Author Archive

Dividenduitkering in tijden van corona

Posted on: juni 19th, 2020 by Dimitri No Comments

In de plenaire vergadering van 30 april 2020 werd het wetsontwerp houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie aangenomen. Het wetsontwerp voorziet in maatregelen o.m. op het vlak van de aanpassing van de berekening van de vermeerdering wegens geen of ontoereikende voorafbetalingen van de inkomstenbelasting.

(meer…)

Een overzicht van de fiscale maatregelen n.a.v. van het COVID-19 virus.

Posted on: maart 25th, 2020 by Dimitri No Comments

Het coronavirus houdt de hele wereld in zijn greep, en heeft de economie zo goed als lam gelegd. De overheid neemt daarom verschillende ondersteunende maatregelen. Hierbij een overzicht van de op vandaag reeds genomen fiscale maatregelen tegen de gevolgen van het corona-virus.

(meer…)

Sportfiscaliteit – Fiscaal statuut van de sportclub

Posted on: januari 27th, 2020 by Dimitri No Comments

De sportclub kan in verschillende vormen worden opgericht, namelijk als vennootschap, als vzw of als een feitelijke vereniging. Dit heeft ook zijn gevolgen voor het fiscaal statuut van de sportclub. Dit artikel geeft summier de fiscale gevolgen per rechtsvorm weer.

(meer…)

Sportfiscaliteit –  het fiscaal statuut van de sportbeoefenaar

Posted on: januari 20th, 2020 by Dimitri No Comments

Het fiscaal statuut van de sportbeoefenaar wordt bepaald door verschillende afzonderlijke regimes. Dit artikel tracht een opsomming te geven van deze afwijkingen in de personenbelasting en de btw vanuit het oogpunt van de sportbeoefenaar.

(meer…)

Fiscale visitatie: mag de fiscus echt zomaar uw data kopiëren?

Posted on: januari 7th, 2020 by Dimitri No Comments

De fiscale visitatie, of het recht van de administratie om toegang te eisen tot de beroepslokalen van de belastingplichtige blijft voor beroering zorgen.

(meer…)

Wie staat dit jaar op de radar van de fiscus?

Posted on: augustus 20th, 2019 by Dimitri No Comments

Onlangs maakte de fiscus de thema’s van de nakende controleacties voor 2019 bekend. * Hieronder volgt een samenvatting van de focuspunten van de FOD Financiën.

(meer…)

Aangifte buitenlandse bankrekeningen

Posted on: augustus 20th, 2019 by Dimitri No Comments

Bij het indienen van de aangifte in de personenbelastingen moet melding gemaakt worden van de buitenlandse rekeningen waarover men beschikt. De buitenlandse bankrekeningen moet sedert 1996 aangegeven worden. Sedert aanslagjaar 2012 volstaat een loutere melding in de aangifte niet, maar moet de rekening ook gemeld worden bij het Centraal Aanspreekpunt (CAP) van de Nationale Bank van België (NBB).

(meer…)

Uitstel van aangifte voor maaltijdkoeriers

Posted on: augustus 20th, 2019 by Dimitri No Comments

De maaltijdkoeriers, zoals Uber Eats en Deliveroo, krijgen uitstel om hun fiscale aangifte in te dienen. De reden voor dit uitstel is de onduidelijkheid omtrent het fiscaal statuut.

(meer…)

Forfaitaire raming voordelen van alle aard

Posted on: augustus 14th, 2019 by Dimitri No Comments

De fiscus heeft altijd het standpunt ingenomen dat forfaitair geraamde voordelen van alle aard niet aangevochten kunnen worden. Het Hof van beroep te Antwerpen is nu mening toegedaan dat de belastingplichtige kan aantonen dat de waarde van het voordeel lager is dan de forfaitaire waardering.

(meer…)

Fiscale visitatie: gemotiveerde machtiging van de politierechter vereist

Posted on: augustus 9th, 2019 by Dimitri No Comments

De fiscus heeft verschillende onderzoeksmogelijkheden. In het kader van de inkomstenbelastingen is de fiscale visitatie daar één van (art 319 WIB). De fiscus mag de toegang eisen tot de ruimten waar de belastingplichtige (vermoedelijk) werkzaamheden verricht.

(meer…)