te worden terugbetaald en zijn vrijgesteld van belastingen (behoren niet tot bezoldigingen van werknemers, noch tot bezoldigingen van bedrijfsleiders) op voorwaarde dat het niet om een verdoken vorm van inkomsten gaat, namelijk als er meer wordt terugbetaald dan de werkelijke kosten. Art 31, 2e lid 1° + art 32, 1e lid,2°, ten eerste WIB 92 de; m. frais propres à l’employeur
Eigen woning De aftrek voor de eigen woning is een ingewikkeld kluwen, waarbij er onder bepaalde voorwaarden een belastingvermindering wordt toegekend. Er zijn twee soorten verminderingen, namelijk de Gewestelijk toegekende belastingvermindering indien het gaat om de enige eigen woning en de federale belastingvermindering indien het niet gaat om de eigen woning. Art 14537 en 14538 voor de gewesten + art 145/1 WIB92 ? de; v. habitation propre Woonbonus
Energiebesparende uitgaven Energiebesparende uitgaven zijn uitgaven gedaan om het energiegebruik te verminderen. De energiebesparende uitgaven betaald in 2011 en 2012 geven recht op een belastingvermindering voor een periode van drie belastbare tijdperken volgend op dat waarin de uitgaven werkelijk zijn gedaan. De vermindering werd opgesplitst in 2014 in een gewestelijke en een federale vermindering, waarbij de federale uitdooft. De gewestelijke vermindering is de vermindering voor dakisolatie (zie dakisolatie). Art 14524 WIB92 de; v. (m.) dépenses pour économie d’énergie
Energieproducten en elektriciteit Energieproducten en elektriciteit zijn accijnsproducten die onderworpen zijn aan Europese accijnzen. Programmawet van 27 december 2004 Alcohol; alcoholvrije drank; koffie; tabaksproducten
Enige eigen woning Zie eigen woning de; v. habitation propre et unique eigen woning
Entrepot Een entrepot is een opslagplaats van de douane voor uit het buitenland aangevoerde, maar nog niet ingeklaarde goederen, waarvan nog niet vaststaat of ze tot wederuitvoer bestemd zijn. WBTW en Algemene Wet Douane en Accijnzen het; o. entrepôt Zollgutlager; Entrpot
Erfbelasting Erfbelasting is de verzamelterm voor het successierecht en het recht van overgang. Art 1.1.0.0.2 9° VCF de; v.
Erfpacht Het recht van erfpacht is het recht om het volle genot te hebben van een onroerend goed, eigendom van iemand anders, gedurende een periode van minimaal 27 jaar tot maximaal 99 jaar. De erfpachter zal jaarlijks/eenmalig een vergoeding (pacht) moeten betalen aan de eigenaar. Art. 1 Erfpachtwet de; v. (m.) emphytéose; bail emphytéotique Erbpacht
Ernstige en georganiseerde fiscale fraude Het preventieve luik van de antiwitwaswetgeving heeft in de rechtsleer aanleiding gegeven tot heel wat verwarring over de toepassing in het fiscaal recht. Om dit fiscale toepassingsgebied te verduidelijken, is er door de wetgever een lijst opgesteld met 13 indicatoren aan de hand waarvan ernstige, al dan niet georganiseerde, fiscale fraude kan worden afgeleid. Echter, ook na de tussenkomst van het Grondwettelijk Hof, blijft de grens tussen het begrip ernstige én georganiseerde fiscale fraude en ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd, onduidelijk. Het begrip ernstige en georganiseerde fiscale fraude kan beschreven worden als een verzwarende omstandigheid van het basismisdrijf fiscale fraude door het gebruik maken van juridische constructies, de opmaak en/of het gebruik van valse stukken, enz. WIB92; Art. 5 wet 11/01/1993; KB 03/06/2007; arrest GwH 5/02/2015 de; v. (m.) fraude fiscale grave et organisée Offshore
Eurovignet Het eurovignet is een belasting voor het gebruik van het wegennet door vrachtwagens bedoeld of uitsluitend gebruikt voor het vervoer van goederen over de weg en waarvan de maximaal toegelaten massa (MTM) minimum 12 ton bedraagt. Wet 27 december 1994; VCF het; o. eurovignette Eurovignet; Eurovignette
EVRM Dit is een internationaal verdrag voor de bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden in Europa. In dit verdag worden de mensen- enburgerrechten voor alle inwoners van de verdragsluitende staten geregeld. het; o. Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; convention européenne des droits de l’homme Europäische Menschenrechtskonvention
Exitheffingen Een exitheffing is een heffing geheven bij het overbrengen van de maatschappelijke zetel, de voornaamste inrichting of de zetel van bestuur of beheer naar het buitenland. De exitheffing met onmiddellijke inning is door de rechtspraak van het Hof van Justitie verboden, maar de exitheffing wordt wel nog toegelaten op voorwaarde dat belastingplichtigen over een termijn van vijf jaar beschikken om de exitheffing te betalen. de; v. imposition à la sortie Wegzugsbesteuerung
Exit taks Zie exitheffingen de; v. (m.) exitheffingen