Everest Tax

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Begrip Omschrijving Wetsartikel Geslacht Franse vertaling Duitse vertaling Synoniem Gerelateerde woorden
D
Dagboek (verplichte boekhouding) Vrije beroepen dienen een dagboek te houden dat dag voor dag het bedrag aanwijst, enerzijds van de uit hun ontvangstbewijsboekje overgebrachte ontvangsten en anderzijds van alle andere ontvangsten of voordelen waarvoor zij ervan ontslagen zijn een ontvangstbewijs af te leveren, alsook de uiteenzetting van hun behoorlijk verantwoorde beroepsuitgaven. Het model van dagboek wordt vastgesteld door de minister van Financiën en wordt voor gebruik genummerd en geparafeerd door de controleur der belastingen van het gebied. Art 320 §2 WIB92 het; o. livre comptable; livre journalier Geschäftsbuch; Tagebuch
Dagboek van ontvangsten BTW-plichtigen zijn verplicht een dagboek te houden per bedrijfszetel waarin de ontvangsten worden ingeschreven met betrekking tot de handelingen waarvoor de belastingplichtigen niet verplicht zijn een factuur of een bijzonder stuk (in het kader van overdracht van een algemeenheid van goederen of van een bedrijfstak) uit te reiken en waarvoor de belastingplichtigen geen factuur hebben opgemaakt of dat stuk niet hebben uitgereikt. Art 14 KB nr. 1 (BTW) het; o. journal desrecettes Tagebuch der Einnahmen
Dakisolatie Er wordt een belastingvermindering verleend voor de uitgaven die tijdens het belastbaar tijdperk werkelijk zijn betaald voor de isolatie van het dak van een woning waarvan de belastingplichtige eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder is. De belastingvermindering is echter niet van toepassing indien er bepaalde andere verminderingen reeds in aanmerking zijn genomen. De belastingvermindering geldt enkel voor investeringen uitgevoerd aan een woning ouder dan vijf jaar en de belastingvermindering kan maximum 30 % bedragen van de werkelijk betaalde uitgaven (met een plafond van €2000 – niet geïndexeerd). Art 14547 WIB92 de; v. isolation, isolement d’un toit Dachdämmung
Dbi-aftrek De dbi-aftrek staat voor definitief belaste inkomsten-aftrek, waarbij bij vennootschappen allerlei soorten inkomsten (bijvoorbeeld dividenden, inkomsten uit preferente aandelen van de NMBS, inkomsten uit bepaalde Belgische overheidsfondsen, enz.) kunnen worden afgetrokken van de winst van het belastbare tijdperk voor zover ze in de aangifte voorkomen. De dbi-aftrek werd ingevoerd om dubbele belastingheffing van de inkomsten te vermijden, gezien de dividenden reeds bij de uitgever werden belast. Art 202 WIB92 de; m. déduction RDT
Decumul Een decumul betekent dat er een einde wordt gesteld aan de samentelling van inkomsten. Deze decumul geldt in de personenbelasting voor gehuwden en samenwonenden en heeft tot gevolg dat iedere echtgenoot of wettelijk samenwonende de belasting op zijn inkomsten zelf zal moeten voorafbetalen. de; m. décumulation Dekumulierung
Deskundigeschatting Zie controleschatting de; v. expertise Experteneinschätzung controleschatting
Dienst voorafgaande beslissingen De Dienst voorafgaande beslissingen is een autonome dienst van de FOD Financiën die zich uitspreekt over vragen met betrekking tot de toepassing van de belastingwetgeving die onder haar bevoegdheid valt of met betrekking tot belastingen waarvan de FOD Financiën voor de inning en invordering instaat. de; m. Service des Décisions Anticipées Dienst für Vorabentscheidungen
Diensten (plaats) De plaats waar een dienst wordt verricht is belangrijk om het ontstaan van de btw te lokaliseren. Het principe is dat de plaats van dienst, de plaats is waar de belastingplichtige de zetel van zijn economische activiteit heeft gevestigd. Er zijn hier echter talloze uitzonderingen op (bijvoorbeeld bij diensten verricht voor een vaste inrichting van de belastingplichtige is dit de plaats waar de vaste inrichting zich bevindt, bij diensten die verband houden met een uit zijn aard onroerend goed de plaats waar het onroerend goed is gelegen, bij personenvervoerdiensten de plaats waar het vervoer wordt verricht naar verhouding van de afgelegde afstanden, bij het verhuren op korte termijn van een vervoermiddel de plaats waar het vervoermiddel daadwerkelijk ter beschikking van de ontvanger wordt gesteld, enz.). Art 21 WBTW de, m. services Dienste
Dienstencheque De dienstencheque maakt het voor particulieren mogelijk een erkende onderneming te betalen voor thuishulp van huishoudelijke aard. De aankoop van een dienstencheque geeft recht op een belastingvermindering van 30%, met een maximum van €920 per persoon. Art 14521 WIB92 de; m. titre-service; chèque-service Dienstleistungsgutschein; Service-Schleck
Directeur der directe belastingen De belastingschuldige kan tegen het bedrag van de aanslag, opcentiemen en de opdeciemen, verhogingen en boeten inbegrepen, schriftelijk bezwaar indienen bij de directeur der directe belastingen. Bovendien is de directeur der directe belastingen bevoegd het onbeperkt uitstel van de invordering van de inkomstenbelasting te verlenen. Art 3.5.3.0.1 VCF + art 413bis §1 WIB92 de; m. directeur du recouvrement des contributions
Directie voor de Inschrijving van Voertuigen De Directie voor de Inschrijving van Voertuigen is verantwoordelijk voor de inschrijving van motorvoertuigen, motorfietsen en aanhangwagens van meer dan 750 kg. De dienst houdt een gegevensbank bij voor organisaties zoals de politie, het parket, de FOD Financiën, verzekeringsmaatschappijen, enz. De inschrijving bij de DIV geeft u recht op een inschrijvingsbewijs en een nummerplaat. de; m. Direction pour l’Immatriculation des Véhicules
Discretieplicht Bepaalde beroepsgroepen (bijvoorbeeld een gesprekstherapeut) hebben ten aanzien van hun cliënteel een discretieplicht en moeten de informatie van hun cliënteel waarvan zij in de uitoefening van hun beroep kennis dragen, vertrouwelijk houden. Ten aanzien van de fiscus kunnen zij zich niet beroepen op een beroepsgeheim. Beroepsgeheim; bankgeheim
Diverse inkomsten Er zijn vier soorten inkomsten, namelijk de roerende inkomsten, de onroerende inkomsten, de beroepsinkomsten en de diverse inkomsten. Deze vier soorten inkomsten samen zijn het netto-inkomen, die verminderd met de aftrekbare bestedingen, het belastbaar inkomen vormen. Diverse inkomsten zijn onder andere winsten of baten verkregen uit enige prestatie buiten het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid, de prijzen en gedurende twee jaar ontvangen subsidies boven de €2500 (niet-geïndexeerd), bepaalde onderhoudsuitkeringen die aan de belastingplichtige regelmatig zijn toegekend, inkomsten verkregen uit huur of uit een concessie buiten het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid, bepaalde loten van effecten van leningen, opbrengsten uit de verhuring van jacht-, vis- en vogelvangstrecht, enz. Art 90 WIB92 de; v. revenus divers Sonstige Einkünfte
Dividend (RV) Een dividend is een winstuitkering aan de aandeelhouders. De uitkering van dividenden wordt belast in de vennootschapsbelasting en in hoofde van de ontvanger wordt er een roerende voorheffing geheven. Het bedrag van de roerende voorheffing varieert tussen 15, 20 of 25 %, waarbij 25 % het standaardtarief is. Voor bepaalde dividenden geniet de ontvanger bovendien een vrijstelling van roerende voorheffing. Art 264, art 269 §1, 1 ° + 3°; art 269 §2 WIB92 het; o. dividende Dividende
Domiciliefraude Domiciliefraude doet zich voor als een huurder van een sociale huurwoning de woning niet zelf betrekt, er niet gedomicilieerd is of er zijn hoofdverblijfplaats niet heeft. Domiciliefraude is een vorm van ernstige fiscale fraude en wordt strafbaar gesteld in de antiwitwaswetgeving. Art 92 §3 1° en 2° VWC + art 5 wet 11/01/1993 de; v. (m.) fraude au domicile
Douanebestemming Een douanebestemming is een toegestane bestemming die wordt toegekend aan douanegoederen in tijdelijke opslag. Er zijn vijf soorten toegestane douanebestemmingen namelijk de bestemming tot plaatsing van goederen onder een douaneregeling, de bestemming tot het binnenbrengen van goederen in een vrije zone of in een vrij entrepot, de bestemming tot wederuitvoer van goederen uit het douanegebied van de Gemeenschap en de bestemming tot vernietiging van goederen of de bestemming tot het afstaan van goederen aan de Schatkist. Art 4, punt 15 CDW de; v. destination douanière Zollbestimmung
Douane-entrepots Een douane-entrepot is elke door de douaneautoriteiten erkende, aan hun toezicht onderworpen plaats waar goederen onder de vastgestelde voorwaarden kunnen worden opgeslagen. In het douane-entrepot kunnen zowel niet-communautaire goederen als communautaire goederen worden opgeslagen. Bovendien zijn er twee soorten douane-entrepots, namelijk een publiek entrepot dat door elke persoon voor de opslag van goederen kan worden gebruikt en een particulier entrepot dat is gereserveerd voor de opslag van goederen door de entreposeur. Art 98, punt 1 en 2 + art 99, 1e en 2e lid CDW het; o. entrepôt de douane; entrepôt douanier Zollager; Zollagerhaus
Douanegebied Het douanegebied is het gebied waarbinnen de douanewetgeving toegepast wordt. Het douanegebied van de Gemeenschap omvat het geografische grondgebied van de 28 lidstaten. Echter, bepaalde gebieden vormen hier geen onderdeel van, hoewel zij wel behoren tot het geografische grondgebied van een lidstaat. Zo behoren de Faeroër, Groenland, Helgoland en Busingen, Livigno, Campione d’Italia en de Italiaanse wateren van het meer van Lugano, Ceuta en Melilla, de overzeese gebieden van Frankrijk, St. Pierre en Miquelon, Mayotte en de Aland eilanden wel tot het grondgebied van de Gemeenschap, maar niet tot het douanegebied. Het douanegebied stemt bovendien niet volledig overeen met het grondgebied van de Gemeenschap voor de toepassing van de btw of van de accijnzen. Zo behoren de Kanaaleilanden wel tot het douangebied, maar niet tot het accijnsgebied. Art 3, punt 1 CDW; art. 1 WBTW het; o. territoire douanier Zolgebiet
Douanenomenclatuur De douanenomenclatuur is een verordening waarbij alle goederen die binnenkomen in het douanegebied worden onderverdeeld in codes, die het douanetarief zullen bepalen. Bijlage 1 Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief de; v. nomenclature douanière Toldnomenklatur
Douaneregeling Een douaneregeling houdt een afwijking in op de normale berekening van de douanerechten, door het toekennen van een vrijstelling of een verrekening. De verschillende douaneregelingen zijn: het in het vrije verkeer brengen, het douanevervoer, het douane-entrepot, de actieve veredeling, de behandeling onder douanetoezicht, de tijdelijke invoer, de passieve veredeling en de uitvoer. Voor goederen die bestemd zijn om onder een douaneregeling geplaatst te worden, moet een douaneaangift – een aangifte tot plaatsing onder deze douaneregeling- worden gedaan. Art 4, punt 16 CDW de; v. régime douanier Zollregelung Douanebestemming
Douaneschuld De douaneschuld is de op een persoon rustende verplichting tot betaling van de rechten bij invoer (douaneschuld bij invoer) of de rechten bij uitvoer (douaneschuld bij uitvoer) die op bepaalde goederen van toepassing zijn uit hoofde van de geldende communautaire bepalingen. Art 4, punt 9 CDW de; v. (m.) dette douanière Zollschuld
Douanevervoer Het douanevervoer is een douaneregeling, meer bepaald een schorsingsregeling, waarbij goederen tussen twee plaatsen in het douanegebied kunnen worden vervoerd. het; o. transit Zollverkehr
Douanewaarde De douanewaarde van ingevoerde goederen is de transactiewaarde van die goederen, dat wil zeggen de voor de goederen werkelijk betaalde of te betalen prijs indien de goederen voor uitvoer naar het douanegebied van de Gemeenschap worden verkocht. De douanewaarde dient samen met het douanetarief en de oorsprong van de goederen tot de berekening van de verschuldigde invoerrechten. Art 29 CDW de; v. valeur en douane Zollwert
Dubbele belasting Een dubbele belasting is het tweemaal belasten van dezelfde inkomsten bij eenzelfde belastingplichtige en vormt een inbreuk op het non bis in idem-beginsel, dat stelt niet tweemaal voor hetzelfde te mogen worden berecht. De dubbele belasting wordt vermeden doordat heel wat landen hieromtrent afspraken hebben gemaakt en bovendien verleent de directeur der directe belastingen, bij naleving van de voorwaarden, ambtshalve ontheffing van de overbelasting die voortvloeit uit een dubbele belasting. Art. 3.6.0.0.1. VCF de; v. double imposition Doppelbesteuerung Non bis in idem