Everest Tax

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Begrip Omschrijving Wetsartikel Geslacht Franse vertaling Duitse vertaling Synoniem Gerelateerde woorden
C
Casinospelen Casinospelen zijn kansspelen die worden gespeeld in een casino en vallen onder de belasting op de spelen en weddenschappen. Er zijn drie verschillende belastingtarieven van toepassing op casinospelen, zijnde 5,3 % op de winsten der bankiers bij het baccaraspel chemin de fer, zijnde 3 % op de winsten der inzetters bij het roulettespel zonder zero, en een percentage van 33 of 44 % op de andere spelen. Art 45 WIGB het; o. jeux de casino Glücksspiele in Spielkasinos
Cel voor Financiële Informatieverwerking De Cel voor Financiële Informatieverwerking is in België belast met het onderzoek van verdachte financiële feiten en verrichtingen die verband houden met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme die haar worden gemeld door de instellingen en personen bedoeld in de wet. de; v. (m.) Cellule de Traitement des Informations Financières Stelle für die Bearbeitung von Finanzinformationen
Centraal aanspreekpunt Het centraal aanspreekpunt is bij de Nationale Bank van België opgericht en heeft tot doel een aanspreekpunt te zijn voor de administratie om bij één of meerdere aanwijzingen van belastontduiking, gegevens over de belastplichtige op te vragen. Het centraal aanspreekpunt bevat de idenditeit van alle cliënten van bank-, wissel-, krediet – en spaarinstellingen en de nummers van hun rekeningen en contracten. Art 322 §3 WIB92 (art 3.13.1.3.1 §3 Vl fisc codex) + KB 17 juli 2013 het; o. point de contact central Zentrale Kontaktstelle
Certificaten van effecten Certificaten van effecten vallen onder de als dividend belastbare inkomsten en zijn contracten, waarvan de bepalingen stellen dat de rechtspersoon (emittent) er zich toe verbindt alle opbrengsten en inkomsten uit de effecten te betalen aan de houder van het certificaat. Wet betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen het; o. certificat des titres Zertifikat; Anteilschein ….
CFC-wetgeving Controlled Foreign Company-wetgeving is fiscale antimisbruikwetgeving waarmee men wil voorkomen dat belastingplichtigen hun inkomen laten neerslaan in brievenbusvennootschappen in het buitenland, met name in belastingparadijzen. de; v. législation CFC CFC-Legislation
CFI Zie Cel voor Financiële Informatieverwerking het; o. Cellule de Traitement des Informations Financières Stelle für die Bearbeitung von Finanzinformationen Cel voor Financiële Informatieverwerking
Charter van de belastingplichtige Het charter van de belastingplichtige is een wet ingevoerd ter bestrijding van fraude. Het charter bevat onder andere het principe dat bij een fiscaal geschil dat ook een strafrechtelijk luik heeft, de strafrechter zijn beoordeling moet opschorten tot er een uitspraak is over het fiscale geschil. Wet 4 augustus 1986 het; o. Charte du contribuable Charta für Steuerpflichtige
Cijferberoepen (meldingsplicht) Personen die een cijferberoep uitoefenen (bedrijfsrevisoren, belastingconsulenten, accountants) en bij de uitoefening van hun beroep, feiten vaststellen waarvan geweten is of vermoed wordt dat de feiten verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme, moeten de Cel voor Financiële Informatieverwerking daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. Deze verplichting geldt echter niet als de cliënt zijn rechtspositie bepaald wil zien of juridisch advies wenst. Art 3, 3°-4° + art 26 1e en 2e lid wet 11/01/1993 het; o. professions du chiffre
Code of Conduct on harmful tax competition De code of Conduct on harmful taks competition is een juridisch, niet bindend instrument waarbij de lidstaten beloven terug te komen op bestaande schadelijke fiscale maatregelen en beloven geen schadelijke fiscale maatregelen meer in te voeren in de toekomst Conclusions of the ECOFIN council meeting on 1 december 1997 de; m. Code of Conduct on harmful tax competition Code of Conduct on harmful tax competition
Collectieve beleggingsinstelling Een collectieve beleggingsinstelling is een instelling met of zonder rechtspersoonlijkheid, die geld aantrekt bij het publiek en dit geld collectief belegt in meerdere effecten volgens het principe van risicospreiding. Art 44 §1, 11° WBTW; wet 3/08/2012 de; v. organisme de placement collectif Institut für gemeinsame Anlagen ICB Beleggingsinstelling
Collectieve beleggingsvennootschappen De heffingsbevoegdheid van collectieve beleggingsvennootschappen is opgenomen in het OESO-modelverdrag en de effectieve verdeling van deze heffingsbevoegdheid hangt af van de afspraken die werden gemaakt tussen de lidstaten onderling. de; v. société de portefeuille; société d’investissement collectif Kapitalanlagegesellschaft; Investitionsgesellschaft
Collectieve pensioentoezeggingen Een collectieve pensioentoezegging wordt gedaan door de werkgever met het oog op de vorming van een rente of van een kapitaal bij leven of bij overlijden aan zijn werknemers. De voordelen die voortvloeien uit de betaling van werkgeversbijdragen en premies voor collectieve pensioentoezeggingen zijn vrijgesteld in de inkomstenbelasting. Deze vrijstelling is ook van toepassing op collectieve pensioentoezeggingen gedaan aan bedrijfsleiders, maar deze zijn onderworpen aan meer voorwaarden. Art 38, 18 ° WIB92 de; v. engagements de pension collectif
Collectieve schuldenregeling De collectieve schuldenregeling heeft als doel de financiële toestand van de schuldenaar te herstellen, met name hem in staat te stellen in de mate van het mogelijke zijn schulden te betalen en tegelijkertijd te waarborgen dat hij zelf en zijn gezin een menswaardig leven kunnen leiden. Art. 1675/3 Ger. W. de; v. procédure collective de règlement du passif; règlement collectif de dettes Vergleichsverfahren; Insolvenzverfahren; Konkursverfahren
Commandverklaring De commandverklaring is een clausule opgenomen in een toewijzings- of koopakte, waarbij een tussenpersoon (lasthebber, gecommandeerde) het onroerend goed koopt voor rekening van een ander (command, lastgever), waarbij de lastgever eigenaar wordt. De aanwijzing van een gecommandeerde is vrijgesteld van het evenredig verkooprecht en onderworpen aan het algemeen vast verkooprecht van €50,00 op voorwaarde dat de mogelijkheid tot aanstelling van een lastgever is voorbehouden in de akte en dat de aanwijzing bij authentieke akte uiterlijk plaatsvindt op de vijfde werkdag na de dag van de toewijzing of van de overeenkomst. Art 159, 1° W. Reg. (zowel voor Waalse als Brussels Hoofdstedelijke gewest); art 2.9.6.0.1 eerste lid 1° VCF de; v. déclaration Lastgever
Commissieloon De commissielonen ontvangen door handelsvertegenwoordigers worden aanzien als diverse inkomst in hoofde van de handelsvertegenwoordiger, kunnen als beroepskost worden aangenomen door de opdrachtgever als ze worden verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave, geven soms recht op aftrek van btw in hoofde van de opdrachtgever afhankelijk van de bestemming van de geleverde goederen en diensten en worden niet opgenomen in de maatstaf van heffing ter berekening van de btw. Art 57, 1e lid 1° + art 90, 1° WIB92; art 29 §1 WBTW; art 1 KB nr 3 jo art 45 §1, 1-3° WBTW het; o. commission; droits de commission Kommission; Kommissionsgebühren; Vermittlungsgebühr; Provision
Commissionair Een commissionair is een handelstussenpersoon, in eigen naam handelend voor rekening van een opdrachtgever. Art. 12 Boek I, Titel VII W. Kh. de; m. commissionnaire; courtier de commerce Kommissionär
Communautair douanevervoer Er zijn twee soorten douanevervoer, namelijk het gemeenschappelijke en het communautaire douanevervoer. Binnen het communautaire douanevervoer bestaan er nog eens twee soorten, namelijk het extern douanevervoer en het intern douanevervoer. Het extern douanevervoer maakt het vervoer mogelijk van communautaire en niet-communautaire goederen van een plaats in het douanegebied van de Gemeenschap naar een andere plaats in het douanegebied van de Gemeenschap. Het intern douanevervoer maakt het vervoer mogelijk van communautaire goederen van één plaats in het douanegebied van de Gemeenschap naar een andere plaats in het douanegebied van de Gemeenschap via het grondgebied van een derde land, zonder wijziging van hun douanestatus. Art 163 + 91 CDW het; o. transit communautaire gemeinschaftliches Versandverfahren
Communautaire oorsprong Goederen van communautaire oorsprong zijn goederen afkomstig uit een ander lidstaat van de Europese Gemeenschap. Het land van oorsprong wordt vermeldt op de douanedocumenten en is het land waar de goederen (of onderdelen ervan) werden geproduceerd of bewerkt. Het land van oorsprong is te onderscheiden van het land van herkomst. Art 23-27 CDW de; m. origine communautaire Gemeinschaftsursprungs
Computerboekhouding Computerboekhouding is het bijhouden van de boeken en bescheiden op de computer. Natuurlijke personen en rechtspersonen die een beroep doen op een computersysteem om de boeken en bescheiden voor te leggen of te bewaren, zijn ook verplicht, op verzoek van de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie, ter plaatse, de dossiers over de analyses, de programma’s en het beheer van het gebruikte systeem, alsook de informatiedragers en alle gegevens die ze bevatten, ter inzage voor te leggen. Art 3.13.1.2.2, 1e lid VCF de; v.
Concurrentievervalsing Concurrentievervalsing is de onwettige verstoring van de verhouding tussen twee of meerdere concurrerende bedrijven. Een publieke rechtspersoon optredend als overheid, is geen belastingplichtige, tenzij de behandeling als niet-belastingplichtige zou leiden tot een concurrentievervalsing. Bovendien is de vrijstelling van btw,voor de diensten verleend door zelfstandige groeperingen van personen die een werkzaamheid uitoefenen waarvoor ze zijn vrijgesteld of niet-belastingplichtig zijn, slechts van toepassing als er geen gevaar voor concurrentievervalsing is. Art 44 §2 1bis° WBTW de; v. pratiques contraires à la saine concurrence; concurrence déloyale, illicite Wettbewerbsverzerrung
Consignatie Consignatie is de bewaargeving van goederen of gelden in een door de wet voor consignatie aangewezen plaats. de; v. consignation Hinterlegung; Konsignation; Deposition
Consulaire ambtenaren Een consulair ambtenaar is iedere persoon, waaronder begrepen het hoofd van een consulaire post, aan wie in die hoedanigheid de uitoefening van consulaire werkzaamheden is opgedragen. Consulaire ambtenaren worden als rijksinwoners van België beschouwd en genieten van een zeer gunstig regime in het fiscaal recht. Zo genieten de consulaire ambtenaren een vrijstelling van de personenbelasting, een vrijstelling van onroerende voorheffing op de woningen bestemd tot het huisvesten van de ambtenaren, een vrijstelling van de verkregen bezoldigingen in de belasting voor niet-inwoners, een vrijstelling op de inkomsten van onroerende goederen bestemd tot huisvesting van de consulaire ambtenaren in de belasting voor niet-inwoners, een vrijstelling van de kosten van registratie voor de onroerende goederen bestemd tot huisvesting van de consulaire ambtenaren, een vrijstelling van btw voor de leveringen, het invoeren van goederen en diensten in het kader van de consulaire betrekkingen, vrijstelling van accijnsrechten voor leveringen tot officieel of persoonlijk gebruik, een vrijstelling van de lokale belastingen en genieten ze bovendien van een bescherming van hun voorrechten. Art 2 §1, 1° b) + art 4, 1° + art 227, 1° + art 231 §1, 1° + art 230, 4° WIB92; art 2.1.6.0.1 + art 2.8.6.0.1, eerste lid 3° + 2.9.6.0.3, 5° VCF; Art 42 §3 1° en 2° WBTW; art 13-17 wet 22/12/2009; art 1 + 23 + 34 + 37 verdrag van Wenen 18/04/1961; art 28 OESO de; m. fonctionnaires consulaires Konsularbeamte
Contantbelastingen Contantbelastingen zijn belastingen die onmiddellijk worden geïnd bij de afgifte van een betalingsbewijs en zijn het tegenovergestelde van kohierbelastingen. de; v. Kohierbelasting
Continuïteit onderneming Indien een onderneming waarvan de continuïteit is bedreigd een door de rechtbank gehomologeerd reorganisatieplan heeft of een minnelijk akkoord heeft vastgesteld, geniet de onderneming van een fiscale vrijstelling voor schuldvorderingen op de medecontractanten, waardeverminderingen en voorzieningen. De vrijstelling wordt genoten tot de volledige tenuitvoerlegging van het plan of het minnelijk akkoord of tot het sluiten van de procedure. Art 48 2e lid WIB92 de; v. continuité d’une entreprise
Controle (IB) De controle van de aangifte wordt uitgevoerd door de administratie, namelijk om het even welke administratie der directe belastingen die bevoegd is om controles uit te oefenen. De FOD Financiën bestaat uit zes algemene operationale administraties. Eén daarvan is de algemene administratie van de fiscaliteit (AAFisc), waarin de diensten van de administratie van de ondernemings-en inkomstenfiscaliteit (AOIF) zijn geïntegreerd. => Nu 3 diensten: Administratie particulieren (Dienst van de Administrateur en Dienst Managementondersteuning), Administratie KMO (Dienst van de Administrateur en Dienst Managementondersteuning) en Administratie Grote Ondernemingen (Dienst van de Administrateur en Dienst Managementondersteuning): taxatie & invordering. (KB 6 juli 1997 voor AOIF) de; v. (m.) controle Kontrolle; Aufsicht; Prüfung
Controleschatting Een controleschatting is een schatting door de administratie van de goederen die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken, ten einde van de ontoereikenheid van de uitgedrukte prijs of van de aangegeven waarde te doen blijken. Deze controleschatting is echter sinds 1 januari 2015 afgeschaft en vervangen door een bindende voorafgaande schatting. Art 189 W. Reg. + art 111 W. Succ (voor Br en W); art 3.3.1.0.9 1e lid VCF + 3.4.3.0.2 §1 6e lid ?? de; v. expertise de controle Kontrollgutachten
Controlled Foreign Companies Controlled Foreign Companies worden gebruikt als een manier om verlegging van inkomsten door belastingplichtigen naar landen waar er geen (of minder) belastingen verschuldigd zijn, tegen te gaan en bovendien het uithollen van de belastbare basis te vermijden. In België bestaat er echter geen Controlled Foreign Companies-wetgeving. Controlled Foreign Companies Controlled Foreign Companies
Coördinatiecentrum Een coördinatiecentrum is een vennootschap of filiaal met als doel de ontwikkeling en centralisering van activiteiten van een multinational. Ze worden door de overheid voor 10 jaar erkend en genieten een fiscaal voordelig regime. het; o. centre de coordination Koordinationszentrum
Co-ouderschap Indien een persoon kinderen ten laste heeft, heeft deze recht op een belastingvoordeel in de vorm van een verhoging van de belastingvrije som. In principe kan dat voordeel enkel worden toegekend aan de ouder bij wie de kinderen hun fiscale woonplaats hebben.
Onder bepaalde voorwaarden kan het belastingvoordeel voor kinderen ten laste echter worden verdeeld onder de ouders. Dat is de zogenaamde fiscale co-ouderschapsregeling.
het; o. coparentalité; coparentage gemeinsames Erziehungsrecht
Crisisbijdrage Zie aanvullende crisisbijdrage de; v. (m.) contribution de crise Krisenbeitrag aanvullende crisisbijdrage
Cultuurcheque Cultuurcheques zijn waardepapieren, waarbij een werknemer een tegemoetkoming krijgt van zijn werkgever in de kosten van de toegang tot cultuurevenementen. Cultuurcheques zijn dus voordelen door de werkgever toegekend aan de werknemer en zijn aftrekbaar als beroepskost in hoofde van de werkgever en vrijgesteld in hoofde van de werknemer in de personenbelasting onder een aantal voorwaarden. Art 38 §1, 25° WIB 92 + art 38/1 §3 WIB92 + niet onder art 53, 14 ° (art II. A. 4 Circulaire nr. Ci.RH.242/579.489 (AOIF Nr. 29/2009) dd 02.06.2009) de; m. chèque culture