Posts Tagged ‘fiscale fraude’

Fiscale visitatie: mag de fiscus echt zomaar uw data kopiëren?

Posted on: januari 7th, 2020 by Dimitri No Comments

De fiscale visitatie, of het recht van de administratie om toegang te eisen tot de beroepslokalen van de belastingplichtige blijft voor beroering zorgen.

(meer…)

Aangifte buitenlandse bankrekeningen

Posted on: augustus 20th, 2019 by Dimitri No Comments

Bij het indienen van de aangifte in de personenbelastingen moet melding gemaakt worden van de buitenlandse rekeningen waarover men beschikt. De buitenlandse bankrekeningen moet sedert 1996 aangegeven worden. Sedert aanslagjaar 2012 volstaat een loutere melding in de aangifte niet, maar moet de rekening ook gemeld worden bij het Centraal Aanspreekpunt (CAP) van de Nationale Bank van België (NBB).

(meer…)

Fiscale visitatie: gemotiveerde machtiging van de politierechter vereist

Posted on: augustus 9th, 2019 by Dimitri No Comments

De fiscus heeft verschillende onderzoeksmogelijkheden. In het kader van de inkomstenbelastingen is de fiscale visitatie daar één van (art 319 WIB). De fiscus mag de toegang eisen tot de ruimten waar de belastingplichtige (vermoedelijk) werkzaamheden verricht.

(meer…)

Boetebeleid in de btw

Posted on: mei 28th, 2019 by Dimitri No Comments

De wet voorziet het opleggen van een boete voor iedere inbreuk op de BTW-wetgeving. Op basis van het genaderecht kan de administratie een oplegde boete in bepaalde gevallen ook kwijtschelden.

(meer…)

Aanpassing vervolging in fiscale strafzaken

Posted on: april 23rd, 2019 by Dimitri No Comments

De Kamer heeft op 4 april 2019 een wetsvoorstel aangenomen waarbij onder meer een aantal wijzigingen voorzien worden in de strafrechtelijke vervolging in fiscale zaken.

(meer…)

Uitbreiding bevoegdheden administratie voor fiscale fraudebestrijding

Posted on: februari 21st, 2019 by Dimitri No Comments

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft op 31 januari 2019 een ontwerp aangenomen dat verschillende wijzigingen inhoudt voor de fiscale procedure.

In deze bijdragen worden vier aanpassingen besproken, namelijk de verlenging van de aanslag- en controletermijn voor juridische constructies, de formaliteiten voor het derdenonderzoek, de ingebrekestelling in kader van moratoriuminteresten en de uitsluiting van de ruling in het geval van vluchtlanden.

(meer…)

Tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie via vlabel

Posted on: januari 29th, 2018 by Alexander Delafonteyne No Comments

29/01/2018

In navolging van de federale regularisatie lanceerde ook Vlaanderen een regularisatiemogelijkheid. In tegenstelling tot de federale procedure gaat het om een tijdelijke procedure, die afloopt op 31 december 2020. Deze tijdelijke regularisatie mikt vooral op het rechtzetten van ontdoken erf- en registratiebelastingen. Het decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie van 10 februari 2017 werd door het Vlaamse Parlement goedgekeurd en is intussen van kracht sinds 6 maart 2017.

(meer…)

Bijzondere belastinginspectie screent bankkaarten

Posted on: september 13th, 2016 by Alexander Delafonteyne No Comments

13/09/2016

Een opmerkelijk bericht verscheen dit weekend in de kranten. De Bijzondere Belastinginspectie screent bankkaarten. Via WORDLINE zou de BBI alle gegevens m.b.t. transacties met bank- en kredietkaarten willen opvragen. Op die manier wenst de BBI klaarblijkelijk fraude met buitenlandse rekeningen op te sporen.

(meer…)

Fiscale regularisatie: nieuwe versie eindelijk goedgekeurd

Posted on: september 1st, 2016 by Alexander Delafonteyne No Comments

01/09/2016

Na een hindernissenparcours van anderhalf jaar, is de kogel eindelijk door de Kerk. De Kamer van volksvertegenwoordigers paste het wetsontwerp omtrent fiscale regularisatie op een aantal punten aan de opmerkingen van de Raad van State, en keurde op 21 juli 2016 het nieuwe permanente systeem voor fiscale en sociale regularisatie goed.

(meer…)

Opheffing bankgeheim Panama in 2018

Posted on: mei 19th, 2016 by Alexander Delafonteyne No Comments

19/05/2016

In de nasleep van de beruchte Panama Papers heeft de Panamese regering recentelijk een belangrijk initiatief genomen omtrent zijn bankgeheim. De regering kondigde immers aan vanaf 2018 over te gaan tot een automatische uitwisseling van fiscale gegevens.

(meer…)