Everest Tax

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Begrip Omschrijving Wetsartikel Geslacht Franse vertaling Duitse vertaling Synoniem Gerelateerde woorden
B
B2B-diensten B2B-diensten staat voor business to business en betekent dat de medecontractant van een belastingplichtige eveneens een belastingplichtige is. Het onderscheid met B2C-diensten is van belang om de plaats vast te stellen waar btw verschuldigd zal zijn. Meer bepaald is de plaats van de dienst de plaats waar de ontvanger is gevestigd. Art. 21 en 21bis WBTW de; m. services B2B B2B-Dienstleistungen B2C-diensten
B2C-diensten B2C-diensten staat voor business to consumer en zijn diensten door een belastingplichtige verleend aan een consument. Het onderscheid met de B2B-diensten is van belang om de plaats vast te stellen waar btw verschuldigd zal zijn. Meer bepaald is de plaats van de dienst de plaats waar de verrichter van de dienst is gevestigd. Art. 21 en 21bis WBTW de; m. services B2C B2C-Dienstleistungen B2B-diensten
Back-to-back-leningen Back-to-back leningen zijn leningen aangegaan bij een rechtspersoon, waarbij zekerheden worden gegeven aan die rechtspersoon met als bedoeling deze zekerheden later opnieuw in het land van oorsprong te integreren, waardoor de belastingplichtige eigenlijk aan zichzelf leent. KB 03/06/2007 de; v.
Baggersector (BV) De baggersector is de sector van het baggeren, zijnde het opzuigen van slijk en modder uit sloten, grachten, zeeën… De baggersector is in het fiscaal recht van belang gezien de vrijstelling van de doorstortplicht van de bedrijfsvoorheffing bij tewerkstelling van communautaire zeelieden. Art. 275 WIB92 de; m. secteur du dragage Sektor der Baggerarbeiten
Bankgeheim Het bankgeheim is de geheimhoudingsplicht verbonden aan het ambt van bankier. Het bankgeheim houdt in dat financiële gegevens over de cliënten van de bank niet mogen worden prijsgegeven, ook niet aan de fiscus, tenzij onder strikte voorwaarden. Art. 318, 319bis, 322 en 374 WIB92, art. 97 W.Succ. het; o. secret bancaire Bankgeheimnis
Baten Baten zijn onderdeel van het beroepsinkomen dat verbandt houdt met vrije beroepen (zoals advocaten), ambten en posten (zoals de notaris) of voortvloeit uit een winstgevende bezigheid met een beroepskarakter. Zij worden anders behandeld dan winsten met betrekking tot de belastbaarheid en de aftrek van kosten. Art. 27-29 WIB92 de; v. (m.) profits Vermögenswerte; Aktiva
Baten (BNI) Baten zijn de gegenereerde inkomsten van vrije beroepsbeoefenaren en van personen die een ambt of post bekleden. Baten worden, in tegenstelling tot winsten, slechts belastbaar bij ontvangst ervan. Art. 228-229 WIB92 de; v. (m.) profits Vermögenswerte; Aktiva
Beding ten behoeve van een derde Het beding ten behoeve van een derde houdt in dat in een contract het voordeel van dat contract aan een derde (de begunstigde; beneficiaris) zal toekomen, die buiten dit contract staat. Deze derde wordt dan de schuldeiser van de belover uit het contract. Art. 8 W.Succ. het; o. stipulation pour autrui; stipulation au profit de tiers Vertragsbestimmung zugunsten Dritter derdenbeding
Beding van aanwas Een beding van aanwas is een beding opgenomen in een contract, waarbij wordt bepaald dat bij overlijden van één van de contractanten, het deel van die contractant aanwast bij het deel van de andere contractant, zijnde de langstlevende. Het beding van aanwas is een dankbaar instrument bij de aankoop van onroerende goederen tussen partners en wordt gebruikt om successierechten te vermijden, aangezien registratierechten goedkoper zijn bij een aanzienlijke waarde van het onroerend goed. Art. 4 3° Vl./Br. W. Succ. het; o. clause d’accroissement Zuwachsklausel
Bedingen ten voordele van derden Zie beding ten behoeve van een derde Art. 8 W.Succ. het; o. stipulation pour autrui derdenbeding beding ten behoeve van een derde
Bedrieglijk opzet Het bedrieglijk opzet is het willens en wetens begaan van een overtreding door het niet aangeven van bepaalde inkomsten, waardoor een onrechtmatig voordeel wordt verkregen. het; o. intention dolosive; intention frauduleuse betrügerische Absicht
Bedrijfsafdeling Een bedrijfsafdeling is een juridisch geheel van onderdelen binnen een vennootschap, dat op zelfstandige wijze kan functioneren en dus een economische activiteit kan uitoefenen. De overdracht van een bedrijfsafdeling kan onder welbepaalde voorwaarden vrijgesteld zijn van meerwaardebelasting en btw. Art. 46 en 206 WIB92, art. 11 en 18 WBTW de; v. secteur d’exploitation Betriebsbereich
Bedrijfsfiets Een bedrijfsfiets is een voordeel verkregen als werknemer van de werkgever, bestaande in het gebruik van een fiets. De bedrijfsfiets is een voordeel van alle aard en is dus een verdoken vorm van inkomsten, die echter vrijgesteld is in de aangifte van de personenbelasting. Bovendien is de bedrijfsfiets een aftrekbare kost voor de werkgever. Art. 38 en 38/1 WIB92 de; v. (m.) vélo de société
Bedrijfskantine Een bedrijfskantine is een plaats waar de werkgever eten en drinken verstrekt aan zijn werknemers. Voor bepaalde limitatief opgesomde gevallen kwalificeert een publiekrechtelijke overheid altijd als belastingpilchtige, behalve indien de werkzaamheden of handelingen van onbeduidende omvang zijn. Meer bepaald gaat het om de leveringen van goederen en de diensten verricht door bedrijfskantines. Art. 6 lid 3 WBTW de; v. mess d’entreprise betriebseigene Kantine
Bedrijfsleider De bedrijfsleider is de natuurlijke persoon die bestuurder of zaakvoerder is van een vennootschap. Art. 32 lid 1 en art. 215 WIB92 de; v. (m.) dirigeant d’entreprise; chef d’entreprise; chef d’exploitation Unternehmensleiter; Betriebsleiter
Bedrijfsleidersbezoldiging Een bedrijfsleidersbezoldiging is iedere vorm van inkomsten verkregen door de bedrijfsleider van de vennootschap. Art. 32 WIB92 de; v. rémunération de dirigeant d’entreprise Attractiebeginsel
Bedrijfsmiddelen (btw) Bedrijfsmiddelen zijn goederen die worden gebruikt bij uitoefening van de beroepsactiviteit. De belastingplichtige heeft hiervoor in het kader van de btw recht op aftrek van voorbelasting. Art. 12§1 3° en 48§2 WBTW het; o. immobilisations; biens d’inventissement; biens d’équipement; moyens d’exploitation gewerbliche Investitionsgüter; Anlageinvestitionsgüter; Investitionsgüter
Bedrijfspensioenvoorzieningen Bedrijfspensioenvoorzieningen worden door een bevoegde instelling, erkend door het FSMA, uitgekeerd aan de werknemers van een bedrijf bij het bereiken van de pensioenleeftijd of bij vroegtijdig overlijden van de werknemer. Art. 174 WDRT de; v. retraites professionnelles betrieblichen Altersversorgung
Bedrijfstak Een bedrijfstak is een categorie of sector van bedrijven die in het productieproces een gelijk(aardig)e functie vervullen Art. 46 en 63 WIB92, art. 41 en 81 KB/Venn. de; m. branche d’activité Tätigkeitsbereich
Bedrijfsverliezen (bestuurder) Bedrijfsverliezen geleden door een onderneming, kunnen door een bestuurder ten laste worden genomen, waardoor de bestuurder eigen vermogen in de vennootschap pompt. Door het dragen van deze bedrijfsverliezen kan dit opgenomen worden als beroepskost in hoofde van de zaakvoerder. Art. 51 en 53 15° WIB92 het; o. pertes professionnelles; pertes d’exploitation; pertes de fonctionnement Betriebsverluste
Bedrijfsvoertuig Een bedrijfsvoertuig is een voordeel verkregen als werknemer van de werkgever, bestaande in het gebruiken van een auto. Een bedrijfsvoertuig is een voordeel van alle aard in de inkomstenbelasting en is in hoofde van de ondernemer een aftrekbare kost. Art. 36§2, 38, 38/1 en 195-198bis WIB92, art. 18§3 9° KB/WIB92, art. 45§1quinquies WBTW het; o. voiture d’entreprise; voiture de société Betriebswagen; Firmenwagen
Bedrijfsvoertuig (BK) Kosten betreffende autovoertuigen die ter beschikking van bedrijfsleiders en van leden van het directiepersoneel worden gesteld, kunnen worden aangemerkt als kosten die op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen. Art. 195-198bis WIB92 het; o. voiture d’entreprise; voiture de société Betriebswagen; Firmenwagen bedrijfsvoertuig
Bedrijfsvoertuig (btw) Art. 18 en 33 WTBW het; o. voiture d’entreprise; voiture de société Betriebswagen; Firmenwagen bedrijfsvoertuig
Bedrijfsvoertuig (meerwaarde) Een bedrijfsvoertuig dat een meerwaarde verkrijgt, kan onder bepaalde voorwaarden worden vrijgesteld van belastingen op deze meerwaarde. Art. 44bis WIB92, art. 33§1 WBTW het; o. voiture d’entreprise; voiture de société Betriebswagen; Firmenwagen
Bedrijfsvoertuig (verkeersbelasting) Bedrijfsvoertuigen aangewend voor bezoldigd personenvervoer (taxi, verhuring) of goederenvervoer zijn vrijgesteld van de verkeersbelasting. Art. 5§1 WIGB het; o. voiture d’entreprise; voiture de société Betriebswagen; Firmenwagen
Bedrijfsvoorheffing Bedrijfsvoorheffing is het afhouden van een deel van de inkomsten door de werkgever betaald aan zijn werknemers en bedrijfsleiders. De ingehouden bedrijfsvoorheffing wordt doorgestort naar de Staat en verrekend door de administratie in de aangifte van de werknemer. Art. 409-413 WIB92 de; v. précompte professionnel; retenue à la source Berufssteuervorabzug; Abzug an der Steuer
Beginselen van behoorlijk bestuur Beginselen van behoorlijk bestuur zijn ongeschreven beginselen, door de rechter geformuleerd. Deze beginselen hebben een normatief karakter, waardoor de bestuurlijke overheden ze moet naleven. Art. 375 WIB92 het;o Principes de bonne administration Prinzipien der guten Regierungsführung
Begraafplaats Een begraafplaats is een terrein waar de doden liggen begraven. De inrichting en het onderhoud van begraafplaatsen en gedenktekens voor de in oorlostijd overleden en hier te lande begraven leden van haar krijgsmachts is vrijgesteld van btw. Art. 42§3 7° WBTW de; v. cimetière; lieu de sépulture; sépulture Friedhof
Begrafeniskosten Begrafeniskosten zijn kosten verbonden aan de begraving van een lijk. De vergoeding toegekend door de Staat voor deze begrafeniskosten, vrijgesteld zijn van belastingen. Art. 38 en 38/1 WIB92, art. 48 W.Succ. de; m. frais d’inhumation; frais funéraires Bestattungskosten
Behandeling onder douanetoezicht De behandeling onder douanetoezicht betekent dat goederen van buiten Europa ingevoerd worden binnen Europa, met als doelstelling de goederen een behandeling te laten ondergaan en ze daarna in het vrije verkeer te brengen tegen de betaling van de verschuldigde rechten op het behandelde goed. Art. 130-136 CDW, art. 551-552 Uitv.Verord. de; v. transformation sous douane Umwandlungsverfahren
Behoeftigheid (onderhoudsgelden) Er is sprake van behoeftigheid als een persoon niet kan voorzien in zijn levensmiddelen. Behoeftigheid kan een voorwaarde zijn bij de aftrekbaarheid van onderhoudsgelden. Deze behoeftigheid dient in welbepaalde gevallen aanwezig te zijn bij de begunstigde opdat de betaler deze in aftrek kan nemen. Art. 32 lid 1 WIB92 de; v. indigence Mittellosigkeit; Bedürftigkeit
Bejaardenvoorziening (OV) Een bejaardenvoorziening is een plaats (rusthuis, serviceflat, …) waar bejaarden (personen ouder dan 65 jaar) zelfstandig kunnen wonen en verzorgd worden. Het kadastraal inkomen van bejaardenvoorzieningen wordt vrijgesteld van onroerende voorheffing. Art. 253 WIB92 de; v. maison de repos pour personnes âgées; établissement pour personnes agées Heim für Betagte; Altersheim; Altenheim
Belangrijke deelneming Als aandelen worden overgedragen aan een rechtspersoon gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte en er hierdoor een meerwaarde op aandelen ontstaat, moeten deze aandelen behoren tot een belangrijke deelneming om als diverse inkomst te kunnen worden aanzien, met name moet de overdrager alleen, of met zijn echtgenoot, zijn ascendenten of zijn zijverwanten tot de tweede graad en die van zijn echtgenoot samen meer dan 25 % van de aandelen hebben bezeten van het totaal aantal aandelen in die vennootschap, waarvan de aandelen worden overgedragen. Art 90, 9°, tweede streepje WIB92 de; v. Participations Importantes bedeutende Beteiligung
Belasting (definitie) Een belasting is een algemene, verplichte betaling aan de overheid door een rechtssubject (onderdaan van de staat), waartegenover geen individuele prestatie van die overheid aan dat rechtssubject staat. Dit moet de overheid in staat stellen de nodige uitgaven te financieren. de; v. impôt; contribution; taxe; droit Steuer; Abgabe; Gebühr
Belasting niet-inwoners De belasting niet-inwoners is een belasting die wordt geheven op personen die geen fiscale woonplaats hebben in België, maar wel bepaalde inkomsten genieten van Belgische oorsprong. de; v. impôt des non-résidents Steuer für Nichtsresidenten
Belasting op de inverkeerstelling De belasting op de inverkeerstelling wordt geheven op elke eerste inverkeerstelling van een voertuig op de openbare weg door één welbepaalde persoon bij de inschrijving. Het tarief van deze belasting is afhankelijk van het type motor en de leeftijd van de wagen. Art. 464 WIB92 de; v. taxe de mise en circulation In-Betriebnahme-Steuer
Belasting op niet-residentiële oppervlakten De belasting op niet-residentiële oppervlakten is een gewestelijke belasting die geheven wordt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze legt aan de eigenaars van een niet voor bewoning bestemde eigendom een jaarlijkse belasting op. Ord.Br. 23/07/1992 de; v. taxe sur les surfaces non-résidentielles Eigenaarsbelasting
Belasting op onbebouwde percelen en gronden De belasting op onbebouwde percelen en gronden is een forfaitaire gemeentelijke belasting volgens de oppervlakte (in m2) van de percelen en gronden die niet bebouwd zijn. De belasting op onbebouwde percelen en gronden is echter opgeheven en vervangen door de activeringsheffing opgenomen in het decreet betreffende het grond- en pandenbeleid. Art. 464 WIB92 de; v.
Belasting op spelen en weddenschappen De belasting op spelen en weddenschappen wordt geheven op de organisatie van kansspelen, weddenschappen en loterijen. Ze valt onder de bevoegdheid van de Gewesten. Art. 43 WIGB de; v. taxe sur les jeux et paris Steuer auf Spiele und Wetten
Belasting voor aanplakking De belasting voor aanplakking is een forfaitaire belasting per vierkante meter die geheven wordt op elke aanplakkingsbrief groter dan 1 vierkante meter en die voor het publiek zichtbaar is. Art. 188-190 WDRT de; v. taxe d’affichage Plakatsteuer
Belastingen op vermogen De belasting op vermogen is de algemene term doelende op de belastingen die worden geheven op de verschillende vermogensonderdelen van een belastingplichtige, waarbij het vermogen wordt bekomen door de waarden van de bezittingen van de belastingplichtige te verminderen met zijn schulden. De belasting op vermogen bestaat naast de belasting op inkomsten en de belasting op het verbruik of de uitgaven en hebben een economisch onderscheidend criterium. de; v. impôt sur la fortune, sur le capital Vermögenssteuern
Belastingentrepot Een belastingentrepot is een door de administratie vergunde opslagplaats voor accijnsgoederen, waar accijnsgoederen onder schorsing van accijns worden bewaard, verwerkt of geproduceerd. Art. 18 en 19 wet 22/12/2009 het; o. entrepôt fiscal Steuerlager
Belastingkrediet isolatiewerken Het belastingkrediet isolatiewerken is een vermindering van de verschuldigde belastingen bij het uitvoeren van isolatiewerken, maar werd afgeschaft in het verleden. Art. 156bis WIB92 het; o. Steuergutschrift
Belastingkrediet kinderen ten laste Het belastingkrediet kinderen ten laste is een krediet dat wordt uitgekeerd aan belastingplichtigen die niet kunnen genieten van de verhoogde belastingvrije som voor kinderen ten laste, omdat hun belastbaar inkomen te laag is. Art. 134§3 WIB92 het; o. crédit d’impôt pour enfants à charge Steuergutschrift
Belastingkrediet lage activiteitsinkomsten Het belastingkrediet lage activiteitsinkomsten is een belastingkrediet toegekend aan belastingplichtigen met lage netto-inkomsten, bedoeld om de belastingplichtigen aan te zetten tot arbeid en is volledig terugbetaalbaar. Art. 289ter WIB92 het; o. crédit d’impôt pour bas revenus d’activités Steuergutschrift
Belastingkrediet onderzoek en ontwikkeling Het belastingkrediet onderzoek en ontwikkeling is een in de venootschapsbelasting toegekende kredietvorm aan investeringen in onderzoek en ontwikkeling die het milieu niet schaden. Het belastingkrediet onderzoek en ontwikkeling kan echter niet gecombineerd worden met de investeringsaftrek die van toepassing is op onderzoek en ontwikkeling, waardoor een keuze moet worden gemaakt tussen beide. Art. 68-77 (art 69§1, 2° b) voor de investeringsaftrek en 201, 289quater, 289novies, 292bis en 530 WIB92, 81, 81bis en 82 KB/WIB92 het; o. crédit d’impôt pour les activités de recherche et développement Steuergutschrift
Belastingkredieten Het belastingkrediet is een maatregel genomen ter aanmoediging van de financiering met eigen middelen, waarbij er een uiteindelijke belastingvermindering wordt toegekend. Dit belastingkrediet wordt berekend op de aangroei van eigen middelen, zijnde de vaste activa verminderd met de schulden. Het belastingkrediet kan al dan niet worden terugbetaald. het; o. crédits d’impôt Steuergutschrifte
belastingneutrale inbrengverrichtingen Belastingneutrale inbrengverrichtingen zijn verrichtingen waarbij een vennootschap fusioneert, splitst of een inbreng doet van een algemeenheid of bedrijfstak, waarop geen belastingen zijn verschuldigd. de; v.
Belastingontduiking Belastingontduiking is het wetens en willens onttrekken aan belastingbetaling door een onjuiste of onvolledige aangifte te doen, waardoor de fiscale wetten worden overtreden. Belastingontduiking kan in twee vormen voorkomen, namelijk een inbreuk van de wetgeving en veinzing of simulatie. Art. 333 lid 3 WIB92 de; v. détournement d’impôt; évasion fiscale; fraude fiscale Steuerhinterziehung; Steuerflucht; Steuerbetrug Belastingfraude
Belastingontwijking Belastingontwijking is het zich dermate organiseren dat er minder belastingen dienen te worden betaald, maar waarbij toch binnen de grenzen van de fiscale wetten wordt gebleven, waardoor de ontwijking bijgevolg niet strafbaar is. de; v. évasion fiscale; évitement de l’impôt Steuerflucht; Steuerumgehung
Belastingparadijs Een belastingparadijs is een land dat een relatief gunstig belastingstelsel kent. Te denken valt onder meer aan Monaco en de Marshalleilanden. Art. 233, 237 en 240 lid 1 WIB92 het; o. paradis fiscal Steueroase; Steuerparadies
Belastingplicht (einde van) (btw) De belastingplicht neemt een einde bij het definitief ophouden van de uitoefening van economische activiteiten en valt meestal samen met de sluiting van de vereffening van een onderneming. de; v. (m.) assujettissement Steuerpflichtigkeit; Steuerpflicht
Belastingplicht (ontstaan van) (btw) Zie aanvang van werkzaamheden (btw) de; v. (m.) assujettissement Steuerpflichtigkeit; Steuerpflicht aanvang van werkzaamheden (btw)
Belastingplichtige (btw) Een belastingplichtige is een persoon die voldoet aan de criteria om onder de belasting te vallen, meer bepaald is dit in de btw zo bij personen die geregeld en zelfstandig in de uitoefening van hun economische activiteiten – zonder dat het winstoogmerk of het al dan niet aanvullend karakter ertoe doet – leveringen van goederen doen of diensten verrichten. Art. 4§1 WBTW de; v. (m.) contribuable; redevable; assujetti; sujet fiscal Steuersubjekt; Steuerschuldner; Steuerpflichtige
Belastingplichtige zonder recht op aftrek Belastingplichtigen zonder recht op aftrek zijn de belastingplichtigen die handelingen stellen die ingevolge het Wetboek BTW niet onderworpen zijn aan deze belasting. Art. 44 en 56bis WBTW de; v. (m.) assujetti sans droit à déduction
Belastingschuldigen (IB) Een belastingschuldige is de persoon die de belastingen dient te betalen en valt meestal samen met – maar is niet hetzelfde als – de belastingplichtige, die de persoon is op wie de belasting van toepassing is. Art. 393§1 WIB92 de; v. (m.) débiteurs (d’impôts); redevables (d’impôts); contribuables Zahlungspflichtiger; Abgabepflichtiger; Steuerschuldner; Steuerpflichtiger
Belastingverhogingen Een belastingverhoging wordt opgelegd aan de belastingplichtigen die geen of onvolledige aangifte doen van hun inkomsten, waarbij de belastingverhoging wordt bepaald in functie van de aard en de ernst van de overtreding. Art. 444 WIB92 en art. 225-229 KB/WIB92 de; v. accroissement d’impôt Steuerzuschläge
Belastingvermeerdering Bij geen of een onvoldoende voorafbetaling, wordt een belastingvermeerdering toegestaan. Door tijdig en voldoende voorafbetalingen te doen, vermijdt een vennootschap een belastingvermeerdering. Voor het aanslagjaar 2016 is het tarief van deze vermeerdering 1,125%. De verschuldigde globale vermeerdering wordt in dit geval verminderd met het totale bedrag van de voordelen verbonden aan de gedane voorafbetalingen. Voor het aanslagjaar 2016 (inkomsten 2015) is het bedrag van deze voordelen gelijk aan de som van volgende berekeningen:
Bedrag van de 1ste voorafbetaling (VA1) x 1,50%
Bedrag van de 2de voorafbetaling (VA2) x 1,25%
Bedrag van de 3de voorafbetaling (VA3) x 1,00%
Bedrag van de 4de voorafbetaling (VA4) x 0,75%
Het gemiddelde van deze percentages komt overeen met het tarief van de vermeerdering (1,125%). Het overschot van de voorafbetalingen dat niet op de belasting is aangerekend, wordt terugbetaald.
de; v. accroissement d’impôt; majoration d’impôt Steuerzuschlag Voorafbetaling
Belastingvermindering Een belastingvermindering wordt om uiteenlopende redenen verkregen en kan bestaan in twee vormen, met name de belastingverminderingen die bestaan uit een verhoging van de belastingvrije som en de belastingverminderingen die bestaan uit een vermindering van de verschuldigde belasting. de; v. réduction d’impôt; dégrèvement d’impôts; modération d’impôt Steuerherabsetzung; Steuernachlass; Steuererleichterung; Steuersenkung
belastingvrije som Een belastingvrije som is het gedeelte van het belastbaar netto-inkomen dat niet wordt belast. De belastingvrije som wordt verhoogd bij alleenstaanden, bij gehandicapte personen, bij het hebben van personen ten laste, enzovoort. Art. 170§4 Gw. de; v. (m.) quotité du revenu exemptée d’impôt Steuerfreier Betrag
Belegginginstelling Een beleggingsinstelling is een Belgische of buitenlandse instelling die tot doel heeft een collectieve belegging te doen van de financiële middelen van zijn cliënten. Ze betalen een jaarlijkse taks in de vennootschapsbelasting. Art. 131, 132 , 134 en 243 WIB92 de; v. organisme de placement Anlageinstitut
Beleggingsvennootschap Een beleggingsvennootschap is een onderneming die geld van beleggers bijeen brengt, dat collectief belegt met een deskundige staf en die de vorm van een vennootschap heeft aangenomen. Art. 161, 161bis-161novies en 162 W.Succ. de; v. société de portefeuille; société d’investissement Kapitalanlagegesellschaft; Investitionsgesellschaft
Beleggingswaarde De beleggingswaarde is de aanschaffingsprijs, vervaardigingsprijs of de inbrengwaarde van een materieel vast actief waarop afschrijvingen worden toegepast. Art. 61- 62, 65, 66, 69, 70 en 362 WIB92 de; v. valeur d’investissement; valeur de portefeuille; titre de placement; valeur de placement Anlagewert
Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds Een Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds heeft – in tegenstelling tot een beleggingsvennootschap – geen rechtspersoonlijkheid, waardoor de belegger rechtstreeks belast zal worden. De interesten op inkomsten verkregen uit certificaten van een Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds zijn vrijgesteld van roerende voorheffing. Art. 265 2° WIB92, art. 109 KB/WIB92 het; o. fonds commun de placement de droit belge Investmentfonds
Belgische inrichting Een Belgische inrichting is een vaste inrichting van een buitenlandse onderneming in België, die helpt de beroepswerkzaamheden van die buitenlandse onderneming hier uit te oefenen. Art. 228 en 229 WIB92 de; v. établissement belge belgische Niederlassung
Beloningen niet-zelfstandige beroepen (OESO-model) De beloning voor niet-zelfstandige beroepen zijn alle soorten vergoedingen verkregen door belastingplichtigen die werken in het kader van hun dienstbetrekking, waarbij deze beloningen principieel belastbaar zijn in de woonplaats van de beloonde, tenzij de beroepswerkzaamheden in een ander lidstaat worden uitgeoefend. de; v. rémunération; rétribution; gratification; récompense de professions dépendantes Belohnung; Entgelt; Lohn
Bemiddelingsdienst De fiscale bemiddelingsdienst is een dienst opgericht met het oog op bemiddeling tussen de belastingplichtige en de fiscale administratie. Als een belastingplichtige niet akkoord gaat met het door de administratie vastgestelde kadastrale inkomen, kan hiertegen bezwaar worden ingediend, waarna het opnieuw onderzocht wordt door de administratie. Als de administratie bij zijn standpunt blijft, kan de belastingplichtige een aanvraag tot bemiddeling indienen bij de bemiddelingsdienst. Art. 501bis en 502 WIB92 de; m. service de médiation; bureau de conciliation; service de conciliation Schlichtungsstelle; schlichtungseinrichtung
Beneficial owner (uiteindelijk gerechtigde) Zie Uiteindelijke gerechtigde en begunstigde Art 10 + 11 OESO-model-overeenkomst de; v. (m.) bénéficiare effectif wirtschaftlicher Eigentümer Uiteindelijke gerechtigde en begunstigde
Benelux- Internationale samenwerking De internationale samenwerking met de Benelux is op bepaalde vlakken relevant, gezien er een nauwere samenwerking mogelijk is, dan binnen de EU. Zo worden processen-verbaal opgemaakt door een Benelux-lidstaat erkend in de andere lidstaten als ware het hun eigen processen-verbaal. de; v. Benelux coopération internationale internationale Zusammenarbeit
Benzine Benzine is een mengsel van vloeibare koolwaterstoffen, verkregen uit het distilleren van aardolie en wordt gebruikt als brandstof. Benzine is fiscaalrechtelijk van belang omdat er accijnzen op worden gegeven, overeenkomstig de gecombineerde nomenclatuur van het tarief van de invoerrechten, waarbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen gelode en ongelode benzine. de; v. (m.) essence Benzin
Beperkte bestaansmiddelen (partner) Beperkte bestaansmiddelen van de partner bestaan als de partner minder dan €3.110,00 heeft verdiend gedurende het afgelopen jaar. Ze geven aan de wettelijke samenwonende of gehuwde partner recht op een verhoging van de belastingvrije som. Art. 133 2° WIB92 het; o. moyens de subsistance; ressources restreint(e)s/limité(e)s Unterhaltsmittel; Existenzmittel
Bergruimte (btw) Bergruimte is ruimte die wordt voorzien ter stockage van goederen. Het terbeschikkingstellen van bergruimte wordt als een dienst aanzien in het Wetboek BTW. Art. 44§3 1° a en b en art. 18§1 lid 2 9° WBTW de; v. débarras Abstellraum Opslagruimte
Bericht van wijziging Een bericht van wijziging dient, alvorens de aanslag te vestigen, opgemaakt en verstuurd te worden door de administratie die meent dat de aangegeven inkomsten en uitgaven van de belastingplichtige niet correct zijn. De belastingplichtige heeft bij ontvangst één maand de tijd om op het bericht van wijziging te reageren. Art. 346 WIB92 het; o. avis de rectification Berichtigungsanzeige
Beroepsgeheim (onderzoek bij derden) Het beroepsgeheim houdt in dat een aantal beroepsgroepen een geheimhoudingsplicht hebben met betrekking tot hun cliënteel. Deze beroepsgroepen zijn artsen, apothekers, vroedvrouwen, advocaten, bedrijfsrevisoren, accountants en belastingconsulenten, boekhouders en boekhouders-fiscalisten, bedrijfsjuristen, alsook alle andere personen die uit hoofde van hun beroep kennis dragen van geheimen die hen zijn toevertrouwd. Ten aanzien van de fiscus houdt dit in dat ze zowel de identiteit als alle informatie waarvan zij beroepsmatig kennis hebben genomen, geheim dienen te houden. De fiscus kan aan de tuchtoverheid van de beroepsgroep de opheffing van dit beroepsgeheim vragen. Artikel 453 WIB92 verwijst voor de bestarffing van een overtreding van het beroepsgehiem naar artiekl 458 Sw. De plicht tot beroepsgeheim rust op alle ambtenaren en agenten van de fiscale administraties, alsmede op al diegenen die toegang tot de kantoren hebben. De plicht tot geheimhouding bestaat in principe ook tegenover andere overheidsdiensten, zoals de dienst van het Sekwester. Art. 458 Sw.; Art. 334 en 453 WIB92 het; o. secret professionnel Berufsgeheimnis Discretieplicht
Beroepshuur (kost) Beroepshuur is het huurcontract dat voor het uitoefenen van beroepswerkzaamheden wordt afgesloten, waardoor de beroepshuur als beroepskost kan worden afgetrokken door de belastingplichtige. Art .52 1° WIB92 de; v. (m.) bail professionnel
Beroepsinkomen Het beroepsinkomen is het beroepsinkomen geviseerd in het kader van de personenbelasting en kan bestaan uit zowel belastbare als vrijgestelde inkomsten. Het beroepsinkomen omvat meer bepaald de bezoldigingen (loon, vergoeding voor uw woon-werkverkeer, voordelen alle aard,…), de vervangingsinkomsten (pensioenen, brugpensioenen, werkloosheidsuitkeringen, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen,…), de winsten, de baten en de winsten en baten van een vorige beroepswerkzaamheid. Art. 23 – 37 WIB92 het; o. revenus professionnels; revenus de l’activité professionnelle; gains professionnels Berufseinkünfte
Beroepsinkomen (nettobedrag) Het nettoberoepsinkomen is het bedrag van alle inkomsten verminderd met de beroepskosten, de huidige beroepsverliezen en de beroepsverliezen van de vorige belastbare periode. Art. 23§2 WIB92, Art. 6-11 KB/WIB92, art 49 tem 85 WIB92 het; o. revenus professionnels; revenus de l’activité professionnelle; gains professionnels Berufseinkünfte
Beroepskarakter inkomsten Met het beroepskarakter van inkomsten worden die inkomsten bedoeld die voortkomen uit een beroepsactiviteit, waardoor ze onmiddellijk belastbaar zijn in de personenbelasting. het; o. revenus caractère professionnel
Beroepskledij (kost) Beroepskledij is de kledij die wordt gedragen tijdens de uitvoering van de beroepswerkzaamheid of die door het reglement op de arbeidsbescherming wordt opgelegd als werkkledij, waardoor de beroepskledij als beroepskost wordt aanzien. Art. 53 °7 en 11°WIB92 de; v. vêtements professionnels
Beroepskosten (bewijs) Beroepskosten zijn uitgaven of lasten die fiscaal aftrekbaar zijn onder bepaalde voorwaarden. Zo moeten de kosten noodzakelijk geweest zijn om de belastbare inkomsten te verwerven of te behouden en gedaan of gedragen zijn tijdens het belastbare tijdperk. De echtheid en het bedrag van de beroepskosten dienen bewezen te worden door de belastingplichtigen, bij gebreke waarvan ze forfaitair worden bepaald. Art. 49-66 WIB92, art 195-198 bis WIB92 (Venb), art 243-248 WIB92 (BNI), art 225-226 (RPB) de; m. frais professionnels beruflichen Aufwendungen
Beroepskosten (onredelijk) Beroepskosten worden niet altijd aanvaard door de administratie. Ze worden namelijk niet aanvaard indien de kosten de redelijke beroepsbehoeften overtreffen. Art 53, 10 ° WIB92 de; m. frais professionnels beruflichen Aufwendungen
Beroepslokaal De beroepslokalen zijn alle lokalen gebruikt ter uitoefening van de economische activiteiten. Het inrichten van een beroepslokaal is een volledig aftrekbare beroepskost (100 %) en bovendien is de beveiliging van een beroepslokaal een voor 120 % aftrekbare beroepskost, eveneens rechtgevend op een investeringsaftrak van 20,5 % (aanslagjaar 2015). Art 64ter, 2° WIB het; o. local professionnel gewerblich genutzter Raum
Beroepslokaal in eigen woning Een beroepslokaal in eigen woning is een ruimte in de eigen woning van een belastingplichtige die gebruikt wordt ter uitoefening van zijn beroepswerkzaamheid, die naast de eventuele vaste werkplaats bestaat. Het beroepslokaal is aftrekbaar naar evenredigheid van de grootte van de ruimte gebruikt door de belastingplichtige ter uitoefening van de beroepsactiviteit. Art 52 1° WIB92 het; o.
Beroepsverbod De faillissementsrechter kan in zijn vonnis een beroepsverbod ten opzichte van de gefailleerde persoon opnemen om persoonlijk, of door een tussenpersoon, de functie uit te oefenen van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een vennootschap op aandelen, een bvba of een coöperatieve vennootschap, evenals een functie waarbij macht wordt verleend om één van die vennootschappen te verbinden of een functie als persoon belast met het bestuur van een vestiging in België. KB nr. 22 van 24 oktober 1934 het; o. interdiction professionnelle; mesure d’interdiction professionnelle; interdiction d’exercer une professionBerufsverbot Berufsverbot
Beroepsvereniging De beroepsvereniging is een vereniging uitsluitend gevormd voor de studie, de bescherming en de ontwikkeling van de beroepsbelangen van haar leden. De verenigingen mogen zelf noch een beroep uitoefenen, noch handel drijven. de; v. union professionnelle; association professionnelle Berufsgenossenschaft; Berufsverband; Berufsorganisation
Beroepsverkoper Een beroepsverkoper is een verkoper die in het kader van zijn beroep onroerende goederen aan- of verkoopt, een beroepsverklaring heeft ingediend en een borg heeft gesteld. Een beroepsverkoper geniet bij de overdracht van onroerende goederen, in het kader van zijn beroep, een verminderd tarief op de gewestelijk vastgestelde registratierechten. Art 44 W. Reg. => veranderd naar vlaamse fiscale codex onderdeel verkooprecht 2.9 => ook opzoeken voor brussels en waals gewest. Zie hb van ruysseveld de; m. vendeur professionnel Berufsverkäufer; Händler
Beroepsverliezen Beroepsverliezen worden gevormd door het verliessaldo dat voor een belastingplichtige over de duur van een bepaalde belastbare periode voortvloeit uit één of meer beroepswerkzaamheden. Dit negatieve salo mag in mindering gebracht worden van een belastbaar inkomen. art 23 §2, 2° WIB92, Art 78-80 WIB92, art 206 (Venb) WIB92 het; o. pertes professionnelles Betriebsverluste
Beroepsziekte Beroepsziekten zijn ziekten die veroorzaakt zijn door het uitoefenen van een beroep en komen voor op een officiële lijst die erkende beroepsziekten opsomt. de; v. maladie professionnelle; maladie du travail Berufskrankheit
Bescheiden woning Een bescheiden woning is een woning waarvan het kadastraal inkomen niet hoger is dan 745 euro, waardoor bij de overdracht van de woning de onroerende voorheffing daalt met 25%. Bovendien worden de verschuldigde registratierechten tot 5% gereduceerd voor onroerende landgoederen en woningen met een KI niet hoger dan een bepaald bedrag. art 2.9.4.2.1 §1 en §2 VCF, art 53 W. W. Succ (geen vrijstelling in Brussel) de; v. maison modeste bescheidenen Wohnung
Beschut wonen Het beschut wonen is een woonvorm bestemd voor personen die het psychisch moeilijk hebben en hierdoor niet in staat zijn zelfstandig te wonen, waardoor de eigenaar recht kan hebben op een vrijstelling van de onroerende voorheffing. Art 253, al. 1, 1° WIB92 (Waals); VCF art 2.1.6.0.1, 1° het;o. habitation protégée begleitete Wohneinheit
Bestuurdersaansprakelijkheid Bestuurdersaansprakelijkheid is de juridische verantwoordelijkheid van bestuurders voor bestuursdaden ten aanzien van venootschappen en derden. Art. 408, 527, 528 en 530 W.Venn. de; v. responsabilité des administrateurs Verwalterhaftung
Betaling (belastbaar ogenblik) (IB) Het tijdstip van betalen bepaalt wanneer een belasting verschuldigd wordt en of deze betaling mag worden afgetrokken. De ingekohierde directe belastingen en onroerende voorheffing moeten betaald worden binnen twee maand na toezending van het aanslagbiljet. De roerende voorheffing is betaalbaar binnen de vijftien dagen na de toekenning of de betaalbaarstelling van de belastbare inkomsten. De bedrijfsvoorheffing is betaalbaar binnen de vijftien dagen na het verstrijken van de maand waarin de inkomsten werden betaald of toegekend. Art 412 – 413 WIB; art 3.4.2.0.1 VCF; art 53, 53ter, 53octies wBTW de; v. versement; paiement; règlement Bezahlung; Zahlung
Betalingstermijn (btw) Op het vlak van de btw wordt de opeisbaarheid van de belasting uitdrukkelijk ontkoppeld van het ogenblik waarop deze effectief betaald dient te worden. De betalingstermijn wordt daarbij geënt op de aangiftetermijn. Art. 19 KB/BTWnr. 1 de; m. délai de paiement Zahlungsfrist Aangiftetermijn (btw)
Betalingstermijn (IB) De inkomstensbelastingen zijn opeisbaar op de datum van uitvoerbaarverklaring van het kohier, maar ze moeten evenwel slechts betaald worden binnen twee maanden na de toezending van het aanslagbiljet. Art. 413 WIB92 de; m. délai de paiement Zahlungsfrist
Betalingstermijn (Reg.) De registratierechten dienen in principe betaald te worden vooraleer de registratie gebeurt en bijgevolg is er van betalingstermijnen op het vlak van de registratierechten in principe geen sprake, maar uitzonderingen zijn voorzien in de wet. Zo zullen registratierechten op vonnissen en arresten betaald dienen te worden binnen de termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag van de verzending van het betalingsbericht door de ontvanger. Art. 5 W.Reg. de; m. délai de paiement Zahlungsfrist
Betalingstermijn (Succ.) De successierechten zijn betaalbaar binnen de twee maanden na het verstrijken van de aangiftetermijn. Cf. Art. 77 t.e.m. 80 W.Succ. de; m. délai de paiement Zahlungsfrist
Betalingstermijn (erfbelasting) Na inkohiering verzendt de Vlaamse belastingsdienst een aanslagbiljet naar de erfgenamen, die binnen een termijn van 2 maanden zullen moeten betalen. Art. 3.4.2.0.1 VCF de; m. délai de paiement Zahlungsfrist
Betalingstermijn (bedrijfsvoorheffing) De bedrijfsvoorheffing is opeisbaar op het ogenblik van de toekenning of de betaalbaarstelling dan wel de verwezenlijking van de onderliggende inkomsten. Deze schuld is evenwel slechts betaalbaar binnen de vijftien dagen na het verstrijken van de maand waarin de inkomsten werden betaald of toegekend. Art. 273 en 412bis WIB92 de; m. délai de paiement Zahlungsfrist
Betalingstermijn (OR voorheffing) De onroerende voorheffing is opeisbaar op de datum van uitvoerbaarverklaring van het kohier. Ze moet evenwel slechts betaald worden binnnen twee maanden na de toezending van het aanslagbiljet. Art. 413 WIB92 de; m. délai de paiement Zahlungsfrist
Betalingstermijn (R voorheffing) De roerende voorheffing is opeisbaar op het ogenblik van de toekenning of de betaalbaarstelling dan wel de verwezenlijking van de onderliggende inkomsten. Deze schuld is evenwel slechts betaalbaar binnen de vijftien dagen na de toekenning of de betaalbaarstelling van de belastbare inkomsten. Art. 267 en 412 WIB92 de; m. délai de paiement Zahlungsfrist
Betalingsfaciliteiten De ontvanger kan betalingstermijnen toestaan, waardoor de belastingen in verschillende keren betaald mogen worden. de; v. facilités de paiement Zahlungserleichterung
Betalingsverrichting Een betalingsverrichting is een verrichting uitgevoerd door een bank- of kredietinstelling, waarbij deze voor rekening van een andere persoon belast wordt met het doen van betalingen. Daarnaast zijn betalingsverrichtingen ook de verrichtingen waarbij geldsommen voor rekening van andere personen geïnd worden. Deze verrichtingen zijn vrijgesteld van BTW. Art 44 § 3 8° WBTW de; v. opération de paiement Zahlungsverkehr
Betwiste belastingschulden Een belastingschuld is betwist vanaf het ogenblik dat deze door middel van een bezwaarschrift aangevochten wordt. Een betwiste belastingschuld verhindert niet dat de administratie bewarende maatregeken kan nemen ter verzekering van haar schuld. Art 409 + 410 WIB92; art 89 + 92bis WBTW de; v. (m.) dette d’impôt contestée Steuerschuld
Beurstaks Een beurstaks is een taks die geheven wordt op beursverrichtingen en reporten.Vanaf 1 januari 2016 is de Belgische beurstaks verhoogd. Bij een aankoop/verkoop van aandelen betaalt men voortaan 0,27% beurstaks in plaats van 0,25 % (met een maximum van 800 euro). Voor kapitalisatiefondsen wordt de beurstaks verhoogd naar 1,32% (voordien: 1%) met een plafond van 2000 euro. Voor orders in obligaties verandert er niets. De beurstaks voor obligaties bedraagt 0,09% met een maximum van 650 euro. Als men orders plaatst in buitenlandse effecten, worden er vaak nog buitenlandse beurstaksen in rekening gebracht. art. 120-137 Wetboek diverse rechten en taksen de; v. (m.) taxe sur les opérations en bourse; taxe boursière Börsensteuer
Beveiliging beroepslokalen Zie beroepslokaal de; v. sécurisation des locaux professionnels Sicherheits professionellen Räumlichkeiten beroepslokaal
Beveiliging woningen Een belastingplichtige die zijn woning heeft beveiligd tegen inbraak of brand, heeft recht op een belastingvermindering van 30% op deze uitgaven, met een maximum van €750 per woning (aanslagjaar 2014). Onder beveiliging dient onder meer te worden verstaan: inbraakwerend glas, gepantserde deuren en poorten, deuren met brandweerstand en schuimblussers. art 14531 WIB92 + Art 63 KB WIB 92 de; v. sécurisation des habitations
Bevrijdende bedrijfsvoorheffing Een bevrijdende bedrijfsvoorheffing houdt in, dat indien deze bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden, de inkomstenbelastingen niet langer verschuldigd zijn (de inkomsten moeten niet aangegeven worden). de; v. précompte professionnel libératoire Bedrijfsvoorheffing
Bevrijdende bedrijfsvoorheffing 18% Er geldt een bevrijdende bedrijfsvoorheffing van 18% voor niet-inwoners sportbeoefenaars die niet langer dan 30 dagen per jaar per schuldenaar inkomsten verwerven in België. Voor niet-inwoners podiumkunstenaars geldt eveneens een bevrijdende bedrijfsvoorheffing van 18 %. Circ. Nr. Ci. RH. 244/536.588, 16 oktober 2001 de; v. précompte professionnel libératoire 18%
Bewijs door vermoedens Het bewijs door vermoedens is een gemeenrechtelijke bewijsvorm die toegelaten is in fiscale zaken, waarmee zowel feitelijke als wettelijke vermoedens worden bedoeld. Beide soorten vermoedens vertrekken van bepaalde vaststaande en zekere feiten, waarbij het verschil erin bestaat dat een feitelijk vermoeden een gevolgtrekking is door de administratie (bij betwisting, door de rechter), terwijl een wettelijk vermoeden een feit is waaraan de wet een vermoeden verbindt. Art 340 WIB 92 het; o. preuve par présomption sich auf eine Vermuting stützender Beweis Feitelijk vermoeden; wettelijke vermoedens
Bewijskrachtige gegevens Bewijskrachtige gegevens zijn gegevens die het bestaan van niet-belaste inkomsten aan het licht brengen, zonder diepgaand of aanvullend onderzoek. De administratie kan los van de andere gewone en bijzondere aanslagtermijnen inkomsten belasten waarvan bewijskrachtige gegevens aan het licht brengen dat deze niet werden aangegeven in de loop van vijf jaren voor het jaar waarin de administratie kennis krijgt van die gegevens. De administratie beschikt over 12 maanden vanaf de vaststelling van de inbreuk om deze inkomsten te belasten. Art 358 §1 4° WIB92 het; o. éléments probants beweiskräftiger Daten
Bewijsmiddelen (IB) In de inkomstenbelasting zijn alle gemeenrechtelijke bewijsmiddelen toegelaten, met inbegrip van vermoedens, getuigenissen en bekentenissen, maar met uitsluiting van de eed. Daarnaast beschikt de administratie ook over een aantal wettelijke bewijsmiddelen, zoals bijvoorbeeld aangifte, boekhouding van de belastingplichtige, antimisbruikbepaling, feitelijke vermoedens en wettelijke vermoedens (bijvoorbeeld tekenen en indiciën, vergelijking met drie soortgelijke belastingplichtigen). Het principe is dat de bewijslast wordt gedragen door de fiscale administratie voor de vaststelling van het bestaan en het bedrag van de fiscale vordering. Art 339 -345 WIB92 het; o. preuves; moyens de preuve; modes de preuve; informations probantes Beweismittel
Bewijsmiddelen (btw) In de btw zijn alle gemeenrechtelijke bewijsmiddelen toegelaten, met inbegrip van vermoedens, getuigenissen en bekentenissen, maar met uitsluiting van de eed. Daarnaast heeft de wetgever ook nog verschillende wettelijke vermoedens ingevoerd waarop de fiscus zich kan beroepen. Naast de wettelijke vermoedens beschikt de administratie ook over de processen-verbaal en over de verklaringen van deskundigen, waarbij de door de deskundige bepaalde waarde als grondslag zal dienen voor de heffing van de BTW. Het principe is dat de bewijslast wordt gedragen door de fiscale administratie voor de vaststelling van het bestaan en het bedrag van de fiscale vordering. Art 59 §1 WBTW + 64 §1-4 het; o. preuves; moyens de preuve; modes de preuve; informations probantes Beweismittel Wettelijke vermoedens (btw); proces-verbaal
Bewijsmiddelen (succ.) In de succesierechten zijn alle gemeenrechtelijke bewijsmiddelen toegelaten, met inbegrip van vermoedens, getuigenissen en bekentenissen, maar met uitsluiting van de eed. Daarnaast beschikt de administratie ook over een aantal wettelijke vermoedens, die de fiscus toelaten om goederen die niet in de nalatenschap zitten op het ogenblik van overlijden hier toch bij te rekenen. Dit zijn de zogenaamde fictiebepalingen en deze hebben betrekking op schuldbekentenissen van de overledene, schenking van roerende goederen gedaan tijdens het leven van de overledene, de ongelijke verdeling van de huwgemeenschap, goederen door de overledene geschonken binnen de drie jaar voor zijn overlijden, bedingen ten behoeve van een derde en fictiebepalingen met betrekking tot het levenslange recht dat een erflater beschikt en dat met zijn overlijden beëindigd. Het principe is dat de bewijslast wordt gedragen door de fiscale administratie voor de vaststelling van het bestaan en het bedrag van de fiscale vordering. Art 3.17.0.0.1-3.17.0.0.5 + 2.7.1.0.3 Vl Codex Fisc.; art 3-14 het; o. preuves; moyens de preuve; modes de preuve; informations probantes Beweismittel
Bewijsmiddelen (reg.) In de registratierechten zijn alle gemeenrechtelijke bewijsmiddelen toegelaten, met inbegrip van vermoedens, getuigenissen en bekentenissen, maar met uitsluiting van de eed. Daarnaast beschikt de administratie ook over processen-verbaal en een aantal wettelijke vermoedens, zijnde de schijnbare overdracht, het vermoeden met betrekking tot lasthebbers en tussenpersonen en een vermoeden met betrekking tot tegenstelbaarheid van rechtshandelingen aan de fiscus. Het principe is dat de bewijslast wordt gedragen door de fiscale administratie voor de vaststelling van het bestaan en het bedrag van de fiscale vordering. Art 3.17.0.0.4- 3.17.0.0.5 Vl Codex Fisc. ; art 187-188 §2 het; o. preuves; moyens de preuve; modes de preuve; informations probantes Beweismittel
Bezoldigd personenvervoer Het bezoldigd personenvervoer is het vervoer van personen in voertuigen tegen betaling, meer bepaald een verhuur van een voertuig met bestuurder of een taxi, waarvoor een vergunning dient te worden verkregen. Voertuigen uitsluitend bestemd om bezoldigd personen te vervoeren, ontsnappen aan het toepassingsgebied van de aftrekbeperking van 50 % op automobielen gebruikt voor personenvervoer, waardoor ze volledig aftrekbaar zijn. Art 45 §2 j) WBTW het; o. transport rémunéré de personnes gewerblicher Personenverkehr
Bezoldigingen (PB) Bezoldigingen zijn, ongeacht de benaming ervan en de wijze waarop ze worden vastgesteld of toegekend, de bezoldigingen van werknemers, de bezoldigingen van bedrijfsleiders en bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten. Art 30 WIB92 de; v. rémunérations; appointements; rétributions Löhne; Besoldungen
Bezoldiging van werknemers Bezoldigingen van werknemers zijn alle beloningen die voor de werknemer de opbrengst zijn van arbeid in dienst van de werkgever en bevatten onder andere de wedden, voordelen van alle aard en vergoedingen verkregen naar aanleiding van het stopzetten van de arbeid of het beëindigen van de overeenkomst. Art 31 WIB92 salaires des salariés Bezahlung von Arbeitnehmern
Bezoldiging van bedrijfsleiders Bezoldigingen van bedrijfsleiders zijn alle beloningen verleend of toegekend aan een natuurlijk persoon die een opdracht als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of gelijksoortige functies uitoefent, of in de vennootschap een leidende functie of leidende werkzaamheid van dagelijks bestuur, van commerciële, financiële of technische aard uitoefent buiten een arbeidsovereenkomst. De bezoldigingen van bedrijfsleiders zijn onder andere de tantièmes, zitpenningen, voordelen alle aard en de huurprijsvan het onroerend gebouw verhuurd aan de vennootschap. Art 32 WIB92
Bezoldiging van meewerkende echtgenoten Bezoldigingen van meewerkende echtgenoten zijn alle toekenningen van een deel van de winst en de baten aan de meewerkende echtgenoot die tijdens het belastbaar tijdperk geen beroepsactiviteit uitoefent die voor hem/haar rechten opent op uitkeringen in een verplichte regeling voor pensioenen, kinderbijslagen en ziekte- en invaliditeitsverzekering die minstens gelijkwaardig zijn aan die van het sociaal statuut van zelfstandigen, noch een uitkering geniet binnen het raam van de sociale zekerheid die voor hem/haar dergelijke eigen rechten opent. De bezoldigingen moeten overeenstemmen met de normale bezoldiging van de prestaties van de meewerkende echtgenoot, maar mogen niet hoger zijn dan 30 % van het netto bedrag van de inkomsten van de beroepswerkzaamheid die met de hulp van echtgenoot wordt uitgeoefend, behoudens indien de prestaties van de meewerkende echtgenoot hem/haar kennelijk recht geven op een groter deel Art 33 WIB92
Bezoldigingen (BNI) Een bezoldiging ontvangen door een niet-inwoner is een België slechts belastbaar op voorwaarde dat, deze inkomsten in België verkregen of behaald zijn en onderworpen zijn aan de belastingen. Art 228 §1 WIB92 de; v. rémunérations; appointements; rétributions Löhne; Besoldungen
Bezoldigingen (kost) Bezoldigingen van personeelsleden zijn alle beloningen toegekend door een werkgever aan zijn werknemer, met uitzondering van de kosten eigen aan de werkgever. Bezoldigingen vormen een aftrekbare kost in het kader van de inkomstenbelastingen. Art 52 3° WIB92 de; v. rémunérations; appointements; rétributions Löhne; Besoldungen
Bezwaar (gemeentebel.) In het kader van de gemeentebelasting kan schriftelijk bezwaar aangetekend worden door een belastingschuldige, diens vertegenwoordiger of een derde bij het college van burgemeester en schepenen, waarbij deze belastingschuldige de redenen opgeeft waarom hij de belastingschuld betwist. Art 9 §1 Decr. Vl. 30/05/2008 het; o. réclamation Einspruch
Bezwaar (IB) Een belastingschuldige, diens vertegenwoordiger of een derde kan tegen een aanslag in het kader van de inkomstenbelasting schriftelijk bezwaar aantekenen bij de bevoegde directeur der belastingen, waarbij deze belastingschuldige de redenen opgeeft waarom hij de belastingschuld betwist. Art 366-373 WIB92 het; o. réclamation Einspruch
Bezwaar (KI) Bezwaar tegen het kadastraal inkomen kan worden aangetekend door de belastingplichtige, binnen de twee maand na betekening van het kadastraal inkomen, door middel van eenaangetekende brief, waarmee hij de ambtenaar belast met de controle van het kadaster (waar het onroerend goed is gelegen) met vermelding van het inkomen ter kennis brengt van het niet aanvaarden van het door de administratie vastgestelde KI. Art 497-498 WIB92 het; o. réclamation Einspruch
Bezwaar (provinciebel.) Een bezwaar tegen de provinciebelasting wordt ingediend bij de provinciale deputatie binnen de 3 maand na ontvangst van het aanslagbiljet. Art 68 lid 3 en 4 wet 05/07/1956, wet 03/06/1957 => decreeet 2008?? het; o. réclamation Einspruch
Bezwaartermijn (IB) Het bezwaarschrift in de inkomstenbelasting dient binnen de zes maanden na ontvangst van het aanslagbiljet (in ieder geval vanaf derde werkdag na de dag van verzending) te worden ingediend bij de administratie. Art 371 WIB92 de; m. délai de réclamation Beschwerdefrist
Bibliotheek (reproductierechten) Reproductierechten zijn rechten waarop een uitgever of auteur recht heeft, telkens hun werk wordt gereproduceerd (verspreid), behoudens uitzonderingen en geven de houders van het auteursrecht de kans het verspreiden tegen te gaan. Een evenredige vergoeding is verschuldigd per kopie van een auteursrechtelijk beschermd werk en ze is verschuldigd op het tijdstip waarop de kopie wordt gemaakt. De hoogte van de evenredige vergoeding varieert naargelang de vergoedingsplichtige meewerkte aan de inning van de vergoeding door de beheersvennotoschap en naargelang de categorie van vergoedingsplichtigen. Voor 2015 zullen bibliotheken bij medewerking 0,0151 euro moeten betalen per kopie van een beschermd werk. Bij geen medewerking zal de vergoeding 0,0251 euro per kopie van een beschermd werk bedragen. Voor kleurenkopieën van beschermde werken in kleur moeten de bedragen worden verdubbeld. Art XI.235-XI.239 WER de; v. bibliothèque Bibliothek ; Bücherei Auteursrecht (RI)
Bijdragen voor bedrijfsgroeperingen De bijdragen voor bedrijfsgroeperingen zijn de bijdragen betaald aan een vereniging van personen die de de belangenbehartiging van hun leden tot doel hebben. De bijdragen voor bedrijfsgroeperingen zijn aftrekbaar als beroepskost, tenzij ze betaald worden door gepensioneerden en rechthebbenden op een vervangingsinkomen. de; v. (m.)
Bijhuis Zie vaste inrichting het; o. succursale; établissement secondaire Zweigniederlassung; Filiale Vaste inrichting
Bijkomend personeel Zie aftrek voor bijkomend personeel Art 67 WIB92 het; o. personnel additionnel zusätzliches Personal aftrek voor bijkomend personeel
Bijkomende heffing Zie aanvullende belastingen de; v. cotisation supplémentaire zusätzliche Abgabe aanvullende belastingen
Bijlagen bij de aangifte De bijlagen bij de aangifte zijn alle bijlagen toegevoegd aan de aangifte door de belastingplichtige. Deze toevoeging is wettelijk verplicht voor de bescheiden, opgaven en inlichtingen waarvan de overlegging in het formulier wordt gevraagd. De bijlagen vormen een integrerend deel van de aangifte. Art 307 §3 WIB92 de; v. (m.) annexes à la déclaration
Bindend karakter aangifte en jaarrekening De jaarrekening, die de basis is van de aangifte in de vennootschapsbelasting en er deel van uit maak, verbindt de belastingplichtige en is derhalve bindend. Gelet op het bindend karakter van de jaarrekening kan een belastingplichtige slechts in welbepaalde gevallen een correctie doorvoeren op de goedgekeurde jaarrekening (namelijk bij een materiële vergissing, dwaling). Art 339 2e lid WIB92 het; o.
Bindende tariefinlichting De bindende tariefinlichting is een methode voor het bepalen van het douanetarief op ingevoerde goederen, waarbij aan de douane gevraagd wordt welk tarief (goederencode) van toepassing is. De inlichting is bovendien geldig voor 6 jaar. Art 5 – 14 septies CDW (Titel II) de; v. renseignements tarifaires contraignants verbindliche Zolltarifauskunft
Binnenbrengen van goederen Vanaf het ogenblik dat goederen worden binnengebracht in de Europese Unie worden deze onderworpen aan douanetoezicht en dienen de goederen naar een douanekantoor te worden gebracht, waardoor douanerechten zullen worden geheven. Art 36bis-57 CDW het; o. introduction de marchandises Verbringens von Waren
Binnenlandse handelingen Er is sprake van binnenlandse handelingen in het kader van de btw als het gaat om belastbare leveringen van goederen of diensten, invoer van goederen in België en intracommunautaire verwerving van goederen. de; v. opérations intérieures inländischen Umsätze
Binnenschepen (btw-vrijstelling) De levering van een binnenschip is vrijgesteld van btw indien deze bestemd is voor de binnenlandse commerciële vaart. Bovendien geldt er een vrijstelling in de inkomstenbelasting voor meerwaarden gerealiseerd op binnenschepen als de meerwaarden worden herbelegd. Binnenschepen die bestemd zijn voor de commerciële vaart kunnen omschreven worden als alle vaartuigen die worden aangewend voor goederen- of personenvervoer en alle vaartuigen die worden aangewend voor het duwen van binnenvaartuigen. art 42 §1 1° d) WBTW + art 44ter §1 2° 2e lid WIB92 het; o. bateaux de navigation intérieure; chalands à marchandises Binnenschiffe
Binnenvaart (OESO-model) Het OESO-model bevat een bepaling die de belastbaarheid van winsten uit de exploitatie van schepen lokaliseert in de Staat van werkelijke leiding van de onderneming, of indien de plaats van werkelijke leiding aan boord van het schip gelegen is, de Staat waar het schip zijn thuishaven heeft of indien er geen thuishaven is, de Staat waarvan de exploitant van het schip inwoner is. art 8 OECD de; v. (m.) navigation fluviale; batellerie; navigation intérieure Binnenschiffahrt Luchtvaart (OESO-model); Zeescheepvaart (OESO-model)
Black box Een geregistreerd kassasysteem (black box) is het elektronische kasregister, de terminal met kassasoftware, de computer met kassasoftware of gelijk welk ander gelijkaardig apparaat, dat gebruikt wordt voor de registratie van uitgaande handelingen. De exploitant van een inrichting waar regelmatig maaltijden worden verbruikt alsmede de traiteur die regelmatig cateringdiensten verricht, zijn sinds 2015 verplicht het kasticket uit te reiken aan de klanten via dit geregistreerd kassasysteem. art 21bis KB Nr. 1 (BTW) + Art 1 kb 30 december 2009 de; m. Black box Black box Geregistreerde kassa
Boeken en bescheiden (bewaarplicht) Elke belastingplichtige onderworpen aan de inkomstenbelasting is verplicht – behoudens zij door het gerecht in beslag zijn genomen of behoudens afwijkingen toegestaan door de administratie – de boeken en bescheiden (kasboeken, facturen, financiële dagboeken, tickets,…) ter beschikking te houden van de aministratie. De bewaarplicht in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting geldt tot het zevende jaar of boekjaar volgend op het belastbaar tijdperk. Een gelijklopende bepaling bestaat in het Wetboek BTW, dat stelt (kopieën van) facturen te bewaren gedurende zeven jaar te rekenen vanaf 1 januari van het jaar volgend op de datum van uitreiking. De bewaarplicht voor Gewestelijke belastingen (onroerende voorheffing, verkeersbelasting, leegstandsheffing, verkrottingsheffing, …) is echter gekoppeld aan de aanslagtermijnen. Art 60 §3 WTBW + art 3.13.1.2.1 Vl Codex Fisc (voorheen art 315 lid 3 WIB92) het; o. livres et documents Bücher und Unterlagen
Boeken en bescheiden (voorlegging) Een belastingplichtige onderworpen aan inkomstenbelasting is verplicht de administratie, op haar verzoek alle boeken en bescheiden voor te leggen die noodzakelijk zijn om het bedrag van zijn belastbare inkomsten te bepalen. Deze verplichting tot voorleggen strekt zich uit voor rijksinwoners tot de boeken en bescheiden van bankrekeningen en levensverzekeringsovereenkomsten en strekt zich uit voor vennootschappen, tot de registers van de aandelen en obligaties op naam, alsmede tot de presentielijsten van de algemene vergaderingen. Art 315 lid 1 + 2 WIB92 het; o. livres et documents Bücher und Unterlagen
Boekencheque Een boekencheque is een voordeel van de werkgever aan zijn werknemer, die in hoofde van de werkgever aftrekbaar is en in hoofde van de werknemer niet belastbaar als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Beperkende lijst 28 november 1986 de; m. chéquier livres Scheckheft
Boekhouding- Bewijskracht De boekhouding is een informatiesysteem dat een onderneming moet hebben om zo de economische en juridische gegevens van het bedrijf te registreren en te analyseren. de; comptabilité; livres de commerce – force probante; foi; valeur probante; valeur probatoire Buchführung; Buchhaltung – Beweiskraft
Boekhouding (btw) Een boekhouding, aangepast aan de omvang van de activiteiten van de onderneming, moet door de belastingplichtigen worden gevoerd om de btw te kunnen toepassen en controleren. Deze boekhouding omvat inzonderheid een boek voor inkomende facturen, een boek voor uitgaande facturen en een dagboek per bedrijfszetel. Art 14 §1 + §2 1°-3° KB nr. 1 (BTW) de; v. comptabilité; livres de commerce Buchführung; Buchhaltung
Boekhoudverplichtingen Boekhoudverplichtigen zijn verplichtingen opgelegd door de administratie. Deze boekhoudverplichtingen zijn de verplichtingen opgelegd aan leveranciers van goederen of diensten om een factuur uit te reiken aan de medecontractant, de verplichtigingen opgelegd aan belastingplichtigen om inkomende facturen en stukken in te schrijven, de verplichting om bij het houden van losse bladen deze te nummeren, de verplichtingen opgelegd aan de vrije beroepers in verband met hun ontvangstbewijsboekjes en de verplichtingen tot het bewaren van de boeken en het meedelen van deze boeken op aanvraag. Art 53 §2 + art 60 §3 WBTW; art 320 + 321 WBTW; art 3.13.1.2.1 Vl Codex Fisc (voorheen art 315 lid 3 WIB92); art 14 §2 + 15 §1, 1e lid KB nr. 1 (BTW) de; v. obligations de tenir une comptabilité Buchführungspflichten
Boete (aftrekbaarheid) Om het netto-inkomen vast te stellen kunnen beroepskosten worden afgetrokken. Geldboeten, met inbegrip van transactionele geldboeten, verbeurdverklaringen en straffen van alle aard, zelfs indien die geldboeten of straffen worden opgelopen door een persoon die van de belastingplichtige bezoldigingen ontvangt, worden niet aangemerkt als beroepskost en kunnen dus niet worden afgetrokken. Art 53, 6° WIB92 de; v. (m.) amende fiscale Steuerstrafe; Geldbuße bei Steuerstraftaten
Boete (IB) Het Wetboek Inkomstenbelasting stelt dat de door de gewestelijk directeur gemachtigde ambtenaar een geldboete kan opleggen van €50 tot €1.250 (nog te indexeren) voor iedere overtreding van de bepalingen van het wetboek, eveneens van de ter uitvoering ervan genomen besluiten. Art 445 WIB92 de; v. (m.) amende fiscale Steuerstrafe; Geldbuße bei Steuerstraftaten
Boete (succ.) De fiscale boeten in de successierechten zijn onder andere de boeten wegens het te laat inleveren van de aangifte, boeten voor personen die de waarde van hun goederen te laag schatten, boeten voor erfgenamen die vergeten bepaalde goederen aan te geven, maar ook correctionele straffen, zijnde boeten voor personen die met bedrieglijk opzet de bepalingen van het wetboek of de uitvoeringsbesluiten overtreden en boeten opgelegd aan uitoefenaars van bepaalde specifieke beroepen (belastingadviseurs, zaakbezorgers…) die worden veroordeeld wegens het begaan van bepaalde misdrijven. Art 3.18.0.0.6- 3.18.0.0.10 + art 3.15.3.0.1, art 3.15.3.0.2, art 3.15.3.0.6 en art 3.15.3.0.7 Vl codex fisc de; v. (m.) amende fiscale Steuerstrafe; Geldbuße bei Steuerstraftaten
Boeten (strafrechtelijk karakter) Boeten opgelegd door de fiscale administratie kunnen ook genieten van de waarborgen uit het strafrecht zoals bijvoorbeeld het recht op een onpartijdige behandeling van de zaak, recht op uitstel en opschorting, enz. EHRM 8 juni 1996, Engel e.a./Nederland; EHRM 12 februari 1984, Özturk/Turkije; GwH 24 februari 1999; Cass. 25 mei 1999 de; v. (m.) amende pénale; peine pécuniaire strafrechtliche Geldstrafe; Geldstrafe
Boni obligatiefonds (RI) De boni toegekend in het kader van een obligatiefonds worden aanzien als interest als meer dan 25% van het vermogen is belegd in schuldvorderingen en dienen als grondslag van de roerende voorheffing. Deze boni kunnen bestaan uit een liquidatieboni of een inkoopboni (inkoop eigen aandelen), maar zijn slechts belastbaar als ze betrekking hebben op rechten van deelneming waar geen uitkering voor de netto-opbrengst is voorzien. Art 19bis §1 eerste en tweede lid WIB92 het; o. boni …. Überschuss…
Bonificatie (voorafbetalingen) Indien een persoon in de personenbelasting voorafbetalingen verricht, kan dit aanleiding geven tot een belastingvermindering of bonificatie. De grootte van deze bonificatie is afhankelijk van het tijdstip van de gedane voorafbetalingen en wordt per kwartaal beoordeeld. Art 175-177 WIB92 de; v. bonification Bonifikation; Vergütung
Bonusaandelen Bonusaandelen zijn nieuwe aandelen die een vennootschap aan haar aandeelhouders uitreikt naar aanleiding van een overbrenging naar het kapitaal van niet als dividenden toegekende winst of van de opneming van reserves in het kapitaal. Ze worden niet aanzien als belastbare dividenden. art 18/21 Circulaire nr. Ci.RH.231/527.270 (AOIF 7/2003) dd. 04.04.2003 het; o. actions gratuites; actions données en prime; actions de bonus Freiaktien
Borgstelling De administratie kan onder andere een zakelijke zekerheid of een persoonlijke borgstelling eisen van elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die onderworpen is aan de onroerende voorheffing, de verkeersbelasting of de erfbelasting, als de venale waarde van zijn goederen in België, die het pand van het Vlaamse Gewest vormen, na aftrek van de schulden en lasten die ze bezwaren, ontoereikend is om het bedrag te dekken dat vermoedelijk voor één jaar verschuldigd zal zijn. Art 88bis WBTW; art 3.10.5.1.1 – 3.10.5.1.2 VCF de; v. cautionnement; caution; fidéjussion; dation de gage Sicherheitsleistung; Kaution; Bürgschaftsübernahme
Bos (vrijstelling succ.) De waarde van de onroerende goederen die te beschouwen zijn als bos worden vrijgesteld van de successierechten Art 2.7.6.0.3 VCF het; o. forêt; bois Wald; Forst
Brandstof (kost) De brandstof die wordt gebruikt in het kader van het beroepsmatig gebruik van personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen is een aftrekbare beroepskost voor 75% in hoofde van de belastingplichtige. Art 66 §3 WIB92 de; v. (m.) essence; carburant; combustible Treibstoff, Brandstoff
Briefgeheim Het briefgeheim verbiedt in beginsel dat briefwisseling kan worden onderschept en geopend. Art. 29 Gw., art. 460 Sw. het; o. secret postal; secret des lettres; secret de la correspondance; secret épistolaire Briefgeheimnis
Bronheffing (moeder-dochterrichtlijn) Een bronheffing is een heffing van een belasting aan de bron, wat betekent dat de belasting wordt ingehouden op het moment dat bepaalde inkomsten (loon, rente, dividend) betaalbaar worden gesteld. In principe kan ze verrekend worden met de uiteindelijk te betalen belasting. Art. 249-296 WIB92 de; v. prélèvement à la source Quellenbesteuerung voorheffing
Bruggepensioneerden (kost) Een bruggepensioneerde geniet een uitkering welke iemand krijgt uit een speciaal fonds om de loonderving tussen de vervroegde uittreding uit het arbeidsproces en de aanvang van het gewone of vervroegde pensioen te overbruggen (brugpensioen). Bruggepensioneerden kunnen hun bewezen beroepskosten aftrekken van hun werkloosheidsuitkering. Hieronder valt ook de vakbondsbijdrage betaald door de gepensioneerde, gezien deze bijdrage volgens de administratie strekt tot het behouden van de uitkering. de; v. (m.) prépensionné
Brugpensioenen Zie bruggepensioneerden (kost) het; o. régimes de retraite anticipée; régimes de préretraite; prépensions Vorruhestandsregelungen Werkloosheid met bedrijfstoeslag bruggepensioneerden (kost)
Brutowinst (begrip) De brutowinst is een boekhoudkundig begrip, dat wordt berekend door het totaal van alle verkopen (omzet) te verminderen met het totaal van alle productiekosten, waarbij er dus nog geen belastingen of beroepskosten zijn in mindering gebracht. Niet wettelijk gedefinieerd de; v. bénéfice brut Bruttogewinn
Btw (definitie) Btw is een belasting op goederen en diensten die door de eindverbruiker wordt gedragen en die stapsgewijs wordt geïnd, namelijk bij elke stap in het productie- en distributieproces. De btw is dus de toegevoegde waarde die bij elke stap wordt belast. WBTW en uitvoeringsbesluiten de; v. taxe sur la valeur ajoutée (TVA) Wertschöpfungsabgabe; Mehrwertsteuer belasting over de toegevoegde waarde
Btw (grond) Personen die gronden leveren, waarvan de vervreemding later gebeurt dan 31 december van het tweede jaar volgend op het jaar van de eerste ingebruikneming of inbezitneming van de goederen en die bovendien het leveren van onroerende goederen niet als beroep hebben, worden vrijgesteld van btw Art 44 §3 1° a) WBTW de; v. taxe sur la valeur ajoutée (TVA) Wertschöpfungsabgabe; Mehrwertsteuer
Btw-carrousel Een BTW-carrousel is een vorm van fraude, waarbij een onderneming een goed verkrijgt zonder btw te betalen, vervolgens het goed doorverkoopt en btw vordert, om deze btw dan achter te houden voor de fiscus. Hierbij wordt telkens de btw verlegd van een onderneming naar een ander zodat de schatkist wordt benadeeld. De wetgever wil dit vermijden en heeft een regeling ingevoerd die stelt dat de onderneming in België zelf de btw zal moeten voldoen. Art 20bis §3 Kb nr 1 (BTW) de/het; m. (o.) carrousel TVA Mehrwertsteuer-Karussellbetrug
Btw-eenheid Een BTW-eenheid is een geheel van in België gevestigde personen die juridisch gezien wel zelfstandig zijn, maar financieel, economisch en organisatorisch zo nauw met elkaar verbonden zijn dat ze als één belastingplichtige worden aangemerkt. De BTW-eenheid zorgt ervoor dat de leden ervan intern handelingen kunnen stellen die vrijgesteld zijn van btw dat de leden als één belastingplichtige worden aanzien in hoofde van de administratie en dat leveringen aan de leden worden geacht gedaan te zijn aan de BTW-eenheid voor de toepassing van de btw Art 4 §2 WBTW de; v. unité TVA Mehrwertsteuereinheit
Btw-entrepot Een BTW-entrepot is een opslagplaats voor goederen in België, erkend door de administratie. Het BTW-entrepot zorgt ervoor dat het invoeren, de intracommunautaire verwerving en de leveringen van goederen bestemd om in het BTW-entrepot te worden opgeslaan, vrijgesteld zijn van btw R het; o. entrepôt TVA Mehrwertsteuerlager
Btw-identificatienummer Een BTW-identificatienummer is een nummer dat de letters BE bevat en dat wordt toegekend door de administratie aan elke belastingplichtige die niet onder de uitzonderingen van de wet valt. De uitzonderingen van de wet zijn onder andere de toevallige belastingplichtigen en de belastingplichtigen zonder recht op aftrek. Art 50 WBTW het; o. numéro d’identification à la TVA; numéro d’immatriculation à la TVA Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer
Btw-pakket Het BTW-pakket is het geheel van regels, op Europees vlak genomen tot coördinatie en vereenvoudiging van de btw en is van toepassing op verrichtingen na 1 januari 2010 gesteld. In het BTW-pakket wordt onder andere de plaats bepaald waar een dienst wordt verricht en de voorwaarden om BTW-nummers toe te kennen. Uitvoeringsverordening (EU) nr. 282/2011 (plaats van een dienst) het; o. paquet TVA Mehrwertsteuerpakets
Buitengewone herziening KI Een buitengewone herziening van het kadastraal inkomen (KI) kan worden gedaan door de gemeente of kadastrale afdeling van de gemeente, buiten de algemene perequaties om, indien belangrijke schommelingen van de huurwaarde van de onroerende goederen dit rechtvaardigen. Hiernaast bestaat er ook de speciale herziening, waarbij er buiten de algemene perequaties, een herziening van het KI gebeurt als er ten gevolge van nieuwe en blijvende omstandigheden een verschil is tussen het KI en de normale nettohuurwaarde van ten minste 15%. Art 488-493 WIB92 de; v. révision extraordinaire du revenu cadastral
Buitenlands hoofdhuis Een buitenlands hoofdhuis is een BTW-belastingplichtige gevestigd in het buitenland, die één of meerdere bijhuizen heeft. Een buitenlands hoofdhuis die diensten verricht aan een bijhuis, deel uitmakende van een BTW-eenheid binnen België, wordt beschouwd als afzonderlijke belastingplichtige en de diensten zijn daarom onderworpen aan btw. Art 19bis WBTW het; o.
Buitenlandse bankrekening Elke buitenlandse rekening moet voortaan aangegeven worden bij het Centraal Aanspreekpunt van de Nationale Bank van België in de jaarlijkse aangifte van de personenbelasting. Concreet moet een specifiek formulier ingevuld worden als men in 2011, 2012, 2013 of 2014 houder of medehouder was van een rekening in het buitenland. Niet-inwoner zijn niet gehouden door de verplichting om buitenlandse rekeningen mee te delen aan het Centraal Aanspreekpunt. Art 3.13.1.3.1 §3 VCF de; v. compte à l’étranger ausländisches Bankkonto
Buitenlandse belastingplichtige (btw) Een buitenlandse belastingplichtige is een belastingplichtige die noch zijn woonplaats, noch zijn statutaire of maatschappelijke zetel in België heeft, maar die in België een vaste inrichting heeft. Hierdoor zal hij ook kwalificeren als btw-belastingplichtige in België. Art 1.8 c) Circulaire nr. 4 (E.T.103.925) dd. 04.03.2003 de; v. (m.) assujettis étrangers ausländische Steuerpflichtige
Buitenlandse dienstreizen Buitenlandse dienstreizen zijn reizen gemaakt door een personeelslid, in opdracht van de werkgever, voor de uitoefening van de beroepswerkzaamheid. De personeelsleden krijgen hiervoor een forfaitaire dagvergoeding en een terugbetaling van de kosten voor overnachting tot een bepaald plafond. Beide soorten vergoedingen, die afhangen van land tot land, zijn opgenomen in een jaarlijkse “landenlijst” die wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Buitenlandse dienstreizen BS de; v. (m.) voyages de service à l’étranger
Buitenlandse inkomsten (vermindering voor) Buitenlandse inkomsten, zijnde de inkomsten verkregen uit de in het buitenland gelegen onroerende goederen, de inkomsten verkregen uit beroepsarbeid behaald in het buitenland en een reeks diverse inkomsten (onderhoudsuitkering ten laste van niet-rijksinwoners, in het buitenland behaalde en belaste winst, enz.) worden tot de helft verminderd om belastingen in België te berekenen. Art 155 + 156 WIB92 de; v. revenu étranger ausländische Einkünfte
Buitenlandse kaderleden Voor buitenlandse kaderleden bestaat er een bijzonder belastingstelsel, dat echter sinds het aanslagjaar 2015 enkel nog van toepassing is op belastingplichtigen die 75% of meer van hun beroepsinkomen in België hebben behaald. Als buitenlandse kaderleden worden aanzien, diegenen die de buitenlandse nationaliteit bezitten en uitsluitend functies uitoefenen welke een bijzondere kennis en verantwoordelijkheid vereisen, namelijk de functie van een leider en die in België verblijven om welbepaalde redenen. Hierdoor wordt het buitenlands kaderlid aanzien als niet-rijskinwoner, waardoor hun inkomsten enkel belastbaar zijn als die van Belgische oorsprong zijn. Circulaire nr. Ci.RH.624/325.294 dd. 08.08.1983 het; o. cadres étrangers ausländische Führungskräfte
Buitenlandse lichamen met verrichtingen van winstgevende aard Buitenlandse lichamen zijn, op een kleine uitzondering na, onderworpen aan de tarieven en regels uit de vennootschapsbelasting indien ze verrichtingen van winstgevende aard doen. Bovendien vormen de inkomsten aangegeven door buitenlandse lichamen uit verrichtingen van winstgevende aard een afzonderlijk deel in de aangifte BNI-vennootschappen. Art 227 2° jo 246 WIB92 het; o.
Buitenlandse onroerende goederen Zie progressievoorbehoud het; o. biens immobiliers à l’étranger ausländische Immobilien progressievoorbehoud
Buitenlandse podiumkunstenaars De belasting niet-inwoners wordt geheven op in België verkregen inkomsten van welke aard ook, uit een in België door een podiumkunstenaar persoonlijk en als zodanig verrichte werkzaamheid, zelfs indien de inkomsten niet worden toegekend aan de podiumkunstenaar zelf, maar aan een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon. Zie ook bevrijdende bedrijfsvoorheffing 18 %. Art 228 §2 8° WIB92 de; m. artistes de scène étrangers ausländische künstler
Buitenlandse sportbeoefenaars De belasting niet-inwoners wordt geheven op in België verkregen inkomsten van welke aard ook, uit een in België door een sportbeoefenaar persoonlijk en als zodanig verrichte werkzaamheid, zelfs indien de inkomsten niet worden toegekend aan de sportbeoefenaar zelf, maar aan een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon. Zie ook bevrijdende bedrijfsvoorheffing 18%. Art 228 §2 8° WIB92 de; m. sportifs étrangers ausländische Sportler
Bureelcontainer (KI) Een kadastraal inkomen wordt vastgesteld voor alle gebouwde of ongebouwde onroerende goederen, alsmede voor het materieel en de outillage die onroerend zijn van nature of door bestemming. Een bureelcontainer kan in het kader van het KI worden gekwalificeerd als gebouw, indien deze duurzaam met het gebouw is verbonden. Art 471 WIB92 de; m.
Burgemeester (BI) De burgemeester is het hoofd van een gemeente, die als gemeenteraadslid door de Koning benoemd werd. Hij zit de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen voor. de; m. bourgmestre; maire Bürgermeister
Burgerlijke partij (fiscus) De burgerlijke partij is een persoon die schade opliep als gevolg van een misdrijf en voor de strafrechter een vordering tot schadevergoeding instelt. De fiscus kan de ontdoken belastingschuld niet vorderen bij wijze van schadevergoeding. Uit cassatierechtspraak blijkt immers dat, als de fiscus ontdoken inkomstenbelasting wil vorderen, hij dit moet doen via de geëigende fiscale weg die uitgestippeld is in de belastingwetgeving. Eén van deze specifieke fiscale wegen is de hoofdelijke aansprakelijkheidsregeling lastens daders en mdeplichtigen van fiscale misdrijven uit artikel 458 WIB92. Deze fiscale weg verhindert dus dat de fiscus het burgerlijk recht gebruikt en de betaling van het ‘equivalent van de ontdoken belasting’ bij wijze van schadevergoeding vordert. Cass. 17 december 2015 de; v. partie civile Zivilpartei