Everest Tax

Zorgt het hof van beroep te Luik voor een nieuwe wending in de fiscale “Antigoon”-leer?

Een werknemer die als informaticus werkzaam was in het Zwitserse filiaal van de HSBC – bank maakt een grote hoeveelheid gegevens uit de databank van dit Zwitserse filiaal over aan de Franse fiscus. De Franse fiscus maakt de verkregen gegevens die betrekking hebben op bankrekeningen van Belgische rijksinwoners over aan de Belgische fiscus die deze ge­gevens aangrijpt om bepaalde belastingplich­tigen te belasten op een zgn. ‘indiciair’ tekort. De belastingplichtigen betwisten deze aanslag onder meer omdat er volgens hen sprake is van ‘onrechtmatig verkregen bewijs’ dat door de fiscus niet mag worden gebruikt[1]. In deze bijdrage wordt dieper ingegaan op de toepassing van de fiscale “Antigoon”-leer op dergelijk onrechtmatig verkregen bewijs.

(meer…)

Tags: , ,

Fiscaal misdrijf: Gewijzigde spelregels in het fiscaal strafrecht

In de nasleep van recente Europese rechtspraak zag de Belgische wetgever zich genoodzaakt een aantal wijzigingen aangaande de berechting van fiscale misdrijven door te voeren. (meer…)

Tags: , ,

Aanpassing vervolging in fiscale strafzaken

De Kamer heeft op 4 april 2019 een wetsvoorstel aangenomen waarbij onder meer een aantal wijzigingen voorzien worden in de strafrechtelijke vervolging in fiscale zaken.

(meer…)

Tags: , ,

Het Hof van Justitie dient een belangrijke mokerslag toe voor de zuivering van fiscaal onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal

Het Hof van Cassatie heeft in verschillende strafrechtelijke zaken (Antigoon-rechtspraak[1]) geoordeeld dat onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal gezuiverd kan worden, behoudens als de bewijsverkrijging is aangetast door een gebrek waardoor de betrouwbaarheid ervan wegvalt of waardoor het recht op een eerlijk proces in gevaar komt. (meer…)

Tags: , , ,