gesplitste aankoop – voorafgaande schenking

Gesplitste aankoop: gewijzigd standpunt van de Federale belastingadministratie over de voorafgaande schenking aan de gesplitste aankoop

2/09/2020

De gesplitste aankoop blijft een interessante techniek van successieplanning. Toch mag men niet blind zijn voor haar valkuilen. In dit blogbericht bespreken we de recentste ontwikkeling van de voorafgaande schenking aan de gesplitste aankoop als één van die valkuilen

Lees meer…

tekortschatting

De tekortschatting onder de VCF

22/08/2020

Sinds 1 januari 2015 is de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) autonoom bevoegd voor het vaststellen, controleren en innen van een aantal registratierechten, waaronder het verkooprecht. In deze blog gaan we dieper in op de tekortschatting zoals van toepassing in Vlaanderen.

Lees meer…

regularisatie fiscaal verjaarde kapitalen

Niet-regularisatie fiscaal verjaarde kapitalen onder EBA-bis is an sich geen reden voor strafrechtelijke vervolging

7/08/2020

Het Hof van Cassatie sprak zich met het arrest van 19 november 2019 over de al dan niet verplichte regularisatie van verjaarde kapitalen. Volgens het Hof houdt de programmawet van 27 december 2005 (EBA-bis-regeling) voor de aangever geen verplichting in om alle niet-aangegeven roerende inkomsten te vermelden in de regularisatieaangifte. De niet-regularisatie van fiscaal verjaarde kapitalen onder de EBA-bis-regeling vormt an sich dus geen reden voor een strafrechtelijke vervolging.

Lees meer…

grensoverschrijdende fiscale meldingsplicht

Vernietigingsberoepen bij het Grondwettelijk Hof aangaande de grensoverschrijdende fiscale meldingsplicht (DAC6)

24/07/2020

Op 20 december 2019 werd de Europese richtlijn (EU 2018/822) die voorziet in een verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen m.b.t. grensoverschrijdende fiscale constructies (de “DAC6”-richtlijn) door de Belgische wetgever als nationaal recht aangenomen.

Lees meer…

uitgestelde meldingsplicht dac6

Uitgestelde meldingsplicht bij grensoverschrijdende fiscale constructies (DAC6)

24/07/2020

Situatie voor COVID-19

De Europese richtlijn houdt voor fiscale tussenpersonen in een aantal gevallen een  meldingsplicht van grensoverschrijdende fiscale constructies in.

Lees meer…

dac6 meldingsplicht

Meldingsplicht bij grensoverschrijdende fiscale constructies (DAC6)

24/07/2020

Op 20 december 2019 werd de Europese richtlijn (EU 2018/822) die voorziet in een verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen m.b.t. grensoverschrijdende fiscale constructies (de DAC6-richtlijn) in Belgische wetgeving omgezet. Vanaf 1 juli 2020 moet hierdoor informatie over sommige grensoverschrijdende constructies door tussenpersonen aan de fiscus doorgegeven te worden. Wij zetten voor u de krachtlijnen van de nieuwe regeling uiteen.

Lees meer…

fiscaal misdrijf

Fiscaal misdrijf: Gewijzigde spelregels in het fiscaal strafrecht

10/07/2020

In de nasleep van recente Europese rechtspraak zag de Belgische wetgever zich genoodzaakt een aantal wijzigingen aangaande de berechting van fiscale misdrijven door te voeren.

Lees meer…

dividend in coronatijden

Dividenduitkering in tijden van corona

19/06/2020

In de plenaire vergadering van 30 april 2020 werd het wetsontwerp houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie aangenomen. Het wetsontwerp voorziet in maatregelen o.m. op het vlak van de aanpassing van de berekening van de vermeerdering wegens geen of ontoereikende voorafbetalingen van de inkomstenbelasting.

Lees meer…

fiscale maatregelen corona-virus

Een overzicht van de fiscale maatregelen n.a.v. van het COVID-19 virus.

25/03/2020

Het coronavirus houdt de hele wereld in zijn greep, en heeft de economie zo goed als lam gelegd. De overheid neemt daarom verschillende ondersteunende maatregelen. Hierbij een overzicht van de op vandaag reeds genomen fiscale maatregelen tegen de gevolgen van het corona-virus.

Lees meer…

fiscaal statuut sportclub

Sportfiscaliteit – Fiscaal statuut van de sportclub

27/01/2020

De sportclub kan in verschillende vormen worden opgericht, namelijk als vennootschap, als vzw of als een feitelijke vereniging. Dit heeft ook zijn gevolgen voor het fiscaal statuut van de sportclub. Dit artikel geeft summier de fiscale gevolgen per rechtsvorm weer.

Lees meer…