Everest Tax

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

BegripOmschrijvingWetsartikelGeslachtFranse vertalingDuitse vertalingSynoniemGerelateerde woorden
A
Aangifte (btw)Een aangifte in de btw is een verplichte melding van de gestelde belastbare handelingen in een bepaalde tijdsperiode, met als doel de basis te vormen voor de berekening van de verschuldigde btw. De aangifte gebeurt in principe maandelijks.Art. 53ter WBTWde; v.déclarationMeldung; Angabe
Aangifte (IB)Jaarlijks dient er een aangifte te gebeuren van de inkomsten die verworven zijn gedurende een belastbare periode. Aan deze aangifte is een vermoeden van juistheid verbonden. Deze aangifte bestaat uit twee delen, waarvan het eerste deel bestemd is voor   alle belastingplichtigen en het tweede deel vooral bestemd is voor bedrijfsleiders en zelfstandigen. De aangifte wordt ingediend op papier of online via tax-on-web.Art. 305-312 WIB92; art. 126, 127, 178 en 179 KB/WIB92de; v.déclarationMeldung; Angabe
Aangifte (RV)In een aangifte dient, door de belastingplichtigen, melding te worden gemaakt van de inkomsten waarop roerende voorheffing verschuldigd is. Dit zijn onder andere inkomsten uit dividenden en interesten.Art. 312 WIB92; art. 90 e.v. KB/WIB92de; v.déclarationMeldung; Angabe
Aangifte (VVAA)Een aangifte voordelen van alle aard dient opgemaakt te worden door een rechtspersoon, waarbij melding gemaakt wordt van voordelen ten gunste van de werknemer of bedrijfsleider, die door de onderneming in aftrek genomen kunnen worden.Art. 57, 1° WIB92de; v.déclarationMeldung; Angabe
Aangifte nalatenschapMet de aangifte nalatenschap wordt een overzicht gegeven van de inkomsten en het vermogen van de overleden persoon op het moment van het openvallen van de nalatenschap, met name de datum van overlijden. Deze aangifte dient als grondslag tot het berekenen van de verschuldigde successierechten en wordt gedaan door erfgenamen of legatarissen.Art. 36 juncto art. 1-14 W.Succ., art. 37 W.Succ., art. 124 lid 2 W.Succ.de; v.déclaration de successionAnmeldung des Erbfalls; Anzeige des ErbfallsVerwerping nalatenschap; wettelijke erfovergang; wettelijke terugkeer
Aangifte speciaalEen aangifte speciaal is bestemd voor belastingplichtigen die in België geen woonplaats hebben. De belastingplichtige dient gebruik te maken van een apart formulier om de inkomsten met een belastbaar karakter in België op te nemen in de aangifte.Art. 203 KB/WIB92de; v.Déclaration spéciale
Aangifte voorheffingenDe aangifte voorheffingen is een algemene term waarbij belastingplichtigen melding maken van de verschillende soorten voorheffingen, dit zijn de bedrijfsvoorheffing, de onroerende voorheffing en de roerende voorheffing.Art. 305-312 WIB92; art. 126, 127, 178 en 179 KB/WIB92de; v.
AangifteplichtElke belastingplichtige die inkomsten verwerft of belastbare handelingen stelt, is ertoe genoodzaakt aangifte te doen van deze inkomsten.Art. 178 en 178/1 KB/WIB92; art. 53ter WBTWde; v.obligation de déclarerMeldepflicht
Aangiftetermijn (IB)De aangiftetermijn is de termijn waarbinnen aangifte moet worden gedaan in de inkomstenbelasting. De aangiftetermijn wordt teruggevonden op het aangifteformulier en mag geenszins korter zijn dan één maand na verzending van het formulier door de betrokken dienst.Art. 308 WIB92; art. 351 WIB92de; v.délais de rentrée des déclarationsBerichtszeitraum
Aangiftetermijn (succ.)Bij het overlijden van een natuurlijk persoon heeft men vier maand de tijd om aangifte te doen van de inkomsten en het vermogen van de overledene. De aangiftetermijn wordt in bepaalde gevallen verlengd. Dit is onder andere het geval wanneer de overleden persoon woonachtig was in het buitenland.Art. 40 lid 1, art. 41, lid 1 en art. 123 W. Succ.de; v.délais de rentrée des déclarationsBerichtszeitraumAangifte nalatenschap
AanplakkingstaksEen aanplakkingstaks is een belasting die verschuldigd is op de aanplakking. Aanplakking is een vorm van bekendmaking die, behoudens uitzonderingen, gebeurt door middel van een aanplakkingsbrief.Art. 188, 189, 190, 194 en 200 lid 1 WDRTde; v. (m.)taxes d’affichageAushang; Anschlag
AanschaffingswaardeDe aanschaffingswaarde is de waarde van een goed, te bepalen volgens de te betalen prijs. De aanschaffingswaarde wordt gebruikt voor de berekening van de afschrijving en eventuele meerwaarden. De aanschaffingswaarde is gelijk aan de aanschaffingsprijs of de vervaardigingsprijs of de inbrengwaarde.Art. 35, 41 en 81 KB/W.Venn., Art. 46, 61, 62, 63, 69§2 en 70 WIB92de; v.valeur d’investissementErwerbswert; AnschaffungswertAfschrijvingsbasis
Aanslag (IB)De aanslag in de inkomstenbelasting is de vaststelling van de belastingschuld door de belastingadministratie op grond van door de belastingplichtige meegedeelde gegevens of door de administratie verzamelde gegevens. Dit is de formalisering van de belastingschuld.Art. 353-365 WIB92de; m.imposition, taxation, cotisationVeranlagung
Aanslag van ambtswegeEen aanslag van ambtswege is een aanslag die op initiatief van de belastingadministratie plaatsvindt ten gevolge van het gebrek aan medewerking vanwege de belastingplichtige, dit op basis van informatie waarover de administratie beschikt. Hiermee wordt de bewijslast omgekeerd en dient de belastingplichtige het tegendeel te bewijzen indien de inkomsten betwist worden.Art. 66 WBTWde; m.taxation d’office; imposition d’officeZwangsveranlagungambtshalve aanslagLaattijdige aangifte
Aanslagbiljet lokale belastingEen aanslagbiljet lokale belasting is een aanslag uitgaande van de lokale overheid waarbij het bedrag van de verschuldigde belasting wordt vastgesteld.het; o.
Aanslagjaar (IB)Het aanslagjaar is het jaar waarvoor de belasting verschuldigd is. De belasting voor het inkomen uit jaar t heeft normaal betrekking op het jaar t+1. Elk aanslagjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.Art. 254 en 359- 364ter WIB92, Art. 199-206 KB/WIB92het; o.exercice d’imposition; année d’impositionSteuerjahr
Aanslagjaar-speciaalEen aanslagjaar-speciaal is van toepassing op belastingplichtigen die niet gedurende het hele jaar inkomsten verworven hebben, om redenen dat het belastbaar karakter is verdwenen. Voor deze belastingplichtigen zal het inkomstenjaar slechts gedeeltelijk in aanmerking worden genomen, met name zal er enkel rekening worden gehouden met de periode tijdens dewelke het belastbaar karakter aanwezig is.Art. 203 KB/WIB92het; o.
AanslagprocedureDe aanslagprocedure is de werkwijze die door de overheid dient gevolgd te worden wanneer de belasting gevestigd wordt. Tijdens deze periode dient de overheid de algemene beginselen van behoorlijk bestuur te respecteren.Art. 304 WIB92, art. 128-136 KB/WIB92de; v.procédure de taxationVeranlagungsverfahren
Aanslagtermijnen (IB)De aanslagtermijn is de termijn binnen dewelke de controledienst van de belastingen de belastingaanslag in de directe belastingen kan vestigen. Het is een vervaltermijn.Art. 353 – 358 WIB92de; m.période d’imposition; période imposable; période de taxationVeranlagungszeitraum; Besteuerungszeitraumaanslagperiode
Aansprakelijk vertegenwoordigerEen aansprakelijk vertegenwoordiger wordt aangesteld door belastingplichtigen die niet in België wonen. Deze aansprakelijk vertegenwoordiger is samen met de belastingplichtige hoofdelijk gehouden tot het betalen van de belastingen, die de belastingplichtige op het Belgische grondgebied verschuldigd is. Het aanstellen van een aansprakelijk vertegenwoordiger is verplicht voor belastingplichtigen wonende buiten Europa en facultatief voor inwoners van Europa. De aansprakelijk vertegenwoordiger dient erkend te worden door de Minister van Financiën.Art. 53quater WBTW, art. 2§1 KB nr. 31de; m.représentant responsablehaftet Vertreter
Aansprakelijkheidsvoorwaarde zaakvoerdersZaakvoerders van vennootschappen of van grote VZW’s kunnen aangesproken worden door de fiscale administratie voor belastingschulden die de vennootschapen of verenigingen niet hebben betaald. Het aansprakelijk stellen van de zaakvoerders gebeurt door het bewijzen van een fout, schade en causaal verband.Art. 1167 BWde; m. en v.condition de responsabilité de gérant d’affairesBedingung der Haftung der Geschäftsführer
Aanvang van werkzaamheden (btw)Een natuurlijk persoon dient, alvorens een economische activiteit aan te vangen, hiervan aangifte te doen door middel van het formulier 604A. Deze aangifte van de aanvang van de werkzaamheden leidt ertoe dat men belastingplichtige wordt in de btw.Art. 53 WBTWde; m. en v.commencement d’activitésAufnahme der Tätigkeit
Aanvullende belastingenBij aanvullende belastingen heft het gemeentebestuur een aanvulling (opcentiemen) op een belasting van een hogere overheid. Het bestuur is niet zelf verantwoordelijk voor de vestiging, de invordering of het bedrag van de belasting en kan ook niet voorzien in vrijstellingen of verminderingen. Bijgevolg is het bestuur niet bevoegd om bezwaarschriften te behandelen.Art. 465 en 466 WIB92de; v.taxes additionnellesZuschlagsteuern
Aanvullende crisisbijdrageDe aanvullende crisisbijdrage is een schijnbaar fiscale bijdrage geheven door middel van drie opcentiemen op de personenbelasting, maar bedoeld ter financiering van de sociale zekerheid. De aanvullende crisisbijdrage is echter afgeschaft voor natuurlijke personen sinds de wet van 12 augustus 2000.Art. 463bis WIB92de; v.contribution complémentaire de crisezusätzlichen Krisenbeitrag
AbattementEen abattement is een vermindering van de verschuldigde belasting, die wordt toegepast op de laagste belastingsschijf.Art. 46bis Vl.W.Reg., art. 46bis Br.W.Reg.het; o.abattementAbzugVerhoogd abattement
Abnormaal en goedgunstig voordeelEr is sprake van een abnormaal en goedgunstig voordeel als er aan een derde of een verwante vennootschap voordelen worden toegekend die niet gewoonlijk zijn (abnormaal) of zonder tegenprestatie (goedgunstig). De fiscus zal deze ‘vrijgevige’ belastingplichtige hierop kunnen belasten.Art. 26, 54, 68-77, 79 en 201 WIB92het; o.avantage anormale et bénévoleAußergewöhnlicher und unentgeltlicher Vorteil
Accijnscompenserende belastingDe accijnscompenserende belasting is een belasting op dieselwagens, ingevoerd met als doelstelling het evenwicht te herstellen met de benzinerijders, die reeds vroeger een verhoging van de accijnzen hadden ondergaan. Deze belasting is echter afgeschaft sinds 2008.Art. 108-111 WIGBde; v.taxe compensatoire des accises
AccijnsproductenAccijnsproducten zijn producten waarop accijns verschuldigd is, zoals de tabaksproducten (sigaretten, sigaren, …) en alcoholhoudende dranken (bier, wijn…)het; o.produits soumis à acciseverbrauchsteuerpflichtige Waren
AccijnzenAccijnzen zijn indirecte belastingen op het verbruik of gebruik van bepaalde producten vervaardigd in België, of afkomstig uit een lidstaat van de Europese Unie of ingevoerd uit een niet-EU land (een derde land).Algemene Wet Douance en Accijnzende; m.accises; droit d’acciseAkzise; Verbrauch(s)steuer; indirecte Steuer
AccijnzengebiedenHet communautair accijnsgebied of EU-accijnsgebied is het grondgebied van de Europese Gemeenschap, met uitzondering van de volgende gebieden: Helgoland en Busingen, Livigno, Campione d’Italia en de Italiaanse wateren van het meer van Lugano, de Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla, de overzeese departementen (Frankrijk), de Aland eilanden, de Berg Athos en de Kanaaleilanden (Engeland). Het BLEU-accijnsgebied wordt gevormd door het grondgebied België en Luxemburg en het Bijzonder accijnsgebied komt overeen met het grondgebied van België, met name voor wat betreft nationale accijnsproducten.het; o.domaines des accises
Achterstallige bedrijfsvoorheffingEen achterstallige bedrijfsvoorheffing ontstaat bij niet-betaling van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing betrekking hebbende op de vorige periode.Art. 442quater WIB92de; v.précompte professionnel; retenue à la source arriéréeBerufssteuervorabzug, Abzug an der SteuerBedrijfsvoorheffing
Achterstallige bezoldigingenAchterstallige bezoldigingen ontstaan bij niet-betaling van de verschuldigde bezoldigingen betrekking hebbende op de vorige periode.Art. 171 6° WIB92de; v.arriérés de salairesGehaltsnachzahlungenBezoldigingen
Achterstallige huurEen achterstallige huur ontstaat bij niet-betaling van de verschuldigde huur betrekking hebbende op de vorige periode.de; v.arriérés de loyerMietschulden
Achterstallige onderhoudsuitkeringenAchterstallige onderhoudsuitkeringen ontstaan bij niet betaling van de verschuldigde onderhoudsuitkeringen betrekking hebbende op de vorige periode. Achterstallige onderhoudsuitkeringen zijn belastbaar als diverse inkomsten in de aangifte van de belastingplichtige.Art. 90 4°, 132bis en 133 °1 WIB92de; v.arriérés de pensions alimentairesUnterhaltsleistungachterstallige alimentatieOnderhoudsuitkering
Actieve veredelingDe actieve veredeling is het niet onderworpen zijn aan de verschillende invoerrechten of belastingen voor goederen, afkomstig van buiten Europa, indien het een veredelingshandeling betreft. Veredelingshandelingen zijn handelingen ter herstelling, ter verwerking of ter bewerking van goederen.Art. 114-129 CDW, art. 536-550 Uitv.Verord.de; v.perfectionnement actifAktiver Veredelungsverkehr
AdelbrievenEen adelbrief is een eretitel, een bewijs van adeldom.Art. 248 tot 254 W.Reg.de; m.lettre de noblesseAdelbriefe
Administratie van het kadasterDe administratie van het kadaster is de administratie die het kadastraal inkomen (KI) vaststelt.Art. 475 en 476 WIB92de; v.Administration du cadastreKatasterverwaltung
Administratief beroep (IB)Alvorens een administratieve beslissing aan te vechten bij een rechtbank, kan of moet men eerst deze beslissing administratief aanvechten bij het bestuur die die de beslissing nam of bij een andere bestuursinstantie door middel van een administratief beroep.Art. 366-373 WIB92het; o.recours administratifWiderspruch bei der nächsthöheren Behörde; Widerspruchsverfahren; verwaltungsrechtliche Rechtsbehelfe
Administratief toezichtAdministratief toezicht is het toezicht dat wordt uitgeoefend door een centrale overheid op de beslissingen en besluiten van gedecentraliseerde, lokale overheden. Het gaat om een legaliteits (naleving rechtsregels)- en opportuniteitscontrole (eerbiediging algemeen belang).Art. 241 e.v. provinciedecr. (Vl.)het; o.tutelle administrativeVerwaltungsaufsicht; Dienstaufsichtbestuurlijk toezicht
Administratieve boeteEen administratieve geldboete is een administratieve sanctie opgelegd door de bevoegde administratie bij niet-betaling van de verschuldigde belasting.de; v. (m.)amende administrativeGeldbuße; Ordnungsgeld, Zwangsgeld
Administratieve boete (btw)Voor iedere overtreding van de plicht de belasting te voldoen, wordt een geldboete opgelegd gelijk aan het dubbel van de ontdoken of niet tijdig betaalde belasting.Art. 70 WBTWde; v. (m.)amende administrativeGeldbuße; Ordnungsgeld, Zwangsgeld
Administratieve boete (IB)Wie een inbreuk pleegt op de bepalingen van het Wetboek Inkomstenbelastingen loopt het risico beboet te worden. Een ambtenaar die daartoe door de gewestelijke directeur gemachtigd wordt, kan immers geldboetes van 50 euro tot 1.250 euro opleggen voor iedere overtreding van het WIB92 en zijn uitvoeringsbesluiten.de; v. (m.)amende administrativeGeldbuße; Ordnungsgeld, Zwangsgeld
Administratieve boete (Reg.)In geval van overtredingen van de VCF of de uitvoeringsbesluiten ervan, kan een administratieve geldboete van €50 tot €10.000 worden opgelegd. Daarnaast zijn voor registratierechten procentuele belastingverhogingen voorzien.Art. 3.18.0.0.1; 3.18.0.0.11 en 3.18.0.0.12; 3.18.0.0.13; 3.18.0.0.14; 3.18.0.0.15 VCFde; v. (m.)amende administrativeGeldbuße; Ordnungsgeld, Zwangsgeld
Administratieve boete (succ.)Een administratieve boete in de successierechten wordt opgelegd bij een inbreuk op de wetgeving, waardoor onder andere het laattijdig aangeven of een onvoldoende schatting van belaste goederen wordt gesanctioneerd.Art. 123 W. Succ.de; v. (m.)amende administrativeGeldbuße; Ordnungsgeld, Zwangsgeld
Administratieve organisatieDe administratieve organisatie is de structuur en de samenstelling van de Federale Overheidsdienst Financiën.de, v.organisation administrativeGeschäftsorganisation; Verwaltungspraxis
Administratieve sanctiesAdministratieve sancties zijn straffen opgelegd bij overtreding van de wetgeving. Het gaat niet enkel om geldboeten, maar ook om belastingverhogingen en vervallenverklaringen van het recht belastingplichtigen te vertegenwoordigen.Art. 444-448 WIB92de; v.sanction administrativeVerwaltungsstrafe; Ordnungsstrafe
AEO (Geautoriseerde Marktdeelnemer)Het statuut Geautoriseerde Marktdeelnemer is een statuut dat aan iedere marktdeelnemer wordt toegekend, die over een passende staat van dienst beschikt, aan bepaalde criteria betreffende controlesystemen en financiële solvabiliteit voldoet en, in bepaalde gevallen, aan bepaalde veiligheidsnormen tegemoetkomt.Art. 5bis CDW, art. 14bis-14quivicies Uitv.Verord.de; m.OEA (Opérateur économique agréé)AEO (Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter)
Afschrijvingen (kost)Bepaalde goederen, die duurzaam in een onderneming aangewend worden, nemen gespreid in de tijd in waarde af. Deze waardevermindering moet in rekening worden gebracht.Art. 61-65 WIB92de; v.amortissement, dépréciationAbschreibung
AfschrijvingsbasisAls basis voor de afschrijving wordt de aanschaffingswaarde genomen.Art. 61 lid 1 WIB92de, v.base d’amortissementAbschreibungsbasisAanschaffingswaarde
AfschrijvingscoëfficiëntHet afschrijvingscoëfficiënt is het in de boekhouding in aanmerking genomen percentage om een investering af te schrijven. De afschrijvingscoëfficiënten kunnen principieel zelf worden gekozen, maar vaak worden de vooropgestelde coëfficiënten van de administratie gebruikt.Art. 63 WIB92de, m.coefficient de dépréciationAbschreibungsquote; Abschreibungskoeffizient
AfschrijvingstekortenEen afschrijvingstekort doet zich voor wanneer een belastingplichtige nagelaten heeft een afschrijving, die overeenstemt met een waardevermindering die zich tijdens een belastbaar tijdperk heeft voorgedaan, in mindering te brengen. De fiscus aanvaardt dat de belastingplichtige deze afschrijvingstekorten kan aftrekken van winsten van latere jaren.Com. I.B. 1992, nr. 61/96 en 61/97.het, o.insuffisances d’amortissementAbschreibungsdefizite
Afstammelingen ten lasteAfstammelingen of descendenten zijn de (geadopteerde) kinderen, kleinkinderen, enz. van een persoon. Afstammelingen ten laste zijn descendenten die deel uitmaken van het gezin, waarbij de nettobestaansmiddelen van het kind een bepaald bedrag niet overschrijdt en het kind geen bezoldigingen ontvangt. Afstammelingen ten laste geven recht op de verhoging van de belastingvrije som.Art. 132-134 WIB92de; m.descendants à chargeAbkömmlingdescendenten ten laste
Afstand vruchtgebruikAfstand van vruchtgebruik is de eenzijdige beslissing van de vruchtgebruiker om niet langer het recht van vruchtgebruik te gebruiken, waardoor afstand van het vruchtgebruik wordt genomen.Art. 131 W.Reg.renonciation à usufruitVruchtgebruik (afstand); vruchtgebruikconstructies
Aftrek (btw)De aftrek houdt in dat een btw-plichtige de door hem betaalde btw in mindering kan brengen van de door hem te betalen btw, en dit volgens de aftrekbeperking van toepassing op het soort kost.Art. 45-49 WBTW, KB nr. 3de; m.déduction, imputation; défalcationVerminderung; Abzug
Aftrek voor bijkomend personeelDe aftrek voor bijkomend personeel is de aftrek (in dit geval een vrijstelling van de winst) verkregen door een vennootschap voor elk nieuw personeelslid die voltijds wordt aangesteld voor het verrichten van welbepaalde activiteiten, zoals een diensthoofd voor de uitvoer.Art. 67 WIB92de; m.exonération pour personnel supplémentaire
Aftrek voor octrooi-inkomstenZie aftrek en octrooide; m.déduction pour revenus de brevetsAbzug für Patenterträgeaftrek en octrooi
Aftrek voor risicokapitaalEen aftrek voor risicokapitaal is een aftrek bedoeld om investeringen met eigen vermogen aan te moedigen en wordt berekend door het eigen vermogen te verminderen met een aantal waardes, zoals de onredelijke activa. Deze aftrek voor risicokapitaal is van toepassing op vennootschappen op het Belgische grondgebied.wet 22/06/2005, art. 205bis WIB92de; m.déduction pour le capital à risqueAbzug für RisikokapitalNotionele interestaftrek
Aftrek voorbelasting (btw)Geleverde goederen en diensten kunnen door de belastingplichtige in aftrek worden gebracht van de belasting die hij verschuldigd is.Art. 47 en 76§1 WBTWde; m.déduction de la TVA payée en amontVorsteuerabzugAftrekbare btw
Aftrek vorige verliezenEen aftrek vorige verliezen gebeurt door een vennootschap die in het vorig boekjaar verliezen heeft geleden en deze verliezen heeft overgedragen, waarbij de vennootschap de vorige verliezen aftrekt van de belastbare minimumwinst.Art. 342§2-3 WIB92, art. 182 KB/WIB92de; m.déduction des pertes reportéesVerlustabzugVorige verliezen
Aftrekbaar passief (succ.)Het aftrekbaar passief is het geheel van schulden die mogen worden afgetrokken van het actief, waardoor het belastbaar netto actief wordt bekomen. Het aftrekbaar passief in de successierechten bevat twee soorten schulden die mogen worden afgetrokken, met name de nog openstaande schulden van de overledene en de begrafeniskosten.Art. 27 W. Succ.het; o.passif déductible
Aftrekbeperkingen (btw)Een aftrekbeperking is een opgelegd verbod om de betaalde btw volledig af te trekken, hierdoor blijft het resterende deel dus nog ten laste van de belastingplichtige. Zo is er een aftrekbeperking voor personenwagens tot 50%.Art. 45 WBTWde; v.limitations de la déductibilitéEinschränkungen vom Vorsteuerabzug
Afvalstoffen (milieuheffing)Het produceren van afvalstoffen wordt door de wetgever fiscaal afgeraden, waardoor milieuonbewuste belastingplichtigen op fiscaal vlak worden gestraft door middel van hogere belastingen.Decr.W. 22/03/2007de; v. (m.)déchetsAbfallstoffe
Afvalwater (milieuheffing)Het lozen van water draagt bij tot een slecht leefmilieu, waardoor de wetgever een belasting heeft ingevoerd voor het lozen van afvalwater.waterwetboekhet; o.eaux uséesAbwasser
Afzonderlijke aanslag geheime commissielonenEen afzonderlijke aanslag geheime commissielonen wordt opgemaakt bij een onvolledige of niet-aangifte van de ontvangen commissielonen door de belastingplichtige, waarbij deze afzonderlijke aanslag voor geheime commissielonen een tarief heeft van 300%.Art. 54, 198 lid 1 °1, 219 en 444 WIB92, art. 206 KB/WIB92de; m.
Afzonderlijke aanslagen (PB)Een afzonderlijke aanslag in de personenbelasting wordt opgemaakt zodat niet alle inkomsten belast worden rekening houdend met alle andere inkomsten. Deze afzonderlijke aanslagen worden onder andere opgemaakt bij verkregen meerwaarden op gronden en op auteurs- en naburige rechten.Art. 171 WIB92de; m.impositions distinctesgetrennte Steuern
Akkoord (met fiscus)Een akkoord met de fiscus kan enkel met betrekking tot feitelijke zaken worden gesloten, gaande van het vaststellen van de hoogte van bepaalde kosten tot het bestaan van bepaalde inkomens. Een akkoord kan nadien nog worden weerlegd, maar dit enkel als er dwaling, bedrog, benadeling of geweld is vanwege één van de partijen.Art. 343 WIB92 (opgeheven)het; o.accord, contrat, arrangementVereinbarung; Abkommen
AkkoordvonnisEen akkoordvonnis is een rechterlijke uitspraak die vooral wordt gebruikt bij de registratierechten, waar een akkoordvonnis nodig is alvorens teruggave van de betaalde rechten mogelijk is.Art. 159bis, 209 en 210 W.Reg.het; o.jugement d’expédientAnerkenntnisurteil
Akte van eigendomEen akte van eigendom is een document waaruit blijkt dat een bepaalde persoon eigenaar is van een bepaald goed. Bij de successierechten geldt een vermoeden dat bij voorlegging van de akte van eigendom, het bestaan van het goed voldoende bewezen is.Art. 108-110 W.Succ.de; v. (m.)acte de propriétéBesitzurkunde
Akte van protestEen akte van protest is het document waarmee men formeel te kennen geeft niet akkoord te gaan met een vastgesteld bedrag. Deze akte van protest is onderworpen aan een registratierecht van €5,00.de; v. (m.)acte de protêtProtesturkundeprotestakte
Akten gerechtsdeurwaarders (tarief)Een gerechtsdeurwaarder is een beëdigd openbaar ambtenaar bevoegd voor openbare verkopingen. De akten opgemaakt door de gerechtsdeurwaarders met betrekking tot bepaalde openbare verkopen geven recht op een belasting, variërend tussen de €50,00 en 75,00.Art. 6-7 WDRTde; v. (m.)actes accomplis par les huissiers de justice
Akten notarissen (tarief)De akten door notarissen verleden, zijn onderworpen aan belastingen, als het gaat om akten opgemaakt bij overlijden, akten opgemaakt bij overdracht onroerende goederen en akten opgemaakt voor vennootschappen met rechtspersoonlijkheid. Het tarief varieert tussen de €7,50 en €95,00.Art. 3-5 WDRTde; v. (m.)actes notariés; devant notaire; actes notarialsnotariell beglaubigte Urkunde; notarielle Urkunde
AkterechtenEen akterecht is het recht betaald op de vrijwillige registratie van een akte. Een registratie die wettelijk verplicht is, wordt een mutatierecht genoemd.Art. 31 1° en 1°bis W.Reg.het; o.
AlcoholAlcohol is een accijnsproduct dat onderworpen is aan Europese accijnzen.Wet 7 januari 1998de; m.alcoolAlkohol
Alcoholvrije drankAlcoholvrije drank is een accijnsproduct dat onderworpen is nationale accijnzen.Wet 21 december 2009de; m.boisson non alcooliséealkoholfreies Getränk
Algemeen verhoudingsgetalHet algemeen verhoudingsgetal is het percentage via dewelke wordt berekend hoeveel btw de belastingplichtige kan aftrekken. Het algemeen verhoudingsgetal wordt berekend door het bedrag van de handelingen die recht geven op aftrek te delen door het totaal van de gestelde handelingen door een belastingplichtige.Art. 46§1 WBTW, art. 13 KB nr. 3het; o.prorata de déduction généralallgemeiner Pro-rata-Satz des Vorsteuerabzugs
Algemeenheid van goederenEen algemeenheid van goederen is een geheel van onderdelen van een onderneming die als één juridisch geheel worden aanzien. Het al dan niet bestaan van een algemeenheid heeft grote implicaties in de btw-wetgeving, gezien op de overdracht van een algemeenheid, zoals een handelszaak, in principe geen btw verschuldigd is.Art. 46, 63, 183bis en 206 WIB92, art. 41 en 81 KB/Venn., art. 11 en 18 WBTWde; vr.universalité des biensGesamtvermögenHandelszaak
Algemene Administratie van de PatrimoniumdocumentatieDe Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie is een van de zes algemene administraties binnen de FOD Financiën. De administratie is vooral bevoegd om registratie- en succesierechten te innen en het kadastraal inkomen vast te stellen.de; v.Administration Générale de la Documentation PatrimonialeGeneralverwaltung der Vermögensdokumentation
Algemene bekendheidGegevens waarvan de fiscus weet heeft of die ze zonder veel moeite kan achterhalen, zijn gegevens van algemene bekendheid. Dit is belangrijk in het kader van het bewijs, gezien de fiscus bewijs kan leveren van bepaalde feiten door het aanwenden van vermoedens.de; v.notoriété publique; commune renomméeallgemeine Bekanntheit; Offenkundigkeit
Ambachtslieden (forfaitaire grondslag)De overheid heeft in samenwerking met bepaalde beroepsgroeperingen forfaitaire grondslagen van aanslag vastgesteld en heeft onder andere met de beroepsgroepering van ambachtslieden zo’n grondslag vastgesteld. Hierdoor zullen deze vaste bedragen als grondslag dienen bij het bepalen van de aanslag. De forfaitaire grondslag kan te allen tijde verminderd worden met geleden verliezen, maar dit zal moeten worden bewezen door de belastingplichtige.Art. 342§1 lid 2 WIB92de; m.artisansHandwerker
Ambten en posten (baten)Ambten en posten zijn de plaatsen ingenomen door bepaalde personen, die hierdoor een mandaat of speciale functie hebben als zelfstandige. Bijvoorbeeld notarissen, gerechtsdeurwaarders, gemeenteraadsleden, provincieraadsleden, leden van het OCMW en parlementairen vallen hieronder.Art. 27 WIB92charges et offices
Ambtshalve aanslagZie aanslag van ambtswegeArt. 351 WIB92de; m.taxation d’office; imposition d’officeZwangsveranlagungaanslag van ambtswegeaanslag van ambtswege
Ambtshalve ontheffingAmbtshalve ontheffing is een beslissing die resulteert in een terugbetaling van de belastingen die teveel zijn betaald. Ambtshalve ontheffing kan gevorderd worden door de belastingplichtige tot 5 jaar na de beslissing. De ontheffing kan wel slechts gevraagd worden in specifieke gevallen. Dit is het geval als er sprake is van overbelasting ten gevolge van nieuwe feiten, een dubbele belasting of een materiële vergissing.Art. 376, 409-410 WIB92de; v.dégrèvement fiscal; dégrèvement d’impôt, détaxationSteuerbefreiung von Amts wegenontheffing van ambtswege
AnciënniteitspremieEen anciënniteitspremie is een bedrag dat bij het loon wordt gevoegd en strekt tot beloning van trouw personeel. Hoe langer eenzelfde persoon in eenzelfde onderneming werkt, hoe hoger deze anciënniteitspremie. De anciënniteitspremie heeft als voordeel, onder bepaalde voorwaarden, belastingvrij te zijn in hoofde van de werknemer en aftrekbaar te zijn in hoofde van de werkgever.Art. 38 en 38/1 WIB92de; v.prime d’anciennetéDienstalterszulage
Anciënniteitspremie (kost)Zie anciënniteitspremiede; v.prime d’anciennetéDienstaltersbonusanciënniteitspremie
AnnaliteitsprincipePlicht voor de uitvoerende macht (regering) om elk jaar opnieuw aan de wetgevende macht (parlement) de toelating te vragen om belastingen te mogen heffen volgens de bestaande fiscale wetgeving.Art. 171 Gw.het; o.principe d’annualitéeenjarigheidsbeginsel
Anti-channelingbepalingDe anti-channelingbepaling is een bepaling in het Wetboek Inkomstenbelastingen die stelt geen rekening te houden met inkomsten van schuldvorderingen en leningen, wanneer de schuldeiser in eigen naam de verrichting heeft gedaan voor een ander, waarbij de ander deze schuldeiser heeft voorzien van de nodige middelen of de schuldeiser (een deel van) het risico draagt.Art. 285-293 WIB92 (KLOPT NIET)de; v.Simulatie?
Anticipatieve heffingEen anticipatieve heffing is een eenmalige heffing op het opgebouwde kapitaal door middel van pensioensparen. De anticipatieve heffing heeft een bevrijdende werking, waardoor er geen aanvullende belasting verschuldigd is. Dit is belangrijk voor KMO’s in het kader van hun langetermijnsparen.Art. 34§2 WIB92de; v.taxe anticipative
Anticipatieve RVZie anticipatieve heffingArt. 537 WIB92de; v.anticipatieve heffing
AntidumpingheffingenEen antidumpingheffing is een beschermende maatregel, waarbij een interne onderneming beschermd wordt tegen oneerlijke concurrentie. Een antidumpingheffing wordt meer bepaald opgelegd als goederen in de lidstaat van bestemming goedkoper worden verkocht dan de prijs die de exporterende lidstaat hanteert in zijn eigen lidstaat, of de goederen goedkoper wordt verkocht dan de productieprijs.de; v.impositions de droits antidumpingEinfuhr von Antidumpingzöllen
AntiforestallingAntiforestalling is een maatregel ingevoerd om belastingontwijking tegen te gaan door tabakfabrikanten. Tabakfabrikanten betalen accijnzen via fiscale kentekens die op voorhand dienen te worden aangekocht. Als het echter duidelijk is dat een accijnsverhoging in aantocht is, dan kopen veel fabrikanten vlug nog kentekens aan de “lage” accijnzen. Dit heeft tot gevolg dat de schatkist minder int en de antiforestalling is dus bedoeld om deze tacktiek tegen te gaan.Art. 3 §6, lid 3, 4 en 6 wet 3 april 1997 zoals gewijzigd bij wet 28 juni 2013anti forestalling
Antigoon-doctrineDe Antigoon-doctrine is een in de rechtspraak ontwikkelde doctrine in verband met het gebruik en de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs. Deze doctrine is nu in het Wetboek van Strafvordering verankerd.Art. 340-344 WIB92de; v.jurisprudence antigone
AntimisbruikbepalingDeze bepaling laat de fiscus toe om een “rechtshandeling” of het “geheel van rechtshandelingen dat een zelfde verrichting tot stand brengt” niet aan zich te laten tegenwerpen wanneer er sprake is van fiscaal misbruik. Dit is het geval wanneer de belastingplichtige via door hem gestelde rechtshandeling(en) een fiscaal voordeel bekomt in strijd met het doel van de fiscale bepaling. Indien de belastingplichtige evenwel andere motieven dan het ontwijken van inkomstenbelastingen kan inroepen voor deze rechtshandeling(en), dan kunnen deze alsnog worden tegengeworpen aan de fiscus.Art. 5 en 106 W.Succ., art. 1§10 WBTWde; v.disposition tendant à prévenir les abus; disposition antifraudeAntimissbrauchbestimmung
Antimisbruikbepaling (art. 183bis WIB92)De antimisbruikbepaling vervat in art 183bis WIB92 is een specifieke bepaling van toepassing op fusies en splitsingen. Het is een voorwaarde om te genieten van een vrijstelling in de vennootschapsbelasting van de fusie of splitsing en bepaalt dat de fusie of splitsing niet tot doel mag hebben de fiscale regels te ontwijken of te ontduiken.Art. 210 en 211 WIB92de; v.disposition tendant à prévenir les abus; disposition antifraudeAntimissbrauchbestimmung
Antimisbruikbepaling (art. 203 WIB92)De antimisbruikbepaling vervat in art 203 WIB92 is een specifieke bepaling van toepassing op de zetelverplaatsing van een vennootschap. Meer bepaald zorgt de antimisbruikbepaling ervoor dat inkomsten niet aftrekbaar zijn als deze worden verleend door een vennootschap die in het buitenland een duidelijk gunstiger fiscaal regime heeft dan in België.Art. 184bis§4-5 en 184ter§2 WIB92de; v.disposition tendant à prévenir les abus; disposition antifraudeAntimissbrauchbestimmung
Antimisbruikbepaling (NIA)De antimisbruikbepaling bij de notoniele interestaftrek is dezelfde als de algemene antimisbruikbepaling opgenomen in het wetboek inkomstenbelastingen. De antimisbruikbepaling zorgt ervoor dat een kwalificatie gegeven door partijen aan een akte niet door de administratie dient aanvaard te worden, indien deze kwalificatie enkel dient om belastingen te vermijden.Art. 344 §1 WIB92de; v.disposition tendant à prévenir les abus; disposition antifraudeAntimissbrauchbestimmung
AntiquiteitenEen antiquiteit is een voorwerp uit de oude tijd, met een historische waarde.Art. 58§4 WBTWde; v.antiquitésAntiquitäten
AntiwitwaswetgevingAntiwitwaswetgeving is wetgeving die dient om het witwassen van geld tegen te gaan en is de Belgische omzetting van een Europese richtlijn.Art. 2, 3 en 4 wet 11/01/1993de; v.législation anti-blanchimentAnti-Geldwäsche-VorschriftenWitwas van geld
ARAB-kostenvergoedingARAB-kostenvergoeding is een kostenvergoeding voorzien in het Algemeen Reglement voor Arbeidsbescherming en zorgt ervoor dat ook personen die niet op de bedrijfszetel werken (maar bijvoorbeeld bij iemand thuis of op openbare plaatsen), niet hoeven te betalen voor toiletbezoeken, drankjes en dergelijke.Art. 31 °1 WIB92de; v.indemnité R.G.P.T
Arbeidsongeschiktheid (werkgeversbijdragen)De arbeidsongeschiktheid is het niet in staat zijn om zijn beroep uit te oefenen. Deze ongeschiktheid kan tijdelijk of blijvend, volledig of gedeeltelijk zijn.Art. 53 °21, 22° en 23° WIB92de; v.incapacité de travailArbeitsunfähigkeit; Erwerbsunfähigkeit
ArbeidsongevalEen arbeidsongeval is elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt, en dat een letsel veroorzaakt.Art. 31 lid 2 °4 WIB92het; o.accident du/de travailArbeitsunfall; Betriebsunfall
Arbitrage (KI)De belastingplichtige heeft de mogelijkheid bezwaar in te dienen tegen een betekend kadastraal inkomen. De arbitrage kan gevoerd worden door één of drie scheidsrechters gekozen in gemeen overleg tussen de belastingplichtige en de administratie of door de vrederechter in geval van onenigheid.Art. 501bis en 502 WIB92de; v.arbitrageArbitrage
Architect (baten)De inkomsten van architecten worden fiscaal aanzien als baten.Art. 17, 27 en 37 WIB92de; v. (m.)architecteArchitektBaten
ArchitectenkostenArchitectenkosten zijn die kosten die verbonden zijn aan het inhuren van een architect. Een lening voor architectenkosten wordt onder welbepaalde voorwaarden door de administratie aanvaardt voor de berekening van de woonbonus.Art. 115§1 6°, 116 lid 1 WIB92de; m.honoraires d’architecteWoonbonus
Arm’s length-principeVerbonden vennootschappen moeten hun verrichtingen uitvoeren aan voorwaarden die als normaal geacht worden op de economische markt bij gebreke waaraan één en ander als een loutere verschuiving of vermindering van de belastbare grondslag zou worden aanzien.Art. 26 en 185§2 WIB92het; o.principe de pleine concurrenceFremdvergleichs-Grundsatzarm’s-length beginselabnormale of goedgunstige voordelen
ArtiestEen artiest is een beroep waarbij iemand zijn talenten als kunstenaar gebruikt om publiekelijk in eigen persoon op te treden. De forfaitaire onkostenvergoeding toegekend aan een artiest is vrijgesteld in de personenbelasting ten belope van € 2.444,21   (2015).Art. 38 en 38/1 WIB92de; v. (m.)artisteArtist
AsbestslachtofferEen asbestslachtoffer is een slachtoffer van asbest. Dit is een stof voornamelijk bestaande uit silicaten die ernstige ziektes kunnen veroorzaken. De vergoedingen verkregen als asbestslachtoffer zijn niet belastbaar in de inkomstenbelasting.Art. 38 en 38/1 WIB92het; o.victimes de l’amianteAsbestopfer
AttractiebeginselHet attractiebeginsel is het principe volgens dewelke elke beloning verkregen door een bedrijfsleider van zijn vennootschap aanzien wordt als bezoldigingen van bedrijfsleiders.Art. 32 en 51§2 6° WIB92het; o.principe d’ attractionAnziehungsprinzip
Auteursrecht (RI)Het auteursrecht is een beschermende maatregel volgens dewelke een persoon die kunst, wetenschap of een werk van letterkunde heeft gecreeërd, het exclusieve recht krijgt deze te verspreiden met naleving van de wettelijke bepalingen. Het Belgisch fiscaal recht kent een gunstregime voor auteursrechten, waarbij een deel forfaitair belast wordt als roerend inkomen.het; o.droit d’auteurUrheberrecht
Authorised Economic Operator (AEO) (Geautoriseerde Marktdeelnemer)Zie AEOArt. 5bis CDWde; v. (m.)Opérateur Economique AgrééZugelassener WirtschaftsbeteiligterAEO
Auto’s voor dubbel gebruik (BIV)Auto’s voor dubbel gebruik worden getroffen door een belasting op de inverkeerstelling. Auto’s voor dubbel gebruik zijn die auto’s die zowel ontworpen zijn om personen te vervoeren als om zaken te vervoeren. Hier worden vooral de stationwagons of breaks bedoeld.Art. 94 1° en 99§1 WIGBde; m.voitures mixtes
Auto’s voor dubbel gebruik (kost)Auto’s voor dubbel gebruik brengen kosten met zich mee, die slechts voor 75% aftrekbaar zijn, behoudens uitzonderingen.Art. 66 WIB92de; m.voitures mixtes
Auto’s voor dubbel gebruik (verkeersbelasting)Auto’s voor dubbel gebruik zijn onder bepaalde voorwaarden eveneens onderworpen aan een verkeersbelasting, indien het voertuig zich beweegt over de openbare wegen in België.Art. 5 6 en 21 WIGB, Art. 15§2 2° alg.verord. WIGBde; m.voitures mixtes
AutokostenAutokosten zijn kosten verbonden aan het hebben van een auto en zijn bijvoorbeeld de kosten van een verzekeringspremie en de brandstofkosten. Deze autokosten zijn slechts aftrekbaar indien een band met de beroepswerkzaamheid wordt bewezen.Art. 31 1° en 66 WIB92de; m.frais de voitureAutokosten
Autokosten (kost)Zie autokostenArt. 66 WIB92de; m.frais de voitureAutokostenautokosten
AutomatenAutomaten zijn machines die uit zichzelf bepaalde handelingen kunnen verichten, waarbij gedacht kan worden aan bankautomaten en zelfbedieningsbrandstofpompen met automatische betaling. Deze automaten zijn onderworpen aan een belasting om het aantal automaten af te raden en het aantal personeelsleden te bevorderen.Decr.W. 19/11/1998de; m.distributeurs automatiquesMaschinen ; Automaten
Automatische gegevensuitwisselingDe automatische gegevensuitwisseling is een systeem waarbij gegevens automatisch, dit is zonder dat de persoon iets doet, worden uitgewisseld. De automatische gegevensuitwisseling is in het fiscaal recht vooral van belang in het kader van de internationale samenwerking met het buitenland.Art. 338 WIB92de; v.échange automatique d’informationsautomatische Informationsaustausch
Automatische indexeringDe automatische indexering is de jaarlijkse aanpassing van bepaalde waarden (belastingvrije sommen, inkomstenschijven, verminderingen…), zonder ingrijpen van de mens, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.Art. 11 en 178§1 WIB92de; v.l’indexation automatiqueAutomatische Indexierung
Automatische ontspanningstoestellenEen automatisch ontspanningstoestel is een toestel onderworpen aan een bijzondere jaarlijkse forfaitaire belasting indien het voldoet aan vier voorwaarden. Zo dient het een toestel te zijn met een mechanisch, elektrisch of elektronisch onderdeel, die bedoeld is ter ontspanning, die begint te werken bij het inwerpen van muntstuk, penning of ander middel en gevestigd is op een al dan niet voor het publiek toegankelijke plaats.Art. 76 WIGB, art. 464 WIB92het; o.appareils automatiques de divertissement