dividend in coronatijden

Dividenduitkering in tijden van corona

19/06/2020

In de plenaire vergadering van 30 april 2020 werd het wetsontwerp houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie aangenomen. Het wetsontwerp voorziet in maatregelen o.m. op het vlak van de aanpassing van de berekening van de vermeerdering wegens geen of ontoereikende voorafbetalingen van de inkomstenbelasting.

Lees meer…

fiscale maatregelen corona-virus

Een overzicht van de fiscale maatregelen n.a.v. van het COVID-19 virus.

25/03/2020

Het coronavirus houdt de hele wereld in zijn greep, en heeft de economie zo goed als lam gelegd. De overheid neemt daarom verschillende ondersteunende maatregelen. Hierbij een overzicht van de op vandaag reeds genomen fiscale maatregelen tegen de gevolgen van het corona-virus.

Lees meer…

fiscaal statuut sportclub

Sportfiscaliteit – Fiscaal statuut van de sportclub

27/01/2020

De sportclub kan in verschillende vormen worden opgericht, namelijk als vennootschap, als vzw of als een feitelijke vereniging. Dit heeft ook zijn gevolgen voor het fiscaal statuut van de sportclub. Dit artikel geeft summier de fiscale gevolgen per rechtsvorm weer.

Lees meer…

fiscaal statuut sportbeoefenaars

Sportfiscaliteit –  het fiscaal statuut van de sportbeoefenaar

20/01/2020

Het fiscaal statuut van de sportbeoefenaar wordt bepaald door verschillende afzonderlijke regimes. Dit artikel tracht een opsomming te geven van deze afwijkingen in de personenbelasting en de btw vanuit het oogpunt van de sportbeoefenaar.

Lees meer…

fiscale visitatie

Fiscale visitatie: mag de fiscus echt zomaar uw data kopiëren?

7/01/2020

De fiscale visitatie, of het recht van de administratie om toegang te eisen tot de beroepslokalen van de belastingplichtige blijft voor beroering zorgen.

Lees meer…

controleacties fiscus 2019

Wie staat dit jaar op de radar van de fiscus?

20/08/2019

Onlangs maakte de fiscus de thema’s van de nakende controleacties voor 2019 bekend. * Hieronder volgt een samenvatting van de focuspunten van de FOD Financiën.

Lees meer…

aangifteplicht buitenlandse bankrekeningen

Aangifte buitenlandse bankrekeningen

20/08/2019

Bij het indienen van de aangifte in de personenbelastingen moet melding gemaakt worden van de buitenlandse rekeningen waarover men beschikt. De buitenlandse bankrekeningen moet sedert 1996 aangegeven worden. Sedert aanslagjaar 2012 volstaat een loutere melding in de aangifte niet, maar moet de rekening ook gemeld worden bij het Centraal Aanspreekpunt (CAP) van de Nationale Bank van België (NBB).

Lees meer…

uitstel van aangifte voor maaltijdkoeriers

Uitstel van aangifte voor maaltijdkoeriers

20/08/2019

De maaltijdkoeriers, zoals Uber Eats en Deliveroo, krijgen uitstel om hun fiscale aangifte in te dienen. De reden voor dit uitstel is de onduidelijkheid omtrent het fiscaal statuut.

Lees meer…

forfaitaire raming voordelen alle aard

Forfaitaire raming voordelen van alle aard

14/08/2019

De fiscus heeft altijd het standpunt ingenomen dat forfaitair geraamde voordelen van alle aard niet aangevochten kunnen worden. Het Hof van beroep te Antwerpen is nu mening toegedaan dat de belastingplichtige kan aantonen dat de waarde van het voordeel lager is dan de forfaitaire waardering.

Lees meer…

fiscale visitatie

Fiscale visitatie: gemotiveerde machtiging van de politierechter vereist

9/08/2019

De fiscus heeft verschillende onderzoeksmogelijkheden. In het kader van de inkomstenbelastingen is de fiscale visitatie daar één van (art 319 WIB). De fiscus mag de toegang eisen tot de ruimten waar de belastingplichtige (vermoedelijk) werkzaamheden verricht.

Lees meer…