Everest Tax

De fiscus zet zichzelf klem met illegale wielklem

Vanaf 8 juli 2013 kan de douane voertuigen blokkeren met een wielklem wanneer de bestuurder nog openstaande verkeersboetes heeft, maar ook in het geval de wagen niet verzekerd of technisch gekeurd is.

Nieuwe bevoegdheid voor ambtenaren

Vanaf 8 juli 2013 hebben ambtenaren van de douane-administratie er een nieuwe bevoegdheid bij, met name toezicht uitoefenen op de inning van strafrechtelijke boeten. Niettegenstaande in de media en de rechtsliteratuur weinig tot geen aandacht besteed werd aan de uitbreiding van dit takenpakket, betreft dit nochtans een ingrijpende maatregel.

Wanneer ambtenaren tijdens een controle van voertuigen op de openbare weg vaststellen dat een bestuurder nog openstaande verkeersboetes heeft, maar ook in het geval de wagen niet verzekerd of technisch gekeurd is, kan het voertuig geïmmobiliseerd worden ( via wielklem)  tot op de dag van volledige betaling van de geldsommen en kosten.

Procedure

Indien de verschuldigde sommen en kosten niet integraal betaald worden binnen de 30 dagen na datum van immobilisatie, kan de administratie na bekrachtiging van een rechter laten overgaan tot gedwongen openbare verkoop. Dit betreft een eenzijdige procedure waar de burger geen inspraak heeft, die uitvoerbaar bij voorraad is en derhalve in geval van derdenverzet of beroep geen schorsende werking heeft…

Een pientere bestuurder zal meteen opmerken dat de pakkans laag ligt en het hem niet zal overkomen, gelet op de alcoholcontroles die massaal ontweken worden door het nemen van sluipwegen of sociale media die à la minute bijhouden waar controles plaatsvinden.

Dit is echter buiten de wetgever gerekend, eerder op het jaar kregen de ambtenaren van de douane van de overheid een nieuw speeltje, waarbij wagens op afstand gescand kunnen worden om na te gaan of de verschuldigde verkeersbelastingen en – voor zware vracht – eurovignet betaald werden.

Gevolgen

Deze nieuwe maatregel heeft ongetwijfeld tot doel te zorgen voor een betere inning van boeten, alsook vermijden dat onverzekerde en ongekeurde voertuigen uit het verkeer gebannen worden. Een goed initiatief dus, maar een maatregel die afbreuk doet aan de rechtsbescherming van de burger…

Eénieder zal het over eens zijn dat deze nieuwe bevoegdheid een verregaande maatregel is, gezien deze – in geval van niet betaling – kan leiden tot een verbeurdverklaring zonder dat de burger zijn rechten heeft kunnen vrijwaren. Bovendien stelt zich de vraag naar de eerbiediging van het evenredigheidsbeginsel. Eén openstaande verkeersboete; het niet tijdig betalen van de verzekeringspremie is op zich voldoende om het voertuig geconfisqueerd te zien.

Deze maatregel doet wat ons betreft afbreuk aan het recht op eigendom voorzien in het eerst protocol bij het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens.

Inderdaad, sinds 2010 kunnen Federale belastingambtenaren wanneer blijkt dat een bestuurder de vervallen verkeersbelasting niet betaald heeft, in het kader van een controle, het voertuig immobiliseren in afwachting van een volledige betaling.

Indien de integrale betaling niet plaatsvindt binnen de 96 uur (vier dagen) na de vaststelling van de overtreding wordt het voertuig in beslag genomen en wordt binnen twee werkdagen een bericht van inbeslagneming gezonden.

Worden de verschuldigde verkeersbelasting en de kosten van aanhaling en inbeslagneming alsnog betaald, dan wordt het voertuig vrijgegeven.

Zoniet, beveelt de rechter de betaling van de verschuldigde sommen en de verkoop van het in beslag genomen voertuig . De gerechtskosten, de verkeersbelasting, de boete en de andere kosten worden dan aangerekend op de opbrengst van de verkoop van het voertuig. Het eventueel saldo wordt terugbetaald aan de eigenaar van het voertuig .

Opgepast, de voormelde bevoegdheid slaat enkel op voertuigen die ingeschreven zijn in het Brussels en Waals Gewest. Het Vlaams Gewest zorgt immers sinds  1 januari 2011 zelf voor de inning van de verkeersbelastingen. Blijkt echter dat bij de overname van deze belasting men vergeten is deze bevoegdheid toe te bedelen aan de “Vlaamse”ambtenaren, waardoor ambtenaren van VLABEL massaal – op onrechtmatige wijze – wagens immobiliseren en / of verbeurd verklaren.

Share