Everest Tax

 Regularisatie via de fiscus of De Bijzondere Belastingsinspectie (BBI)

 

De Bijzonder Belastingsinspectie

Na de ‘derde permanente regularisatie‘-mogelijkheid afliep op 31 december 2013, werden veel niet-aangegeven inkomsten en kapitalen rechtstreeks bij de fiscus geregulariseerd, met name bij de Bijzondere Belastinginspectie. Het probleem hiermee was dat iedere BBI-directie een ander beleid had, en andere tarieven hanteerde voor dergelijke dossiers, wat al snel tot gevolg had dat er geshopt werd tussen de verschillende directies.

Dit zette de Minister van Financiën ertoe aan het beleid van de verschillende BBI-directies te coördineren met een richtlijn van 29 januari 2015 omtrent de spontane fiscale regularisaties. Met deze richtlijn werden éénvormige tarieven vastgelegd, en één beleid dat op alle dossiers van toepassing was.

Op 17 maart 2016 vernietigde de Raad van State echter deze richtlijn, omdat de richtlijn, en de éénvormige tarieven als gevolg hebben dat deze boetes niet aangepast zijn aan de concrete omstandigheden.

Hierop liet de Minister van Financiën weten dat deze richtlijn vanaf 14 januari 2016 niet meer toegepast zou worden. Dit houdt o.i. echter niet in dat er geen spontane regularisatieaangiftes meer mogelijk zouden zijn.

De belastingplichtige kan nochtans op ieder ogenblik spontaan een aangifte indien, en heeft zelfs de plicht om alle inkomsten aan te geven.

In de praktijk blijkt nochtans dat de Bijzondere Belastinginspectie deze dossier niet meer aanvaardt. Zij verwijst belastingplichtige dan ook door naar het contactpunt regularisaties.

Wie?

regularisatie bij de Bijzondere Belastingsinspectie

Zowel natuurlijke personen als vennootschappen kunnen van deze regularisatie gebruik maken.

Fiscaal verjaard kapitaal (> 7 jaar)

fiscale regularisatie

Voorafgaandelijk verjaard kapitaal – de fiscus kan in principe zeven jaar teruggaan om belastingen te heffen – wordt belast aan het hieronder vermelde tarief indien de belastingplichtige niet zelf aannemelijk kan maken dat het kapitaal een legale herkomst heeft omdat het het normale fiscale regime ondergaan heeft. De belastingplichtige draagt dus zelf de schriftelijke bewijslast van het feit dat zijn kapitaal niet besmet is.

Soorten inkomsten

Het gaat om kapitalen ten aanzien waarvan de fiscale administratie ingevolge het verstrijken van de (fiscale) termijnen geen heffingsbevoegdheid meer kan uitoefenen op het ogenblik van de indiening van de regularisatieaangifte.

Tarief

Taxatie BBI-Richtlijn
Verjaard kapitaal 33 + 10%= 36,3%


Het verjaard kapitaal zal in één keer worden belast als divers inkomen op 31/12/2008 aan 33% plus een belastingverhoging van 10%.

Fiscaal niet-verjaarde en niet-aangegeven inkomsten (< 7 jaar)

fiscale regularisatie

Soorten inkomsten

Roerend inkomen, onroerend inkomen, divers inkomen, beroepsinkomsten en BTW.

Tarief

Taxatie BBI-Richtlijn
Intrest 15 (tot ’12) + 50% boete= 22,5%
Dividend 25 + 50% boete= 37,5%
Personenbelasting Bv 50 + 50% boete= 75%
BTW 21 + 20% boete= 25,2%

 

Modaliteiten

Aard BBI-Richtlijn
Verrekening woonstaatheffing Ja
Aanvullende gemeentebelasting Neen
Nalatigheidsintrest Neen